Άρθρο 73

Το άρθρο 56 του ν. 4465/2017 (Α’ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προγράμματα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την κατάρτιση και μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.».