ΜΕΡΟΣ Β’ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Ρυθμίσεις για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.) -Τροποποίηση του ν. 2696/1999 (Α’ 57) Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) Άρθρο 15 Ορισμοί -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.

 

1. Στο άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), α) αναριθμούνται οι παρ. 1 και 2 σε 2 και 3 αντίστοιχα, β) προστίθεται παρ. 1, γ) προστίθεται νέος ορισμός «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)» στην παρ. 2, όπως αναριθμείται, μετά τον ορισμό της «Διαχωριστικής νησίδας», δ) αντικαθίσταται στην παρ. 2, όπως αναριθμείται, ο ορισμός του μοτοποδηλάτου, ε) προστίθεται στην παρ. 2 στον ορισμό του ποδηλατόδρομου η φράση «και Ε.Π.Η.Ο.» μετά τη φράση «κυκλοφορίας ποδηλάτων», στ) αντικαθίσταται η παρ. 3 όπως αναριθμείται, ζ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Η κυκλοφορία μεταφορικών ή άλλων χρήσεων μέσων που δεν ορίζονται στην παρ. 2, απαγορεύεται.

2. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
Αντανακλαστικό στοιχείο: Αντικείμενο που χρησιμοποιείται για να δείχνει την παρουσία οχήματος με αντανάκλαση φωτός που δεν προέρχεται από αυτό το όχημα.

Απόβαρο κενού οχήματος: Το βάρος του οχήματος χωρίς πλήρωμα, επιβάτες ή φορτίο, αλλά με τη δεξαμενή καυσίμου γεμάτη καύσιμα, μέχρι το 90% της χωρητικότητας, με ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, τα συνήθως φερόμενα εργαλεία και τον εφεδρικό τροχό.

Απόβαρο οχήματος σε ετοιμότητα λειτουργίας: Το απόβαρο του κενού οχήματος μαζί με το βάρος του πληρώματος.

Αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων. Ο όρος αυτός δεν περιλαμβάνει τα οχήματα, όπως οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα χρησιμοποιούμενα παρεμπιπτόντως μόνο για την οδική μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για ρυμούλκηση, στις οδούς, οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

Αυτοκίνητο Δημόσιας χρήσης: Το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη.

Αυτοκίνητο επιβατηγό: Το προοριζόμενο για τη μεταφορά κυρίως προσώπων αυτοκίνητο όχημα, 9 κατ` ανώτατο όριο θέσεων μαζί με τη θέση του οδηγού.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: Το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων χωρίς κόμιστρο και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού.

Αυτοκίνητο λεωφορείο: Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων 10 και άνω θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού.

Αυτοκίνητο φορτηγό: Το αυτοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για τη μεταφορά πραγμάτων.

Αυτοκινητοδρόμιο: Ειδικό γήπεδο ή χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που προορίζεται για αγώνες ταχύτητας, δεξιοτεχνίας, επίδειξης ή αντοχής αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, ασκήσεις οδήγησης και ψυχαγωγίας, καθώς επίσης και ως χώρος δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους.

Αυτοκινητόδρομος: οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες και η οποία:
α) διαθέτει, εκτός ειδικών σημείων ή προσωρινά, χωριστά οδοστρώματα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, που διακρίνονται μεταξύ τους είτε με διαχωριστικές νησίδες είτε, κατ` εξαίρεση, με άλλα μέσα,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως αυτοκινητόδρομος.

Δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας: Η επί της οδού διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας κίνηση, κατά τρόπον ώστε στην αριστερή πλευρά του οδηγού να κινούνται οι αντίθετα ερχόμενοι.

Δημόσια κυκλοφορία: Η αόριστη και απροσδιόριστη εκ των προτέρων κυκλοφορία σε δημόσιες ή ιδιωτικές οδούς ή χώρους πεζών οχημάτων ή ζώων.

Διάβαση πεζών: Το τμήμα του οδοστρώματος που ορίζεται με ειδική σήμανση ή διαγράμμιση ή σηματοδότηση για τη διέλευση των πεζών.

Διακοπή πορείας: Η σύντομη ακινησία του οχήματος για την αποφυγή εμπλοκής με άλλο όχημα, πεζό ή ζώο που χρησιμοποιεί την οδό ή σύγκρουσης με εμπόδιο ή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κυκλοφορίας.

Διαχωριστική νησίδα: Το υπερυψωμένο ή με άλλους τρόπους οριζόμενο τμήμα οδού, το οποίο χωρίζει λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων ή οδοστρώματα της αυτής ή αντίθετης κατεύθυνσης και επί του οποίου απαγορεύεται η κυκλοφορία, με εξαίρεση τη διέλευση πεζών, όπου αυτή επιτρέπεται.

Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.): Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
α) Πατίνια (e-scooters),
β) Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards),
γ) Αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους
δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω.
Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:
αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.
αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

Ελαφρό ρυμουλκούμενο: Το ρυμουλκούμενο επιτρεπόμενου μέγιστου βάρους μέχρι και 750 χιλιογράμμων.

Έρεισμα: Η πέραν του οδοστρώματος ακραία λωρίδα της οδού.

Ζώα: Τα κατοικίδια και σταυλοδίαιτα ζώα.

Ηλεκτροκίνητο λεωφορείο (τρόλλεϋ): Το με ηλεκτροκινητήρα, αλλά όχι επί σιδηροτροχιών, κινούμενο αυτοκίνητο λεωφορείο που τροφοδοτείται από ηλεκτροφόρο γραμμή.

Ημιρυμουλκούμενα (επικαθήμενο): Το ρυμουλκούμενο το κατασκευασμένο για σύνδεση με ρυμουλκό όχημα κατά τρόπον ώστε τμήμα αυτού να στηρίζεται επί του ρυμουλκού, επί του οποίου επιπίπτει μεγάλο μέρος του βάρους και του φορτίου του.

Ισόπεδος οδικός κόμβος: Κάθε ισόπεδη συμβολή, διακλάδωση ή διασταύρωση οδών, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται από αυτές.

Ισόπεδη σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική διάβαση: Κάθε ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ οδού και σιδηροδρομικής ή τροχιοδρομικής γραμμής, η οποία έχει ίδια διαμόρφωση.

Κατοικημένη περιοχή: Η περιοχή που έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατοικημένη στις εισόδους και εξόδους της.

Λιμένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές (παράγραφος 7 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, Α` 285).

Λεωφορειόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων.

Λωρίδα Εκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.): Η επί αυτοκινητοδρόμου λωρίδα που βρίσκεται μεταξύ της ακραίας δεξιάς συνεχούς διαγράμμισης και του άκρου της οδού.

Λωρίδα κυκλοφορίας: Μία των κατά μήκος ζωνών στις οποίες χωρίζεται το οδόστρωμα με ή χωρίς διαγραμμίσεις ή άλλα κατάλληλα διαχωριστικά μέσα, πλάτους επαρκούς για την κυκλοφορία μια σειράς (στοίχου) οδικών οχημάτων.

Μέγιστα επιτρεπόμενο βάρος: Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως επιτρεπόμενο στην άδεια κυκλοφορίας του.

Μηχάνημα Αγροτικό: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει:
α) τους γεωργικούς ελκυστήρες κάθε μορφής και
β) τις αυτοπροωθούμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος.

Μηχάνημα έργου: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού.

Μικτό βάρος: Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Μοτοποδήλατο: ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα, με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα 45 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα είναι τα εξής:
α) το δίκυκλο μοτοποδήλατο (L1e-Β) με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 εάν η διάταξη πρόωσης του οχήματος περιλαμβάνει έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης επιβαλλόμενης ανάφλεξης (positive ignition PI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4kW.
β) το τρίκυκλο μοτοποδήλατο (L2e): τρίκυκλα με κινητήρα κυβισμού ≤ 50 cm3 με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση (compression ignition CI) ή με κινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ή καθαρής ισχύος ≤ 4 kW και μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 270 kg και τα οποία διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.
γ) το μηχανοκίνητο δίκυκλο (L1e-A), τρίκυκλο ή τετράκυκλο ποδήλατο: ποδήλατα που έχουν σχεδιαστεί για ποδηλάτηση, με βοηθητική μηχανή πρόωσης για υποβοήθηση της ποδηλάτησης με μέγιστη συνεχή ονομαστική ή καθαρή ισχύ ≤ 1 kW και διακοπή της ισχύος της σε ταχύτητες οχήματος ≤ 25 χλμ/ώρα.
δ) το ελαφρύ τετράκυκλο (L6e), με μάζα σε κατάσταση ετοιμότητας προς κυκλοφορία ≤ 425 kg με κυβισμό κινητήρα ≤ 50 cm3 για κινητήρα PI ή ≤ 500 cm3 για κινητήρα CI και διαθέτουν έως δύο (2) θέσεις καθίσματος, συμπεριλαμβανομένης της θέσης καθίσματος του οδηγού.
Ως «καθαρή ισχύς» λογίζεται η μέγιστη συνεχής ονομαστική ισχύς για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα και η μέγιστη καθαρή ισχύς για τα οχήματα με κινητήρα καύσης.

Μοτοσικλέτα: Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο κυλινδρισμός του κινητήρα είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών.

Νησίδα ασφαλείας: Το υπερυψωμένο τμήμα οδοστρώματος που προορίζεται είτε για καταφύγιο των πεζών είτε για την αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών σε συγκοινωνιακό μέσα.

Νύκτα: Η χρονική περίοδος η οποία αρχίζει μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου και λήγει μισή ώρα πριν από την ανατολή αυτού.

Οι διατάξεις του Κώδικα οι οποίες επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις κατά τη νύκτα εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ορατότητα είναι ανεπαρκής, λόγω ειδικών συνθηκών (ομίχλης, χιονόπτωσης, ραγδαίας βροχής κ.λπ. ή μέσα σε σήραγγες).

Οδηγός: Πρόσωπο το οποίο οδηγεί κάθε είδους όχημα ή ζώα μεμονωμένα ή σε αγέλες και ποίμνια ή ζώα όταν χρησιμοποιούνται για έλξη, για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση.

Οδός: ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δημόσια κυκλοφορία.

Οδός εξυπηρέτησης παροδίων: οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παροδίων ιδιοκτησιών.

Οδός προτεραιότητας: οδός ειδικά χαρακτηρισμένη και σημασμένη όπου η κυκλοφορία των οδικών οχημάτων σε αυτήν, έχει προτεραιότητα έναντι των εισερχόμενων σε αυτήν από άλλες οδούς.

Οδός ταχείας κυκλοφορίας: οδός ειδικής μελέτης και κατασκευής για την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, η οποία δεν εξυπηρετεί τις συνορεύουσες με αυτήν ιδιοκτησίες παρά μόνο με παράπλευρες βοηθητικές οδούς και κόμβους και η οποία:
α) συνδέεται μόνο με ειδικής διόταξης ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους με το υπόλοιπο κύριο οδικό δίκτυο,
β) δεν διασταυρώνεται ισόπεδα με άλλη οδό, μονοπάτι, σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική γραμμή και
γ) έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και έχει ειδική σήμανση με πινακίδες ως οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Οδόστρωμα: Το τμήμα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οριογραμμή οδοστρώματος: Η γραμμή η οποία ορίζει το τέλος του οδοστρώματος. Επί οδοστρωμάτων στα οποία υπάρχουν μία ή περισσότερες ακραίες λωρίδες κυκλοφορίας ή ζώνες για τη χρήση ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, πεζών ή ζώων, οριογραμμή οδοστρώματος είναι, για τους λοιπούς που χρησιμοποιούν την οδό, το τέλος του οδοστρώματος που απομένει.

Όχημα αρθρωτό: ο συνδυασμός οχημάτων που περιλαμβάνει ένα ρυμουλκό όχημα και ένα ημιρυμουλκούμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.

Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και /ή εξοπλισμό.

Όχημα ζωήλατο: Το όχημα με τροχούς που σύρεται από ζώα.

Όχημα Κάρτ: Το μικρό τετράτροχο όχημα, με ή χωρίς αμάξωμα, με τέσσερις μη ευθυγραμμισμένους τροχούς που ακουμπούν συνέχεια στο έδαφος, οι δύο από τους οποίους εξασφαλίζουν την οδήγηση και οι άλλοι δύο την πρόωση (κίνηση). Τα κύρια μέρη του είναι: το πλαίσιο ή σασί, το αμάξωμα, τα ελαστικό και ο κινητήρας.

Όχημα οδικό: Το μεταφορικό ή άλλων χρήσεων μέσο που κινείται στις οδούς και στους χώρους του άρθρου 1 και οδηγείται από πρόσωπο, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Δεν θεωρούνται ως οδικά οχήματα αυτά που κινούνται επί σιδηροτροχιών, για τα οποία όμως εφαρμόζονται κανόνες κυκλοφορίας του Κώδικα.
Όχημα μηχανοκίνητο: Το αυτοπροωθούμενο οδικό όχημα, πλην των μοτοποδηλάτων.

Όχημα χειροκίνητο: Το όχημα που ωθείται ή σύρεται με τα χέρια.

Παραχώρηση προτεραιότητας: Η υποχρέωση οδηγού οχήματος, να μη συνεχίσει ή επαναλάβει την κίνηση ή τους ελιγμούς του, εάν, ενεργώντας κατ` αυτόν τον τρόπο, μπορεί να υποχρεώσει τους οδηγούς άλλων οχημάτων να μεταβάλλουν απότομα την κατεύθυνση ή την ταχύτητα των οχημάτων τους.

Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.

Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.

Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.

Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο..

Ρυμουλκό: Το μηχανοκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται μόνο για την έλξη άλλων οχημάτων.

Ρυμουλκούμενο: Το όχημα που στερείται ιδίας κινητήριας δύναμης και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε να έλκεται από άλλο μηχανοκίνητο όχημα. Στην κατηγορία των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα. Στα ρυμουλκούμενα δεν περιλαμβάνεται τροχοφόρος εξοπλισμός για τη μεταφορά φορτίου που έλκεται ή ρυμουλκείται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού αποκλειστικά εντός κλειστού χώρου, και αποτελείται από άκαμπτο οριζόντιο επίπεδο αμάξωμα επί συμπαγών τροχών μικρής διαμέτρου χωρίς αεροθάλαμο.

Στάθμευση: Η ακινησία του οχήματος για οποιονδήποτε λόγο, πλην της ανάγκης αποφυγής εμπλοκής του με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή σύγκρουσης με εμπόδιο ή για τη συμμόρφωσή του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν περιορίζεται στον απαιτούμενο χρόνο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

Στάση: Η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φόρτωση ή εκφόρτωση πραγμάτων.

Συνδυασμός οχημάτων (συρμός): Τα οχήματα που είναι συνδεδεμένα και κινούνται ως μία μονάδα.

Τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) είναι ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που προορίζεται κατά κύριο λόγο, για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, είτε για αγκυροβόλημα, είτε για μακροχρόνια ή παροδική χερσαία εναπόθεση, είτε για εξυπηρέτηση των διερχόμενων σκαφών (παράγραφος 1 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993, Α` 118).

Τρίτροχο όχημα: Το μηχανοκίνητο όχημα με τρεις συμμετρικούς τροχούς, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε ο κυλινδρισμός του κινητήρα του είναι μεγαλύτερος των 50 κυβικών εκατοστών, εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επίσης ως τρίτροχο όχημα λογίζεται και το τετράτροχο όχημα, εκτός των ελαφρών τετράτροχων οχημάτων της κατηγορίας των μοτοποδηλάτων, του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, δεν υπερβαίνει τα 400 χιλιόγραμμα, όταν το όχημα προορίζεται για επιβατικές μεταφορές ή τα 550 χιλιόγραμμα, όταν προορίζεται για μεταφορές εμπορευμάτων και του
οποίου η μέγιστη καθαρή ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 ΚW.

Τροχιόδρομος. Όχημα που κινείται επί σιδηροτροχιών κατά μήκος των οδών με ηλεκτροκινητήρα που τροφοδοτείται από ηλεκτροφόρο γραμμή και προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων ή και πραγμάτων.

Φώτα δείκτη κατεύθυνσης (φλας): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να προειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες της οδού ότι ο οδηγός πρόκειται να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Φώτα διασταύρωσης (μεσαία): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό της οδού μπροστά από το όχημα και τα οποία δεν προκαλούν θάμβωση ή δυσχέρεια στους οδηγούς που έρχονται αντίθετα και στους λοιπούς χρήστες της οδού.

Φώτα έκτακτης ανάγκης (σύστημα φωτεινού συναγερμού): Τα φώτα του οχήματος που αναβοσβήνουν και χρησιμοποιούνται όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί και δημιουργείται κίνδυνος για τους τρίτους από την ακινησία του οχήματος.

Φώτα θέσης μπροστά (μικρά): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται αυτό και το πλάτος του από μπροστά.

Φώτα θέσης πίσω (μικρά): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται αυτό και το πλάτος του από πίσω.

Φώτα στάθμευσης: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για να δεικνύουν την παρουσία σταθμευμένου οχήματος. Αυτά μπορούν να αντικαθιστούν τα εμπρόσθια και τα οπίσθια φώτα θέσης.

Φώτα ομίχλης: Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του φωτισμού της οδού σε περιπτώσεις ομίχλης, χιονόπτωσης, ραγδαίων βροχών, νεφών, καπνού ή κονιορτού.

Φώτα οπισθοπορείας. Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για το φωτισμό της οδού πίσω από το όχημα και τα οποία προειδοποιούν ότι το όχημα θα κινηθεί ή κινείται προς τα πίσω.

Φώτα τροχοπέδησης (φρένων): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για να ειδοποιούν αυτούς που κινούνται πίσω από το όχημα ότι ο οδηγός τροχοπεδεί (φρενάρει).

Φώτα πορείας (μεγάλα): Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για φωτισμό της οδού σε μεγάλη απόσταση μπροστά του.

Φώτα όγκου: Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκος αυτού.

Φώτα πλευρικά: Τα φώτα που τοποθετούνται επί των πλευρών του οχήματος για να δεικνύουν την παρουσία του από το πλάι.

Φώτα ειδικά: Τα φώτα που χρησιμοποιούνται για επισήμανση είτε οχήματος που έχει προτεραιότητα είτε οχήματος ή ομάδας οχημάτων, η παρουσία των οποίων επί της οδού επιβάλλει στους λοιπούς χρήστες των οδών να λαμβάνουν ιδιαίτερες προφυλάξεις και ειδικότερα για επισήμανση φαλαγγών οχημάτων, υπερμεγεθών οχημάτων, καθώς και οχημάτων εξοπλισμού κατασκευών ή συντήρησης οδών.

Φωτιστική διάταξη οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας: Η διάταξη που επιτρέπει να εξασφαλίζεται ο φωτισμός του χώρου που προορίζεται για την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας και που μπορεί να αποτελείται από διάφορα οπτικά στοιχεία.

Φώτα ημέρας. Τα φώτα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να καθιστούν ένα όχημα περισσότερο ορατό από μπροστά, όταν το όχημα είναι εν κινήσει.

Φωτιστική επιφάνεια: Προκειμένου για φώτα, η ορατή επιφάνεια από την οποία προέρχεται το φως, προκειμένου δε για αντανακλαστικό στοιχεία, η ορατή επιφάνεια εκ της οποίας αντανακλάται το φως.

3. Θεωρούνται ως «πεζοί»:
α) τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν:
αα) βρεφικά οχήματα,
ββ) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
γγ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία,
δδ) ποδήλατα.

β) τα πρόσωπα που κινούνται σε:
αα) μηχανοκίνητα ή μη, αμαξίδια ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) όπου η ταχύτητα κίνησής τους δεν ξεπερνά την ταχύτητα του πεζού,
ββ) μη μηχανοκίνητα τροχήλατα καθίσματα, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες και πατίνια όπου η ταχύτητα κίνησής τους δεν ξεπερνά την ταχύτητα του πεζού,
γγ) Ε.Π.Η.Ο. των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα.

4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί το μεταφορικό ή άλλης χρήσεως μέσο κατά παράβαση της παρ. 1 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ.»
2. Για τα διοικητικά πρόστιμα που αναφέρονται στο άρθρο 15 ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:53 | Giesenhagen Esther

  Ένας ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 250 watt σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό όχημα και αν είναι τοποθετημένος σε βοηθάει ικανοποιητικά σε ανηφόρες με κλίση έως 5-6 μοίρες.
  Από εκεί και μετά τα πράγματα δυσκολεύουν.
  Αν διαθέτεις ηλεκτρικά υποβοηθούμενο ποδήλατο και ηλικία έως 40-50 χρονών, κάνεις πετάλι και ανεβαίνεις και σε ανηφόρες με μεγαλύτερη κλίση, ίσως και σε οποιαδήποτε απότομη ανηφόρα.
  Αν είσαι πάνω από 50 χρονών και όχι γυμνασμένος ποδηλάτης (οι περισσότεροι δεν είναι γυμνασμένοι ποδηλάτες), τότε σε ανηφόρες με μεγαλύτερη από 5-6 μοίρες κλίση δύσκολα ανεβαίνεις και αν είναι πολύ πιο απότομη η ανηφόρα πάνω από 8-10 μοίρες το πιο πιθανό είναι, ότι δεν μπορείς να ανέβεις και καθόλου.
  -Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση;
  – Χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο, αν έχεις.
  Αν δεν έχεις αυτοκίνητο επειδή δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να το αγοράσεις και να το συντηρήσεις ή δεν έχεις δίπλωμα ή για κάποιο λόγο δεν μπορείς να βγάλεις δίπλωμα οδήγησης ή έχεις κινητικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα υγείας ή είσαι της τρίτης ηλικίας ή δεν έχεις μάθει ποτέ ισορροπία και ούτε πρόκειται ποτέ να μάθεις ισορροπία, γιατί είσαι ήδη κάποιας ηλικίας, θα ψάξεις να αγοράσεις ένα δίκυκλο ή τρίκυκλο, για να μπορέσεις να ανέβεις σε αυτές τις απότομες ανηφόρες, που αναγκαστικά πρέπει να διασχίσεις, γιατί πρέπει να πας στη δουλειά σου, να κάνεις τις καθημερινές σου αγορές, να πας στο σχολείο και να κάνεις μια βόλτα αναψυχής.
  – Και τι δίκυκλο ή τρίκυκλο θα αγοράσεις;
  – Ένα που να μπορεί να ανέβει αυτές τις ανηφόρες.
  Αν είσαι σε ημιορεινή περιοχή θα αναγκαστείς να επιλέξεις δίκυκλο ή τρίκυκλο κάπου στα 500watt και αν είσαι σε ορεινή περιοχή θα πας σε δίκυκλο ή τρίκυκλο έως 1000 watt για να μπορείς να ανεβαίνεις με άνεση στις ανηφόρες.
  -Και μετά τι γίνεται;
  – Είσαι παράνομος.
  – Γιατί;
  – Γιατί προσπάθησες και βρήκες ένα μέσο μετακίνησης, το οποίο εξυπηρετεί τις πραγματικές σου ανάγκες, είναι οικονομικό στην αγορά και τη συντήρηση του και δεν μολύνει το περιβάλλον αλλά η πολιτεία δεν συμφωνεί με αυτή σου την επιλογή, γιατί παρόλο που κινείται με ταχύτητα το πολύ 25 χλμ/ώρα, όμως δεν έχει ποδωστήρια, είναι τρίκυκλο, είναι πάνω από 250 watt και γι αυτό σε θεωρεί παράνομο.

  Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που το έδαφος της είναι ημιορεινό και ορεινό, δηλαδή από τα 131.944 τ.χλμ. τα 100.000 τ.χλμ είναι ημιορεινό και ορεινό έδαφος, δεν μπορεί να εφαρμόζεται ο ίδιος ευρωπαϊκός νόμος που εφαρμόζεται για παράδειγμα στην Ολλανδία , που η μισή χώρα βρίσκεται λιγότερο από ένα μέτρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το ¼ κάτω από το επίπεδο της θάλασσας και το υψηλότερο σημείο της χώρας έχει μόλις 321 μέτρα υψόμετρο ή σε παρόμοιες ευρωπαϊκές χώρες,
  Για τους παραπάνω λόγους σας προτείνω:
  1. Τα ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα να έχουν μέγιστη ισχύ έως 1000 watt και χειρόγκαζο και να αναπτύσσει ταχύτητα 25 χλμ/ώρα είτε με την υποβοήθηση είτε με το χειρόγκαζο και να θεωρούνται και να κυκλοφορούν ως ποδήλατα.
  2. Τα ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα σκούτερ να έχουν μέγιστη ισχύ έως 1000 watt, είτε έχουν πετάλια είτα όχι, να αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα και να θεωρούνται και να κυκλοφορούν ως ποδήλατα.
  3. Τα παραπάνω οχήματα που αναφέρω στην 1 και 2 παράγραφο να παίρνουν υποχρεωτικά αριθμό κυκλοφορίας από την Τροχαία, να ασφαλίζονται υποχρεωτικά, οι αναβάτες να φορούν κράνος υποχρεωτικά αλλά για την κυκλοφορία τους να μην απαιτείται άδεια οδήγησης – δίπλωμα.

  Ας δούμε την Ελληνική πραγματικότητα κατάματα και σας παρακινώ, ώστε το νομοσχέδιο που τελικά θα καταθέστε για ψήφιση στη Βουλή να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
  Με εκτίμηση
  Giesehhagen Esther

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 18:01 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΑΓΚΟΖΛΗΣ

  Ασχολούμαι 10 χρόνια με τα ποδήλατα και 2 χρόνια με τα ηλεκτρικά οχήματα,ως εκ τούτου επικοινωνώ σε καθημερινή βάση με πολλούς χρήστες και υποψηφίους χρήστες ηλεκτρικών δικύκλων , τρικύκλων και γενικώς ηλεκτρικών οχημάτων. Θα ήμουν ευτυχής αν μου επιτρέπετε να συμβάλω στην προσπάθειά του υπουργείου υποδομών και μεταφορών για την εκπόνηση του σχεδίου νόμου για την ηλεκτροκίνηση. Οι σκέψεις μου για τα ελαφρά δίκυκλα η τρίκυκλα οχήματα χωρίς πεντάλ αλλά και μηχανισμό αυτόνομης κίνησης με μέγιστη εργοστασιακή ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα να υπαχθούν στην κατηγορία ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ΕΠΗΟ για τους εξής λόγους: Α)ο αναβάτης ενός πατινιού των 250 watt σε ένα δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος , αρκεί μία μικρή κακοτεχνία στο οδόστρωμα για να εκτραπεί από την πορεία του και να βάλει σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια και των υπολοίπων διερχομένων οχημάτων και πεζών. Αυτό όμως έχει λιγότερες πιθανότητες να συμβεί σε ένα ελαφρύ ηλεκτρικό δίκυκλο η τρίκυκλο όχημα το οποίο κινείται με μηχανισμό αυτόματης κίνησης και με 25 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα εξαιτίας της ασύγκριτα μεγαλύτερες ευστάθειας και πρόσφυσης στο οδόστρωμα που διαθέτουν αυτά τα οχήματα.Β) αν υπήρχε η δυνατότητα τα ελαφρά ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα να κινούνται ΕΠΗΟμε μεγάλη ροή κίνησης οχημάτων μην μπορώντας να το ακολουθήσουν παρακωλύοντας τα, και ρισκάροντας την πρόκληση ατυχημάτων.ούτε στα πεζοδρόμια θα μπορούν να κινηθούν γιατί είναι στενά ή και ανύπαρκτα.Γ)ακριβώς επειδή αυτά τα οχήματα προσφέρουν ευστάθεια και οδική ασφάλεια σε μία χώρα με βάση τις δημογραφικές στατιστικές σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού είναι πάνω των 50 ετών ολοένα και αυξάνεται η κατοχή και η ζήτηση τους από ηλικιωμένους και άτομα τα οποία που με προβλήματα υγείας αδυνατούν να εξισορροπήσουν σε κάποιο όχημα.Δ) επίσης υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/ΕΚταχύτητα κατασκευής δεν υπερβαίνουν τα 25χλμ/Ω . Φυσικά και αυτά τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν τα ανάλογα πιστοποιητικά Ce CoC και ενδεχομένως να εγγράφονται στις εκάστοτε τροχαίες της κάθε περιοχής Με λίγα λόγια τα οχήματα των 250 watt να κυκλοφορούν χωρίς άδεια οδηγήσης.θα μπορούσε η χρήση κράνος να γίνει υποχρεωτική όπως επίσης και η ασφάλεια στα συγκεκριμένα οχήματα.για όλους τους παραπάνω λόγους θα πρότεινα με τα ελαφριά ηλεκτρικά τρίκυκλα ή δίκυκλα που η ταχύτητα εργοστασιακής κατασκευής δεν ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα ανά ώρα να συμπεριληφθούν στην κατηγορία ΕΠΗΟ και να θεωρούνται και να κυκλοφορούν ως ποδήλατα με τις ανωτέρω υποχρεώσεις. Με εκτίμηση Αλαγκοζλης Παρασκευάς

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:24 | Costas Terzopoulos

  Ορισμοί:
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
  Μονόδρομος με Αντίθετη Ποδηλατική Ροή: Μονόδρομος που επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αντίθετη κίνηση ποδηλάτων τα οποία παραχωρούν την προτεραιότητα στους άλλους χρήστες.

  Λεωφορειόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτων τα οποία παραχωρούν την προτεραιότητα.

  Πεζοδρόμιο: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
  ΑΛΛΑΓΗ: Το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς, και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτες παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα παρόμοια των πεζών.

  Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης.
  ΑΛΛΑΓΗ: Πεζόδρομος: Οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς, και κατ’ εξαίρεση ποδηλάτες παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα παρόμοια των πεζών. Επιπλέον για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης παραχωρώντας την προτεραιότητα στους πεζούς και μέγιστη ταχύτητα 10χλμ/ω.

  Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας, που έχει χαρακτηρισθεί και σημανθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
  ΑΛΛΑΓΗ: Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας: Περιοχή κατοικίας που κινούνται κατά σειρά προτεραιότητας, πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτρικά ποδήλατα, ΕΠΗΟ. Κατ’ εξαίρεση κινούνται μηχανοκίνητα παραχωρώντας την προτεραιότητα και με μέγιστη ταχύτητα 10χλμ/ω.

  Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
  ΑΛΛΑΓΗ: Ποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται αποκλειστικά με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν.
  ΕΠΕΙΔΗ: Διαχωρίζουμε τα ΠΟΔΗΛΑΤΑ από τα ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ. Θεωρούμε πως ο όρος “ΠΟΔΗΛΑΤΟ” για οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα ανεξαρτήτως ενέργειας (ηλεκτρικής/ορυκτής), είναι παραπλανητικός. Κανονικά θα έπρεπε να ορίζονται ως Μοτοποδήλατα (και πιο αναλυτικά Ηλεκτρικά Μοτοποδήλατα), αλλά επειδή ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε και πάλι λάθος στο παρελθόν στον ΚΟΚ, ας ορίσουμε ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ ως “ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ”

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
  ΗλεκτροΠοδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση.
  ΠΡΟΣΘΗΣΗ: Χωρίς την ύπαρξη χειρόγκαζου.

  Ποδηλατόδρομος: Οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο..
  ΑΛΛΑΓΗ: Ποδηλατόδρομος: Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων διαχωρισμένης κυκλοφορίας με φυσικό σταθερό εμπόδιο από τα υπόλοιπα μηχανοκίνητα.
  ΕΠΕΙΔΗ: Διαχωρίζουμε τον Ποδηλατόδρομο από την Ποδηλατολωρίδα, γιατί άλλο να διαθέτεις αποκλειστικό δρόμο (κατά το αυτοκινητόδρομο) και άλλο κάποια λωρίδα κυκλοφορίας, σε δρόμο με μηχανοκίνητα.
  Επιπλέον επιφυλασσόμαστε για την κίνηση των Ε.Π.Η.Ο σε ποδηλατόδρομους καθότι διαθέτουν μηχανές και η γρήγορη επιτάχυνση και η ευκολία αυτής δημιουργεί κινδύνους. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί πως τα Ε.Π.Η.Ο και τα Ηλεκτρικά Ποδήλατα τροποποιούνται ώστε να πετύχουν υψηλότερη ταχύτητα και στα Ηλεκτρικά Ποδήλατα να μην είναι αναγκαία η υποβοήθηση με πετάλι.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
  Ποδηλατολωρίδα: Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων σε τμήμα της οδού.

 • Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμφωνεί με την αναγκαιότητα του σχεδίου νόμου και ειδικότερα με τις ρυθμίσεις που προτείνονται στο κομμάτι που αφορά τη μικροκινητικότητα. Το Ινστιτούτο έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενημέρωση των χρηστών των μέσων αυτής της κατηγορίας στοχεύοντας στην ασφαλή χρήση τους. H θέσπιση κανόνων κυκλοφορίας για τα ΕΠΗΟ είναι απαραίτητη και θα ενισχύσει την Οδική Ασφάλεια γενικότερα.

  Επί των ρυθμίσεων έχουμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα σχόλια:
  • Η χρήση του προστατευτικού κράνους, εγκεκριμένου τύπου, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους χρήστες των ΕΠΗΟ αλλά και των ποδηλάτων.
  • Θα πρέπει να προβλέπεται η χρήση ανακλαστικού εξοπλισμού και από τους ποδηλάτες , όχι μόνο τους χρήστες ΕΠΗΟ.
  • Κρίνεται σκόπιμο να μην επιτραπεί η χρήση των ΕΠΗΟ σε δρόμους με όριο κυκλοφορίας μεγαλύτερο των 50 χλμ/ω όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.
  • Όταν τα ΕΠΗΟ κινούνται σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί προτείνεται να οριστεί όριο ταχύτητας 6 χλμ/ω.
  • Να μην επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου από τους οδηγούς ποδηλάτων και ΕΠΗΟ εν κινήσει.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 15:22 | Γραμματόσης Γιώργος

  Απάντηση σχετικά με το βίντεο του ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αγαπητέ, ο καθένας ενεργεί ανάλογα με το μυαλό που κουβαλάει, τη παιδεία, τη μόρφωση και την ανατροφή του.

  Εσείς θα τον κρίνετε και αυτόν;; Πρέπει οπωσδήποτε κάπως να τον χαρακτηρίσετε; Παραδείγματα σαν και αυτόν υπάρχουν πολλά. Εδώ είναι το υπουργείο και οι νομοθέτες για να βάλουν τάξη. Σε όλα τα επαγγέλματα συμβαίνουν αυτά.
  Εδώ προσπαθούμε να βρούμε λύση ώστε να ενταχθούν τα οχήματα αυτά στα ΕΠΗΟ, να θεσπιστούν κανόνες κυκλοφορίας και να είναι όλα καλά.

  Εσείς προσπαθείτε να πείσετε με σχόλια προς τους χρήστες ότι αυτά τα οχήματα πρέπει να καταργηθούν οπωσδήποτε.

  Σαν αυτόν το τύπο υπάρχουν και ανάλογοι τύποι κατόχων τέτοιων οχημάτων και ανεβάζουν βίντεο πως να αυξήσεις τη ταχύτητα. Αυτό τι σημαίνει; πως όλοι οι ιδιοκτήτες είναι τέτοιοι; Εδώ μέσα γράφει ολόκληρη κοινότητα χρηστών ΕΠΗΟ που είναι πάνω από 20.000 πολίτες και οι μισοί από αυτούς τουλάχιστον, έχουν τέτοιου τύπου σκουτερ που λέτε fake.

  Αυτοί είναι που έχουν το πρώτο λόγο και γενικά όλοι οι πωλητές μελλοντικοί αγοραστές τέτοιων σκουτερ και πατινιών κτλ..
  οι έμποροι ακολουθούν τη τάση της αγοράς και προσαρμόζονται ανάλογα τι θέλει ο καθένας να κάνει.

  Το προϊόν αυτό είναι ήδη στην ελληνική αγορά πάνω από 10 χρόνια και θα συνεχίσει να είναι γιατί το θέλει ο κόσμος και το υπουργείο μπορεί να το συμπεριλάβει στα ΕΠΗΟ και θα το κάνει και σωστά για το συμφέρον των πολιτών.

  Μην απαντάτε στα σχόλια τα εμπορικά, δεν είναι αυτός ο σκοπός ποιος θα το πουλάει και πως. Το θέμα είναι να βρεθεί σωστή και δίκαιη λύση για τη νόμιμη κυκλοφορία ενός οχήματος που είναι θεσμός στη χώρα. Είναι απαραίτητο και ιδανικότερο για καθημερινή χρήση, από όλες τις απόψεις.
  Το οδηγούν πολίτες όλων των κατηγοριών και όλων των επαγγελμάτων. Υπάρχει ήδη στην αγορά, έχει καθιερωθεί από κοινό εδώ και πολλά χρόνια.

  Τώρα είναι ευκαιρία να συμπεριληφθεί και στη νομοθεσία, να οριστούν οι κανόνες και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

  Ας μας προτείνει κάποιο έμπειρο μέλος του συνδέσμου σας στο τομέα της ηλεκτροκίνησης, που έχει δώσει μερικές χιλιάδες ηλεκτρικά σκουτερ και πατίνια διάφορων τύπων τα τελευταία 6-8 χρόνια, όχι μόνο fake scooters όπως τα λέτε, που αν είναι και παλιός θα έχει δώσει σίγουρα χιλιάδες από αυτά, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό.

  Προτείνετε λύση στο θέμα του τρόπου ένταξης αυτών στη νόμιμη κυκλοφορία, αυτό το θέμα θελουμε να λύσουμε. Δεν εμμένουμε στην άποψη ότι πρέπει να καταργηθούν, λόγω των troll και λοιπών άλλων λόγων.

  Η πολιτεία θέλει την εντάξει αυτών των οχημάτων και όχι τη κατάργηση. Εκτός άμα δε κατάλαβα καλά και μιλάμε για κάτι άλλο.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:23 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αναφορικά με το σχόλιο «3 Δεκεμβρίου 2020, 20:13 | Γραμματόσης Γιώργος»

  Επειδή μια εικόνα χίλιες λέξεις,

  παρακαλούμε δείτε το σχετικό σποτ, από την τηλεόραση, που διακινητής «σκούτερ με πηδάλια», «τρολάρει» την Τροχαία σχετικά με τον έλεγχο των σκούτερ με πηδάλια.

  https://www.youtube.com/watch?v=-DPcAbSnJ78&feature=youtu.be

  Πώς θα χαρακτηρίζατε εσείς τον εν λόγω διακινητή «σκούτερ με πηδάλια» ;

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:54 | Σελλής Παναγιώτης

  Είμαι κάθετα αντίθετος με την απόφαση αυτή γιατί από την στιγμή που υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας 25 χλμ/ώρα που είναι πολύ πιο επικίνδυνα λόγω της χρησιμοποίησης τους από μικρές ηλικίες και την διάμετρο των τροχών τους, φανταστείτε πόσο πιο ακίνδυνο είναι ένα μοτοποδήλατο 250W με την ίδια τελική ταχύτητα, που εξυπηρετεί πολλούς συνανθρώπους μας για την καθημερινή μετακίνηση τους (που δεν διαθέτουν δίπλωμα) και δεν είναι σε θέσει να χρησιμοποιήσουν πεντάλ ώστε να πάνε στον κλάδο των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 11:16 | Γραμματόσης Γιώργος

  Προς ΠΑΣΕΕΕΔ,

  Αγαπητό ΠΑΣΕΕΕΔ, είναι γνωστές οι θέσεις σας και οι λόγοι που είστε πολέμιοι των ηλεκτρικών σκούτερς των 250watt. Είναι επίσης γνωστές και οι απόψεις των εμπόρων που εκπροσωπείται.

  Είναι γνωστοί και αυτοί που μας αποκαλούν νεόκοπους διακινητές παράτυπων οχημάτων οι fake scooters οι όπως αλλιώς μπορεί να τα έχετε βαφτίσει για τους δικούς σας λόγους.

  Το θέμα είναι τι ζητάει να αγοράσει ο κόσμος, αν αύριο γίνουν αποδεκτά αυτά τα οχήματα σαν ΕΠΗΟ, θα τρέξετε όλοι να εισάγετε fake scooters. Δεν εναντιώνεστε σε εμένα με αυτά που λέτε αλλά στους πολίτες που θέλουν να συνεχίσουν να αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν.

  Αν ήθελαν κάτι άλλο, θα πουλούσαμε και εμείς κάτι άλλο. Αν ήθελαν μηχανάκια με καρμπιρατέρ τέτοια θα φέρναμε και εμείς.

  Αν εσείς δεν αναγνωρίζετε τους εμπόρους που δεν είναι στο σύνδεσμό σας και τους αποκαλείτε με περίσσιο θράσος άσχετους, τους αναγνωρίζει η πολιτεία και τα επιμελητήρια. Ο κόσμος δεν είναι αφελής και μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι θέλει να αγοράσει. Δε μπορεί χιλιάδες καταναλωτές να έπεσαν θύματα.

  Υπάρχει στο σύνδεσμό σας ένας εισαγωγέας ο οποίος να εισάγει και να πουλάει ηλεκτρικά οχήματα για περισσότερο από 3-4 χρόνια; Αυτούς που ξεκίνησαν πέρυσι τους ξέρω, υπάρχει κάποιος παλαίμαχος να μας πει τη γνώμη του και να καταθέσει προτάσεις;

  Εγώ προσωπικά πουλάω ηλεκτρικά οχήματα από hobby, δεν με πειράζει αύριο να πουλάω κάτι άλλο!

  Κάντε τις προτάσεις σας σαν σύνδεσμος και θα αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα τι θα κάνουνε με το θέμα αυτό.

 • Συμπλήρωση του άρθρου 15 ως εξής:

  1. Στο άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), α) […] ζ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 2
  Ορισμοί
  1. Η κυκλοφορία μεταφορικών ή άλλων χρήσεων μέσων που δεν ορίζονται στην παρ. 2, απαγορεύεται. […]
  2. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
  […]
  Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.): Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
  α) […]
  δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία.
  Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:
  αα) οχήματα συμπεριλαμβανομένων απλών ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων και hand bike ατόμων με αναπηρία των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.
  αβ) οχήματα συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. […]
  3. Θεωρούνται ως «πεζοί»:
  α) τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν:
  αα) βρεφικά οχήματα,
  ββ) καθίσματα ασθενών ή αμαξίδια Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),
  γγ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία,
  δδ) […]
  4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί το μεταφορικό ή άλλης χρήσεως μέσο κατά παράβαση της παρ. 1 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ εκτός και αν κινείται με την ταχύτητα πεζού δηλαδή έως 6χλμ/ω.»

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 09:20 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Επαναποστέλλουμε το παρόν, σε περίπτωση που τυχόν δεν το λάβατε χθες, καθώς δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί(φυσικά, αν το έχετε ήδη λάβει, να μην δημοσιευθεί ξανά)

  Απάντηση στο σχόλιο «3 Δεκεμβρίου 2020, 13:44 | Γραμματόσης Γιώργος»

  – Όταν ξεκινήσαμε την εισαγωγή ηλεκτροκίνητων σκούτερς, ξεκινήσαμε κυρίως με μεγάλα και ακριβά μοντέλα και κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα. Η αγορά όμως ζητούσε ηλεκτρικά οχήματα που να μη χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και να έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης.

  Απάντηση:
  Όταν και στην Ελλάδα θεσπιστεί η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω» χωρίς δίπλωμα, θα μπορεί να καλυφθεί και η ζήτηση της αγοράς που περιγράφετε, αλλά και θα μπορεί να διατίθενται από όλα τα καταστήματα και εμπόρους και όχι μόνο από τους ‘τολμηρούς’.
  Το μοτοποδήλατο 25χλμ/ω, θα έχει αριθμό κυκλοφορίας, για να ελέγχονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ, όριο ηλικίας οδήγησης, ασφαλή φώτα και ανακλαστικά βάσει προδιαγραφών και πιστοποιητικό COC του κατασκευαστή, ότι πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής, όπως ορίζει ο 168/2013, και να μην τυπώνονται όπως τυπώνονται τα πιστοποιητικά των fake scooter στο φωτοτυπικό. Κυκλοφορούν ακόμη και πιστοποιητικά εργοστασίου των «σκούτερ με πηδάλια» που δεν αναγράφουν ούτε τον αριθμό πλαισίου.

  – Τα μοντέλα σε αυτή τη κατηγορία είναι σκούτερ με πετάλια ή χωρίς, συνεχόμενη ισχύ 250W, μέγιστη ταχύτητα 25km/h και οδηγούνται χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτά τα μοντέλα μέχρι και πριν ένα μήνα, περνούσαν από το τελωνείο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και εμφάνιση μοτοποδηλάτου.
  Αυτού του τύπου τα οχήματα είναι τα πιο διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, με αυξανόμενη ζήτηση και πωλούνται στη χώρα μας πάνω από 10 χρόνια.
  Αυτή η κατηγορία οχημάτων διαθέτει πιστοποιητικό CE και COC από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Αυτά ήταν και τα έγγραφα που ζητούσε το τελωνείο για την εισαγωγή τους μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου του 2020, όπου και στάλθηκε οδηγία από την ΑΑΔΕ στα τελωνεία να εκτελωνίζονται πλέον σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και όχι σαν ηλεκτρικά ποδήλατα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα 10 χρόνια.

  Απάντηση:
  Τα «σκούτερ με πετάλια ή χωρίς» για να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο πρέπει να έχουν έγκριση τύπου του 168/2013.
  Αν έχουν ισχύ 250W και ταχύτητα 25χλμ/ω εντάσσονται στην κατηγορία μοτοποδήλατα L1e και πρέπει να έχουν την αντίστοιχη έγκριση τύπου COC 168/2013.

  Η μεγάλη διάρκεια και η μεγάλη ποσότητα των παρατυπιών δεν μπορεί να πιέζει για να νομιμοποιήσει τα πεπραγμένα.
  Στα Τελωνεία την ευθύνη της δήλωσης για το είδος Taric την έχει ο εισαγωγέας. Το Τελωνείο κρίνει το όχημα μόνο κατόπιν πραγματογνωμοσύνης.
  Όταν τα εισάγατε τον τελευταίο χρόνο ως ηλεκτρικά ποδήλατα, καταβάλατε τον ισχύοντα 40% antidumping δασμό από την Κίνα ή τα φέρνατε από την Τουρκία, η οποία εκμεταλλεύεται την χαριστική συμφωνία με την ΕΕ να εξάγει ως παραγωγός χωρίς δασμούς στην Ευρώπη και τελικά καταλήγουν να έρχονται τα κινέζικά ως τούρκικα απλά με αλλαγή αυτοκολλήτου;

  – Στη νέα κατηγορία οχημάτων που εισάγει το υπουργείο σας, τα ΕΠΗΟ, στον ορισμό τους συμπεριλαμβάνετε μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια, τα skateboards και τα εξισορροπούμενα ατομικά οχήματα. Παρ` όλο που χωρίζετε τα ΕΠΗΟ ανάλογα με την τελική τους ταχύτητα, δεν έχετε συμπεριλάβει τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt με πετάλια ή χωρίς στη κατηγορία των ΕΠΗΟ με ξεκάθαρο τρόπο.
  Θεωρώ πως θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε ξεκάθαρα σαν ΕΠΗΟ και να αντιμετωπίζονται από το νόμο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα με βάση την ισχύ και την τελική τους ταχύτητα και αυτά όπως και τα ηλεκτρικά πατίνια.

  Απάντηση:
  Αν το όχημα έχει σέλα, υποχρεούται να είναι σύμφωνο με τον 168/2013, επομένως δεν μπορεί να θεωρείται ΕΠΗΟ.

  – Αυτού του τύπου ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt είναι τα πιο διαδεδομένα και με αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικά οχήματα και το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει ταυτίσει την ηλεκτροκίνηση με οχήματα που δεν χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων έως 4kw με δίπλωμα οδήγησης, είναι μηδαμινές σε σχέση με τις πωλήσεις των οχημάτων στην κατηγορία των 250watt και αυτό λόγω του διπλώματος οδήγησης. Για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες με ισχύ άνω των 10kw η αγορά είναι ανύπαρκτη στη χώρα μας λόγω του ότι δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο φόρτισης.

  Απάντηση:
  Ο κόσμος τα ταύτισε με την ηλεκτροκίνηση, η οποία διευκόλυνε την παραβατικότητα στην λειτουργία των οχημάτων, τα οποία εύκολα με ένα διακοπτάκι παραβιάζονται οι προδιαγραφές και δύσκολα ανιχνεύονται.

  Και επειδή είναι «ήσυχα» στην λειτουργία τους, δεν «ενοχλούν» και τα όργανα της Τροχαίας, βασικό στοιχεία που βοήθησε στην εξάπλωσή τους.

  Όταν και στην Ελλάδα θεσπιστεί η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω» χωρίς δίπλωμα, θα μπορεί να καλυφθεί και η ζήτηση της αγοράς που περιγράφετε, αλλά και θα μπορεί να διατίθενται από όλα τα καταστήματα και εμπόρους και όχι μόνο από τους ‘τολμηρούς’.

  – Θέλω λοιπόν να σας προτείνω να συμπεριλάβετε στον ορισμό τα ηλεκτροκίνητα μοτοποδήλατα των 250W σαν ΕΠΗΟ, να αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω της ισχύς τους και της μέγιστης ταχύτητάς τους, είτε έχουν είτε δεν έχουν πεντάλ.
  Να εκτελωνίζονται σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα μεν, αλλά με τα πιστοποιητικά COC και CE όπως γινόταν μέχρι τώρα, καθώς ο συγκεκριμένος τύπος οχημάτων δεν βγάζει έγκριση τύπου σαν τα κανονικά μοτοποδήλατα με μέγιστη ταχύτητα 45Km/h. Ή εναλλακτικά να δημιουργηθεί ένα νέο TARIC στο τελωνείο όπου να εισάγονται σε αυτό όλοι οι τύποι ΕΠΗΟ.

  Απάντηση:
  Συγχέετε τα ΕΠΗΟ με τα ηλεκτρικά ποδήλατα και με τα fake scooter (σκουτερ με πηδάλια). Τα fake scooter είναι ακριβώς fake, γιατί επικαλούνται με το CE και Declaration of Conformity ότι είναι ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ έχουν αυτόνομη κίνηση που δεν επιτρέπεται στα ηλεκτρικά ποδήλατα.

  – Σε αυτή τη κατηγορία υπάρχουν οχήματα με κανονική διπλή σέλα και μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια και 2ο επιβάτη. Διάβασα πως απαγορεύεται τα ΕΠΗΟ να μεταφέρουν συνεπιβάτη αλλά αυτόν τον περιορισμό καλύτερα να τον εισάγετε μόνο για τα πατίνια ή για ΕΠΗΟ που δεν έχουν από κατασκευής 2ο κάθισμα εργοστασιακά τοποθετημένο.

  Απάντηση:
  Στα ΕΠΗΟ δεν απαγορεύεται μόνο το κάθισμα για συνεπιβάτη, αλλά και το κάθισμα για αναβάτη. Αν έχει κάθισμα, πρέπει να πληροί τον κανονισμό 168/2013

  – Για τα πρόστιμα που προτείνετε για τους παραβάτες οδηγούς των ΕΠΗΟ, λέτε π.χ. πως σε μια παράβαση υπέρβασης της ταχύτητας ο οδηγός πληρώνει 40 ευρώ και αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα 100 ευρώ. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα ποιος είναι; Αυτός που του ανήκει το όχημα ή αυτός που το εισάγει και το πουλάει; Δε μου φαίνεται λογικό αυτός που πουλάει ένα ΕΠΗΟ να είναι υπεύθυνος για το όχημα μετά τη πώληση και μάλιστα να ευθύνεται για τη χρήση από τον τελικό πελάτη. Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των ΕΠΗΟ για αστική ευθύνη.

  Απάντηση:
  Φυσικά η ευθύνη του εισαγωγέα και του εμπόρου, αρχίζει και τελειώνει αν εισήγαγε και παρέδωσε το όχημα στον χρήστη, δηλαδή σύμφωνα με το όριο 25χλμ/ω.
  Φυσικά ένας καταναλωτής μπορεί να μετατρέψει το όχημά του, αφού πρώτα βάσει των νέων δηλώσεων που ορίζει το παρόν νομοσχέδιο δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί από το κατάστημα ότι το όχημά του πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

  Αν ο καταναλωτής, σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου, επικαλεσθεί ότι το όχημά του υπερβαίνει τις προδιαγραφές και ο ίδιος δεν έκανε την παραμικρή επέμβαση και αυτό συμβεί και σε άλλους 1000 καταναλωτές (καθώς αναφέρεσθε ότι έχουν πουληθεί 1000άδες οχήματα) που επικαλούνται το ίδιο, φυσικά θα είναι αυταπόδεκτο για τις Αρχές που θα ασχοληθούν με το θέμα, ότι τα οχήματα εισήχθησαν και παραδόθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

  – και 2ος λόγος επειδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακόμα και τα πατίνια για να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη ισχύ 250w, η μέγιστη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα τους θα πρέπει να είναι από 350Watt και πάνω, ανάλογα με τον όγκο του οχήματος και το βάρος του οδηγού.
  Ακόμα και τα μικρά πατίνια για να δώσουν 250watt συνεχόμενη ισχύ, έχουν κινητήρα μέγιστης ισχύς 350watt. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουν κινητήρα με μέγιστη ισχύ από 350watt έως και 500watt για να μπορέσουν να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη των 250watt. Οπότε με αυτό θα μπερδευτούν τα πράγματα παραπάνω παρά θα ξεκαθαρίσουν όπως πρόκειται να γίνει με το νέο σχέδιο νόμου.

  Απάντηση:
  Τα ποδήλατα L1e-Α έχουν σαφέστατες προδιαγραφές και δεν προκαλείται σύγχυση, η ισχύς αναφέρεται στην συνεχή. Οι εγκρίσεις και οι προδιαγραφές των L1e-A είναι σαφέστατα ορισμένες.

  – Κλείνοντας θα ήθελα να σας προτείνω για τους κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με ηλικία άνω των 22-25 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν μοτοποδήλατο χωρίς την έκδοση διπλώματος μοτοποδηλάτου.

  Απάντηση:
  Η ισοδυναμία των διπλωμάτων είναι διαχρονικό αίτημα του ΠΑΣΕΕΕΔ με κατάθεση σχετικών υπομνημάτων στο Υπουργείο.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 23:25 | Αγοραστάκης Δημήτρης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
  Kυρίες και κύριοι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

  Kινούμενος από την επιθυμία μου να συμβάλλω, όσο αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό, στην αξιέπαινη προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου νόμου και με την επί δεκαετίας ενασχόληση μου με την ηλεκτροκίνηση, έχοντας επικοινωνήσει με δεκάδες χρήστες ηλεκτρικών δικύκλων και τρικύκλων και με διάφορες κοινότητες χρηστών ηλεκτρικών οχημάτων, θα ήθελα να σας προτείνω τα παρακάτω:

  Να υπαχθούν στην κατηγορία των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων Ε.Π.Η.Ο. τα ελαφρά ηλεκτρικά τρίκυκλα οχήματα, τα οποία δεν διαθέτουν ποδωστήρια-πεντάλ και διαθέτουν μηχανισμό που τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης και αναπτύσσουν μέγιστη ταχύτητα 25 χλμ/ώρα, για τους παρακάτω λόγους:

  α) Ουσιαστικά να ισχύει για την παραπάνω αναφερόμενη κατηγορία οχημάτων, ότι ισχύει και για τα Ε.Π.Η.Ο., πατίνια, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες, αυτοεξισσοροπούμενα προσωπικά οχήματα, κ.τ.λ.
  Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι ο αναβάτης ενός πατινιού, τροχοπέδιλου, τροχοσανίδας ή ενός αυτοεξισσοροπούμενου μονόκυκλου ή δίκυκλου, που κινείται αυτόνομα με τη χρήση επιταχυντή χειρός, με ταχύτητα 25 χλμ/ώρα, εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους σε ένα δημόσιο δρόμο με μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση, που και με ελαφρά και μόνο πρόσκρουση με κάποιο διερχόμενο όχημα, θέτεται πολύ εύκολα εκτός πορείας και προξενείται τροχαίο ατύχημα με συνήθως σοβαρές σωματικές βλάβες και με ότι αυτό συνεπάγεται, για την οδική ασφάλεια και των υπολοίπων διερχόμενων οχημάτων.
  Σε παρόμοια με την παραπάνω περίπτωση, ένα ελαφρύ ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα, που κινείται και αυτό με ταχύτητα 25 χλμ/ώρα, αυτόνομα με τη χρήση επιταχυντή χειρός, οι πιθανότητες να βρεθεί εκτός πορείας από την ελαφριά ή ακόμη και πιο έντονη πρόσκρουση με άλλο διερχόμενο όχημα και να προξενήσει τροχαίο ατύχημα, είναι σημαντικά λιγότερες, διότι η ευστάθεια και πρόσφυση στο οδόστρωμα που έχει, είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα οχήματα, δίκυκλα, πατίνια, τροχοπέδιλα, τροχοσανίδες, μονόκυκλα, κ.τ.λ.

  β) Το να περιορίζονται τα ελαφριά ηλεκτρικά τρίκυκλα οχήματα σε ανώτερη ταχύτητα 6 χλμ/ώρα, ώστε να θεωρούνται και να κυκλοφορούν ως πεζοί είναι ουσιαστικά μη εφαρμόσιμο, γιατί πρώτον το πλάτος των πεζοδρομίων που υπάρχουν στην Ελληνική επικράτεια είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πολύ μικρό για την παράλληλη κίνηση τρικύκλων και πεζών και δεύτερον τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα σε πολλούς δρόμους.
  Αναγκαστικά εκ των πραγμάτων οι κάτοχοι των παραπάνω οχημάτων θα είναι αναγκασμένοι να κινούνται με ταχύτητα 6 χλμ/ώρα σε δημόσιους δρόμους, θέτοντας σε αυξημένο κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, διότι η διαφορά ταχύτητας με τα υπόλοιπα διερχόμενα οχήματα θα είναι σημαντικά μεγάλη, δεν θα ακολουθούν τη ροή κίνησης των υπολοίπων οχημάτων, ασφαλώς θα παρακωλύουν την κυκλοφορία και θα αναγκάζουν τους υπόλοιπους οδηγούς οχημάτων να προβαίνουν σε επικίνδυνα προσπεράσματα.
  Τα παραπάνω προβλήματα θα μπορούσαν να περιοριστούν σε μεγάλο ποσοστό αν υπήρχε η δυνατότητα να κινούνται τα ελαφρά ηλεκτρικά τρίκυκλα ως Ε.Π.Η.Ο. με ταχύτητα έως και 25χλμ/ώρα.

  γ) Επειδή οι κάτοχοι των ελαφρών ηλεκτρικών τρίκυκλων οχημάτων, που συνεχώς αυξάνουν, λόγω της ευστάθειας και της οδικής ασφάλειας που παρέχουν αλλά και λόγω προβλημάτων υγείας που πολλοί έχουν και λόγω ηλικίας δεν έχουν τη δυνατότητα να εξισορροπούν σε ένα δίκυκλο, αλλά ούτε και τη μυϊκή δύναμη, που χρειάζεται ένα δίκυκλο ή τρίκυκλο ηλεκτρικό ποδήλατο των 250 watt, που είναι ανεπαρκής η ισχύς τους στις απότομες ανηφόρες, που στην πατρίδα μας έχουμε σε μεγάλο ποσοστό.

  δ) Δεδομένου ότι η ηλικιακή κατάταξη των κατοίκων της Ελλάδος είναι στο 38% (ήτοι 4.126.475 κάτοικοι) ηλικίας άνω των 50 ετών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοίκων του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του πληθυσμού είναι πολύ πιο πιθανό να στραφεί προς την αγορά ενός ελαφρού ηλεκτρικού τρίκυκλο οχήματος, όπως ήδη συμβαίνει, παρά προς την αγορά ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου, πατινιού, τροχοπέδιλου, τροχοσανίδας, μονόκυκλου, κ.τ.λ.

  ε) Στην οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις άδειες οδήγησης, αναφέρει στο Άρθρο 4, παράγραφος 2, ποιο όχημα νοείται ως μοτοποδήλατο:
  « κατηγορία ΑΜ
  – Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 45 km/h, όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα ( πλην εκείνων των οποίων η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 25 km/h) και ελαφρά τετράκυκλα όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο α), της οδηγίας 2002/24/ΕΚ».
  Δηλαδή εξαιρεί η παραπάνω παράγραφος τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα από την κατηγορία των μοτοποδηλάτων, με την προϋπόθεση, ότι η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα τους δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα.
  Θα μπορούσε η εξαίρεση αυτή να ενσωματωθεί στο παρών σχέδιο νόμου, ώστε τα ελαφρά ηλεκτρικά τρίκυκλα οχήματα, που διαθέτουν μηχανισμό αυτόνομης κίνησης, δεν διαθέτουν ποδωστήρια – πετάλ και των οποίων η εκ κατασκευής ανώτατη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα, να υπαχθούν στην κατηγορία Ε.Π.Η.Ο. και να θεωρούνται και να κυκλοφορούν ως ποδήλατα.

  Παρακαλώ να λάβετε υπόψιν σας την παραπάνω πρόταση, ώστε να προστεθεί στο παρών σχέδιο νόμου.

  Με εκτίμηση

  Αγοραστάκης Δημήτρης
  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 20:13 | Γραμματόσης Γιώργος

  Προς ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αγαπητό ΠΑΣΕΕΕΔ, τα τελωνεία διενεργούν φυσικούς ελέγχους κατά την άφιξη των εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι. Δηλαδή, ανοίγουν κούτες, βλέπουν επί τόπου τα αγαθά και τα αντί στοιχίζουν με τη περιγραφή των τιμολόγιων. Αν αυτό που βλέπουν είναι διαφορετικό από τα χαρτιά που έχουν ενεργούν αναλόγως.

  Οι έλεγχοι γίνονται συχνά και σε όλους τους κλάδους και πιστοποιούνται με έγγραφο προς τον εισαγωγέα. Μάλιστα χρεώνουν και έξοδα ελέγχου!

  Ο λόγος που σας έγραψα νωρίτερα είναι επειδή χαρακτηρίζεται ανθρώπους επαγγελματίες, σαν άσχετους και τολμηρούς ειρωνικά και απαντάτε σε σχόλια χρηστών. Εδώ γράφουμε τις προτάσεις μας προς το υπουργικό συμβούλιο που θα λάβει οριστικές αποφάσεις για τη καθημερινότητα των πολιτών. Δε μιλάμε σε forum για το ποιο μηχανάκι είναι καλύτερο…

  Ελπίζω σαν Πανελλήνιος σύνδεσμος να έχετε καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις προς το υπουργείο για το σύνολο του σχεδίου νόμου.

  Αν θέλετε να γνωριστούμε και να συνεχίσουμε τη συζήτηση για το εμπορικό κομμάτι των ΕΠΗΟ, όποτε έχετε χρόνο καλέστε με στο 2351-303833.

  Με εκτίμηση,
  Γραμματόσης Γιώργος

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 18:11 | Ελένη Καρύδη

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Μεγάλο μέρος του σχεδίου νόμου αφορά στα ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), ενώ επίσης εκτεταμένο τμήμα του αφορά στα Ε.Π.Η.Ο (Ελαφρύ Προσωπικό Ηλεκτρικό Όχημα, δηλαδή: α) Πατίνια (e-scooters), β) Τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skate boards), γ) αυτοεξισορροπούμενα προσωπικά οχήματα δηλαδή μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς, που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω.) και ένα μέρος του εναρμονισμό της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή όσον αφορά στις άδειες οδήγησης.
  Τα συστήματα κινητικότητας πρέπει να έχουν τον πυρήνα της ασφάλειας.
  Στόχος όλων αυτών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και νομοθετούν.
  Δεν είμαστε αντίθετοι των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs. Υποστηρίζουμε τη Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs, άλλωστε έμπρακτα το αποδείξαμε έχοντας υπογράψει ωςF.E.V.R, τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης για την οδική ασφάλεια 19 Φεβρουαρίου 2020. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για την πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας του 2030, αναγνωρίζοντας τις συνέργειες μεταξύ των τομέων πολιτικής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDG, καθώς και την ανάγκη να εργαστούμε με ολοκληρωμένο τρόπο για αμοιβαία οφέλη. Αντιμετωπίζουμε τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ οδικής ασφάλειας, ψυχικής και σωματικής υγείας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, ισότητας, ισότητας των φύλων, αειφόρων πόλεων, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής, καθώς και τους κοινωνικούς προσδιοριστικούς στόχους της ασφάλειας και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των διαφόρων SDGs υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης – SDGs και στόχοι για την οδική ασφάλεια είναι ενιαίοι και αδιαίρετοι.
  Καλούμε τα κράτη -μέλη και τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα το απαράδεκτο μεγάλου αριθμό των προκαλούμενων τροχαίων τραυματισμών στα παιδιά και τους νέους, αυξάνοντας την πολιτική τους δέσμευση, διασφαλίζοντας ότι η Παγκόσμια Στρατηγική για την Υγεία των Παιδιών και των Εφήβων προωθεί τις αναγκαίες δράσεις για την οδική ασφάλεια;
  Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα επιτύχουμε το φιλόδοξο στόχο να μειώσουμε κατά το ήμισυ τους θανάτους και τους τραυματισμούς στο δρόμο έως το 2030 #0by30.
  Είναι μέλημα της Πολιτείας, να συμβάλλει στην επίτευξη των σχετιζόμενων με την οδική ασφάλεια Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης SDGs.
  Θα σταθούμε στο ζήτημα των Ε.Π.Η.Ο, όχι γιατί τα υπόλοιπα είναι μικρής σημασίας, αλλά γιατί το συγκεκριμένο τμήμα του νομοσχεδίου αποτελεί μια βόμβα για την οδική ασφάλεια, βόμβα που θάχει σαν θύματα κυρίως τους χρήστες των Ε.Π.Η.Ο γνωρίζοντας την παιδεία οδικής ασφάλειας των χρηστών της χώρας μας και του τεράστιου θέματος της προσέγγισης ασφαλούς συστήματος
  Στο πρόγραμμα «EU Road Safety Exchange» στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας έχει στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών με την Ισπανία και τη Γαλλία εταίροι του προγράμματος, εκτός των καλών πρακτικών που υιοθέτησαν έχουν καθιερώσει την ταχύτητα 30Km/h στις πόλεις τους. Ρωτήστε ή εφαρμόστε πιλοτικά το πρόγραμμα Ε.Π.Η.Ο πριν γίνει νόμος του κράτους με δεδομένο την οδική παιδεία των χρηστών και έχοντας συλλέξει δεδομένα για την αξιολόγηση του σχεδίου που αφορά στα Ε.Π.Η.Ο.
  Ο στόχος της Προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος είναι να καθοδηγήσει στην υλοποίηση ενός ασφαλούς οδικού συστήματος για την πρόληψη των συγκρούσεων και αν συμβούν να μην προκαλέσουν τραυματισμό ή θάνατο καθώς και οι τραυματίες θα σώζονται και θα λαμβάνουν επαρκή φροντίδα θεραπείας
  1) H ταχύτητα 50 Km/h, για πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες Ε.Π.Η.Ο είναι πολύ επικίνδυνη με δεδομένο ότι τα θανατηφόρα συμβαίνουν στο αστικό περιβάλλον-αστικές περιοχές και σύμφωνα με τις μελέτες που είναι αποδεκτές από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αλλά και από τον Π.Ο.Υ, τον Ο.Η.Ε. και άλλους θεσμικούς φορείς ένας πεζός, ένας ποδηλάτης ή ένας χρήστης Ε.Π.Η.Ο που θα εμπλακεί σε μια σύγκρουση μ ένα όχημα που κινείται με 50 km/h έχει 90% πιθανότητα να χάσει τη ζωή του ενώ όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι 30km/h η πιθανότητα μειώνεται στο 10%.
  2) Άρθρο 15: μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς» που αναφέρει το σχέδιο νόμου δεν αποτελούν τελικά οχήματα. Για όλα τα υπόλοιπα: αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα απαιτείται άδεια οδήγησης που αποκτάται μετά από εκπαίδευση και εξετάσεις, γι αυτά μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς τι αρκεί;
  3) Άρθρο 24. Από τη στιγμή που έχεις αστυνομική ταυτότητα, έρχεται και η γνώση του Κ.Ο.Κ. όσο και το πώς να αντιμετωπίσεις απλούς ή σύνθετους κινδύνους στο οδικό δίκτυο;
  4) Άρθρο 21. Τα Ε.Π.Η.Ο. είναι η μοναδική κατηγορία οχημάτων που δεν οφείλουν να έχουν καθρέπτη, πως θα γίνεται ό έλεγχος των οχημάτων που ακολουθούν;
  5) Άρθρο 18 δ,ζ: Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο… τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση- εξαιρούνται οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να κινούνται ανά δύο παράλληλα, πως θα γίνεται ο έλεγχος;
  6) Άρθρο 18, παρ.8: Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών.
  7) Κύριο ερώτημα
  α) Αστυνομική ταυτότητα δεν έχουν τα παιδιά των 12χρόνων-πως θα ενοικιάζουν ποδήλατο ή και με το δικό τους ποδήλατο η σωματική διάπλαση είναι παραπλανητικό στοιχείο πως θα ελέγχεται;
  β) Ένα παιδί 12 χρονών λοιπόν, έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί με το ποδήλατο μόνο του ανάμεσα σε φορτηγά, λεωφορεία, SUV, μεγάλες μηχανές και τον κάθε ένα που με το μηχανοκίνητο του θέλει να εκτονωθεί από τα ατελείωτα προβλήματα του στην άσφαλτο. Θέμα ασφάλειας
  Υ) Πως θα ενοικιάζεται ένα ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα κλπ από το εξουσιοδοτημένο-πιστοποιημένο κατάστημα;
  δ) Ποιές προδιαγραφές θα ισχύουν για την ασφάλεια των χρηστών, ιδιαίτερα των ανήλικων;
  Τίθεται σε διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου που όχι μόνο νομιμοποιεί την τραγελαφική κατάσταση που υπάρχει στο οδικό δίκτυο αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα «νομιμοποιώντας» την αύξηση της επικινδυνότητας για όσους κυκλοφορούν σ αυτό, ιδιαίτερα φυσικά για τους ευάλωτους χρήστες του γνωρίζοντας ποιους αφορούν.
  Παράκληση: ας μας ακούσετε, εργαζόμαστε με τη ψυχή μας να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για την αξία της ανθρώπινης ζωής κανένας θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός. Εφαρμόστε πιλοτικά ότι αφορά στα Ε.Π.Η.Ο.
  ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ: Μέλος του Ε.Σ.Ο.Α

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 17:09 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Απάντηση στο σχόλιο «3 Δεκεμβρίου 2020, 13:44 | Γραμματόσης Γιώργος»

  – Όταν ξεκινήσαμε την εισαγωγή ηλεκτροκίνητων σκούτερς, ξεκινήσαμε κυρίως με μεγάλα και ακριβά μοντέλα και κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα. Η αγορά όμως ζητούσε ηλεκτρικά οχήματα που να μη χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και να έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης.

  Απάντηση:
  Όταν και στην Ελλάδα θεσπιστεί η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω» χωρίς δίπλωμα, θα μπορεί να καλυφθεί και η ζήτηση της αγοράς που περιγράφετε, αλλά και θα μπορεί να διατίθενται από όλα τα καταστήματα και εμπόρους και όχι μόνο από τους ‘τολμηρούς’.
  Το μοτοποδήλατο 25χλμ/ω, θα έχει αριθμό κυκλοφορίας, για να ελέγχονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ, όριο ηλικίας οδήγησης, ασφαλή φώτα και ανακλαστικά βάσει προδιαγραφών και πιστοποιητικό COC του κατασκευαστή, ότι πληροί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής, όπως ορίζει ο 168/2013, και να μην τυπώνονται όπως τυπώνονται τα πιστοποιητικά των fake scooter στο φωτοτυπικό. Κυκλοφορούν ακόμη και πιστοποιητικά εργοστασίου των «σκούτερ με πηδάλια» που δεν αναγράφουν ούτε τον αριθμό πλαισίου.

  – Τα μοντέλα σε αυτή τη κατηγορία είναι σκούτερ με πετάλια ή χωρίς, συνεχόμενη ισχύ 250W, μέγιστη ταχύτητα 25km/h και οδηγούνται χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτά τα μοντέλα μέχρι και πριν ένα μήνα, περνούσαν από το τελωνείο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και εμφάνιση μοτοποδηλάτου.
  Αυτού του τύπου τα οχήματα είναι τα πιο διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, με αυξανόμενη ζήτηση και πωλούνται στη χώρα μας πάνω από 10 χρόνια.
  Αυτή η κατηγορία οχημάτων διαθέτει πιστοποιητικό CE και COC από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Αυτά ήταν και τα έγγραφα που ζητούσε το τελωνείο για την εισαγωγή τους μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου του 2020, όπου και στάλθηκε οδηγία από την ΑΑΔΕ στα τελωνεία να εκτελωνίζονται πλέον σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και όχι σαν ηλεκτρικά ποδήλατα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα 10 χρόνια.

  Απάντηση:
  Τα «σκούτερ με πετάλια ή χωρίς» για να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο πρέπει να έχουν έγκριση τύπου του 168/2013.
  Αν έχουν ισχύ 250W και ταχύτητα 25χλμ/ω εντάσσονται στην κατηγορία μοτοποδήλατα L1e και πρέπει να έχουν την αντίστοιχη έγκριση τύπου COC 168/2013.

  Η μεγάλη διάρκεια και η μεγάλη ποσότητα των παρατυπιών δεν μπορεί να πιέζει για να νομιμοποιήσει τα πεπραγμένα.
  Στα Τελωνεία την ευθύνη της δήλωσης για το είδος Taric την έχει ο εισαγωγέας. Το Τελωνείο κρίνει το όχημα μόνο κατόπιν πραγματογνωμοσύνης.
  Όταν τα εισάγατε τον τελευταίο χρόνο ως ηλεκτρικά ποδήλατα, καταβάλατε τον ισχύοντα 40% antidumping δασμό από την Κίνα ή τα φέρνατε από την Τουρκία, η οποία εκμεταλλεύεται την χαριστική συμφωνία με την ΕΕ να εξάγει ως παραγωγός χωρίς δασμούς στην Ευρώπη και τελικά καταλήγουν να έρχονται τα κινέζικά ως τούρκικα απλά με αλλαγή αυτοκολλήτου;

  – Στη νέα κατηγορία οχημάτων που εισάγει το υπουργείο σας, τα ΕΠΗΟ, στον ορισμό τους συμπεριλαμβάνετε μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια, τα skateboards και τα εξισορροπούμενα ατομικά οχήματα. Παρ` όλο που χωρίζετε τα ΕΠΗΟ ανάλογα με την τελική τους ταχύτητα, δεν έχετε συμπεριλάβει τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt με πετάλια ή χωρίς στη κατηγορία των ΕΠΗΟ με ξεκάθαρο τρόπο.
  Θεωρώ πως θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε ξεκάθαρα σαν ΕΠΗΟ και να αντιμετωπίζονται από το νόμο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα με βάση την ισχύ και την τελική τους ταχύτητα και αυτά όπως και τα ηλεκτρικά πατίνια.

  Απάντηση:
  Αν το όχημα έχει σέλα, υποχρεούται να είναι σύμφωνο με τον 168/2013, επομένως δεν μπορεί να θεωρείται ΕΠΗΟ.

  – Αυτού του τύπου ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt είναι τα πιο διαδεδομένα και με αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικά οχήματα και το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει ταυτίσει την ηλεκτροκίνηση με οχήματα που δεν χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων έως 4kw με δίπλωμα οδήγησης, είναι μηδαμινές σε σχέση με τις πωλήσεις των οχημάτων στην κατηγορία των 250watt και αυτό λόγω του διπλώματος οδήγησης. Για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες με ισχύ άνω των 10kw η αγορά είναι ανύπαρκτη στη χώρα μας λόγω του ότι δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο φόρτισης.

  Απάντηση:
  Ο κόσμος τα ταύτισε με την ηλεκτροκίνηση, η οποία διευκόλυνε την παραβατικότητα στην λειτουργία των οχημάτων, τα οποία εύκολα με ένα διακοπτάκι παραβιάζονται οι προδιαγραφές και δύσκολα ανιχνεύονται.

  Και επειδή είναι «ήσυχα» στην λειτουργία τους, δεν «ενοχλούν» και τα όργανα της Τροχαίας, βασικό στοιχεία που βοήθησε στην εξάπλωσή τους.

  Όταν και στην Ελλάδα θεσπιστεί η κατηγορία «μοτοποδήλατο 25χλμ/ω» χωρίς δίπλωμα, θα μπορεί να καλυφθεί και η ζήτηση της αγοράς που περιγράφετε, αλλά και θα μπορεί να διατίθενται από όλα τα καταστήματα και εμπόρους και όχι μόνο από τους ‘τολμηρούς’.

  – Θέλω λοιπόν να σας προτείνω να συμπεριλάβετε στον ορισμό τα ηλεκτροκίνητα μοτοποδήλατα των 250W σαν ΕΠΗΟ, να αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω της ισχύς τους και της μέγιστης ταχύτητάς τους, είτε έχουν είτε δεν έχουν πεντάλ.
  Να εκτελωνίζονται σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα μεν, αλλά με τα πιστοποιητικά COC και CE όπως γινόταν μέχρι τώρα, καθώς ο συγκεκριμένος τύπος οχημάτων δεν βγάζει έγκριση τύπου σαν τα κανονικά μοτοποδήλατα με μέγιστη ταχύτητα 45Km/h. Ή εναλλακτικά να δημιουργηθεί ένα νέο TARIC στο τελωνείο όπου να εισάγονται σε αυτό όλοι οι τύποι ΕΠΗΟ.

  Απάντηση:
  Συγχέετε τα ΕΠΗΟ με τα ηλεκτρικά ποδήλατα και με τα fake scooter (σκουτερ με πηδάλια). Τα fake scooter είναι ακριβώς fake, γιατί επικαλούνται με το CE και Declaration of Conformity ότι είναι ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ έχουν αυτόνομη κίνηση που δεν επιτρέπεται στα ηλεκτρικά ποδήλατα.

  – Σε αυτή τη κατηγορία υπάρχουν οχήματα με κανονική διπλή σέλα και μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια και 2ο επιβάτη. Διάβασα πως απαγορεύεται τα ΕΠΗΟ να μεταφέρουν συνεπιβάτη αλλά αυτόν τον περιορισμό καλύτερα να τον εισάγετε μόνο για τα πατίνια ή για ΕΠΗΟ που δεν έχουν από κατασκευής 2ο κάθισμα εργοστασιακά τοποθετημένο.

  Απάντηση:
  Στα ΕΠΗΟ δεν απαγορεύεται μόνο το κάθισμα για συνεπιβάτη, αλλά και το κάθισμα για αναβάτη. Αν έχει κάθισμα, πρέπει να πληροί τον κανονισμό 168/2013

  – Για τα πρόστιμα που προτείνετε για τους παραβάτες οδηγούς των ΕΠΗΟ, λέτε π.χ. πως σε μια παράβαση υπέρβασης της ταχύτητας ο οδηγός πληρώνει 40 ευρώ και αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα 100 ευρώ. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα ποιος είναι; Αυτός που του ανήκει το όχημα ή αυτός που το εισάγει και το πουλάει; Δε μου φαίνεται λογικό αυτός που πουλάει ένα ΕΠΗΟ να είναι υπεύθυνος για το όχημα μετά τη πώληση και μάλιστα να ευθύνεται για τη χρήση από τον τελικό πελάτη. Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των ΕΠΗΟ για αστική ευθύνη.

  Απάντηση:
  Φυσικά η ευθύνη του εισαγωγέα και του εμπόρου, αρχίζει και τελειώνει αν εισήγαγε και παρέδωσε το όχημα στον χρήστη, δηλαδή σύμφωνα με το όριο 25χλμ/ω.
  Φυσικά ένας καταναλωτής μπορεί να μετατρέψει το όχημά του, αφού πρώτα βάσει των νέων δηλώσεων που ορίζει το παρόν νομοσχέδιο δηλώσει ότι έχει ενημερωθεί από το κατάστημα ότι το όχημά του πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

  Αν ο καταναλωτής, σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου, επικαλεσθεί ότι το όχημά του υπερβαίνει τις προδιαγραφές και ο ίδιος δεν έκανε την παραμικρή επέμβαση και αυτό συμβεί και σε άλλους 1000 καταναλωτές (καθώς αναφέρεσθε ότι έχουν πουληθεί 1000άδες οχήματα) που επικαλούνται το ίδιο, φυσικά θα είναι αυταπόδεκτο για τις Αρχές που θα ασχοληθούν με το θέμα, ότι τα οχήματα εισήχθησαν και παραδόθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

  – και 2ος λόγος επειδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακόμα και τα πατίνια για να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη ισχύ 250w, η μέγιστη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα τους θα πρέπει να είναι από 350Watt και πάνω, ανάλογα με τον όγκο του οχήματος και το βάρος του οδηγού.
  Ακόμα και τα μικρά πατίνια για να δώσουν 250watt συνεχόμενη ισχύ, έχουν κινητήρα μέγιστης ισχύς 350watt. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουν κινητήρα με μέγιστη ισχύ από 350watt έως και 500watt για να μπορέσουν να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη των 250watt. Οπότε με αυτό θα μπερδευτούν τα πράγματα παραπάνω παρά θα ξεκαθαρίσουν όπως πρόκειται να γίνει με το νέο σχέδιο νόμου.

  Απάντηση:
  Τα ποδήλατα L1e-Α έχουν σαφέστατες προδιαγραφές και δεν προκαλείται σύγχυση, η ισχύς αναφέρεται στην συνεχή. Οι εγκρίσεις και οι προδιαγραφές των L1e-A είναι σαφέστατα ορισμένες.

  – Κλείνοντας θα ήθελα να σας προτείνω για τους κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με ηλικία άνω των 22-25 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν μοτοποδήλατο χωρίς την έκδοση διπλώματος μοτοποδηλάτου.

  Απάντηση:
  Η ισοδυναμία των διπλωμάτων είναι διαχρονικό αίτημα του ΠΑΣΕΕΕΔ με κατάθεση σχετικών υπομνημάτων στο Υπουργείο.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 16:45 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Απάντηση στο σχόλιο «3 Δεκεμβρίου 2020, 13:06 | Γραμματόσης Γιώργος»

  – Στην Ευρώπη επιτρέπεται η κυκλοφορία των σκούτερς των 250watt, με χειρόγκαζο, με όπισθεν και με ότι άλλο μπορεί να έχει επάνω του και οδηγείται χωρίς δίπλωμα μάλιστα λόγω της μικρής ισχύος τους αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικό ποδήλατο όπως και είναι λογικό.
  Έχω πουλήσει στη Γερμανία και ξέρω αν επιτρέπονται ή όχι. Αλλά στη Γερμανία πηγαίνουν στη τροχαία, παίρνουν νούμερο, υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και τα οδηγούν κανονικά με κράνος και χωρίς δίπλωμα.

  Απάντηση:
  Εννοείτε εξέδωσαν κανονική πινακίδα κυκλοφορίας στην Γερμανία και όχι κάποια απλή καταγραφή;

  Αν εξέδωσαν πινακίδα κυκλοφορίας, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεχίσετε την δραστηριότητά σας. Θα τα αποστέλλετε και ταξινομείτε στην Γερμανία και κατόπιν θα είναι υποχρεωμένο να τα δεχθεί και το ελληνικό Κράτος ως ευρωπαϊκό όχημα.

  – Επίσης όλα αυτά σκουτερς των 250watt μπήκαν στην Ελλάδα κανονικά και νόμιμα από το τελωνείο και έχουν πληρωθεί δασμοί και φόροι. Οπότε οι τολμηροί έμποροι έκαναν τη δουλειά τους κανονικά και νόμιμα όπως προβλέπεται. Τα τελωνεία εδώ και 10+ χρόνια δεχόταν τα συγκεκριμένα οχήματα στο TARIC των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τον περασμένο μήνα άλλαξε αυτό και πλέον τα δέχονται στο TARIC των μοτοποδηλάτων.

  Απάντηση:
  Στο Τελωνείο ισχύει ό,τι δηλώσεις με ευθύνη σου (του εισαγωγέα). Δεν σημαίνει ότι επειδή δέχθηκαν την δήλωση του εισαγωγέα έγινε και αποδοχή από το Τελωνείο. Μόνο ο ολοκληρωμένος έλεγχος σημαίνει αποδοχή.

  – Όσο για αυτούς που λέτε πως παραπλανούν τους πελάτες, υπάρχει υπηρεσία στη χώρα που δέχεται καταγγελίες για τέτοια περιστατικά.

  Απάντηση:
  Όσον αφορά καταγγελίες, έχουν γίνει πολλές και εκεί που αναφέρεσθε και αρμοδίως.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 16:53 | Γιώργος Πιτσουλης

  Ο Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ ορθά λέει να διαγραφεί το σημείο (δ) από τον ορισμό των Ε.Π.Η.Ο. , αλλιώς θα είναι υποχρεωμένο το Κράτος να δέχεται ό,τι τυχόν ανακαλυφθεί στο μέλλον (π.χ. drone με ρόδες)

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 16:47 | Σταθης Πιπεράκης

  για το σχόλιο »
  3 Δεκεμβρίου 2020, 13:44 | Γραμματόσης Γιώργος »

  Δεν αμφισβητεί κανείς, ότι πολλά από αυτά που επικαλείσθε είναι λογικά, αλλά δυστυχώς πρώτα η λογική πρέπει να γίνει νόμος, που να ισχύει για όλους και όχι να ισχύσει η λογική του καθενός, όσο λογικό να το θεωρεί. Δυστυχώς έτσι κυβερνώνται οι χώρες.
  Εσείς βοηθήσατε τον κόσμο να οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ο Ρομπέν των δασών βοηθούσε τους φτωχούς, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε ζούγκλα.

 • Α) Πρώτη προτεραιότητα για την πολιτεία πρέπει να είναι η δημιουργία διαχωρισμένων δικτύων κυκλοφορίας για μηχανοκίνητους και μη μηχανοκίνητους χρήστες.
  Β) Το όριο ταχύτητας στις περιοχές κατοικίας και μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων (γυρω από σχολεία, πάρκα, γήπεδα, νοσοκομεία κλπ) πρέπει να είναι 30km. Σύμφωνα με τις μελέτες που είναι αποδεκτές από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αλλά και από τον Π.Ο.Υ, τον Ο.Η.Ε. και άλλους θεσμικούς φορείς ένας πεζός, ένας ποδηλάτης ή ένας χρήστης Ε.Π.Η.Ο. που θα εμπλακεί σε μια σύγκρουση μ ένα όχημα που κινείται με 50 km/h έχει 90% πιθανότητα να χάσει τη ζωή του ενώ όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι 30km/h η πιθανότητα μειώνεται στο 10%.
  Γ) Όπου συνυπάρχουν μηχανοκίνητα και μη μηχανοκίνητα μέσα κυκλοφορίας, το όριο ταχύτητας πρέπει να περιοριστεί στα 30km/h.
  Δ) Τα ΕΠΗΟ μπορούν να κινούνται μόνο σε δίκτυο με ανώτατο όριο ταχύτητας τα 30km/h.
  Ε) Χρήση ΕΠΗΟ στο δίκτυο που συνυπάρχουν μηχανοκίνητα μπορεί να γίνει μόνο από άτομα που έχουν συμπληρώσει τα 16 έτη και κατέχουν άδεια μοτοποδηλάτου.
  ΣΤ) Τα ηλεκτρικά πατίνια (αντίθετα απ ότι ορίζει το Άρθρο 21) οφείλουν να έχουν καθρέπτη ενώ οι οδηγοί τους (αντίθετα απ ότι ορίζει το Αρθρο 18 δ,ζ) δεν πρέπει να έχουν την δυνατότητα:« Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο… τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση» ούτε να έχουν την δυνατότητα «Κατ΄ εξαίρεση οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να κινούνται ανά δύο παράλληλα»
  Ζ) Το Άρθρο 18, παρ.8: «Οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δώδεκα (12) ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαέξι (16) ετών». Πρέπει να καταργηθεί. Ούτε παιδιά κάτω των 12 ετων επιτρέπεται να βρίσκονται ανάμεσα σε μηχανοκίνητα, ούτε ένας 16χρονος «συνοδός» καθιστά ασφαλή την παρουσία τους. Το άρθρο αυτό μονο προβλήματα θα προκαλέσει ενώ θα αμνηστεύσει τους δράστες τροχαίων εγκλημάτων με θύματα μικρά παιδιά μια κι όλα στο δικτυο κυκλοφορίας θα είναι πια νομιμα.
  Πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:06 | Γραμματόσης Γιώργος

  Απάντηση στον ΠΑΣΕΕΕΔ, για την απάντηση που έδωσε στο χρήστη ΣΤΕΦΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

  Στην Ευρώπη επιτρέπεται η κυκλοφορία των σκούτερς των 250watt, με χειρόγκαζο, με όπισθεν και με ότι άλλο μπορεί να έχει επάνω του και οδηγείται χωρίς δίπλωμα μάλιστα λόγω της μικρής ισχύος τους αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικό ποδήλατο όπως και είναι λογικό.
  Έχω πουλήσει στη Γερμανία και ξέρω αν επιτρέπονται ή όχι. Αλλά στη Γερμανία πηγαίνουν στη τροχαία, παίρνουν νούμερο, υποχρεώνονται να τα ασφαλίσουν και τα οδηγούν κανονικά με κράνος και χωρίς δίπλωμα.

  Επίσης όλα αυτά σκουτερς των 250watt μπήκαν στην Ελλάδα κανονικά και νόμιμα από το τελωνείο και έχουν πληρωθεί δασμοί και φόροι. Οπότε οι τολμηροί έμποροι έκαναν τη δουλειά τους κανονικά και νόμιμα όπως προβλέπεται. Τα τελωνεία εδώ και 10+ χρόνια δεχόταν τα συγκεκριμένα οχήματα στο TARIC των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Τον περασμένο μήνα άλλαξε αυτό και πλέον τα δέχονται στο TARIC των μοτοποδηλάτων.

  Όσο για αυτούς που λέτε πως παραπλανούν τους πελάτες, υπάρχει υπηρεσία στη χώρα που δέχεται καταγγελίες για τέτοια περιστατικά.

  με εκτίμηση,
  Γραμματόσης Γιώργος

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 13:44 | Γραμματόσης Γιώργος

  Καλησπέρα σας,

  Ονομάζομαι Γραμματόσης Γιώργος, είμαι στο χώρο της ενέργειας από το 2009 με εταιρία κατασκευής ενεργειακών έργων και παραγωγής ενέργειας από Φ/Β συστήματα και στο τομέα της ηλεκτροκίνησης με εταιρία εισαγωγής και χονδρικής διάθεσης η/ο οχημάτων από το 2014.

  Όταν ξεκινήσαμε την εισαγωγή ηλεκτροκίνητων σκούτερς, ξεκινήσαμε κυρίως με μεγάλα και ακριβά μοντέλα και κάποια ηλεκτρικά ποδήλατα. Η αγορά όμως ζητούσε ηλεκτρικά οχήματα που να μη χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και να έχουν χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης.

  Τα μοντέλα σε αυτή τη κατηγορία είναι σκούτερ με πετάλια ή χωρίς, συνεχόμενη ισχύ 250W, μέγιστη ταχύτητα 25km/h και οδηγούνται χωρίς δίπλωμα και πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτά τα μοντέλα μέχρι και πριν ένα μήνα, περνούσαν από το τελωνείο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και εμφάνιση μοτοποδηλάτου.
  Αυτού του τύπου τα οχήματα είναι τα πιο διαδεδομένα στην ελληνική αγορά, με αυξανόμενη ζήτηση και πωλούνται στη χώρα μας πάνω από 10 χρόνια.
  Αυτή η κατηγορία οχημάτων διαθέτει πιστοποιητικό CE και COC από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Αυτά ήταν και τα έγγραφα που ζητούσε το τελωνείο για την εισαγωγή τους μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου του 2020, όπου και στάλθηκε οδηγία από την ΑΑΔΕ στα τελωνεία να εκτελωνίζονται πλέον σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα και όχι σαν ηλεκτρικά ποδήλατα όπως συνέβαινε τα προηγούμενα 10 χρόνια.

  Στη νέα κατηγορία οχημάτων που εισάγει το υπουργείο σας, τα ΕΠΗΟ, στον ορισμό τους συμπεριλαμβάνετε μόνο τα ηλεκτρικά πατίνια, τα skateboards και τα εξισορροπούμενα ατομικά οχήματα. Παρ` όλο που χωρίζετε τα ΕΠΗΟ ανάλογα με την τελική τους ταχύτητα, δεν έχετε συμπεριλάβει τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt με πετάλια ή χωρίς στη κατηγορία των ΕΠΗΟ με ξεκάθαρο τρόπο.
  Θεωρώ πως θα πρέπει να τα συμπεριλάβετε ξεκάθαρα σαν ΕΠΗΟ και να αντιμετωπίζονται από το νόμο σαν ηλεκτρικά ποδήλατα με βάση την ισχύ και την τελική τους ταχύτητα και αυτά όπως και τα ηλεκτρικά πατίνια.

  Αυτού του τύπου ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt είναι τα πιο διαδεδομένα και με αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικά οχήματα και το βασικότερο που πρέπει να γνωρίζετε, είναι ότι στην Ελλάδα ο κόσμος έχει ταυτίσει την ηλεκτροκίνηση με οχήματα που δεν χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης και πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων έως 4kw με δίπλωμα οδήγησης, είναι μηδαμινές σε σχέση με τις πωλήσεις των οχημάτων στην κατηγορία των 250watt και αυτό λόγω του διπλώματος οδήγησης. Για τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες με ισχύ άνω των 10kw η αγορά είναι ανύπαρκτη στη χώρα μας λόγω του ότι δεν υπάρχει δημόσιο δίκτυο φόρτισης.

  Θέλω λοιπόν να σας προτείνω να συμπεριλάβετε στον ορισμό τα ηλεκτροκίνητα μοτοποδήλατα των 250W σαν ΕΠΗΟ, να αντιμετωπίζονται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω της ισχύς τους και της μέγιστης ταχύτητάς τους, είτε έχουν είτε δεν έχουν πεντάλ.
  Να εκτελωνίζονται σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα μεν, αλλά με τα πιστοποιητικά COC και CE όπως γινόταν μέχρι τώρα, καθώς ο συγκεκριμένος τύπος οχημάτων δεν βγάζει έγκριση τύπου σαν τα κανονικά μοτοποδήλατα με μέγιστη ταχύτητα 45Km/h. Ή εναλλακτικά να δημιουργηθεί ένα νέο TARIC στο τελωνείο όπου να εισάγονται σε αυτό όλοι οι τύποι ΕΠΗΟ.

  Σε αυτή τη κατηγορία υπάρχουν οχήματα με κανονική διπλή σέλα και μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια και 2ο επιβάτη. Διάβασα πως απαγορεύεται τα ΕΠΗΟ να μεταφέρουν συνεπιβάτη αλλά αυτόν τον περιορισμό καλύτερα να τον εισάγετε μόνο για τα πατίνια ή για ΕΠΗΟ που δεν έχουν από κατασκευής 2ο κάθισμα εργοστασιακά τοποθετημένο.

  Για τη μέγιστη ταχύτητα των ΕΠΗΟ και των ηλεκτρικών ποδηλάτων, θεωρώ πως είναι καλή η ταχύτητα των 25km/h μόνο για τα ηλεκτρικά πατίνια, λόγω των μικρών τροχών τους και γενικά της πολύ ελαφριάς κατασκευής τους, είναι επικίνδυνο να τρέχουν περισσότερο.
  Για τα ηλεκτρικά μοτοποδήλατα των 250watt και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, εφόσον δεν υπάρχουν πουθενά ποδηλατόδρομοι και είναι αναγκασμένοι όλοι να κυκλοφορούν στις οδούς με τα αυτοκίνητα, ίσως θα πρέπει να αυξηθεί η ταχύτητα τους έστω μέχρι τα 35km/h.
  Ακόμα και με ένα συμβατικό ποδήλατο άνετα κάποιος μπορεί να πιάσει ταχύτητα άνω των 25km/h αν έχει ποδήλατο τύπου mountain με ταχύτητες από 21 και πάνω. Επίσης πρέπει να λάβετε υπ` όψη σας ότι το ηλεκτρικό όχημα όσο κυκλοφορεί και αδειάζει η μπαταρία του, μειώνεται ταυτόχρονα και η ισχύ του και η ταχύτητά του. Τα 25km/h π.χ. μπορεί να τα πιάσει όσο η μπαταρία του είναι μέχρι το 60-70% της χωρητικότητάς του, μετά αρχίζει και μειώνει μόνο του.

  Επίσης τα βενζινοκίνητα μοτοποδήλατα που εξ` ορισμού πρέπει να έχουν μέγιστη ταχύτητα 45Km/h, στη πραγματικότητα πιάνουν ταχύτητες από 55 έως 65km/h. Οπότε θεωρώ λογική τη ταχύτητα των 35km/h για ΕΠΗΟ τύπου μοτοποδηλάτου και των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

  Για τα πρόστιμα που προτείνετε για τους παραβάτες οδηγούς των ΕΠΗΟ, λέτε π.χ. πως σε μια παράβαση υπέρβασης της ταχύτητας ο οδηγός πληρώνει 40 ευρώ και αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα 100 ευρώ. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία το όχημα ποιος είναι; Αυτός που του ανήκει το όχημα ή αυτός που το εισάγει και το πουλάει; Δε μου φαίνεται λογικό αυτός που πουλάει ένα ΕΠΗΟ να είναι υπεύθυνος για το όχημα μετά τη πώληση και μάλιστα να ευθύνεται για τη χρήση από τον τελικό πελάτη. Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ασφάλιση όλων των ΕΠΗΟ για αστική ευθύνη.

  Για το θέμα του κράνους, γράφετε πως συνίσταται για τους χρήστες ΕΠΗΟ. Καλό θα είναι να γίνει υποχρεωτικό για τους ανήλικους οδηγούς. Οι μεγαλύτεροι ας αποφασίσουν μόνοι τους αν αξίζει να αλλάξει η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη..

  Τέλος θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση για την κατηγορία μοτοποδήλατα με δίπλωμα οδήγησης, έχετε προσθέσει στην κατηγορία αυτή τα οχήματα L1e-A, ηλεκτρικά ποδήλατα με μέγιστη ισχύ μικρότερη ή ίση με 1kw και μέγιστη ταχύτητα τα 25km/h.
  θεωρώ πως δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε αυτό για 2 λόγους: 1ος λόγος επειδή η ταχύτητα είναι ίδια με αυτή των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ και 2ος λόγος επειδή τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ακόμα και τα πατίνια για να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη ισχύ 250w, η μέγιστη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα τους θα πρέπει να είναι από 350Watt και πάνω, ανάλογα με τον όγκο του οχήματος και το βάρος του οδηγού.
  Ακόμα και τα μικρά πατίνια για να δώσουν 250watt συνεχόμενη ισχύ, έχουν κινητήρα μέγιστης ισχύς 350watt. Το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουν κινητήρα με μέγιστη ισχύ από 350watt έως και 500watt για να μπορέσουν να αποδώσουν μέγιστη συνεχόμενη των 250watt. Οπότε με αυτό θα μπερδευτούν τα πράγματα παραπάνω παρά θα ξεκαθαρίσουν όπως πρόκειται να γίνει με το νέο σχέδιο νόμου.

  Κλείνοντας θα ήθελα να σας προτείνω για τους κατόχους διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου με ηλικία άνω των 22-25 ετών, να έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν μοτοποδήλατο χωρίς την έκδοση διπλώματος μοτοποδηλάτου.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  Με εκτίμηση,
  Γραμματόσης Γιώργος

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 11:03 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Προτείνουμε τη διαγραφή του σημείου (δ) από τον ορισμό των Ε.Π.Η.Ο. και να γίνει μία περιοριστική διατύπωση των Ε.Π.Η.Ο., ώστε να μόνο υγιής καινοτομία, προστατευμένη από παράτυπα και επικίνδυνα οχήματα.

  Επίσης, χωρίς τη διαγραφή του σημείου (δ) από τον ορισμό των Ε.Π.Η.Ο., δε θα μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 1 που απαγορεύει την κυκλοφορία μεταφορικών ή άλλων χρήσεων μέσων που δεν ορίζονται στην παράγραφο 2, ούτε η παράγραφος 4 του άρθρου 2.

  Επίσης, προτείνουμε να προστεθεί στην παράγραφο 4 πως όποιος θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί μέσο κατά παράβαση της παρ. 1 θα πρέπει να τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο και να υποχρεούται να το τροποποιήσει κατασκευαστικά ώστε να συμμορφωθεί με τους επιτρεπόμενους τύπους οχήματος, να λάβει σχετική πιστοποίηση από το διανομέα και να λάβει έγκριση τύπου καθώς και όλες τις σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις σχετικά με την κυκλοφορία οχημάτων, αν το όχημα τυποποιείται σύμφωνα με τον 168/2013.

  Στόχος του σχολίου μας είναι πως όσοι θέτουν σε κυκλοφορία παράτυπα οχήματα θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε αυτά να συμμορφώνονται με τις νόμιμες προϋποθέσεις, τόσο σχετικά με την τυπολογία του οχήματος, όσο και με τις σχετικές υποχρεώσεις του αντίστοιχου οχήματος, όπως ταξινόμηση, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας, προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (κράνος) και τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:49 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αναφορικά με τα σχόλια των:

  22 Νοεμβρίου 2020, 17:49 | Δημήτρης Σκιάννης
  &
  27 Νοεμβρίου 2020, 14:13 | Κοινότητα Ελλήνων χρηστών ΕΠΗΟ

  Οι κοινότητες χρηστών ΕΠΗΟ αναφέρονται επιτέλους και υποστηρίζουν την ισοδυναμία διπλωμάτων οδήγησης, που αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα του ΠΑΣΕΕΕΔ.
  Ο ΠΑΣΕΕΕΔ προτείνει την ισοδυναμία διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου Β με μικρού κυβισμού δίκυκλα, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω:

  Πώς έχουν εφαρμόσει την ισοδυναμία διπλώματος αυτοκινήτου με μοτοποδηλάτου 50cc ;
  Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκτός της Ελλάδας, παρέχουν την ισοδυναμία Β/ΑΜ:
  χωρίς καμία προϋπόθεση,
  χωρίς επιπλέον εξετάσεις σε κρατικό φορέα και μαθήματα σε σχολές.

  Πώς έχουν εφαρμόσει την ισοδυναμία διπλώματος αυτοκινήτου με ελαφρύ δίκυκλο 125cc ;
  Όλες οι χώρες παρέχουν την ισοδυναμία Β/Α1 χωρίς καμία επιπλέον θεωρητική ή πρακτική εξέταση από κρατικό φορέα
  Ορισμένες χωρίς ηλικιακές προϋποθέσεις (Ιταλία).
  Ορισμένες μόνο με τυπικές προϋποθέσεις ηλικίας, ετών κατοχής διπλώματος Β (Ισπανία, Πορτογαλία) ή μόνο με θεωρητικά μαθήματα (Λουξεμβούργο).
  Στις χώρες που παρέχουν την ισοδυναμία χωρίς μαθήματα και εξετάσεις, περιλαμβάνονται η Ιταλία και η Ισπανία, χώρες με μεγαλύτερο στόλο δικύκλων σε σχέση με την Ελλάδα και με ταμπεραμέντο οδηγών και συνθήκες οδήγησης παρόμοιες με την χώρα μας.
  Από 1/1/2020, σε αυτές τις χώρες προστέθηκε και η Γερμανία, η οποία πλέον επιτρέπει την ισοδυναμία Β/Α1 χωρίς εξετάσεις, με βασικές προϋποθέσεις την κατοχή διπλώματος Β για 5 έτη και ελάχιστη ηλικία 25 έτη.
  Όσες χώρες δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επέκταση της ισοδυναμίας Β/Α1 (αυτοκινήτου/μοτο 125cc) καλύπτονται από την ισοδυναμία Β/ΑΜ (αυτοκινήτου/μοτο 50cc) καθώς σ’ αυτές τις χώρες η χρήση δικύκλου δεν είναι σημαντική.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:47 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αναφορικά με το σχόλιο του χρήστη «Στέφου Αργυρούλα»,

  ότι πρέπει «Τα scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση με μοτέρ έως 250 W, μέγιστη ταχύτητα 25 km/h και με χειρόγκαζο να επιτραπούν και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα ποσοστού επιδότησής τους»

  Όταν αυτό που ζητάτε επιτραπεί, θα πρέπει να επιτραπεί για όλους και επίσημα από τις Αρχές και όχι λόγω της πρωτοβουλίας των «τολμηρών» εμπόρων που έκριναν, ότι επειδή υπάρχουν παράτυπα ηλεκτρικά ποδήλατα, έπρεπε να υπάρχουν και παράτυπα ηλεκτρικά σκούτερ.
  Όταν και αν θεσπιστεί αυτή η κατηγορία, θα θεσπιστεί από την ΕΕ, με προδιαγραφές και ποινές και θα είναι αφετηρία για όλους και όχι μόνο για τους «άσχετους» και «τολμηρούς» που αποφάσισαν και έκριναν από μόνοι τους για αυτό που πωλούν (και τις περισσότερες φορές και παραπλανώντας τους καταναλωτές) και το εισήγαγαν σε αθρόες ποσότητες.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:22 | Κώστας Κουτανίτης

  Σχετικά με το σχόλιο «30 Νοεμβρίου 2020 | Γιάννης Πήττας»

  Πιθανόν οι αναφορές περί ποσοστού φόρτισης και τελικής ταχύτητας για το όχημα που περιγράφετε να μην αφορούν ηλεκτρικό δίκυκλο με έγκριση 168/2013.
  Πιθανότατα αναφέρεστε στα παράτυπα σκούτερ που έχουν κατακλύσει την αγορά, τα σκούτερ με πηδάλια, για τα οποία δεν υπάρχουν προδιαγραφές κατασκευής. Και αν για οποιαδήποτε λόγο το όχημα δεν συμβαδίζει με τους περιορισμούς της ταχύτητας 25χλμ/ω, μπορείτε να το περιορίσετε με το γκάζι και να ελέγξετε τη λειτουργία του σε ένα υπεύθυνο συνεργείο.

  Σχετικά με την παράγραφο β) τα ΕΠΗΟ εξ ορισμού είναι Προσωπικά Οχήματα, επομένως δεν φέρουν 2ο αναβάτη που αναφέρετε.

  Μηχανολόγος Μηχανικός

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 15:55 | Γιάννης Πήττας

  Καλησπέρα σας,
  Ως επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρικών δίκυκλων θα θέλαμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας ορισμένες πρακτικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατηγορία ΕΠΗΟ α), γ), δ)-(αβ).
  α) Σε ένα ηλεκτρικό σκούτερ με κινητήρα 250 ή περισσοτέρων watt που ορίζουμε τελική ταχύτητα τα 25 χιλ/ωρα, υπάρχει το εξής πρακτικό πρόβλημα.
  Όταν η μπαταρία του σκούτερ είναι γεμάτη στο 100% το σκούτερ θα πηγαίνει με τελική ταχύτητα 30-35 χιλ/ωρα.
  Όταν η μπαταρία του σκούτερ είναι στο 50% το σκούτερ θα πηγαίνει με τελική ταχύτητα 25 χιλ/ώρα.
  Όταν η μπαταρία του σκούτερ είναι στο 10% το σκούτερ θα πηγαίνει με τελική ταχύτητα 10-15 χιλ/ωρα.
  Συμπέρασμα: το ίδιο σκούτερ στο 50% θα είναι νόμιμο, στο 100% θα είναι παράνομο και στο 10% δεν θα μπορεί να έχει ευστάθεια.
  Η λύση και η πρότασή μας είναι η αύξηση του ορίου της τελικής ταχύτητας στα 30 χιλ/ώρα με μια ανοχή στα 5 χιλ έως τα 35 χιλ/ώρα ούτως ώστε να μπορεί με μια στάθμη μπαταρίας τάξεως 10% να πιάνει 20 χιλ/ώρα και να έχει ευστάθεια.

  β) Σχετικά με την μέγιστη ισχύ κυρίως για κατηγορίες ΕΠΗΟ δ)-(αβ)
  Ένα όχημα με μέγιστη ισχύ το 1Kw θα μπορεί να κυκλοφορήσει εύκολα σε μια περιοχή με επίπεδη μορφολογία εδάφους αλλά δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει το ίδιο εύκολα σε μια ορεινή πόλη π.χ. Καστοριά. Ειδικά αν έχει και δεύτερο αναβάτη.
  Εμπειρικά σας λέμε ότι μια μέγιστη ισχύς που θα μπορούσε ικανοποιητικά να κυκλοφορήσει σε όλες τις μορφολογίες της χώρας μας θα ήταν τα 2kw.
  γ) Σχετικά με τα πρόστιμα που αναφέρεται ο νόμος περι της υπέρβασης ταχύτητας των ΕΠΗΟ.
  Όταν πωλείται ένα ηλεκτρικό σκούτερ από τον έμπορο ή τον εισαγωγέα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τον νόμο περι ΕΠΗΟ. Αν όμως ο χρήστης του σκούτερ επέμβει και αλλάξει την τελική ταχύτητα τότε ο έμπορος ή ο εισαγωγέας δεν έχει καμία ευθύνη και δεν θα πρέπει να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Μια λύση επ αυτού θα ήταν για την πώληση κάθε τέτοιου οχήματος μετά την ψήφιση του νόμου να ζητάει ο έμπορος από τον αγοραστή να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι κατά την αγορά του εκάστοτε οχήματος η ισχύς, η τελική ταχύτητα κ.λ.π. είναι σύμφωνα μα τον νόμο.
  Για όσους ήδη στην κατοχή τους τέτοια οχήματα θα πρέπει να τους ζητηθεί να πάνε στους εμπόρους που το αγόρασαν να γίνει τεχνικός έλεγχος αν πληροί τις προϋποθέσεις το σκούτερ, αν όχι να προσαρμοστεί και να λάβει την αντίστοιχη βεβαίωση από την επιχείρηση.

  δ) Σχετικά με τα πιστοποιητικά
  * Για το ηλεκτρικό ποδήλατο 250w υπάρχουν τα πιστοποιητικά EN 15194/2017.
  * Για τα μοτοποδήλατα (L1e-B) υπάρχουν τα πιστοποιητικά EEC με τα οποία βγαίνουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες.
  * Για τα ΕΠΗΟ κατηγορίας α), γ) και δ)(αβ) δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις από τους οργανισμούς πιστοποιήσεων.
  Για τα τελευταία προτείνουμε μια γραπτή δήλωση από το εργοστάσιο κατασκευής σχετικά με την μέγιστη ταχύτητα και τον κινητήρα.

  Με εκτίμηση
  Γιάννης Πήττας
  electric moto hellas

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 14:13 | Κοινότητα Ελλήνων χρηστών ΕΠΗΟ

  Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

  Είμαστε μέλη μιας μεγάλης κοινότητας κατόχων και χρηστών ΕΠΗΟ, ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά skateboards, hoverboards, unicycles και κάθε αντίστοιχο μέσο.

  Χρησιμοποιούμε τα μέσα αυτά για τις καθημερινές μας μετακινήσεις εδώ και αρκετά χρόνια, ως μια βιώσιμη εναλλακτική στο ρυπογόνο ΙΧ αλλά και τις μοτοσυκλέτες, βασιζόμενοι στην ευελιξία, το κόστος κτήσης αλλά και την “καθαρή” ενέργεια που καταναλώνουν τα ΕΠΗΟ. Η κοινότητά μας αριθμεί συνολικά πάνω από 6.000 ενεργά μέλη, ενώ με βάση στοιχεία της αγοράς, τα τελευταία 2,5 χρόνια στην Ελλάδα έχουν διατεθεί πάνω από 30.000 ηλεκτρικά πατίνια, χωρίς να συνυπολογίζουμε, φυσικά, τα ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν πωληθεί.

  Σκοπός της επιστολής μας είναι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ΣΒΑΚ και τα ΕΠΗΟ με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα- Μικροκινητικότητα– Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», το οποίο βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση.

  Επιπλέον, να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα της κατηγορίας των οχημάτων αυτών, αλλά και της αγοράς τους εν γένει, από την σκοπιά του χρήστη, του εμπόρου, του εισαγωγέα και έχοντας εμπειρία από την κατάσταση που επικρατεί και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

  Τα πλεονεκτήματα των ΕΠΗΟ

  Τα πλεονεκτήματα των ΕΠΗΟ είναι γνωστά σε όλους. Παράγουν μηδενικούς ρύπους και θόρυβο, καταναλώνουν ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια, είναι προσιτά στο ευρύ κοινό, είναι ελαφριά, μικρά σε όγκο και ευέλικτα. Εν ολίγοις, είναι τα ιδανικά οχήματα εντός του αστικού ιστού, για τη διάνυση μικρών αποστάσεων (έως 3-5 Km). Στην πορεία της χώρας μας προς την εποχή της ηλεκτροκίνησης και στην προσπάθεια για ταχεία μείωση των παραγόμενων ρύπων, τα ΕΠΗΟ προσφέρουν μια άμεση και εύκολη λύση.

  Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός πως πρόκειται για οχήματα που κινούνται σε δημόσιους δρόμους. Ως εκ τούτου, οφείλουν να ελέγχονται, να ρυθμίζεται η πώληση και η χρήση τους αλλά και προφανώς να σέβονται τους κανόνες του Κ.Ο.Κ., τους υπόλοιπους οδηγούς, τους πεζούς.

  Η κατηγοριοποίηση των ηλεκτρικών πατινιών ως ΕΠΗΟ με ταχύτητα έως 25 Km/h είναι ορθή, καθώς το ίδιο ισχύει για τα συμβατικά και ηλεκτρικά ποδήλατα που επίσης είναι δημοφιλή. Ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας όσον αφορά πολλά μοντέλα ηλεκτρικών πατινιών, ηλεκτρικών ποδηλάτων και λοιπών ηλεκτρικών μικρο-οχημάτων που εκ κατασκευής αναπτύσσουν ταχύτητες υψηλότερες των 25 Km/h.

  Τα οχήματα αυτά απευθύνονται σε πιο απαιτητικούς αναβάτες και μπορούν με άνεση να καλύψουν μεγαλύτερες ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, για αποστάσεις άνω των 5-10 Km και με αρκετή ισχύ ώστε να κινούνται σε ανηφόρες μεγάλων κλίσεων, εκεί όπου τα “μικρά” ΕΠΗΟ δεν έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν.

  Τα οχήματα αυτά κατασκευάζονται από επώνυμους, μεγάλους κατασκευαστές, με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές, με ποιοτικά εξαρτήματα, ισχυρότερο σύστημα πέδησης, ανεξάρτητο σύστημα ανάρτησης, ενισχυμένο πλαίσιο και ό,τι άλλο απαιτείται για την ασφαλή χρήση τους με ταχύτητες άνω των 25 Km/h.

  Με βάση στοιχεία της αγοράς που έχουμε στη διάθεσή μας, εκτιμούμε πως έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 30.000 ΕΠΗΟ στην ελληνική αγορά τα τελευταία 2 χρόνια (δίχως να συμπεριλαμβάνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά μοτοποδήλατα), με τα μοντέλα που αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες των 25 Km/h να αποτελούν περίπου το 5-10% αυτού του αριθμού.

  Εν γένει, λοιπόν, ένας σημαντικός αριθμός καθημερινών χρηστών του δρόμου επηρεάζεται σημαντικά από το περί ου ο λόγος νομοσχέδιο και αρκετές χιλιάδες εξ’αυτών, αλλά και αρκετοί επιχειρηματίες που εν μέσω κρίσης και πανδημίας συνέχισαν να επενδύουν στην εισαγωγή high-end μοντέλων, θα βρεθούν πολύ σύντομα σε δεινή θέση.

  Επιπλέον, όντας χρήστες ΕΠΗΟ εδώ και αρκετά χρόνια και έχοντας διανύσει αθροιστικά δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα στους ελληνικούς δρόμους με αυτά, έχουμε εντοπίσει σημεία του νομοσχεδίου που είτε έρχονται σε πλήρη αντίφαση μεταξύ τους, είτε είναι πρακτικά ανέφικτα, είτε δημιουργούν προβλήματα για τους κατόχους που δεν προ-υπήρχαν και εν τέλει θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα, αποθαρρύνοντας τη χρήση ΕΠΗΟ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

  Σε μια περίοδο που η χώρα πρέπει να κινηθεί προς το μέλλον, που η κυβέρνηση στηρίζει το εγχείρημα με γενναίες επιδοτήσεις για ηλεκτρικά οχήματα και προσπαθεί να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, κάθε νέο νομοσχέδιο οφείλει να προάγει την ηλεκτροκίνηση και να ενθαρρύνει τη μικροκινητικότητα, όχι το αντίθετο.

  Παρακάτω σημειώνουμε τα τμήματα του νομοσχεδίου στα οποία εντοπίσαμε πρακτικές αδυναμίες εφαρμογής του, τα όσα θεωρούμε πως θα αποθαρρύνουν τη χρήση ΕΠΗΟ, όσα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας και τις προτάσεις μας για πιθανή επανεξέταση και επαναδιατύπωση ή αλλαγή των σημειών αυτών:

  ΜΕΡΟΣ Β’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

  Ορισμοί:

  Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:

  αα) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.
  αβ) οχήματα των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Θα προτείναμε να δημιουργηθεί μια επιπλέον κατηγορία που να περιλαμβάνει τα ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν ταχύτητες μεγαλύτερες των 25 Km/h και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς. Η κατηγορία αυτή θα διαχωρίζεται σαφώς από την κατηγορία (αβ) και θα αντιμετωπίζεται σαν μηχανοκίνητο δίκυκλο ή μονόκυκλο όχημα, το οποίο θα μπορεί να κινείται σε δρόμους με όριο έως 80 Km/h, με οποιαδήποτε υποχρέωση για το όχημα και τον αναβάτη συνεπάγεται αυτό (υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφάλειας, ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, άδεια ικανότητας οδήγησης κ.ο.κ.).

  Αυτά τα ΕΠΗΟ παραμένουν ελαφρά οχήματα, μπορούν να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις με μεγαλύτερη μέση ωριαία ταχύτητα με ασφαλή τρόπο χάρη στην κατασκευή και τα χαρακτηριστικά τους, μειώνοντας τον αριθμό των ΙΧ στους δρόμους, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των ΜΜΜ κ.λπ. Εδώ να σημειώσουμε πως όσον αφορά τα συμβατικά ποδήλατα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ΕΠΗΟ, δεν ορίζεται ανώτατο όριο ταχύτητας, ούτε περιορίζεται η χρήση τους σε οδούς με όριο ταχύτητας 50 Km/h.

  Μάλιστα, συχνά τα ποδήλατα αυτά φέρουν ελαστικά πολύ μικρού ωφέλιμου πέλματος, με απόσταση ακινητοποίησης σημαντικά μεγαλύτερη από ενός high-end ΕΠΗΟ. Ως εκ τούτου, η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των ηλεκτροκίνητων μικρο-οχημάτων και τα αποκλείει από κεντρικές οδούς των πόλεων, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει γενικότερα τη χρήση τους καθώς χωρίς πρόσβαση σε αυτές τις οδούς, ο χρόνος μετακίνησης αυξάνεται σημαντικά και ξεπερνάει τον αντίστοιχο χρόνο που θα απαιτείτο εάν χρησιμοποιούσαμε ΙΧ.

  Άρθρο 40

  Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων οχημάτων και Ε.Π.Η.Ο. Απαγορεύεται:
  δ) Nα κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα. Κατ΄ εξαίρεση οδηγοί ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται να κινούνται ανά δύο παράλληλα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η παράλληλη κίνηση δύο ή και περισσότερων ποδηλάτων ΕΠΗΟ, αποδεδειγμένα επιδεινώνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις και επιπλέον αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, αλλά και τον εκνευρισμό που προκαλείται στους υπόλοιπους οδηγούς εξ’αιτίας της πλήρους κατάληψης της δεξιάς λωρίδας του οδοστρώματος. Θα προτείναμε να επιτρέπεται η παράλληλη κίνηση αυστηρά και μόνο σε λεωφορειολωρίδες και φυσικά στο δίκτυο ποδηλατόδρομων, εφ’όσον, βέβαια, δεν παρακωλύεται η ομαλή ροή των υπόλοιπων οχημάτων.

  Άρθρο 40

  9. Οι οδηγοί των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο. της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 συστήνεται να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η οδική ασφάλεια είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και ως κοινότητα, ανέκαθεν ενθαρρύνουμε και θα ενθαρρύνουμε τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και κυρίως κράνους (έστω, ποδηλατικού/ανοικτού τύπου), ανεξαρτήτως είδους ΕΠΗΟ και της ταχύτητας που αυτό αναπτύσσει. Ως κοινότητα συμβάλλουμε στην αύξηση της οδικής ασφάλειας για τα μέλη μας, εκπαιδεύοντάς τα όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ΕΠΗΟ, παρέχοντας συμβουλές για την ασφαλή χρήση τους σε συνεργασία με Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αλλά και αρμόδιους φορείς και εγκεκριμένα ινστιτούτα οδικής ασφάλειας.

  Ως εκ τούτου, προτείνουμε υποχρεωτική χρήση κράνους από όλους τους αναβάτες ΕΠΗΟ της κατηγορίας (αβ) (έως 25 Km/h), αλλά και συμβατικών/ηλεκτρικών ποδηλάτων, έστω και ποδηλατικού/ανοικτού τύπου.

  ΑΡΘΡΟ 40
  10. Οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. και των ποδηλάτων, εφόσον το όχημά τους δεν διαθέτει δείκτες κατεύθυνσης, οφείλουν πριν την αλλαγή κατεύθυνσης να δώσουν με το χέρι τους την κατάλληλη προειδοποίηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η συντριπτική πλειονότητα των ηλεκτρικών πατινιών (e-scooters) που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια και ανέρχονται σε άνω των 25.000, δεν διαθέτουν δείκτες κατεύθυνσης. Επιπλέον, σαν χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, τονίζουμε πως η μη χρήση και των δύο χεριών για την διεύθυνση του οχήματος είναι άκρως επικίνδυνη ανεξαρτήτως ταχύτητας. Ως εκ τούτου, θεωρούμε επικίνδυνο το να σηματοδοτεί ο αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού την πρόθεσή του να στρίψει με έκταση ενός εκ των δύο χεριών του, καθώς με τον τρόπο αυτό καθιστά αδύνατο τον έλεγχο του οχήματος και προκαλεί την αστάθειά του, με άμεσο κίνδυνο ατυχήματος.

  Προτείνουμε την υποχρέωση προσθήκης ειδικού συστήματος σήμανσης αλλαγής πορείας (φλας) από τους κατασκευαστές των ΕΠΗΟ που εισάγονται και διατίθενται στην Ελλάδα. Για τα ήδη υπάρχοντα ΕΠΗΟ που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους σύστημα, προτείνουμε τον ορισμό εξωτερικών αξεσουάρ που παρέχουν τη δυνατότητα αυτή (LED flash) και εφαρμόζονται στο οπίσθιο μέρος του οχήματος ή στην πλάτη/κράνος του αναβάτη ως αποδεκτά από τον κανονισμό.

  Άρθρο 81
  Μηχανισμοί εξαρτήματα και συσκευές οχημάτων
  6Α. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με:
  α) συσκευή ηχητικής προειδοποίησης,
  β) σύστημα πρόωσης που εφαρμόζεται στον οπίσθιο ή στους οπίσθιους τροχούς, εφόσον υφίστανται.

  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ηλεκτρικής βλάβης ή βλάβης του συστήματος πρόωσης, το Ε.Π.Η.Ο. δεν επιταχύνει ή επιβραδύνει απότομα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Στο παρόν άρθρο αναφέρεται η υποχρέωση εφοδιασμού ΕΠΗΟ με συσκευή ηχητικής προειδοποίησης. Δεν διευκρινίζεται από τον νομοθέτη το ποιού τύπου συσκευές εμπίπτουν στον ορισμό αυτό (κουδουνάκια, κόρνες αέρος, κόρνες ηλεκτρικές). Επιπλέον, δεν διευκρινίζεται αν η συσκευή θα χρησιμοποιείται μόνο κατά βούληση του αναβάτη για να προειδοποιήσει λοιπούς οδηγούς, αναβάτες και πεζούς, ή θα έχει αυτόνομη/αυτόματη λειτουργία για διαρκή ειδοποίηση των υπόλοιπων χρηστών των οδών/ποδηλατόδρομων.

  Επιπροσθέτως, αναφέρεται η υποχρέωση εφοδιασμού των ΕΠΗΟ με σύστημα πρόωσης στον οπίσθιο ή στους οπίσθιους τροχούς. Όπως και στην άνωθι πρότασή μας για τα συστήματα ένδειξης αλλαγής πορείας, έτσι και εδώ, η πλειονότητα των ηλεκτρικών πατινιών (που ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες) αλλά και αρκετών ηλεκτρικών ποδηλάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, διαθέτουν εκ κατασκευής σύστημα πρόωσης στον εμπρόσθιο και όχι στον οπίσθιο τροχό. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση εφαρμογής αυτού του κανονισμού, αυτομάτως καθίστανται παράνομα όλα τα παραπάνω οχήματα, χωρίς πρόβλεψη για την ένταξή τους στον ΚΟΚ.

  Προτείνουμε η παράγραφος αυτή να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει τα ΕΠΗΟ με σύστημα πρόωσης στον εμπρόσθιο/εμπρόσθιους ή τον οπίσθιο/οπίσθιους, αλλά και σε όλους τους τροχούς τους, καθώς υπάρχουν και τέτοιου είδους οχήματα εν ενεργεία.

  Άρθρο 28 Υποχρεώσεις παρόχων και εκμισθωτών Ε.Π.Η.Ο.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Ένα μεγάλων διαστάσεων πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές και μη πόλεις και το οποίο αφορά τις εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση ΕΠΗΟ, είναι η άναρχη στάθμευσή τους, η οποία παρακωλύει την ομαλή κυκλοφορία λοιπών οχημάτων και πεζών και ενίοτε προκαλεί ατυχήματα.

  Προτείνουμε τη ρητή αναφορά της υποχρέωσης των εταιρειών αυτών να χρησιμοποιούν για τη στάθμευση των ΕΠΗΟ τους αποκλειστικά και μόνο ειδικές, οριοθετημένες ζώνες, σε σημεία που δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, και την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού. Οι ζώνες αυτές μπορούν να οριοθετούνται από την αρμόδια Δημοτική αρχή ή και την Τροχαία.

  Άρθρο 29 Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση
  Τα ποδήλατα τα οποία μπορούν να υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α΄57):

  α) Δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδοστηρίων – πεντάλ, μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ

  Η 1η παράγραφος του Άρθρου 29 επηρεάζει αρκετές χιλιάδες ηλεκτρικών ποδηλάτων που έχουν ήδη εισαχθεί και πωληθεί νόμιμα στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν μηχανισμό που τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης οδήγησης, αλλά και σύστημα υποβοήθησης που μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με τον μηχανισμό αυτό. Αφ΄ενός, λοιπόν, δεν διευκρινίζεται το τι θα ισχύσει για τα οχήματα αυτά σε περίπτωση εφαρμογής του νόμου και σε ποιές ενέργειες θα πρέπει να προχωρήσουν οι κάτοχοί τους, προκειμένου να κινούνται νομίμως.

  Αφ΄ετέρου, θεωρούμε πως αυτός ο κανονισμός έρχεται σε αντίφαση με ολόκληρο το Μέρος Β’ του νομοσχεδίου, το οποίο αναγνωρίζει και επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών (escooters), τα οποία εξ’ορισμού δεν κινούνται με σύστημα υποβοήθησης, δεν διαθέτουν ποδωστήρια, αλλά διαθέτουν μηχανισμό που τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης οδήγησης.

  Ως εκ τούτου, η απαγόρευση ενός τέτοιου μηχανισμού στα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι αντιφατική και παράλογη, καθώς επιτρέπεται στα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία ρυθμίζονται από το νομοσχέδιο εν πολλοίς με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν και για τα συμβατικά αλλά και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

  Προτείνουμε την αποδοχή της ύπαρξης μηχανισμού στα ηλεκτρικά ποδήλατα με υποβοήθηση, ο οποίος να λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά, θέτοντάς τα σε καθεστώς αυτόνομης οδήγησης μέχρι και την ταχύτητα των 25 Km/h, αν ο αναβάτης το κρίνει αναγκαίο ή απαραίτητο για την ασφαλή χρήση και ολοκλήρωση της διαδρομής του. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε το πως η ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη και το γιατί να κριθή παράνομη, ειδικά από τη στιγμή που ένα απλό συμβατικό ποδήλατο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητες ακόμα και μεγαλύτερες των 50 Km/h, μονάχα με τη μυϊκή δύναμη του αναβάτη του.

  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

  Πέραν των παραπάνω, παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις μας ανεξαρτήτως του εξεταζόμενου νομοσχεδίου, οι οποίες προέκυψαν μετά από μακροχρόνια εμπειρία χρήσης ΕΠΗΟ από τα μέλη μας, αλλά και την τεχνική γνώση λειτουργίας τους, όπως και τις εμπειρίες μας από άλλες χώρες της ΕΕ στις οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως τα ΕΠΗΟ.

  Προτείνουμε, κατόπιν ψήφισης του νομοσχεδίου και ένταξης των ΕΠΗΟ στον ΚΟΚ, την επιδότησή τους μέσω του προγράμματος “Κινούμαι Ηλεκτρικά” ή όποιου αντίστοιχου προγράμματος υλοποιηθεί μελλοντικά, με ποσοστό 40% επί της αξίας τους, όπως ακριβώς ισχύει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα αυτή τη στιγμή.

  Μέσω της δράσης αυτής τα ΕΠΗΟ θα καταστούν πιο προσιτά και ελκυστικά ακόμα και στους πολίτες με μικρότερη αγοραστική ισχύ, ενθαρρύνοντας τη χρήση τους προς όφελος της “πράσινης” και καθαρής μετακίνησης, της αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων από τα ΙΧ, της αποσυμφόρησης των ΜΜΜ και της φιλοσοφίας των ήπιων μετακινήσεων, εν γένει.

  2) Προτείνουμε την μείωση του ορίου ταχύτητας στα αστικά κέντρα, από τα 50 Km/h στα 30 Km/h. Ένα ΕΠΗΟ που περιορίζεται στα 25 Km/h δεν μπορεί κινηθεί μαζί με τα υπόλοιπα οχήματα χωρίς να διαταράσσει την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, καθώς οι ταχύτητές τους είναι ακριβώς διπλάσιες (και, πρακτικά, ακόμα και τριπλάσιες), συμπεριλαμβανόμενων των λεωφορείων, των τρόλεϊ κ.λπ. Η μείωση του ορίου ταχύτητας θα συμβάλλει θετικά στη μείωση των ρύπων, στην οδική ασφάλεια και τη μείωση των ατυχημάτων, θα ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης όπως τα ΕΠΗΟ και θα διευκολύνει την κίνησή τους στα αστικά κέντρα.

  3) Προτείνουμε την ισοδυναμία των αδειών ικανότητας οδήγησης κατηγοριών Β’ και ΑΜ ή/και Α1, όπως ισχύει σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. αυτή τη στιγμή, εφαρμοστέα για κατόχους άδειας Β’ κατηγορίας για πάνω από 12 έτη ή εάν αυτός είναι άνω των 30 ετών, κατόπιν πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων οδήγησης, χωρίς την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων. Ένα τέτοιο μέτρο θα ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ (εφάμιλλων δυνατοτήτων με τα συμβατικά μοντέλα 50 έως 125 κ.εκ.), οδηγώντας σε περιορισμό της χρήσης ΙΧ, με ό,τι θετικό αυτός συνεπάγεται. Επιπλέον, τα παραδείγματα άλλων χωρών που εφαρμόζουν αυτό το μέτρο έχουν δείξει πως δεν υπήρξε αύξηση των ατυχημάτων των δικύκλων αυτών μετά την εφαρμογή του, τουναντίον, οι νέοι αναβάτες επέδειξαν μεγαλύτερη ωριμότητα και σύνεση κατά τις διαδρομές τους, σε σχέση με τους νεότερης ηλικίας ή/και ήδη κατόχους αδειών ΑΜ και Α1 κατηγορίας.

  4) Προτείνουμε τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους χρήστες ΕΠΗΟ, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα οποία να τους εισάγουν στα νέα, αυτά, οχήματα αλλά και προάγουν την ορθή χρήση τους και την οδική ασφάλειας

  Ευχαριστούμε και ευελπιστούμε να λάβετε τα παραπάνω υπ’όψιν σας.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 10:13 | Νικόλαος Ζαππάς

  Προτείνεται η εφαρμογή του υπό ψήφιση νομοσχεδίου να μην έχει αναδρομικό χαρακτήρα για τα ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι 25km/h ή ισχύ 250w (και αποκτήθηκαν προ της κατάθεσης του παρόντος νομοσχεσιου), ειδικά όσον αφορά στην υποχρεωτική χρήση κράνους. Πολλοί ιδιοκτήτες ΕΠΗΟ προμηθεύτηκαν με την καταβολή μεγάλου κόστους προ ετών τέτοια οχήματα (και χωρίς τη δυνατότητα επιδότησης), ως το μοναδικό μέσο μετακίνησης τους,για λόγους υγείας (δερματικούς ή άλλους στο τριχωτό της κεφαλής), ακριβώς λόγω του ότι δεν ήταν υποχρεωτική η χρήση κράνους με τον τότε ισχύοντα Κ.Ο.Κ. Σε κάθε αλλη περίπτωση θα επίλεγαν την αγορά ενός κλασικού βενζινοκίνητου μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 01:08 | Γρηγόρης

  Πιστεύω πως θα πρέπει να κυκλοφορούν και τα πιο μεγάλα σε ισχύς ηλεκτρικά επηο καθώς σε μια μεγάλη ανηφορα είναι απαραίτητα με μια ταχύτητα έως τα 45χλμ και να οδηγούνται με δίπλωμα αυτοκινήτου οχι απαραίτητα μηχανής όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα μηχανάκια έως 125 cc

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:33 | Βαγγελης Ροκκος

  Οση επικινδυνοτητα κρυβει η οδηγηση μιας μοτοσυκλετας αλλη τοση υπαρχει και σε ενα ηλεκτροκινητο πατινι,ας μπουν λοιπον τα γρηγορα scooters μεσα στον ΚΟΚ και ας αντιμετωπιζονται σαν κανονικα δικυκλα,με οσα νομιμα πρεπει να υπαρχουν,αντι δηλαδη να προωθειται η ηλεκτροκινηση ακρωτηριαζεται,και ενω ειναι και φιλικη προς το περιβαλλον θα επρεπε να δωθει περισσοτερη ενθαρυνση στο να γινουν ολο και περισσοτερα τα ηλεκτροκινητα,και επιτελους πρεπει να δωθει να καταλαβετε οτι δεν ειναι ολοι οι ανθρωποι 18-20 χρονων που τα οδηγουν,υπαρχουν και πολυ μεγαλυτεροι,επισης στους δρομους κυκλοφορουν δεκαδες οδηγοι πολυ πιο επικινδυνοι,οπως υπερηληκες και ανθρωποι που πηραν τα διπλωματα τους κατω απο το τραπεζι,μην τα βαζετε ολα στο ιδιο τσουβαλι!!!
  Μετα τιμης
  Βαγγελης Ροκκος

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 12:27 | Χρήστος

  Χαίρεται,

  Θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου, από τη μέχρι τώρα χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού, με τοποθετημένη σέλα στο χώρο που πατάμε τα πόδια. (Δυνατότητα καθιστής οδήγησης)

  Αρχικά θα αναφέρω την ισχύ του, που είναι 1300W, με 26Ah χωρητικότητα μπαταρίας, τύπου ιόντων λιθίου 18650.

  Έχει τελική ταχύτητα 55Km/h και αυτονομία περίπου 55Km/πλήρη φόρτιση.

  Έχω διανύσει έως σήμερα 6.000Km και έχω καταναλώσει για την φόρτησή του και για αυτά τα χιλιόμετρα, 133KWh (~22€ ηλεκτρικό ρεύμα).

  Συμπεράσματα:

  1) Είναι ξεκάθαρα, η πιο οικονομική μορφή μετακίνησης.

  2) Είναι άκρως φιλική για το περιβάλλον. Τόσο για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε 9μηδέν ρύποι τοπικής εκπομπής), όσο και για την ποιότητα ζωής στην πόλη, λόγω της σχεδόν μηδενική εκπομπής στάθμης θορύβου!

  3) Πιστεύω πως χρειάζεται να διαθέτει κανείς τις απαραίτητες γνώσεις που περιλαμβάνονται στον Κ.Ο.Κ. και την ανάλογη οδική συμπεριφορά. (Διαθέτω δίπλωμα μηχανής μεγάλου κυβισμού, για τυχόν ενστάσεις στο μήνυμά μου)

  4) Χρειάζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κράνος προδιαγραφών μηχανής.

  Συστάσεις για τις τελικές αποφάσεις:

  1) Προτείνω να μην έχετε σαν βασικό κριτήριο, την ισχύ του κινητήρα ενός τέτοιου οχήματος και εξηγώ.

  Με την ισχύ των 1300W, το όχημα μπορεί και πηγαίνει με την τελική ταχύτητα που προανέφερα, αλλά συγχρόνως του δίνεται η δυνατότητα να μπορεί να ανεβαίνει τις ανηφόρες (Γαλάτσι, Ζωγράφου, Πετρούπολη). Φυσικά με μειωμένη ταχύτητα, αλλά μπορεί και ανεβαίνει.
  Υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθμισης του ορίου της ανώτερης τελικής ταχύτητας, που δύναται να αναπτύξει το όχημα και που προ ρυθμίζεται από το χρήστη. Διατηρώντας πάντα την δύναμη στον κινητήρα, να συνεχίσει να μεταφέρει τον αναβάτη, σε κλίσεις με μεγαλύτερη γωνία.
  Από την εμπειρία μου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ότι πατίνι με κινητήρα κάτω και μακριά από αυτή την ισχύ, δεν αποτελεί μέσω μικροκινητικότητας, αλλά σχεδόν παιχνίδι. Για να το θέσω ρεαλιστικά, ένα τέτοιο θα προσέφερε απρόσκοπτες μετακινήσεις, στον άξονα της οδού Πατησίων (επίπεδο οδόστρωμα). Το λεκανοπέδιο όμως, έχει μία ανάγλυφη μορφή.

  2) Προτείνω να εξετάσετε το τρόπο, που θα μπορούσε να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, για αυτό το είδος οχήματος μεταφοράς. Κάποιο είδος αυτοκόλλητου, όπως με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας ή η ασφάλιση, να μην συνδέεται με το όχημα, αλλά με τον αναβάτη. Έτσι ο αναβάτης, είτε οδηγεί ένα ενοικιασμένο ανάλογο όχημα, είτε ένα δικό του, θα έχει την απαιτούμενη κάλυψη.
  Είναι επιτακτικό να βρεθεί μία λύση σε αυτό, γιατί αυτού του είδους τα οχήματα, είναι πλέον τόσο εύκολο να αγοραστούν (οικονομικά), όσο και ένα ποδήλατο. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, έναντι αστικής ευθύνης (αν το λέω σωστά).
  Αν για παράδειγμα, ένα πατίνι ή ένα ποδήλατο (κανονικό και όχι ηλεκτρικό), προξενήσει ζημιά σε άλλο όχημα ή άνθρωπο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη για αυτό (συγχωρήστε με, αν μου διαφεύγει κάτι).
  Πιστέψτε με, πως και τα μη ηλεκτρικά ποδήλατα, μπορούν να κινηθούν με ταχύτητες άνω των 40Km/h.

  Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου και τα πραγματικά δεδομένα και τη δυνατότητα να εκφράσω τις ιδέες μου, σχετικά με το θέμα. Αναμένω όσο πιο γρήγορα το νομοσχέδιο και τις λύσεις που θα προσφέρει, για την ασφαλέστερη μετακίνηση όλων μας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:15 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Καλησπέρα σας,οι παρατηρήσεις που έχουμε, πολλές, ως η μεγαλύτερη κοινότητα κατόχων ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα και υπέρμαχων της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας. Θα εστιάσουμε στα πιο σημαντικά σημεία για αρχή:1) Δεν ορίζεται ΣΑΦΩΣ το τι θα ισχύσει για τα πατίνια μεγάλης ισχύος και μεγάλης τελικής ταχύτητας, άνω των 25 Km/h. Ανήκουν υποχρεωτικά στην κατηγορία των ΕΠΗΟ και πρέπει να περιοριστούν στα 25 Km/h; Ή, ορθότερα κατά τη γνώμη μας, μπορούν να αλλάξουν κατηγορία βάση ισχύος/ταχύτητας και να τοποθετηθούν στις κατηγορίες L1e ή ακόμα και στην κατηγορία της μοτοσυκλέτας; Άλλωστε, ως μοτοσικλέτας ορίζεται «Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε». Άρα, και τα πατίνια (αλλά και τα αντίστοιχων δυνατοτήτων ποδήλατα) θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν στην αντίστοιχη κατηγορία και να χρησιμοποιούνται με την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδήγησης, ασφάλιση κ.λπ.2)Αναφέρεται πως οι αναβάτες ΕΠΗΟ θα πρέπει να δείχνουν την πρόθεσή τους να στρίψουν με τα χέρια τους, αν δεν έχουν φλας. Όσοι γνωρίζουν καλά τη χρήση πατινιού, γνωρίζουν επίσης ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ να πάρεις έστω και ένα χέρι σου από το τιμόνι. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σημάνουν την πρόθεσή τους να στρίψουν, με ασφάλεια.3) Ίσως πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα ΕΠΗΟ/ποδηλάτων να κινούνται παράλληλα καθώς σε πολλούς δρόμους μπορεί να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα ή/και να προκληθεί ατύχημα.4) Παρακαλούμε να εξετάσετε σύντομα το ζήτημα της εξίσωσης άδειας Β κατηγορίας με την ΑΜ, με μια πρακτική εξέταση + τα όποια παράβολα για να αποκτήσει κάποιος εύκολα τη δυνατότητα να οδηγεί μικρά, ηλεκτρικά δίκυκλα, όπως ηλεκτρικά σκούτερ μικρών ταχυτήτων. Είναι πολύ σημαντικό για την ενθάρρυνση της μικροκινητικότητας.5) Η χρήση κράνους σε ποδήλατα/πατίνια ανεξαρτήτως ταχύτητας θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και όχι να συνίσταται απλώς, έστω για κράνη ποδηλατικού τύπου.6) Παρακαλούμε να εξετάσετε το ζήτημα της μείωσης του ορίου ταχύτητας στα κέντρα των πόλεων/δήμων στα 30 Km/h, καθώς κάθε ΕΠΗΟ με ανώτατη ταχύτητα 25 Km/h (που στις ανηφόρες πέφτει εύκολα στα 15-20 Km/h) κινδυνεύει από τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται με 50+ Km/h, αλλά και δημιουργεί άθελά του πρόβλημα στη ροή καθώς η διαφορά ταχύτητάς του είναι μεγάλη, σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα.7) Τα περισσοτερα ηλεκτρικά μονόκυκλα εκ κατασκευής ξεπερνούν με άνεση τα 25 Km/h, ωστόσο βάση ορισμού, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στις ίδιες κατηγορίες με τα μεγαλύτερα δίκυκλα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’αυτά;8) Τι θα ισχύσει με όλα τα ΕΠΗΟ υψηλών ταχυτήτων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα στην αγορά, μετά την εφαρμογή του νόμου; Αναφέρετε πως πρέπει η ταχύτητά τους να περιορίζεται στα 25 Km/h. Πως θα γίνεται αυτό; Θα επαφίεται στον αναβάτη να μην την ξεπερνά ή θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποιος ηλεκτρονικός περιορισμός;

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 03:25 | Ιωάννης

  Καλημέρα σας,

  -Αδιανόητη- η σκέψη και μόνο για απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων σε δρόμους με όριο μεγαλύτερο των 50 km/h!

  Η σωστή κατεύθυνση (αυτή που και σε παγκόσμια βάση εφαρμόζεται) είναι η μείωση των ορίων ταχύτητας έτσι ώστε να επιτευχθεί σύγκλιση στις ταχύτητες των υπολοίπων οχημάτων με αυτές των ηλεκτρικών ποδηλάτων!

  Έτσι, όχι μόνο θα κινούνται οι χρήστες των ηλεκτρικών ποδηλάτων με ασφάλεια σε τέτοιους δρόμους τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους αλλά αυτό θα αποτελέσει και επιπλέον κίνητρο για πολλούς να επιλέξουν αυτόν τον εναλλακτικό -και πλέον φιλικό προς το περιβάλλον- τρόπο μετακίνησης.

  Ο νομοθέτης θα πρέπει να καταλάβει πως με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο μπορεί κάποιος σε καθημερινή βάση να διανύει αποστάσεις ακόμα και 50 χιλιομέτρων από και προς την εργασία του. Σε ένα κόσμο που η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί αναγκαιότητα η Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρεί παράνομους αυτούς που την υποστηρίζουν.

  Ευχαριστώ!

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:17 | Στέφου Αργυρούλα

  Καλησπέρα σας,

  Είναι γεγονός πως εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα της χρήσης ποδηλάτων (έως 250W) με ηλεκτρική υποβοήθηση, πεντάλς κλπ – πράγμα που αυτόματα σημαίνει μη απαιτούμενη έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας κλπ – μεγάλος αριθμός εισαγωγέων προσπάθησε – και για καιρό τώρα το κατάφερε εν τέλει – να εξαπατήσει τις αρχές τοποθετώντας κινητήρα πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την επιτρεπόμενη.
  Αυτό είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα ο τρόπος ελέγχου της ισχύος του κινητήρα κρίνοντας όμως σωστό να αναφερθεί σ’ αυτό το σημείο πως θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το βάρους του αναβάτη.
  Ο έλεγχος της νομιμότητας των οχημάτων μπορεί και θα έπρεπε να γίνεται τόσο κατά την εισαγωγή αυτών (δειγματικά οχήματα με μετρήσεις σε ειδικά ΚΤΕΟ που διαθέτουν εγκαταστάσεις Δυναμομέτρησης) όσο και με τυχαίους ελέγχους οχημάτων που βρίσκονται ήδη στην κυκλοφορία για τη συμμόρφωσή τους.
  Την ίδια στιγμή όμως δε θα πρέπει να απαγορευτεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων εκείνων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ποδηλάτου με ηλεκτρική υποβοήθηση, φέρουν πεντάλ και διαθέτουν χειρόγκαζο.
  Ένα ηλεκτρικό δίκυκλο με μέγιστη ταχύτητα αυτήν των 25 km/h (που συνυπολογίζοντας το βάρος του αναβάτη είναι πολύ χαμηλότερη) με μοτέρ ισχύος 250W και πεντάλς δε διαφέρει απλά και μόνο επειδή φέρει χειρόγκαζο από εκείνα που περιγράφονται ως ηλεκτρικά ποδήλατα και τα οποία με ένα απλό πάτημα του πεντάλ φτάνουν πολλές φορές έως και 42 km/h μέγιστη ταχύτητα…
  Ίσως θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ως μία άλλη κατηγορία. Scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση χαμηλής ισχύος (έως 250W) με πεντάλς τα οποία λειτουργούν ως βοηθητικά σε ανηφορικές διαδρομές ή δύσκολα οδοστρώματα και δεν υπερβαίνουν τα 25 km/h. Το ότι διαθέτουν αυτόνομο μηχανισμό (χειρόγκαζο) που ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό κινητήρα και με τη χρήση του οποίου το όχημα φτάνει ταχύτητα επίσης έως 25 km/h δεν είναι λόγος που θα έπρεπε να δικαιολογεί την απαγόρευσή τους.
  Αυτά τα οχήματα θα πρέπει να επιτραπούν με την περιγραφή τους ως μία επιπλέον κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων και με δυνατότητα επιδότησης.
  Δεκάδες εισαγωγείς – και αναφέρομαι σε εκείνους που πραγματικά εφάρμοσαν τις δυνατότητες που περιγράφει η οδηγία αυστηρά – έχουν επενδύσει σε αυτό το είδος εισάγοντας εκατοντάδες τέτοια οχήματα. Υπάρχουν ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες τους στη γραμμή παραγωγής των προμηθευτών τους.
  Για ποιο λόγο να υποστούν τέτοια καταστροφή από τη στιγμή που ποτέ δεν παρανόμησαν?
  Όταν υπάρχουν τα άλλα…τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση και χωρίς το χειρόγκαζο που φτάνουν ταχύτητες έως και 42 km/h που μάλιστα λαμβάνουν υποστήριξη επιδότησης της τάξεως του 40%?
  Φυσικά θα πρέπει να μπουν προϋποθέσεις. Όπως π.χ. η αυστηρή χρήση κράνους, ή η έκδοση συγκεκριμένου CE (πού ήδη αναφέρεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή τους), ή ακόμη και να περνά δειγματικό όχημα από έλεγχο προκειμένου να λαμβάνει την έγκριση κυκλοφορίας του σύμφωνα με το πρότυπο.
  Οι οριζόντιες απαγορεύσεις αδικούν αφού περικλείουν κάποιες φορές και όλους εκείνους που ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν προσπάθησαν να ενεργήσουν κατά των κρατικών αποφάσεων και την ασφάλεια των χρηστών.
  Τα scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση με μοτέρ έως 250 W, μέγιστη ταχύτητα 25 km/h και με χειρόγκαζο να επιτραπούν και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα ποσοστού επιδότησής τους.
  Με εκτίμηση

 • Καλημέρα.

  Θα ήταν ολέθριο σφάλμα να υιοθετηθεί η πρόταση απαγόρευσης των ποδηλάτων σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ. Αυτό θα απέκλειε τους ποδηλατικούς commuters ( ανθρώπους που μετακινούνται απο την κατοικία τους στην εργασία τους με κάποιο μέσο) αποστάσεων, που είναι όλο και περισσότεροι. Η Λ. Κηφισιάς, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Συγγρού κ.ά. θα ήταν απαγορευμένες, άρα δεν θα είχαν σοβαρή αναλλακτική, εφ’ όσον οι εδιάμεσες διαδρομές θα διπλασίαζαν το χρόνο μετάβασης. Το ίδιο θα συνέβαινε σε όλη την επικράτεια αντίστοιχα.

  Σε μια εποχή που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια τεράστια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το ποδήλατο ως κύριο μέσο μετακίνησης από και πρός την εργασία και γενικώτερα, ειδικότερα τώρα με την επιδημία ως το ασφαλέστερο, θα ήταν καταστροφικό να αποθαρρυνθούν όλοι αυτοί οι πολίτες από την χρήση του ποδηλάτου για αυτόν τον σκοπό. Θα μετέτρεπε το ποδήλατο σε παιδικό παιχνίδι και ήπια άσκηση τρίτης ηλικίας στη γειτονιά, με καλαθάκι. Θα καθιστούσε επίσης αδύνατη την προπόνηση των ποδηλάτων σε εθνικό επίπεδο, εφ’ όσον αυτές γίνονται πάντα σε δρόμους που μπορούν οι ποδηλάτες να διτηρήσουν υψηλή μέση ωριαία ταχύτητα και αυτοί έχουν όριο άνω των 50 χλμ πάντα. Ίσως το όριο των 80 χλμ να ήταν εφικτό, μετά από ενδελεχή εξέταση των ορίων στο δευτερεύον δίκτυο, τα όρια του οποίου δεν αποφασίζονται πάντα από αρμόδιους.

  Σε ό,τι αφορά το κράνος , θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, εκτός αν ο κάθε ασκεπής ποδηλάτης αναλάμβανε ο ίδιος υπεύθυνα και το κόστος περίθαλψης σε περίπτωση κρανιοεγκεφαλικού τραύματος μετά από ατύχημα.

 • Είναι ολέθριο λάθος να απαγορευτεί η κίνηση των ποδηλάτων στους δρόμους που η επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι άνω των 50 μχλμ. Θα σήμαινε πως οι άνθρωποι που μετακινούνται με ποδήλατο από την κατοικία στη δουλειά τους δεν θα μπορούν να πάνε. Δρόμοι όπως η Λ. Κηφισιάς ή η Λ. Βουλιαγμένης ή η Λ. Ποσειδώνος σε όλο το μήκος τους θα ήταν απαγορευμένοι, άρα οι ποδηλάτες (commuters) που μεταβαίνουν με ποδήλατο στην Αθήνα από Βούλα, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη κλπ θα ήταν παράνομοι. Αντίστοιχα θα είναι παράνομες όλες οι ποδηλατικές προπονήσεις εντός της επικράτειας, εφ’ όσον γίνονται πάντα σε δρόμους που μπορεί κανείς να διατηρήσει σταθερή μέση ωριαία ταχύτητα, που είναι το ζητούμενο. Μετατρέπει την ποδηλασία σε δραστηριότητα παιδική ή γεροντική. Δείχνει να έχει αποφασιστεί από ανθρώπους που μόνο ποδηλάτες δεν είναι.
  Οι ποδηλάτες θα αντισταθούμε σύσσωμοι σε περίπτωση επιβολής του μέτρου που αποθαρρύνει στην ουσία του την χρήση ποδηλάτου σε μια περίοδο που ακριβώς είναι το ασφαλέστερο και πλέον ενδεδειγμένο μέσο μετακίνησης.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 20:46 | Θοδωρής Σολδάτος

  Η χρήση του κράνους πολύ σωστά παραμένει προαιρετική στο ποδήλατο καθώς η προστασία που προσφέρουν σε καθημερινή χρήση είναι πολύ μικρή (σε σχέση για παράδειγμα με τα μοτοσυκλετιστικά κράνη). Τυχόν υποχρεωτική χρήση τους θα αποθάρρυνε τη χρήση του ποδηλάτου τη στιγμή που το επιθυμητό είναι η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου. Τα περισσότερα θύματα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων άλλωστε ανήκουν στις κατηγορίες των πεζών και των επιβατών/οδηγών αυτοκινήτων, αλλά εκεί η επιβολή υποχρεωτικής χρήσης κράνους θα φάνταζε παράλογη.

  Η μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα μηχανοκίνητα οχήματα εντός κατοικημένων περιοχών θα είχε πολύ θετικά αποτελέσματα στην οδική ασφάλεια και ανεξάρτητα από ποδήλατα/Ε.Π.Η.Ο.

 • Καλησπέρα σας,

  οι παρατηρήσεις που έχουμε, πολλές, ως η μεγαλύτερη κοινότητα κατόχων ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα και υπέρμαχων της ηλεκτροκίνησης και της μικροκινητικότητας. Θα εστιάσουμε στα πιο σημαντικά σημεία για αρχή:

  1) Δεν ορίζεται ΣΑΦΩΣ το τι θα ισχύσει για τα πατίνια μεγάλης ισχύος και μεγάλης τελικής ταχύτητας, άνω των 25 Km/h. Ανήκουν υποχρεωτικά στην κατηγορία των ΕΠΗΟ και πρέπει να περιοριστούν στα 25 Km/h; Ή, ορθότερα κατά τη γνώμη μας, μπορούν να αλλάξουν κατηγορία βάση ισχύος/ταχύτητας και να τοποθετηθούν στις κατηγορίες L1e ή ακόμα και στην κατηγορία της μοτοσυκλέτας; Άλλωστε, ως μοτοσικλέτας ορίζεται «Κάθε δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα με ή χωρίς καλάθι, του οποίου είτε η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 45 χιλιομέτρων την ώρα είτε». Άρα, και τα πατίνια (αλλά και τα αντίστοιχων δυνατοτήτων ποδήλατα) θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν στην αντίστοιχη κατηγορία και να χρησιμοποιούνται με την αντίστοιχη άδεια ικανότητας οδήγησης, ασφάλιση κ.λπ.

  2)Αναφέρεται πως οι αναβάτες ΕΠΗΟ θα πρέπει να δείχνουν την πρόθεσή τους να στρίψουν με τα χέρια τους, αν δεν έχουν φλας. Όσοι γνωρίζουν καλά τη χρήση πατινιού, γνωρίζουν επίσης ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ να πάρεις έστω και ένα χέρι σου από το τιμόνι. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να σημάνουν την πρόθεσή τους να στρίψουν, με ασφάλεια.

  3) Ίσως πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα ΕΠΗΟ/ποδηλάτων να κινούνται παράλληλα καθώς σε πολλούς δρόμους μπορεί να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα ή/και να προκληθεί ατύχημα.

  4) Παρακαλούμε να εξετάσετε σύντομα το ζήτημα της εξίσωσης άδειας Β κατηγορίας με την ΑΜ, με μια πρακτική εξέταση + τα όποια παράβολα για να αποκτήσει κάποιος εύκολα τη δυνατότητα να οδηγεί μικρά, ηλεκτρικά δίκυκλα, όπως ηλεκτρικά σκούτερ μικρών ταχυτήτων. Είναι πολύ σημαντικό για την ενθάρρυνση της μικροκινητικότητας.

  5) Η χρήση κράνους σε ποδήλατα/πατίνια ανεξαρτήτως ταχύτητας θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και όχι να συνίσταται απλώς, έστω για κράνη ποδηλατικού τύπου.

  6) Παρακαλούμε να εξετάσετε το ζήτημα της μείωσης του ορίου ταχύτητας στα κέντρα των πόλεων/δήμων στα 30 Km/h, καθώς κάθε ΕΠΗΟ με ανώτατη ταχύτητα 25 Km/h (που στις ανηφόρες πέφτει εύκολα στα 15-20 Km/h) κινδυνεύει από τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται με 50+ Km/h, αλλά και δημιουργεί άθελά του πρόβλημα στη ροή καθώς η διαφορά ταχύτητάς του είναι μεγάλη, σε σχέση με τα υπόλοιπα οχήματα.

  7) Τα περισσοτερα ηλεκτρικά μονόκυκλα εκ κατασκευής ξεπερνούν με άνεση τα 25 Km/h, ωστόσο βάση ορισμού, δεν μπορούν να τοποθετηθούν στις ίδιες κατηγορίες με τα μεγαλύτερα δίκυκλα. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι’αυτά;

  8) Τι θα ισχύσει με όλα τα ΕΠΗΟ υψηλών ταχυτήτων που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα στην αγορά, μετά την εφαρμογή του νόμου; Αναφέρετε πως πρέπει η ταχύτητά τους να περιορίζεται στα 25 Km/h. Πως θα γίνεται αυτό; Θα επαφίεται στον αναβάτη να μην την ξεπερνά ή θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποιος ηλεκτρονικός περιορισμός;

  Αυτά προς το παρόν, παρακαλούμε να τα λάβετε υπ’όψιν σας καθώς είναι πολύ σημαντικά για τη μικροκινητικότητα εν γένει και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

  Με εκτίμηση,
  ΔΣ