Άρθρο 34 Χορήγηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης – τόπος περιοδικής κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 74/2008 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Στο άρθρο 7 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), α) οι παρ. 1, 2, 4 και 5 τροποποιούνται, β) οι παρ. 7, 8 και 9 τροποποιούνται και αναριθμούνται σε 9, 10 και 11 αντίστοιχα, γ) προστίθενται νέες παρ. 7 και 8, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
(άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
Χορήγηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης – τόπος περιοδικής κατάρτισης
1. Οδηγός, κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης, προκειμένου να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να οδηγεί τα οχήματα της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών και μετά τη λήξη της ισχύος του Π.Ε.Ι., υποχρεούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης και να εφοδιασθεί με νέο Π.ΕΙ. περιοδικής κατάρτισης οδηγού, πενταετούς ισχύος.
Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση γνώσεων των κατόχων Π.Ε.Ι. στην οδική ασφάλεια, την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οδήγηση. Υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί της παρ. 7 του άρθρου 3, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
2. Τα προγράμματα περιοδικής κατάρτισης διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα 3, και αποσκοπούν στην εμβάθυνση και την επανάληψη θεμάτων του Τμήματος 1 του Παραρτήματος I. Περιλαμβάνουν διάφορα θέματα και τουλάχιστον ένα θέμα σχετιζόμενο με την οδική ασφάλεια. Στα θέματα της κατάρτισης λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στη νομοθεσία και τεχνολογία και οι ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης του οδηγού.
Η κατάρτιση γίνεται σε εγκεκριμένο κέντρο, σύμφωνα με το Τμήμα 4 του Παραρτήματος Ι και περιλαμβάνει διδασκαλία σε αίθουσα, πρακτική κατάρτιση, κατάρτιση με τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή με προσομοιωτές υψηλής τεχνολογίας.
Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, για τους οδηγούς – εργαζόμενους σε συγκοινωνιακό φορέα, έχουν και οι συγκοινωνιακοί φορείς, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) οδηγούς. Στην περίπτωση που οι συγκοινωνιακοί φορείς ιδρύσουν εκπαιδευτικά κέντρα, εφοδιάζονται με την ειδική προς τούτο άδεια της παρ. 4 σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 11.
3. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν:
α. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ),
β. οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ),
γ. τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ),
εφόσον όλα τα παραπάνω κέντρα ή σχολές διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
4. Προκειμένου τα κέντρα ή οι σχολές της παρ. 3 να διοργανώνουν προγράμματα περιοδικής κατάρτισης, προβαίνουν στη διαδικασία απόκτησης ειδικής άδειας, η οποία χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.
Για τον σκοπό αυτό οι σχολές υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από πίνακα των μαθημάτων και των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και τα στοιχεία των καθηγητών οι οποίοι πρόκειται να διδάσκουν το κάθε μάθημα. Δικαίωμα διδασκαλίας στις σχολές αυτές έχουν, οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις περί ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕ και ΚΕΘΕΥΟ, καθηγητές.
5. Μετά το πέρας της περιοδικής κατάρτισης, ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής ή του Κέντρου Π.Ε.Ι., αρμόδιος ως προς την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος, υπογράφει τις βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης των ενδιαφερομένων.
Η βεβαίωση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με αίτηση, στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του, η οποία του χορηγεί νέο Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού πενταετούς ισχύος ή καταχωρεί στην άδεια οδήγησής του τον ενωσιακό κωδικό «95». Για τη χορήγηση του νέου Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού ή την καταχώρηση του ενωσιακού κωδικού «95», απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει τα απαιτούμενα παράβολα.
6. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης είναι υποχρεωμένος, πριν ή και μετά από τη λήξη ισχύος του να επαναλάβει την επιμόρφωση και να εφοδιασθεί με νέο Π.Ε.Ι., πενταετούς ισχύος, προκειμένου, μετά τη λήξη ισχύος του προηγουμένου δελτίου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του οδηγού μεταφοράς επιβατών ή μεταφοράς εμπορευμάτων.
7. Στους ενδιαφερόμενους οδηγούς που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης:
α) έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού ή καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους ο ενωσιακός κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. αυτή της ημέρας λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι..
β) μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι., χορηγείται νέο Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού ή τους καταχωρείται στην άδεια οδήγησής τους αντίστοιχα ο ενωσιακός κωδικός «95», με ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Π.Ε.Ι. την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης.
8. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή περιοδικής κατάρτισης, μπορεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη ισχύος του, να υποβληθεί σε νέα περιοδική κατάρτιση και να εφοδιασθεί με νέο Π.Ε.Ι. πενταετούς ισχύος, προκειμένου να ταυτιστεί η ημερομηνία λήξης ισχύος του προς έκδοση Π.Ε.Ι. με την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας οδήγησης για τη χρήση της οποίας απαιτείται η κατοχή Π.Ε.Ι.. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία λήξης του Π.Ε.Ι. ορίζεται η ημερομηνία λήξης της αντίστοιχης κατηγορίας της άδειας οδήγησης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έκδοσης της Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης.
9. Κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για τη μεταφορά επιβατών, για μία από τις κατηγορίες D1, D1E, D και DE, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων. Επίσης κάτοχοι Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης για μεταφορά εμπορευμάτων, για μία από τις κατηγορίες C1, C1E, C και CE, απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης αντίστοιχου Π.Ε.Ι. για οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων.
10. Οδηγός κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης ή περιοδικής κατάρτισης, προκειμένου, πριν ή και μετά τη λήξη ισχύος του, να αποκτήσει νέο Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης, δικαιούται να παρακολουθήσει πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης του άρθρου αυτού, σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ε. Ε., εφόσον:
α. Έχει τη συνήθη διαμονή του στο κράτος αυτό ή
β. εργάζεται στο συγκεκριμένο αυτό κράτος ως οδηγός.
Οι οδηγοί αυτοί, εφόσον αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, δικαιούνται να υποβάλουν στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος αυτού και να αποκτήσουν Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης.
Ειδικά οι οδηγοί, οι οποίοι έχουν συνήθη διαμονή στο Λιχτενστάιν και εργάζονται εκεί έχουν τη δυνατότητα να υπόκεινται σε περιοδική κατάρτιση που προβλέπεται στην Ελβετία, την Αυστρία και τη Γερμανία, στον βαθμό που η περιοδική κατάρτιση που παρέχεται στα κράτη αυτά, εναρμονίζεται πλήρως με τα οριζόμενα στο παρόν.
11. Η διαδικασία έγκρισης των σχολών ή των κέντρων, η έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, οι υποχρεώσεις και ο έλεγχος αυτών, η αναγνώριση των βεβαιώσεων παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, το χρονοδιάγραμμα υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών από τους οδηγούς της παρ. 7 του άρθρου 3 και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.»

 • Συμπλήρωση του άρθρου 34 ως εξής:

  Στο άρθρο 7 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), α) οι παρ. 1, 2, 4 και 5 τροποποιούνται, β) οι παρ. 7, 8 και 9 τροποποιούνται και αναριθμούνται σε 9, 10 και 11 αντίστοιχα, γ) προστίθενται νέες παρ. 7 και 8, και το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως ακολούθως:
  «Άρθρο 7
  (άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 2003/59/ΕΚ)
  Χορήγηση Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης – τόπος περιοδικής κατάρτισης
  1. […]
  Η περιοδική κατάρτιση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση γνώσεων των κατόχων Π.Ε.Ι. στην οδική ασφάλεια με ιδιαίτερη μνεία στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ευάλωτων χρηστών της οδού συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία και τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την οδήγηση. Υποχρέωση κατοχής Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης έχουν και οι οδηγοί της παρ. 7 του άρθρου 3, οι οποίοι εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  […]
  3. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν:
  α. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ),
  β. οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ),
  γ. τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ), εφόσον όλα τα παραπάνω κέντρα ή σχολές διαθέτουν ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
  Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκπαίδευση σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική η συνεργασία των παραπάνω σχολών/κέντρων με το Ινστιτούτο της ΕΣΑμεΑ (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ).
  […]