Άρθρο 41 – Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) συνίσταται στην: α. Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, β. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων, γ. Επεξεργασία δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα, δ. Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των Φορέων του Δημοσίου και των οικονομικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ε. Περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας.
2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα, α) Τμήμα Α’ – Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, β) Τμήμα Β’ – Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, γ) Τμήμα Γ’ – Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων, δ) Τμήμα Δ’ – Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: (α) Τμήμα Α’ – Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ με αρμοδιότητες: (αα) Την μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους, (ββ) Την εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστημάτων, (γγ) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν γένει διαχείρισής τους, (δδ) Την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, (εε) Την παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμό, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΗΣ, (στστ) Την μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ζζ) Την παροχή άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς – Προμηθευτές) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Την αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων (Help Desk), (ηη) Τις εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως μέτρηση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούμενου χρόνου για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με δείκτες, ερωτηματολόγια μέσα από το portal – διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Τμήμα Β΄ – Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣμε αρμοδιότητες: (αα) Την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς) για την κατάλληλη προετοιμασία στη χρήση του Συστήματος για προγραμματισμό αναγκών των φορέων, διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων. Την εξάπλωση της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ, δίνοντας έμφαση στη δραστηριοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, (ββ) Την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών στα υποσυστήματα του ΕΣΗΔΗΣ, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, (γγ) Την διευκόλυνση και τον συντονισμό ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήματος (roll out), (δδ) Την υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήματος, την ευρύτερη εφαρμογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του, (εε) Τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων (ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ) και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, (στστ) Την παρακολούθηση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ, (ζζ) Την υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη συντόμευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισμών στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, (ηη) Τον προσδιορισμός και η σύνταξη μελετών επιπτώσεων, πάνω στη συμπεριφορά των προμηθευτών που δημιουργεί η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις, (θθ) Την μελέτη, αξιολόγηση, εισήγηση μέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ.
(γ) Τμήμα Γ΄- Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων με αρμοδιότητες: (αα) Την μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, (ββ) Την χορήγηση πιστοποιητικών βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, (γγ) Την μέριμνα για την παροχή οδηγιών στους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων τους στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, (δδ) Την διαχείριση του υποσυστήματος Eπιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του ΕΣΗΔΗΣ σε συνεργασία με το τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔHΣ, (εε) Την διαχείριση των χρηστών, των ρόλων και της πρόσβασης στο υποσύστημα Business Intelligence του ΕΣΗΔΗΣ, (στστ) Την μέριμνα για την παροχή οδηγιών ως προς τη χρήση του υποσυστήματος Business Intelligence του ΕΣΗΔΗΣ, (ζζ) Την εκπόνηση και παροχή περιοδικών αναφορών στατιστικών, απολογιστικών και ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις των φορέων του Δημοσίου που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, (ηη) Την εκπόνηση και παροχή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με τη χρήση του υποσυστήματος Business Intelligence και την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, (θθ) Την επεξεργασία και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών πλην αυτών του ν. 3316/2005, καθώς και η αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (ιι) Την παροχή αναφορών ως προς τις δημόσιες συμβάσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (ιαια) Την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, και την εξαγωγή γνώσης για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα, (ιβιβ) Την μέριμνα για τη συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που προέρχονται από τη λειτουργία των συστημάτων, την εκπαίδευση και την υποστήριξη χρηστών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης, (ιγιγ) Την παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, την διερεύνηση των όποιων λαθών ή ελλείψεων παρατηρούνται και την υποβολή εισηγήσεων για τις αιτίες και την αντιμετώπιση αυτών, (ιδιδ) Την μελέτη, εισήγηση μέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που άπτονται των δεδομένων που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης, (ιειε) Την μέριμνα για την υψηλή αποτελεσματικότητα, μέγιστο βαθμό διαφάνειας και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των ηλεκτρονικών συμβάσεων μέσα από διαδικασίες εξόρυξης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων, (ιστιστ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων και την συμμετοχή σε σχετικές ομάδες εργασίας αναφορικά με θέματα εφαρμογής συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining) και άλλων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με έμφαση στις δημόσιες συμβάσεις άλλων φορέων, οργανισμών και χωρών για την υποβολή σχετικών εισηγήσεων, (ιζιζ) Την ανάλυση και επεξεργασία των επιπτώσεων από τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των νέων στρατηγικών και συνακόλουθων τακτικών και λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και την υποβολή ανάλογων εισηγήσεων για την προσαρμογή των ενδιαφερομένων μερών, (ιηιη) Την διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση θεμάτων, θέματα προσωπικού, κτλ). (δ) Τμήμα Δ’ – Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής παραγγελίας, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών, (ββ) Τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των ανωτέρω υποσυστημάτων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους και τους τυχόν αναγκαίους ανασχεδιασμούς, (γγ) Την ενημέρωση για την εξέλιξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε ηλεκτρονικά Συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων, την μελέτη αυτών και την εισήγηση αλλαγών για βελτιστοποίηση της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ.

 • Επειδή υπάρχουν και δραστηριοποιούνται πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών, θα πρέπει να συνταχθεί από το τμήμα Δ Ανάπτυξης & Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ ένα check list απαιτήσεων που θα αποτελεί το πιστοποιητικό ικανότητας ιδιωτικών φορέων να προσφέρουν εφαρμογές υπο μορφή υπηρεσιών προς Δημόσιες αναθέτουσες αρχές.

  Η λίστα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τρείς περιοχές κριτηρίων

  1. Λειτουργικά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν την συμβατότητα των εφαρμογών με τις απαιτήσεις του 4412 και του νομοθετικού πλαισίου εν γένει

  2. Απαιτήσεις ασφάλειας λειτουργίας που απτονται του χώρου & προδιαγραφών εγκατάστασης των συστημάτων του παρόχου (data center, firewalls, backup& recovery, intrusion detection, etc)

  3. Διαδικασίες παρόχουν, που ακουμπουν στον τρόπο λειτουργίας, παροχής και υποστήριξης των εφαρμογών που παρέχει, δηλ. υποστήριξη πελατών, help desk, εκπαίδευση, εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών, αναφορές και επίλυση παραπόνων, κανονιστική συμμόρφωση, πιστοποιητικά ποιότητας, αριθμός και εκπαίδευση προσωπικού, κλπ

 • Θα πρέπει στα πλαίσια της λειτουργίας συστημάτων που καλύπτουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών προς δημόσιους φορείς καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης να προβλεφθεί η διαλειτουργικότητα τους με το ΚΗΜΔΗΣ και το σύστημα επιχειρησιακής ευφυίας του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε ολες οι προμήθειες και τα τιμολόγια που εκτελούνται μέσω συστημάτων παρόχων και αφορούν δημόσιες αναθέτουσες αρχές, να δίνουν στοιχεία προς την κεντρική διοίκηση. Επόμενα προτείνω την διαμόρφωση του σημείου στστ στο τμήμα Τμήμα Α’ – Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ με αρμοδιότητες, ως ακολούθως :
  (στστ) Την μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με συστήματα παρόχων ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικών τιμολογίων.