Άρθρο 14

1. Το άρθρο 3 της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (B’ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη».

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ισχύoυν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων και εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ο διορισμός τους.

3. Κατ΄ εξαίρεση, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών διορισμού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, παρατείνεται έως 30/8/2019.