Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ αρχίζει εξήντα (60) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά Ε.Π.Η.Ο. το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του.
3. Ε.Π.Η.Ο. που έχουν διατεθεί ή πωλούνται μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και προκειμένου να επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μετά τη θέση του σε ισχύ, προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του νόμου με ευθύνη του οικονομικού φορέα.
4. Στις εταιρείες εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση των Ε.Π.Η.Ο. επιτρέπεται ο περιορισμός της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας σε ταχύτητα κίνησης στα 25 χλμ/ώρα και μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 14:44 | KOSMOCAR S.A.

  Παρατήρηση

  Στο Άρθρο 31 του Σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις μόνο για τα Ε.Π.Η.Ο. Εντούτοις, όπως γνωρίζουμε, έχουν εισαχθεί και κυκλοφορούν ήδη στην Ελληνική αγορά Μοτοποδήλατα της περίπτωσης γ) του σχετικού ορισμού, ήτοι ποδήλατα με υποβοήθηση ηλεκτροκινητήρα μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας έως 45χλμ/ώρα.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι για τα οχήματα αυτά δεν έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες εκτελωνισμού, ταξινόμησης, έκδοσης άδειας κυκλοφορίας κλπ., οι οποίες απαιτούνται πλέον στο Σχέδιο Νόμου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα τόσο στους χρήστες των οχημάτων αυτών για τα ποδήλατα που απέκτησαν με σκοπό να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τους, όσο και για τους εισαγωγείς, εμπόρους αλλά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη συντήρηση και την επισκευή τους.

  Πρόταση

  Στις ανωτέρω μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να περιληφθούν ειδικές διατάξεις (ή ενδεχομένως εξαιρέσεις, κατά την κρίση του Νομοθέτη) για την κυκλοφορία ποδηλάτων της περίπτωσης γ) του σχετικού ορισμού (ήτοι ποδήλατα αυξημένης υποβοήθησης μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας έως 45χμ/ώρα), εφόσον αυτά εισήχθησαν και διατέθηκαν στην αγορά πριν την ψήφιση του Σχεδίου Νόμου.
  Μια τέτοια ειδική ρύθμιση, εφόσον τελικά θεσπιστεί, θα πρέπει να αφορά οχήματα που (α) έχουν ήδη εισαχθεί και βρίσκονται ως απόθεμα στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων / προμηθευτών, ή (β) έχουν ήδη πωληθεί σε τελικούς καταναλωτές, χωρίς να έχουν εκτελωνιστεί, ταξινομηθεί, κλπ.
  Οι εισαγωγείς ή έμποροι τέτοιων οχημάτων, θα μπορούσαν να χορηγήσουν επίσημη βεβαίωση για τη συγκεκριμένη ημεροχρονολογία πώλησης καθενός από τα οχήματα αυτά, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό, με τον τρόπο που θα κρίνει κατάλληλο και πρόσφορο ο Νομοθέτης, ούτως ώστε να καταστεί απολύτως νόμιμη η χρήση των ποδηλάτων αυτών από τους κατόχους τους.