Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Οι φορείς εκπόνησης οι οποίοι έως την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου 22 του ν. 4599/2019 (Α’ 40) είχαν εγκρίνει την παραλαβή του Σ.Β.Α.Κ., σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147) και οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο στο οποίο ερείδεται η διαδικασία σύναψης σύμβασης, και ως προς τους οποίους η υλοποίηση των μέτρων του Σ.Β.Α.Κ. δεν θίγεται,:
α) κοινοποιούν το Σ.Β.Α.Κ. στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και υποχρεούνται στην αναθεώρηση του Σ.Β.Α.Κ. εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έγκρισής του,
β) δύνανται να υποβάλουν την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. για την εξέταση και τον χαρακτηρισμό του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 8. Στην περίπτωση αυτή, πριν την υποβολή της αναφοράς κύκλου Σ.Β.Α.Κ., οι φορείς εκπόνησης κοινοποιούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το σχέδιο δράσης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης, στις υπηρεσίες της παρ. βε’ της Β’ φάσης, για διατύπωση γνώμης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού. Οι φορείς εκπόνησης οφείλουν να λάβουν υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και να αναδιατυπώσουν κατάλληλα το σχέδιο δράσης. Εφόσον αναδιατυπωθεί, το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τους φορείς εκπόνησης στις ως άνω υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.. Μετά την εξέταση της αναφοράς και την έκδοση της απόφασης χαρακτηρισμού, το Σ.Β.Α.Κ. λαμβάνει την έγκριση του συμβουλίου των φορέων εκπόνησης και αναθεωρείται.

2. Οι φορείς εκπόνησης οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4599/2019:

α) έχουν κοινοποιήσει το Σ.Β.Α.Κ. τους στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισμό του, υποβάλλουν την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. συμπληρώνεται με παραπομπή στα παραδοτέα κείμενα που έχουν ήδη υποβληθεί, εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτής και, όπου απαιτείται, επισυνάπτονται συμπληρωματικά στοιχεία,

β) έχουν καταρτίσει το σχέδιο δράσης και τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των περ. γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4599/2019, κοινοποιούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, το σχέδιο δράσης ανάλογα με τα προτεινόμενα μέτρα παρέμβασης, στις υπηρεσίες της περ. βε της Β’ φάσης του άρθρου 7, για διατύπωση γνώμης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παραλαβή αυτού. Οι φορείς εκπόνησης οφείλουν να λάβουν υπόψη τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και να αναδιατυπώσουν κατάλληλα το σχέδιο δράσης. Εφόσον αναδιατυπωθεί, το τελικό σχέδιο δράσης κοινοποιείται εκ νέου από τους φορείς εκπόνησης στις υπηρεσίες προς ενημέρωσή τους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Β.Α.Κ.. Οι φορείς εκπόνησης υποβάλλουν την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. της παρ. 3.

γ) έχουν αναθέσει την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. και δεν εμπίπτουν στις περ. α’ και β’, εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος.

3. Για τους φορείς εκπόνησης της περ. β’ της παρ. 1 και των περ. α’ και β’ της παρ. 2 δεν απαιτείται η συμπλήρωση πληροφοριών στην αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ. για τις εξής υποενότητες του Παραρτήματος Ι: Φάση Α’: 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 6.2, 6.3 και 6.4 και Φάση Β’: 1.1, 2.1, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 12:33 | Πρόιος Απόστολος

    στο 2α «Οι φορείς εκπόνησης οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 22 του ν. 4599/2019:α) έχουν κοινοποιήσει το Σ.Β.Α.Κ. τους στο Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισμό του» για λόγους μείωσης του χρόνου και της γραφειοκρατίας προτείνω να μην αποστέλλονται στο Υπουργείο. Ειδικά των μικρών και μεσαίων μεγέθους ΟΤΑ νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Αν θέλουμε αποκέντρωση πρέπει να διαγραφεί