Άρθρο 54

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα με τους φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138), καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.