Άρθρο 11 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.)

 

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Η.Π.Σ.Β.Α.Κ.). Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση της Η.Π.Σ.Β.Α.Κ. είναι το Τμήμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Μετά τη θέση σε λειτουργία της Η.Π.Σ.Β.Α.Κ., οι φορείς εκπόνησης καταχωρίζουν σε αυτή την αναφορά κύκλου Σ.Β.Α.Κ., το Σ.Β.Α.Κ. που έχει καταρτιστεί, τις εκθέσεις προόδου, το επικαιροποιημένο, κάθε φορά, σχέδιο δράσης και κάθε είδους πληροφορία ή στοιχεία σχετικά με το Σ.Β.Α.Κ., όπως αυτά προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 12. Η υποχρέωση επικαιροποίησης των αρχείων του Σ.Β.Α.Κ. βαρύνει τον φορέα εκπόνησης.

  • 4 Δεκεμβρίου 2020, 17:06 | Νικόλαος Στάππας

    Η πλατφόρμα πρέπει να είναι ανοιχτή στο κοινό, και αυτό να γραφεί στο νόμο.

    Ενα τμήμα της πλατφόρμας, πρέπει να εξελιχθεί σε αρχείο καλών πρακτικών στον ελληνικό χώρο. Η ένταξη σε αυτό να γίνεται με από εφαρμογή απλών κριτηρίων και συμμετοχή των πολιτών. Η γνώση για τα θέματα είναι πολύ περιορισμένη σε λίγους ειδικούς. υπάρχει ανάγκη διάδοσης καλών πρακτικών και δυνατοτήτων, στους τεχνικούς, τους αιρετούς και γενικά τους πολίτες.