Άρθρο 37 Βάση δεδομένων εφαρμογής – Προσθήκη νέου άρθρου 8Α στο π.δ. 74/2008 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/645)

Μετά το τέλος του άρθρου 8 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Βάση δεδομένων εφαρμογής
1. Τα κράτη μέλη, για σκοπούς εφαρμογής, ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με Π.Ε.Ι. που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, δημιουργούν ηλεκτρονικό δίκτυο ή εργάζονται για την επέκταση υπάρχοντος δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση από την Επιτροπή της πλέον συμφέρουσας λύσης.
2. Το δίκτυο μπορεί να περιέχει πληροφορίες που περιέχονται στα Π.Ε.Ι. και πληροφορίες όσον αφορά στις διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με τα Π.Ε.Ι..
3. Διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις απαιτήσεις κατάρτισης που εκτίθενται στο παρόν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), με τον οποίο ορίζονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού.
4. Για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων λαμβάνονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση των δεδομένων. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων δίδεται στους υπεύθυνους επεξεργασίας των αρμοδίων Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του διατάγματος.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού δικτύου, με σκοπό την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με Π.Ε.Ι. που έχουν χορηγηθεί ή ανακληθεί, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των αλλοδαπών αρχών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.»