Άρθρο 30 Εξουσιοδοτήσεις

 

 

  1. Mε απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία ρύθμισης της μέγιστης σχεδιαστικής ταχύτητας των Ε.Π.Η.Ο., οι τεχνικές προδιαγραφές των ως άνω οχημάτων πέραν των οριζόμενων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και στον νόμο, οι απαιτήσεις και η διαδικασία πιστοποίησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26.
  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τα θέματα σήμανσης των Ε.Π.Η.Ο. με σήμανση CE και τα ζητήματα εποπτείας της αγοράς και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο οικονομικός φορέας κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 765/2008 οφείλει να θέτει σήμανση CE στα Ε.Π.Η.Ο. που κατασκευάζει ή αντιπροσωπεύει κατά την έννοια του άρθρου 30 του κανονισμού αυτού. Ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται σύμφωνα με την Απόφαση 768/2008/ΕΚ και μεριμνά για την τήρηση και ενημέρωση του φακέλου με την απαραίτητη τεκμηρίωση που διασφαλίζει την εφαρμογή των διατάξεων.
  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των εταιρειών εκμίσθωσης ή παροχής προς κοινή χρήση Ε.Π.Η.Ο..