Άρθρο 40 – Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι: (α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις τομεακές εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών, (β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις οριζόντιες εφαρμογές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν υποστηρίζονται από τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις.
2. Η Διεύθυνση Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, β) Τμήμα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, γ) Τμήμα Γ΄- Εφαρμογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών μιας Στάσης, δ) Τμήμα Δ΄- Τμήμα Ψηφιακών Υπογραφών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση, και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης δημόσιας διοίκησης (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού [HRMS], Απογραφή κ.α.) σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση, (ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών (CRMS), κ.α.), (γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται, (δδ) Την τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (εε) Την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
(β) Τμήμα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με υλοποίηση των πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που θα εκδοθούν, (ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, (γγ) Την υποβολή και προώθηση της εφαρμογής τεχνικών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (δδ) Την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τεχνικά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (εε) Την τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (στστ) Την διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών των ανοιχτών δεδομένων των Υπουργείων.
(γ) Τμήμα Γ΄- Εφαρμογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών μιας Στάσης με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με την καθ’ ύλη οργανική μονάδα του Υπουργείου, (ββ) Την τεχνική υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., την παροχή οδηγιών και την μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και τις καθ’ ύλη αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου, (γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και η ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (δδ) Την τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (εε) Την τεχνική διασύνδεση των Κ.Ε.Π. με καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης, (στστ) Την βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, (ζζ) Την παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.
(δ) Τμήμα Δ΄- Ψηφιακών Υπογραφών με αρμοδιότητες: (αα) Την αποκλειστική παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημόσιων Φορέων, (ββ) Την διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), (γγ) Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και την μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν τεχνικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, (δδ) Την προσαρμογή, ενσωμάτωση, προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAS στο Δημόσιο Τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης του Υπουργείου.