Άρθρο 29 Κυκλοφορία ποδηλάτων με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση

 

1. Τα ποδήλατα τα οποία μπορούν να υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α΄57):
α) Δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ, μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,
β) εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 168/2013, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού,
γ) πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) που ισχύουν για τα ποδήλατα,
δ) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασής του και,
ε) πρέπει να διαθέτουν δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) CE και τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή τους ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, αντίστοιχο σήμα CE σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 765/2008, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το όχημα πληροί όλες τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Εναλλακτικά, αντί των αναφερομένων παραπάνω, κάθε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certification of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, ή τυχόν αντικατάστασή του, τοποθετημένο σε εμφανή θέση, από τον κατασκευαστή του ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού και αντίστοιχο σήμα, το οποίο είναι ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, που δηλώνει ότι το εν λόγω ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση πληροί όλες τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω προτύπου.
2. Ο κάτοχος – χρήστης ενός εκ κατασκευής ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, ή ενός συμβατικού ποδήλατου το οποίο έχει μετατραπεί σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με την εγκατάσταση ειδικού για τον σκοπό αυτό ηλεκτροκινητήρα και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποδείξει ότι το υπόψη όχημα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του προκειμένου να την επιδεικνύει στα όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, μία (1) εκ των κάτωθι αναφερομένων δήλωσης συμμόρφωσης ή βεβαίωσης, των περ. α’ και β’, αντιστοίχως, του παρόντος, ή του πιστοποιητικού της περ. γ΄ αυτού:
α) Δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), επισήμως μεταφρασμένη στην ελληνική, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
β) Βεβαίωση του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
γ) Σε τυχόν περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), για την προσκόμιση της βεβαίωσης της περ. β΄ της παρ. 2, είτε λόγω συνταξιοδότησής του, είτε λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του, είτε λόγω αλλαγής του Καταστατικού σύστασης αυτής στην περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται εναλλακτικά πιστοποιητικό από διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ, φορέα, ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
3. Εφόσον ο χρήστης ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, δεν διαθέτει τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2, ή τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, ή το πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, το όχημα λογίζεται ως μοτοποδήλατο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ν. 2696/1999 κυρώσεις για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου και τον εξοπλισμό του αναβάτη.
4. O πωλητής ή ο διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), που διαθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της περ. α’, υποχρεούται να:
α) Παρέχει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194 του κατασκευαστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), της περ. α΄ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2.
β) Διατηρεί στο φυσικό αρχείο της έδρας της επιχείρησής του αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης συμμόρφωσης, ή βεβαίωσης, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον κάτοχο – αγοραστή του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), ότι έχει ενημερωθεί και την έχει λάβει.
5. Σε περίπτωση άρνησης του πωλητή ή διανομέα του ανωτέρω ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), να χορηγήσει στον αγοραστή αυτού είτε τη δήλωση συμμόρφωσης της περ. α’ της παρ. 2, είτε τη βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2, εφαρμόζονται συμπληρωματικά με τις κυρώσεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), και οι παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 9θ αυτού.
6. Στην περίπτωση που ο πωλητής ή διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), χορηγήσει στον αγοραστή αυτού, είτε ψευδή δήλωση συμμόρφωσης της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος, είτε ψευδή βεβαίωση της περ. β΄ της παρ. 2 αυτού, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α΄ 95), επιβάλλεται σε αυτόν, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση) και προσωρινή ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησής του για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, κατόπιν της αποστολής στη Δ.Ο.Υ. του παραβάτη από την Υπηρεσία σχετικής έκθεσης διαπίστωσης παράβασης, στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης. Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και επιβάλλεται επίσης και οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης του διανομέα ή πωλητή.
7. Αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον κάτοχο του οχήματος της περ. α’, ψευδές πιστοποιητικό της περ. γ΄ της παρ. 2, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται στον φορέα της περ. γ’, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση). Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός τριών (3) ετών από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
8. Στην περίπτωση που ο κάτοχος ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επιδείξει κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, πλαστή δήλωση συμμόρφωσης, ή βεβαίωση, ή πιστοποιητικό, των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2, αντιστοίχως, πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019, επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Τροχαίας σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματός του. Το υπόψη πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός (1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.
9. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:07 | ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ

  Σχετικά με το σχόλιο «4 Δεκεμβρίου 2020, 14:43 | KOSMOCAR S.A.»

  – Θα θέλαμε να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις των χρηστών ποδηλάτων με υποβοήθηση και ειδικά στα οχήματα που ορίζονται ως «Ποδήλατα» (μέγιστο όριο υποβοήθησης 25 χλμ/ώρα – μέγιστη ισχύς 0,25KW). Ειδικά δε, στις υποχρεώσεις των χρηστών να φέρουν πάντα μαζί τους τα έγγραφα και πιστοποιητικά (CoC κλπ.) που περιγράφονται στο Άρθρο 29.
  Μολονότι αντιλαμβανόμαστε απόλυτα το σκεπτικό του συντάκτη να θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας ως προς την ορθή χρήση και τις πραγματικές ιδιότητες των «Ποδηλάτων» αυτών, ήτοι να αποτρέψει μη νόμιμες μετατροπές τους σε «πιο γρήγορα» Ποδήλατα που ενδεχομένως εμπίπτουν σε ανώτερη κατηγορία, εντούτοις επισημαίνουμε τις πρακτικές αλλά και ελεγκτικές δυσχέρειες που η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιφέρει.

  Απάντηση

  Την επίκληση ότι τα χαρτιά που φέρει κανείς μαζί του φθείρονται ή χάνονται, την επικαλούνται οι λαθρομετανάστες όταν τους συλλαμβάνουν να περνούν τα σύνορα, ότι βράχηκαν στον Έβρο ή στην θάλασσα.
  Όλοι οι πολίτες έχουν την υποχρέωση να φέρουν ταυτότητα, επομένως με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια επιμέλεια μπορούν να φέρουν και την απαιτούμενη βεβαίωση για το ηλεκτρικό ποδήλατό τους, όπως εξάλλου ένας αναβάτης μοτοποδηλάτου φέρει το δίπλωμα οδήγησης.
  Ο σωστός χρήσης του ηλεκτρικού ποδηλάτου, που κινείται με ποδηλάτηση, είναι σίγουρο ότι θα έχει το έγγραφο μαζί του και αν τα ξεχάσει μια φορά, όπως ξεχνούμε και το δίπλωμα του αυτοκινήτου μας, θα δεχθεί, όπως όλοι μας δεχόμαστε σε ανάλογη περίπτωση, το πρόστιμο.
  Αυτοί που σίγουρα θα τα «χάσουν» είναι αυτοί που κινούνται με το γκάζι, χωρίς πηδάλια, χωρίς αλυσίδες.

  – Ο λόγος είναι ότι η χρήση των ποδηλάτων αυτών πολλές φορές δεν επιτρέπει στον κάτοχο να μεταφέρει με ασφάλεια (φθορά από καιρικές συνθήκες, ή λόγω της ειδικής ποδηλατικής εξάρτυσης) τα έγγραφα αυτά χωρίς να τα απωλέσει ή από τυχαίο γεγονός και άθελά του να τα καταστρέψει. Εξάλλου, η τοποθέτηση, επί του ποδηλάτου, σταθερής βάσης και σε εμφανή θέση, προκειμένου να τοποθετηθεί το ειδικό σήμα δεν φαίνεται να επιλύει το πρόβλημα, λόγω του ότι η βάση αυτή (επομένως και το σήμα που αυτή περιέχει) είναι εύκολο να κλαπεί όταν το ποδήλατο είναι σταθμευμένο σε μη φυλασσόμενο χώρο.

  Απάντηση

  Το άρθρο δεν αναφέρεται στην τοποθέτηση του σήματος σε πρόσθετη βάση, αλλά σε σταθερό μέρος του σκελετού του πλαισίου, όπως ήδη υπάρχει το σχετικό σήμα στα κανονικά ηλεκτρικά ποδήλατα ή όπως υπάρχει το πινακίδιο κατασκευαστή στα δίκυκλα και αυτοκίνητα.

  – Επιπροσθέτως, η υποχρέωση των χρηστών “Ποδηλάτων” με ηλεκτρική υποβοήθηση να φέρουν πάντα μαζί τους τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά (CoC κλπ.), το οποίο δεν απαιτείται στη χρήση των ποδηλάτων χωρίς υποβοήθηση αλλά ούτε σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή (αν όχι πρακτικά αδύνατη) την προσδοκώμενη εφαρμογή του διαμοιρασμού (sharing) ηλεκτρικών ποδηλάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρούμε επομένως ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια του Κράτους για προώθηση της εναλλακτικής αστικής μετακίνησης, της μείωσης των ρύπων και της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων.

  Απάντηση

  Η πρότασή σας μεταφέρει την ευθύνη στο εργοστάσιο κατασκευής, σε κάποιο εργοστάσιο της Τουρκίας ή της Κίνας, τα οποία εκδίδουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων, τα οποία, καθώς για αυτά δεν υπάρχουν προδιαγραφές και ποινές, υπογράφονται σαν «αυτόγραφα».
  Οι προδιαγραφές των ηλεκτρικών ποδηλάτων L1e-A και μοτοποδηλάτων L1e-B επισύρουν βαριές ποινές για παραβίαση των προδιαγραφών τους για όλους τους ενδιάμεσους στην διακίνηση, από το εργοστάσιο μέχρι και τον έμπορο-πωλητή, ενώ τα αντίστοιχα δεν προβλέπονται για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ΕΝ15194

  Με την πρότασή σας ο καθένας θα μεταφέρει την ευθύνη:
  Ο χρήστης προς το κατάστημα πώλησης
  Το κατάστημα πώλησης προς τον εισαγωγέα
  Ο Εισαγωγέας προς το εργοστάσιο.

  Και με προσεκτική ανάγνωση του κειμένου της νέας βεβαίωσης που πρέπει να φέρουν, γίνεται κατανοητό ότι ακριβώς αυτήν την μεταφορά ευθύνης γίνεται η προσπάθεια εκ του Υπουργείο να διακοπεί.
  Οι νέες βεβαιώσεις περιγράφουν βασικές ελλείψεις των σημερινών πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τα οποία δεν περιγράφουν δεσμευτικά τις προδιαγραφές σχετικά με την αυτόνομη κίνηση, γιατί ο νομοθέτης του ΕΝ15194 δεν είχε φαντασθεί το όργιο παραβατικότητας που θα δημιουργηθεί γύρω από τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

  Το sharing που είναι επιθυμητό, μπορεί να γίνει αποτελεσματικά και σωστά με τα ηλεκτρικά ποδήλατα της κατηγορίας L1e-A ή με τα ηλεκτρικά σκούτερ 25χλμ/ω L1e-B, που οδηγούνται ήδη χωρίς δίπλωμα από τους τουρίστες (βάσει ισχύουσας διάταξης) και σύντομα και από τους Έλληνες πολίτες (βάσει του παρόντος νομοσχεδίου)
  Αυτά τα οχήματα φέρουν πινακίδα κυκλοφορίας για να αναγνωρίζονται και να καταγράφονται οι παραβάσεις των χρηστών.

  Όσον αφορά την άθληση και την υγεία, προτείνουμε την χρήση του κανονικού ποδηλάτου, γιατί η έλλειψη κανονισμών στα ηλεκτρικά ποδήλατα κατέστησε την άθληση μόνο κατ’ επίφαση.

  Η ανάγκη του νομοσχεδίου προέκυψε από πραγματικά γεγονότα, την πλημμυρίδα της παραβατικότητας γύρω από το θέμα των ηλεκτρικών ποδήλατων, και δεν είναι θεωρητική εκτίμηση τι θα γίνει αν δεν θεσπιστούν οι νέοι κανόνες από το Κράτος.
  Δεν μπορεί το κράτος να κλείσει τα μάτια στην ολοφάνερη παραβατικότητα που έχει σημειωθεί.
  Η αναρχία που έχει διαμορφωθεί, δεν πρέπει να νομιμοποιηθεί, γιατί για όλα αυτά τα παράτυπα που κυκλοφορούν, υπάρχουν ισάριθμα πιστοποιητικά συμμόρφωσης.
  Σημείωση: πιστοποιητικά συμμόρφωσης του τύπου που σας περιγράψαμε ανωτέρω, τα οποία έχουν ήδη την άνεση και να τα επιδεικνύουν στους τροχονομικούς ελέγχους, ότι το όχημά τους δεν είναι μοτοποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό ποδήλατο. Η Τροχαία αυτό επικαλείται, ότι στους ελέγχους, οι χρήστες των σκούτερ με πηδάλια, τους επιδεικνύουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης ότι είναι ποδήλατο !?!

  Έχουμε αναφέρει την έλλειψη προδιαγραφών για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και το κενό πλέον, κάθε κράτος που έχει εντοπίσει το πρόβλημα, σπεύδει να το διορθώσει, όπως έπραξε η Γαλλία με αυστηρότατες ποινές.

  Το παρόν άρθρο λοιπόν είναι προς την ορθή κατεύθυνση.

  – Πρόταση
  Προτείνεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, στην οποία ο εισαγωγέας ή ο πωλητής ηλεκτρικού ποδηλάτου, ποδηλάτου αυξημένης υποβοήθησης και λοιπών ΕΠΗΟ, θα δηλώνει βάσει του μοναδικού αριθμού πλαισίου κάθε οχήματος τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης, ούτως ώστε να καταστεί εφικτός και αποτελεσματικός ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, εύκολα και γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο κίνδυνος παραποίησης ή χρήσης πιστοποιητικού που δεν αντιστοιχεί στο όχημα που ελέγχεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα, ενώ εξάλλου αποτρέπεται η χρήση ιδιοκατασκευών και μη πιστοποιημένων οχημάτων, καθώς και οι κίνδυνοι που οι μη πιστοποιημένες αυτές παρεμβάσεις συνεπάγονται.

  Απάντηση:

  Όταν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης κρίνονται αναποτελεσματικά στην πράξη, πρέπει να θεσπιστούν εμβόλιμοι νέοι κανόνες, όπως θέτει το νομοσχέδιο.

  Διαχρονική η επίκληση για μείωση των ρύπων, όπως τότε με την επίκληση της χρήσης των diesel στα επιβατικά.
  Για την προώθηση της εναλλακτικής αστικής μετακίνησης, της μείωσης των ρύπων και της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων, τόσα χρόνια αρκεί το Υπουργείο να είχε υιοθετήσει ό,τι έχουν υιοθετήσει όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, την ισοδυναμία διπλωμάτων Β -ΑΜ/Α1.
  Θα είχαν την δυνατότητα και οι Έλληνες να αφήσουν τα αυτοκίνητα (και δη τα diesel που μερικά από αυτά δεν συμφωνούσαν με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης…) και να απολαύσουν ένα δικαίωμα που το έχουν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
  Το μέλλον εξάλλου του δίκυκλου είναι ηλεκτρικό, και η ισοδυναμία των διπλωμάτων θα επέφερε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ρύπων, το οποίο επικαλείστε.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:35 | Costas Terzopoulos

  Θεωρούμε πως ο όρος “ΠΟΔΗΛΑΤΟ” για οποιοδήποτε όχημα με κινητήρα ανεξαρτήτως ενέργειας (ηλεκτρικής/ορυκτής), είναι παραπλανητικός. Κανονικά θα έπρεπε να ορίζονται ως Μοτοποδήλατα (αναλυτικότερα Ηλεκτρικά Μοτοποδήλατα), αλλά επειδή ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε διαστρεβλωμένα στο παρελθόν στον ΚΟΚ, ας ορίσουμε ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ ως “ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΔΗΛΑΤΑ”

  Για αυτό στους ορισμούς επισημάναμε τον όρο:
  Ηλεκτροποδήλατο: Το όχημα δύο τουλάχιστον τροχών το οποίο κινείται με τη μυϊκή δύναμη εκείνων που επιβαίνουν και μπορεί να υποβοηθείται με βοηθητικό ηλεκτροκινητήρα μέγιστης συνεχούς ονομαστικής ισχύος 0,25 KW και η ισχύς του οποίου μειώνεται σταδιακά και τελικά μηδενίζεται όταν η ταχύτητα του οχήματος φθάσει τα 25 χλμ/ώρα ή νωρίτερα, εάν σταματήσει η ποδηλάτηση, χωρίς την ύπαρξη χειρόγκαζου.

  Η παρουσία ή όχι του χειρόγκαζου, μπορεί να βοηθήσει τις αρχές ώστε να ξεχωρίσει ποια μπορούν να λειτουργούν και χωρίς πετάλι και άρα δεν μπορεί να λογίζονται στην κατηγορία Ποδήλατα/Ηλεκτροποδήλατα, και έτσι να τα ελέγξει στην κατηγορία των Μοτοποδηλάτων ή άλλων Ε.Π.Η.Ο.

  Επιπλέον εφιστούμε την προσοχή για τα Ηλεκτροποδήλατα και Ε.Π.Η.Ο ότι πρέπει ενδεχομένως να υπάρχει προδιαγραφή για το βήμα της επιτάχυνση τους, η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:43 | KOSMOCAR S.A.

  Παρατήρηση

  Θα θέλαμε να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις των χρηστών ποδηλάτων με υποβοήθηση και ειδικά στα οχήματα που ορίζονται ως «Ποδήλατα» (μέγιστο όριο υποβοήθησης 25 χλμ/ώρα – μέγιστη ισχύς 0,25KW). Ειδικά δε, στις υποχρεώσεις των χρηστών να φέρουν πάντα μαζί τους τα έγγραφα και πιστοποιητικά (CoC κλπ.) που περιγράφονται στο Άρθρο 29.
  Μολονότι αντιλαμβανόμαστε απόλυτα το σκεπτικό του συντάκτη να θεσπίσει δικλείδες ασφαλείας ως προς την ορθή χρήση και τις πραγματικές ιδιότητες των «Ποδηλάτων» αυτών, ήτοι να αποτρέψει μη νόμιμες μετατροπές τους σε «πιο γρήγορα» Ποδήλατα που ενδεχομένως εμπίπτουν σε ανώτερη κατηγορία, εντούτοις επισημαίνουμε τις πρακτικές αλλά και ελεγκτικές δυσχέρειες που η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιφέρει.
  Ο λόγος είναι ότι η χρήση των ποδηλάτων αυτών πολλές φορές δεν επιτρέπει στον κάτοχο να μεταφέρει με ασφάλεια (φθορά από καιρικές συνθήκες, ή λόγω της ειδικής ποδηλατικής εξάρτυσης) τα έγγραφα αυτά χωρίς να τα απωλέσει ή από τυχαίο γεγονός και άθελά του να τα καταστρέψει. Εξάλλου, η τοποθέτηση, επί του ποδηλάτου, σταθερής βάσης και σε εμφανή θέση, προκειμένου να τοποθετηθεί το ειδικό σήμα δεν φαίνεται να επιλύει το πρόβλημα, λόγω του ότι η βάση αυτή (επομένως και το σήμα που αυτή περιέχει) είναι εύκολο να κλαπεί όταν το ποδήλατο είναι σταθμευμένο σε μη φυλασσόμενο χώρο.
  Επιπροσθέτως, η υποχρέωση των χρηστών “Ποδηλάτων” με ηλεκτρική υποβοήθηση να φέρουν πάντα μαζί τους τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά (CoC κλπ.), το οποίο δεν απαιτείται στη χρήση των ποδηλάτων χωρίς υποβοήθηση αλλά ούτε σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή (αν όχι πρακτικά αδύνατη) την προσδοκώμενη εφαρμογή του διαμοιρασμού (sharing) ηλεκτρικών ποδηλάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θεωρούμε επομένως ότι το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει τροχοπέδη στην προσπάθεια του Κράτους για προώθηση της εναλλακτικής αστικής μετακίνησης, της μείωσης των ρύπων και της κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των αστικών κέντρων.

  Πρόταση

  Προτείνεται η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, στην οποία ο εισαγωγέας ή ο πωλητής ηλεκτρικού ποδηλάτου, ποδηλάτου αυξημένης υποβοήθησης και λοιπών ΕΠΗΟ, θα δηλώνει βάσει του μοναδικού αριθμού πλαισίου κάθε οχήματος τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης, ούτως ώστε να καταστεί εφικτός και αποτελεσματικός ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, εύκολα και γρήγορα. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται ο κίνδυνος παραποίησης ή χρήσης πιστοποιητικού που δεν αντιστοιχεί στο όχημα που ελέγχεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα, ενώ εξάλλου αποτρέπεται η χρήση ιδιοκατασκευών και μη πιστοποιημένων οχημάτων, καθώς και οι κίνδυνοι που οι μη πιστοποιημένες αυτές παρεμβάσεις συνεπάγονται.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 07:04 | Green Motors

  Σχετικά με το σχόλιο χρήστη ΠΑΣΕΕΕΔ 3 Δεκεμβρίου 2020, 03:18 |

  «Σχετικά με την πρόταση της Green Motors να θεσπισθεί το κριτήριο του βάρους, θα μπορούσε να ήταν θετική μια τέτοια πρόταση, αλλά μετά θα παρακάμπτονταν από τους πλουσίους που θα αγόραζαν τα ελαφριά «ποδήλατα» από ελαφρά υλικά κατασκευής.»

  H πρόταση να θεσπιστεί κριτήριο βάρους 30 κιλών πάνω απο το οποίο ένα δίκυκλο να ΜΗΝ χαρακτηρίζεται ως ποδήλατο είναι πολύ απλή / εύκολα ελεγχόμενη και ήδη δοκιμασμένη σε άλλες χώρες της ΕΕ.

  Το οτι κάποιοι ελάχιστοι πλούσιοι μπορύν να δώσουν χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουν ελαφριά παράνομα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν αναιρεί τον αποκλεισμό της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπολοίπων παράνομων ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων που προσφέρονται σαν «ηλεκτρικά ποδήλατα – χωρίς δίπλωμα».

  Εξάλου, οι «πλούσιοι» μπορούν να αγοράσουν τα νόμιμα έτοιμα ηλεκτρικά ποδήλατα κατηγορίας L1e-B S-Pedelec (45 km/h).

  Το μεγάλο πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού και ασφάλειας των καταναλωτών είναι αυτά που εισάγονται σαν ηλεκτρικά μοτοποδήλατα (δασμοί 14%) και μετά πωλούνται σαν ηλεκτρικά ποδήλατα (αντί δασμων 90%) λέγοντας στο κόσμο οτι δεν χρειάζονται δίπλωμα οδήγησης.

  Αυτά είναι κανονικά μοτοποδήλατα με μεγάλα μοτέρ, βαριά και επικίνδυνα και δεν ακολουθούν καμία προδιαγραφή.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 22:28 | ebikeshop.gr

  Το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι μοντέλο πράσινης μετακίνησης. Η μετακίνηση μπορεί να είναι επαγγελματικής φύσης ,για άσκηση η για αναψυχή.
  Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα παρακάτω προφίλ αναβατών ηλεκτρικού ποδηλάτου
  Νεαροί αναβάτες έως 30 ετών. Θέλουν ταχύτητα δεν τους ενδιαφέρει το γκάζι (ψάχνονται για μετατροπές και βελτιώσεις)
  Αναβάτες 30-50 ετών
  Έχουν το άγχος της διαδρομής και θέλουν να έχουν και γκάζι ώστε όταν κουραστούν να μπορούν να ολοκληρώσουν την μετακίνησή τους
  Αναβάτες 50-60 ετών
  Έχουν ένα παλιό καλό ποδήλατο αλλά δεν αισθάνονται ικανοί να απολαύσουν τις διαδρομές που έκαναν νεότεροι, έτσι το μετατρέπουν σε ηλεκτρικό και θέλουν στο τέλος μιας διαδρομής υπό καθεστώς εξάντλησης την ασφάλεια του γκαζιού για να μπορούν να επιστρέψουν
  Αναβάτες 60 +
  Παλιοί απλοί ποδηλάτες που έχουν κινητικά προβλήματα αλλά θέλουν την χαρά του ποδηλάτου για την διατήρηση της κοινωνικής καθημερινότητας τους
  Ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα που θέλουν την χαρά της μετακίνησης για να μπορούν να συνεχίσουν την κοινωνική τους ζωή (περιπτώσεις ΑΜΕΑ με ένα πόδι που μετακινούνται καθημερινά με ποδήλατο)
  Σας ευχαριστώ
  Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που τους αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης λόγω ηλικίας και θέλουν να συνεχίσουν την καθημερινότητα της μετακίνησης και της κοινωνικής τους ζωής
  Ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που λόγω κινητικών προβλημάτων καταφεύγουν στην λύση με μετατροπή τρίκυκλου ηλεκτρικού ποδηλάτου και κινούνται αποκλειστικά με το γκάζι Συνήθως ζουν σε απομονωμένες αγροικίες κοντά σε επαρχιακές πόλεις και το τρίκυκλό τους είναι τρόπος κάλυψης καθημερινών αναγκών επιβίωσης και κοινωνικότητας
  Φαντασθείτε ένα ηλικιωμένο καπνιστή φανατικό λάτρη του ποδηλάτου και καθημερινό χρήστη για αστική μετακίνηση . Δεν πιστεύει στο γκάζι και δεν το χρησιμοποιεί παρά μόνο αναγκαστικά περιστασιακά. Στην καθημερινή του μετακίνηση ανεβαίνει μια μεγάλη ανηφόρα μερικές φορές πίσω από ένα λεωφορείο. Το λεωφορείο σταματά σε μία στάση και αναγκαστικά σταματά πίσω του στην ανηφόρα. Για να ξεκινήσει αναγκαστικά χρησιμοποιεί και γκάζι μέχρι να ενεργοποιηθεί η υποβοήθηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου.
  Φαίνεται λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία χρηστών αισθάνεται την ανάγκη ύπαρξης του γκαζιού άσχετα αν κάνει συστηματική χρήση η όχι.
  Λέμε τελικά ναι στην ύπαρξη γκαζιού και ναι στην τελική ταχύτητα στα 25 χλμ που είναι εξαιρετικά ασφαλής γενικά για ποδήλατο.
  Συμπληρωματικά στην Αμερική το γκάζι θεωρείται δεδομένο σε όλα τα ποδήλατα και σε εξαιρετικά ισχυρούς κινητήρες τελικής απόδοσης 60+ χλμ
  Σήμερα στην ευρώπη έχει ξκινήσει με σημαντική ανάπτυξη η κατηγορία ηλεκτρικών ποδηλάτων SPEED PEDELEC
  Η ταχύτητά τους ορίζεται στα 40 χλμ και σήμερα η νομοθεσία κυκλοφορίας τους είναι διαφορετική για κάθε χώρα εκτός Ελλάδας
  Το γκάζι λοιπόν δεν κοστίζει τίποτα και βοηθά όλες τις ηλικίες να έχουν επαφή με το ηλεκτρικό ποδήλατο συμβάλλοντας θετικά στην καθημερινότητά τους.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 14:38 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Σχετικά με το σχόλιο
  3 Δεκεμβρίου 2020, 12:27 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Συμφωνούμε απόλυτα με το σχόλιο, καθώς το γκάζι στα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι η αιτία που υπάρχουν τα παράτυπα ηλεκτρικά σκούτερ με πηδάλια.
  Και φυσικά η ύπαρξη του γκαζιού δυσκολεύει και τον έλεγχο από τις Αρχές, για αυτό και έχουμε κάνει παρέμβαση στην Κοινότητα, να αφαιρεθεί το γκάζι από τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

  Αλλά η παρέμβαση στα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν πρέπει να είναι μόνο για το γκάζι, αλλά πρέπει να θεσπιστούν και προδιαγραφές για την ροπή, καθώς δεν είναι δυνατόν με μια απλή περιστροφή του πεντάλ, με ελάχιστη δύναμη, να δίνει ώθηση για 100 μέτρα.
  Σημειώστε δε, ότι στα fake σκουτερ έχουν αφαιρέσει και την αλυσίδα και ότι αρκεί απλή περιστροφή του πεντάλ «στον αέρα» για να ενεργοποιήσει την ώθηση του μοτέρ.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:27 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Προτείνουμε να διαγραφεί από την περίπτωση (α) η πρόταση «, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα,»

  Θεωρούμε πως για την καλύτερη εποπτεία της αγοράς, θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα, καθώς είναι πολύ δύσκολο για τον τροχονόμο να ελέγξει αν όντως η αυτόνομη κίνηση σταματά στα 6 χλμ./ώρα. Επιπλέον σημαίνει ότι επιτρέπεται να έχει γκάζι αρκεί να απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6km/h, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον αντίστοιχο ορισμό στον Κανονισμού 168/2013.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 10:22 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Αναφορικά με το σχόλιο του χρήστη
  23 Νοεμβρίου 2020, 19:21 | Στέφου Αργυρώ

  – μεγάλος αριθμός εισαγωγέων προσπάθησε – και για καιρό τώρα το κατάφερε εν τέλει – να εξαπατήσει τις αρχές τοποθετώντας κινητήρα πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την επιτρεπόμενη

  Απάντηση:
  Η οδηγία ΕΝ15194 είναι περιγραφική και «μπάζει», χωρίς να υποχρεώνει τους κατασκευαστές σε λεπτομερή καταγραφή των λειτουργιών και των συστημάτων που θα πρέπει να φέρουν τα ποδήλατα, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις και παρατυπίες.
  Με λίγα λόγια, θεωρούσαν το είδος «αγαθό» και προς το παρόν δεν υπάρχουν κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό τους και θέσπιση κανόνων.
  Κάθε κράτος μεμονωμένα πρέπει να θεσπίσει δικούς του κανόνες και με αυτό το νομοσχέδιο τίθενται οι βάσεις για τον έλεγχο του φαινομένου και στην Ελλάδα, με ποινές σε αυτό το στάδιο αρκετά μικρές σε σχέση με αυτές που άρχισαν να εφαρμόζουν ορισμένα κράτη, όπως η Γαλλία.

  Στην Γαλλία, που έχει διαπιστώσει το κενό στην ΕΕ, ο Τύπος αναφέρει ότι θεσπίστηκαν μεγάλες ποινές για τις τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ποδήλατα (1 χρόνο φυλάκιση, 30.000€ πρόστιμα). Σχετικός σύνδεσμος :
  https://www.bikeit.gr/roi-eidiseon/item/23318-i-gallia-vazei-sto-mati-ta-ftiagmena-ilektrika-podilata-me-trela-prostima

  -Όταν υπάρχουν τα άλλα…τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση και χωρίς το χειρόγκαζο που φτάνουν ταχύτητες έως και 42 km/h που μάλιστα λαμβάνουν υποστήριξη επιδότησης της τάξεως του 40%?

  Απάντηση:
  Ο κανονισμός των ηλεκτρικών ποδηλάτων ΕΝ15194 «μπάζει» και οι προδιαγραφές που ορίζει (ισχύς κινητήρα, μοτέρ που ενεργοποιείται άνευ πίεσης και απλά μόνο με περιστροφή της πηδαλιέρας, απόσταση που διανύεται με μια απλή περιστροφή της πηδαλιέρας, ταχύτητα που αναπτύσσεται με το γκάζι, κτλ) είναι τοις πάσι γνωστό, σε τεχνίτες, σε καταναλωτές, ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν, ακόμη και αν θεσπιστούν αυστηρότεροι τροχονομικοί έλεγχοι.
  Παρόλα ταύτα και παρ’ όλη την ενημέρωση που πραγματοποιήσαμε προς το Υπουργείο Ενέργειας να μην προχωρήσει με υπερβολική επιδότηση των ηλεκτρικών ποδηλάτων με 40%, γιατί έτσι άμεσα πυροδοτούν την επιδότηση της παραβατικότητάς τους και τον αθέμιτο ανταγωνισμό, δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ για μεγάλη μερίδιο των «ηλεκτρικών ποδήλάτων» στις επιδοτήσεις με απουσία διαφάνειας και ενημέρωσης σχετικά με την μάρκα και τους τύπους των είναι αν μη τι άλλο ενδεικτικό της κατάστασης.

  – Τα scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση με μοτέρ έως 250 W, μέγιστη ταχύτητα 25 km/h και με χειρόγκαζο να επιτραπούν και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα ποσοστού επιδότησής τους.

  Απάντηση:

  Η οδηγία ΕΝ15194 καθορίζει τι είναι ηλεκτρικό ποδήλατο, το οποίο μπορεί να το οδηγήσουν όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας και ικανοτήτων.
  Το γκάζι που επιτρέπει αυτόνομη κίνηση μέχρι 6χλμ/ω επετράπη για να βοηθεί του χρήστες να ξεκινήσουν την ποδηλάτηση όταν πρόκειται να εκκινήσουν σε ανηφορικό δρόμο και η υποβοήθηση για να μπορείς να χρησιμοποιείς το ποδήλατο για μεγάλες και δύσκολες κυρίως ανηφόρες.
  Δεν προέβλεπε και δεν προβλέπει ακόμη καμία διαδικασία τεχνικών ελέγχων, αλλά ούτε και ποινές για όποιον παρεμβαίνει και τροποποιεί τις προδιαγραφές παρακάμπτοντας τις θεσπισμένες λειτουργίες και τους μηχανισμούς αναστολής που προβλέπονται κατά την κατασκευή τους.
  Τί προτείνετε να οδηγούν με γκάζι τα ηλεκτρικά ποδήλατα και 10χρονα;

  Αυτός που επιθυμεί να κινείται με γκάζι χωρίς δίπλωμα, πλέον με το παρόν νομοσχέδιο θα του επιτρέπεται να οδηγεί μοτοποδήλατο 25χλμ/ω του 168/2013, το οποίο αν είναι ηλεκτρικό θα επιδοτείται με 20%.

  – Αυτά τα οχήματα θα πρέπει να επιτραπούν με την περιγραφή τους ως μία επιπλέον κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων και με δυνατότητα επιδότησης.

  Δεκάδες εισαγωγείς – και αναφέρομαι σε εκείνους που πραγματικά εφάρμοσαν τις δυνατότητες που περιγράφει η οδηγία αυστηρά – έχουν επενδύσει σε αυτό το είδος εισάγοντας εκατοντάδες τέτοια οχήματα. Υπάρχουν ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες τους στη γραμμή παραγωγής των προμηθευτών τους.

  Απάντηση
  Όταν αυτό που ζητάτε επιτραπεί, θα πρέπει να επιτραπεί για όλους και επίσημα από τις Αρχές και όχι λόγω της πρωτοβουλίας των «τολμηρών» εμπόρων που έκριναν, ότι επειδή υπάρχουν παράτυπα ηλεκτρικά ποδήλατα, έπρεπε να υπάρχουν και παράτυπα ηλεκτρικά σκούτερ.
  Όταν και αν θεσπιστεί αυτή η κατηγορία, θα θεσπιστεί από την ΕΕ, με προδιαγραφές και ποινές και θα είναι αφετηρία για όλους και όχι μόνο για τους «άσχετους» και «τολμηρούς» που αποφάσισαν και έκριναν από μόνοι τους για αυτό που πωλούν (και τις περισσότερες φορές και παραπλανώντας τους καταναλωτές) και το εισήγαγαν σε αθρόες ποσότητες.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 03:18 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Σχετικά με το σχόλιο χρήστη «25 Νοεμβρίου 2020, 10:16 | Green Motors»

  Σχετικά με το κιτ μετατροπής που περιγράφεται, το παρόν άρθρο του νομοσχεδίου δίνει την σχετική δυνατότητα και μάλιστα για να ελέγχονται οι παρατυπίες, όσον αφορά την αυτονομία κίνησης και την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, προβλέπονται οι σχετικές δηλώσεις συμμόρφωσης, ώστε να υπάρχουν και οι αντίστοιχες ποινές.

  Αλλά γενικά, με τις διατάξεις του ΕΝ15194, καθώς δεν περιλαμβάνουν αναλυτικά περιγραφές προδιαγραφών, δύσκολα καθίστανται ο έλεγχος αυτονομίας και ταχύτητας.

  Σχετικά με την πρόταση να θεσπισθεί το κριτήριο του βάρους, θα μπορούσε να ήταν θετική μια τέτοια πρόταση, αλλά μετά θα παρακάμπτονταν από τους πλουσίους που θα αγόραζαν τα ελαφριά «ποδήλατα» από ελαφρά υλικά κατασκευής.

  Είναι γεγονός, ότι η όλη νομοθεσία ΕΝ15194 γύρω από τα ηλεκτρικά ποδήλατα «μπάζει».

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:47 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Σχετικά με το σχόλιο: «24 Νοεμβρίου 2020, 23:01 | Ειδικός»

  Ποινές για συστήματα αναστολής προδιαγραφών (καυσαερίου, ταχύτητας) προβλέπονται μόνο για τα δίκυκλα της έγκρισης 168/2013, που αφορά μοτοποδήλατα, αλλά και τα ποδήλατα της L1e-A.
  Από την ΕΕ δεν προβλέπονται μέχρι στιγμής ποινές για τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
  Τα κράτη αιφνιδιάστηκαν από τις παρατυπίες που άρχισαν να εφαρμόζουν έμποροι και καταναλωτές στα ηλεκτρικά ποδήλατα.
  Η οδηγία ΕΝ15194 είναι περιγραφική, χωρίς να υποχρεώνει τους κατασκευαστές σε λεπτομερή καταγραφή των λειτουργιών και των συστημάτων που θα πρέπει να φέρουν τα ποδήλατα, ώστε να αποφεύγονται παραβιάσεις και παρατυπίες.
  Με λίγα λόγια, θεωρούσαν το είδος «αγαθό» και προς το παρόν δεν υπάρχουν κοινοτικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό τους και θέσπιση κανόνων.
  Κάθε κράτος μεμονωμένα πρέπει να θεσπίσει δικούς του κανόνες και με αυτό το νομοσχέδιο τίθενται οι βάσεις για τον έλεγχο του φαινομένου και στην Ελλάδα, με ποινές σε αυτό το στάδιο αρκετά μικρές σε σχέση με αυτές που άρχισαν να εφαρμόζουν ορισμένα κράτη, όπως η Γαλλία.

  Στην Γαλλία, που έχει διαπιστώσει το κενό στην ΕΕ, ο Τύπος αναφέρει ότι θεσπίστηκαν μεγάλες ποινές για τις τροποποιήσεις σε ηλεκτρικά ποδήλατα (1 χρόνο φυλάκιση, 30.000€ πρόστιμα). Σχετικός σύνδεσμος :
  https://www.bikeit.gr/roi-eidiseon/item/23318-i-gallia-vazei-sto-mati-ta-ftiagmena-ilektrika-podilata-me-trela-prostima

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:57 | ΠΑΣΕΕΕΔ

  Σχετικά με το σχόλιο
  25 Νοεμβρίου 2020, 08:30 | Αργυρώ

  Σε έναν τροχονομικό έλεγχο, αν βρεθεί ΕΠΗΟ (πατίνι) να τρέχει 35 ή 45χλμ/ω σημαίνει ότι το όχημα είναι παράτυπο, είτε εκ κατασκευής είτε με τροποποίηση.
  Το ίδιο θα ισχύει και για ένα ηλεκτρικό μοτοποδήλατο των 25χλμ/ω (η νέα κατηγορία μοτοποδηλάτων του 168/2013 που θεσπίζεται στο παρόν νομοσχέδιο)

  Για αυτό και στους ανωτέρω 2 τύπους οχημάτων επιτρέπεται η αυτόνομη κίνηση (με γκάζι), επειδή ακριβώς μπορεί να ελεγχθεί η παρατυπία του οχήματος.

  Σε ηλεκτρικό ποδήλατο με υποβοήθηση, αν επιτραπεί η αυτόνομη κίνηση, σε περίπτωση που βρεθεί να τρέχει με 45χλμ/ω, ο αναβάτης θα επικαλεσθεί, ότι το όχημα είναι νόμιμο, δεν είναι παραβιασμένο και ότι έφτασε τα 25χλμ/ω με χρήση του μοτέρ και ότι ο ίδιος κατόπιν εύκολα έδωσε την επιπλέον ώθηση, ώστε τα όχημα να φτάσει τα 35 ή 45 χλμ/ω.

  Ένας επιπλέον λόγος που δεν πρέπει να επιτραπεί η αυτόνομη κίνηση είναι, ότι ο σχετικός νόμος για τα ηλεκτρικά ποδήλατα είναι Κοινοτικός και επομένως πρέπει να αλλάξει από την Κοινότητα και όχι κάθε κράτος να θέτει δικούς του κανόνες, καθώς με την ίδια έγκριση τα ηλεκτρικά ποδήλατα κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες.

  ΠΑΣΕΕΕΔ
  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εμπόρων, Εισαγωγέων & Επισκευαστών Δικύκλων

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:18 | Νίκος Πετρίδης

  Μπράβο, αλλά οι ποινές είναι μόνο ένα χάδι για τους εμπόρους που ξεγέλασαν τον κοσμάκη με τα ψεύτικα σκούτερ.
  Πιστεύω πως θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηρότερες ποινές για όσους καταστηματάρχες και sites ξεγέλασαν ή ξεγελούν ακόμη τους καταναλωτές. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφημίσεις για ηλεκτρικά σκούτερ που τα διαφημίζουν ως ηλεκτρικά ποδήλατα. Να μην είναι μόνο αρμοδιότητα της Αστυνομίας να ελέγξει την παραβατικότητα στον δρόμο, αλλά προτείνω να θεσπιστούν και ποινές για όσους διαφημίζουν τα παράτυπα ηλεκτρικά σκούτερ με πηδάλια ως ηλεκτρικά ποδήλατα.Η Πολιτεία πρέπει να δρα και προληπτικά, προτού παραπλανηθεί ο αγοραστής.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:11 | Γεράσιμος Κοσμάτος

  Δεν ξέρω ποιοι ξεγέλασαν ποιον, αλλά ακόμη και αυτοί που πωλούν τα δήθεν ηλεκτρικά ποδήλατα, μάλλον δεν ήξεραν τι πωλούν.
  Όλα τα επαγγέλματα βρήκαν φως και μπήκαν και ευκαιρία να πουλήσουν.
  Ο επαγγελματίας πρέπει να είναι σχετικός με το είδος και να ξέρει τι πουλάει.
  Ελπίζω με αυτές τις διατάξεις να μπει μια τάξη στην αγορά.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:10 | Αλίν Πετράτου

  Επιτέλους, φαίνεται το Υπουργείο κατάλαβε τι γίνεται και παίρνει μέτρα για τα παράνομα σκούτερ με πηδάλια

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:35 | Βάσω Κατσιούλα

  Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ελπίζω τώρα, με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο αυτό, να σταματήσουν τα καταστήματα να εξαπατούν τον κόσμο λέγοντας ότι μπορούν να οδηγούν σκουτεράκια με πηδάλια χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:35 | Άγγελος Μόκας

  Άντε επιτέλους να γίνει κάτι για τα δήθεν «ηλεκτρικά ποδήλατα», που ακόμη και τρίκυκλα σκούτερ ονόμασαν «ηλεκτρικά ποδήλατα», χωρίς πηδάλια, χωρίς αλυσίδες, βάζοντας κιόλας μια πινακίδα στο πίσω μέρος να γράφει «ηλεκτρικό ποδήλατο» και κυκλοφορούν στον δρόμο μπροστά στους τροχονόμους, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα τόσο καιρό.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 22:07 | Κάτια Μάνου

  Θετική η διάταξη, αλλά έπρεπε να πλημμυρίσουν οι πόλεις με όλων των ηλικιών παιδάκια να οδηγούν σκούτερ που τα ονόμασαν οι επιτήδειοι ηλεκτρικά ποδήλατα, για να νομοθετήσει επιτέλους το Υπουργείο;

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:16 | Green Motors

  Με τα πρόσφατα μέτρα επιδότησης, τα ηλεκτρικά ποδήλατα έγιναν πολύ προσιτά.
  Το μέτρο προφανώς κάποια στιγμή θα σταματήσει και τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα ξαναγίνουν πολύ ακριβά για τους περισσότερους.

  Μια προσιτή λύση μέχρι τώρα είναι τα κίτ μετατροπής, όπου ένας πολίτης με μικρό κόστος μπορεί να αξιοποιήσει ένα ποδήλατο που ήδη κατέχει.

  Ο καθένας μπορεί να αγοράσει κιτ μετατροπής στο διαδίκτυο, απο οποιαδήποτε χώρα στην ΕΕ (π.χ στη Γερμανία) όπου πωλούνται ελεύθερα και να το τοποθετήσει μόνος του.
  Έγγραφα νομιμοποίησης ΕΝ15194 βάζουν στο κουτί.

  Δεν είναι καλύτερα για την οικονομία αλλά και για την ασφάλεια των αναβατών να διευκολύνετε Ελληνικές εταιρείες να κάνουν τη δουλειά ?

  Για το θέμα ελέγχου συμμόρφωσης με το ΕΝ 15194 ΜΟΝΟ 2 τρόποι υπάρχουν
  1/ βλέπεις αν υπάρχει εγκατεστημένο γκάζι
  2/ το καβαλάς και βλέπεις αν πάει πάνω απο 25χμ/ω

  Το θέμα ελέγχου ΕΝ15194 είναι σχεδόν ακατόρθωτο και αντι να διυλίζετε τον κώνωπα, κάντε το απλό που κάνουν και στο εξωτερικό (π.χ Αγγλία) : οτιδήποτε ζυγίζει πάνω απο 30 κιλά ΔΕΝ είναι ποδήλατο και πρέπει να έχει έγκριση τύπου – πινακίδα.

  Αυτόματα θα αποκλείσετε ένα μεγάλο μέρος των παράνομων ΗΟ με μεγάλους / βαρείς κινητήρες – μπαταρίες, με επιδόσεις μοτοσυκλετών που » ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑ». Αυτό θα καθαρίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα βελτιώσει την ασφάλεια των καταναλωτών.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 08:30 | Αργυρώ

  Η ύπαρξη χειρόγκαζου ή όπως αλλιώς περιγράφεται δε θα πρέπει να είναι αιτία απαγόρευσης της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου
  είδους οχήματος εάν και εφόσον αυτός ο μηχανισμός ανεβάζει την ταχύτητα έως 25 χλμ/ωρα το μέγιστο. Ατυχήματα συμβαίνουν ακόμη και με τα απλά ποδήλατα. Το ίδιο και με τα ηλεκτρικά ποδήλατα που φτάνουν μέγιστες πολύ μεγαλύτερες με απλή πίεση του πεντάλ. Ένα δίκυκλο με ηλεκτρική υποβοήθηση, πεντάλ, μοτέρ έως 250W και δυνατότητα μέγιστης ταχύτητας έως 25 χλμ/ώρα (που συνυπολογίζοντας το βάρος του επιβάτη είναι πολύ μικρότερη) με χειρογκαζο είναι ασφαλές στον ίδιο βαθμό -ισως και σε μεγαλύτερο- με άλλα που ήδη επιτρέπονται. Υπάρχει κοινό που προτιμά αυτην την κατηγορία. Και είναι άδικο να μην βρεθεί τρόπος να συμπεριληφθεί στην επιτρεπόμενη και μάλιστα με επιδότηση. Δεν λειτουργεί με βάση την προστασία του περιβάλλοντος?

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 23:01 | Ειδικός

  Ηλεκτρικο Ποδήλατο με μοτέρ μεσαίας τριβής (ενδεικτικά πχ μοτέρ Bosch – Yamaha – Shimano κα) διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΝ 15194 απο τον κατασκευαστή του (EPAC+ TELIKH 25XM/V) αλλά μετά ή ταυτόχρονα με την πώληση του το κατάστημα ή ο ιδιοκτήτης τοποθετεί μηχανισμό απελευθέρωσης της τελικής ταχύτητας μέχρι τα 50 Km/h (εμπορικός όρος μηχανισμού : ebike dongles). Ποιές είναι οι προβλέψεις του νόμου γιαυτό το τυπικά νόμιμο αλλά ουσιαστικά παράνομο ηλεκτρικό ποδήλατο ? Πως το ελέγχετε ? Τι ποινές προβλέπονται και για ποιόν ?

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:21 | Στέφου Αργυρώ

  Είναι γεγονός πως εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα της χρήσης ποδηλάτων (έως 250W) με ηλεκτρική υποβοήθηση, πεντάλς κλπ – πράγμα που αυτόματα σημαίνει μη απαιτούμενη έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας κλπ – μεγάλος αριθμός εισαγωγέων προσπάθησε – και για καιρό τώρα το κατάφερε εν τέλει – να εξαπατήσει τις αρχές τοποθετώντας κινητήρα πολύ μεγαλύτερης ισχύος από την επιτρεπόμενη.

  Αυτό είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα ο τρόπος ελέγχου της ισχύος του κινητήρα κρίνοντας όμως σωστό να αναφερθεί σ’ αυτό το σημείο πως θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το βάρους του αναβάτη.

  Ο έλεγχος της νομιμότητας των οχημάτων μπορεί και θα έπρεπε να γίνεται τόσο κατά την εισαγωγή αυτών (δειγματικά οχήματα με μετρήσεις σε ειδικά ΚΤΕΟ που διαθέτουν εγκαταστάσεις Δυναμομέτρησης) όσο και με τυχαίους ελέγχους οχημάτων που βρίσκονται ήδη στην κυκλοφορία για τη συμμόρφωσή τους.

  Την ίδια στιγμή όμως δε θα πρέπει να απαγορευτεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων εκείνων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ποδηλάτου με ηλεκτρική υποβοήθηση, φέρουν πεντάλ και διαθέτουν χειρόγκαζο.

  Ένα ηλεκτρικό δίκυκλο με μέγιστη ταχύτητα αυτήν των 25 km/h (που συνυπολογίζοντας το βάρος του αναβάτη είναι πολύ χαμηλότερη) με μοτέρ ισχύος 250W και πεντάλς δε διαφέρει απλά και μόνο επειδή φέρει χειρόγκαζο από εκείνα που περιγράφονται ως ηλεκτρικά ποδήλατα και τα οποία με ένα απλό πάτημα του πεντάλ φτάνουν πολλές φορές έως και 42 km/h μέγιστη ταχύτητα…

  Ίσως θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ως μία άλλη κατηγορία. Scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση χαμηλής ισχύος (έως 250W) με πεντάλς τα οποία λειτουργούν ως βοηθητικά σε ανηφορικές διαδρομές ή δύσκολα οδοστρώματα και δεν υπερβαίνουν τα 25 km/h. Το ότι διαθέτουν αυτόνομο μηχανισμό (χειρόγκαζο) που ενεργοποιεί τον ηλεκτρικό κινητήρα και με τη χρήση του οποίου το όχημα φτάνει ταχύτητα επίσης έως 25 km/h δεν είναι λόγος που θα έπρεπε να δικαιολογεί την απαγόρευσή τους.

  Αυτά τα οχήματα θα πρέπει να επιτραπούν με την περιγραφή τους ως μία επιπλέον κατηγορία ηλεκτρικών οχημάτων και με δυνατότητα επιδότησης.

  Δεκάδες εισαγωγείς – και αναφέρομαι σε εκείνους που πραγματικά εφάρμοσαν τις δυνατότητες που περιγράφει η οδηγία αυστηρά – έχουν επενδύσει σε αυτό το είδος εισάγοντας εκατοντάδες τέτοια οχήματα. Υπάρχουν ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες τους στη γραμμή παραγωγής των προμηθευτών τους.

  Για ποιο λόγο να υποστούν τέτοια καταστροφή από τη στιγμή που ποτέ δεν παρανόμησαν?

  Όταν υπάρχουν τα άλλα…τα ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση και χωρίς το χειρόγκαζο που φτάνουν ταχύτητες έως και 42 km/h που μάλιστα λαμβάνουν υποστήριξη επιδότησης της τάξεως του 40%?

  Φυσικά θα πρέπει να μπουν προϋποθέσεις. Όπως π.χ. η αυστηρή χρήση κράνους, ή η έκδοση συγκεκριμένου CE (πού ήδη αναφέρεται ως προϋπόθεση για την εισαγωγή τους), ή ακόμη και να περνά δειγματικό όχημα από έλεγχο προκειμένου να λαμβάνει την έγκριση κυκλοφορίας του σύμφωνα με το πρότυπο.

  Οι οριζόντιες απαγορεύσεις αδικούν αφού περικλείουν κάποιες φορές και όλους εκείνους που ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν προσπάθησαν να ενεργήσουν κατά των κρατικών αποφάσεων και την ασφάλεια των χρηστών.

  Τα scooters με ηλεκτρική υποβοήθηση με μοτέρ έως 250 W, μέγιστη ταχύτητα 25 km/h και με χειρόγκαζο να επιτραπούν και μάλιστα δίνοντας τη δυνατότητα ποσοστού επιδότησής τους.

  Με εκτίμηση