Άρθρο 55 – Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη τριετία.
2. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (A’ 224), με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βαρύνει τον φορέα προέλευσης.
4. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
5. Το τακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά την βαθμολογική εξέλιξη, την αξιολόγηση και την επιλογή προϊσταμένων, στις ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους.
6. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτήν με απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας.
7. Οι θέσεις προσωπικού της Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι το σύνολο των θέσεων των μεταφερόμενων υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.
8. Οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει κατανέμονται εκ νέου με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες.