Άρθρο 20 Φώτα Ε.Π.Η.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.

 

Στο άρθρο 76 του ν. 2696/1999 (A’ 57) α) προστίθεται παρ. 2, β) η υπάρχουσα παρ. 2 αναριθμείται σε παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 76
Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
1. Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.
2. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
3. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί ποδήλατο ή Ε.Π.Η.Ο., το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με τα πιο πάνω προβλεπόμενα φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ.».

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:16 | Costas Terzopoulos

  20) Τα ζωήλατα οχήματα, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.000 χλγ., μπορούν να φέρουν μεταλλική στεφάνη στους Τροχούς, το πλάτος της οποίας σε ουδεμία περίπτωση επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 0,05 μ. Η στεφάνη αυτή επιβάλλεται να είναι συνεχής, κυλινδρική και χωρίς προεξοχές, γωνίες ή διακοπές, απαγορεύεται Δε να στερεώνεται στους τροχούς με καρφιά των οποίων η κεφαλή εξέχει της επιφανείας της στεφάνης.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ όλων των ζωήλατων οχημάτων και γενικότερα οποιαδήποτε χρήση μη-ανθρώπινου ζώου ως μετακίνηση. Η κακοποίηση που υφιστανται τα ζώα αυτά για να εκπαιδευτούν αλλά και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην αναγκαστική εργασία είναι εντελώς ανήθικη και καταχρηστική.

  6) Τα ποδήλατα, εκτός από τα χρησιμοποιούμενα σε αθλητικούς αγώνες, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα κουδούνι.
  27) Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία, καθώς και αυτός που οδηγεί όχημα άλλης κατηγορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού ή που δεν είναι εφοδιασμένο με τους από το άρθρο αυτό προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα ή που έχει μηχανισμούς, πινακίδες, συσκευές ή συστήματα, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ.
  ΑΛΛΑΓΗ: 10€ Θεωρούμε μη αναλογικό πρόστιμο για έλλειψη ποδηλατικού κουδουνιού (που προβλέπεται υποχρεωτικό στην παρ 6.)να είναι 80€ ίσως με την έλλειψη των θανατηφόρων μηχανοκίνητων. Τα ποδηλατικά κουδούνια είναι σχεδόν απίθανο να προειδοποιήσουν μηχανοκίνητο οχήματα σε περίπτωση κινδύνου διότι είναι χαμηλής έντασης, και τα μηχανοκίνητα εξαιρετικά θορυβώδη, συν οι κλειστές καμπίνες των αυτοκινήτων. Πρακτικά το ποδηλατικό κουδούνι έχει νόημα στην προειδοποίηση πεζών, η οποία όμως μπορεί θα μπορούσε να γίνει και φωνητικά.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:26 | Costas Terzopoulos

  Η επικεφαλίδα του Άρθρου 20 δεν περιλαμβάνει τα Ποδήλατα, αν και οι παράγραφοί το περιλαμβάνουν

  Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
  [1.Τα ποδήλατα επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά. Ομοίως αντανακλαστικό στοιχείο κίτρινου χρώματος επιβάλλεται να τοποθετείται σε κάθε ποδομοχλό.
  Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, τα ποδήλατα των οποίων η διάμετρος τροχού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά, τα αγωνιστικά και τα ορειβατικά ποδήλατα.]
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Να εξαιρούνται και τα ποδήλατα εξοχής Trekking.

 • 4 Δεκεμβρίου 2020, 13:08 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Άρθρο 20 [άρθρο 76 ΚΟΚ]; Παρότι η παρουσία φώτων, αντανακλαστικών στοιχείων και κουδουνιού είναι υποχρεωτική για όλα σχεδόν τα ποδήλατα, εντούτοις μεγάλος αριθμός ποδηλάτων κινείται χωρίς αυτό τον απαραίτητο για την ασφάλειά τους εξοπλισμό. Θεωρούμε πως αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι τα ποδήλατα συχνά πωλούνται χωρίς φώτα και κουδούνι: οι αγοραστές τους μπορεί να μην αντιληφθούν πως τους λείπει εξοπλισμός, ή να μην αναγνωρίσουν τη σημασία του και να αμελήσουν να τον προμηθευτούν. Κατά συνέπεια προτείνουμε η πώληση ποδηλάτων να γίνεται υποχρεωτικά με όλο τον εξοπλισμό που σύμφωνα με τον νόμο οφείλουν να διαθέτουν για να κινηθούν στο οδικό δίκτυο. Σημειώνουμε πως υπάρχει σχετικό προηγούμενο στην Κύπρο, όπου από την 31η Οκτωβρίου 2018 ισχύει αντίστοιχη διάταξη του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου (Ν. 19(Ι)/2018).

 • Συμπλήρωση του άρθρου 20 ως εξής:

  Στο άρθρο 76 του ν. 2696/1999 (A’ 57) α) προστίθεται παρ. 2, β) η υπάρχουσα παρ. 2 αναριθμείται σε παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 76
  Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
  1. […]
  2. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
  Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία.
  3. […]

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 16:00 | Μπάμπης Μο.

  προς κλάδο δικύκλων ΣΕΑΑ,
  Αυτοί που χρησιμοποιούν ίντσες…έφυγαν από την ΕΕ…

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 12:04 | Κλάδος Δικύκλων ΣΕΑΑ

  Προτείνουμε η αναφορά στη διάμετρο των τροχών να δίνεται σε ίντσες, καθώς αυτή η μονάδα χρησιμοποιείται για όλα τα οχήματα και έτσι θα αποφευχθούν παρερμηνείες. Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου της διάταξης 1, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα «500 χιλιοστά» με «20 ίντσες»

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:22 | Θεόδωρος Καλπούζος

  Κατάργηση όλων των πλημμελήματων και αντικατάσταση με ακινητοποίηση του οχήματος έως πληρωμής προστίμου , πρόστιμο 1000ευρώ οδηγό και 1000ευρώ στον ιδιοκτήτη καθώς και αφαίρεση αδείας κυκλοφορίας , πινακίδων.
  Η παραχώρηση οχήματος από πταίσμα που ήταν και το οποίο καταργήθηκε να αντικαταστήσει με τα ανωτέρω πρόστιμο και λοιπές ενέργειες της 1ης παραγράφου του παρόντος σχόλιου.