Άρθρο 63

1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις 31-8-2019, είτε παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4530/2018 (Α’ 118) μέχρι τις 31-8-2019, παρατείνεται μέχρι τις 31-8-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η θητεία των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα έτος και μέχρι τις 31-08-2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Για όσους μετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου. Ομοίως, για όσους μετατεθούν το 2020 δεν ισχύει η ενδεχόμενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους μέχρι τις 31-08-2020, δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως υπεράριθμοι ή
β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.
3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) αναστέλλεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 και της τυχόν παράτασης αυτής.
4. Κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 12-8-2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο με την υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:19 | Θ. Συκάς

  Μια πρόταση που δύναται να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των υπηρετούντων στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικών και να άρει τις πολλαπλές παθογένειες (μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια, αποχώρηση εκπαιδευτικών από τα Π&ΠΣ κ.α.) που γέννησε η ασάφεια και η πλημμελής εφαρμογή των σχετικών νόμων κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι η ακόλουθη:

  Για τους υπηρετούντες στα Π&ΠΣ με βάση τον Ν. 3966/2011:
  Οι νυν υπηρετούντες στα Π&ΠΣ τοποθετήθηκαν σε αυτά με βάση τις διατάξεις του Ν. 3966/2011, που προέβλεπε απώλεια της οργανικής τους θέσης και τοποθέτηση στα Π&ΠΣ με πενταετή θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορευόταν η οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση, απόσπαση κτλ). Ως αντιστάθμισμα στην απώλεια της οργανικής τους ο νομοθέτης προέβλεψε μετά τη λήξη της θητείας τους και κατόπιν θετικής αξιολόγησής τους τη δυνατότητα της κατά προτεραιότητα τοποθέτησής τους σε κενές οργανικές θέσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκε το Π&ΠΣ ή, στην περίπτωση της αρνητικής αξιολόγησης ή της άρνησης αξιολόγησης, την παραμονή στη διάθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ. Με βάση το ίδιο σκεπτικό της αντιστάθμισης της απώλειας της οργανικής τους θέσης ο νόμος 4589/2019, που αντικατέστησε τον 3966, προέβλεπε όχι πενταετή θητεία, αλλά απόδοση οργανικής θέσης στους τοποθετηθέντες με βάση τον 3966 στα Π&ΠΣ.
  Επειδή λοιπόν θεωρείται δίκαιο οι εκπαιδευτικοί αυτοί, που έχασαν τις οργανικές τους θέσεις και αξιολογήθηκαν θετικά για να τοποθετηθούν με θητεία στα Π&ΠΣ, να αποκτήσουν τώρα, μετά από 6 χρόνια θητείας σε αυτά και αβεβαιότητας που προκαλούσαν οι αλλεπάλληλες αλλαγές των σχετικών διατάξεων, μια εργασιακή ασφάλεια, προτείνεται:
  α. όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στα Π&ΠΣ να λάβουν οργανική θέση σε αυτά. Να μην υπάρξει υπολογισμός οργανικών κενών κατά τα ισχύοντα στις γενικές διατάξεις, διότι δεν υπολογίστηκαν με αυτόν τον τρόπο τα κενά για πενταετή θητεία, όταν επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί πριν από 6 χρόνια, αλλά να τοποθετηθούν όλοι ανεξαιρέτως, εφόσον το επιθυμούν κατόπιν δήλωσής τους, με οργανική θέση στο Π&ΠΣ όπου υπηρετούν σήμερα και να προβλεφθεί στον νόμο ρητά ότι καλύπτουν τυχόν έλλειμμα στο ωράριό τους με τις δυνατότητες που προβλέπονται για τα Π&ΠΣ (όμιλοι, τροποποιήσεις ωρολογίου προγράμματος κτλ) ή σε άλλα Π&ΠΣ. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αυτών στο μέλλον προτείνεται να έχει αποκλειστικά τον χαρακτήρα αυτοβελτίωσης και δε χρειάζεται να συνδέεται με το είδος της θέσης που καταλαμβάνουν (οργανική, επί θητεία κτλ) (βλ. παρακάτω για τους νεοεισερχόμενους στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικούς).
  β. όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν με οργανική θέση στα Π&ΠΣ, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει το Π&ΠΣ.

  Για τους νεοεισερχόμενους στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικούς:
  α. Να προβλέπεται ρητά στον νόμο ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π&ΠΣ ανήκουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περιοχής όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετούν. (Ερμηνεία: Μια τέτοια ρύθμιση αίρει την αβεβαιότητα των εκπαιδευτικών σχετικά με το πού ανήκουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τους δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη ζωή τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (π.χ. πενταετίας) και καθιστά ελκυστικά τα Π&ΠΣ σε νέους, προσοντούχους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές).
  β. (Τροποποιώντας τις προβλέψεις του Ν.3966/2011): Μετά την παρέλευση της 5ετίας (δε θα υπάρχει δεύτερη πενταετής θητεία) να δίνονται οι εξής δυνατότητες:
  β1. Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός αξιολογηθεί θετικά, να λαμβάνει αυτοδίκαια οργανική θέση στο Π&ΠΣ όπου υπηρετεί ή, μετά από διαδικασία μοριοδότησης, σε οποιοδήποτε άλλο Π&ΠΣ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει χωροταξικά και το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετεί. (Ερμηνεία: Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός θα έχει αξιολογηθεί θετικά δύο φορές, μία κατά την πρώτη τοποθέτησή του/της στο Π&ΠΣ και μία στο τέλος της πενταετίας, η απόδοση οργανικής συνιστά εύλογη αναγνώριση του έργου που παρείχε. Δεδομένων των δύο αυτών θετικών αξιολογήσεων, οι μετά το πέρας της πενταετίας αξιολογήσεις θα έχουν αποκλειστικά τον χαρακτήρα αυτοβελτίωσης και δε χρειάζεται να συνδέονται με το είδος της θέσης που καταλαμβάνει (οργανική, επί θητεία κτλ.). Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προβλεφθεί και μία αξιολόγηση κατά το μέσο της 5ετίας που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση στο τέλος της ίδιας 5ετίας για την απόδοση οργανικής).
  β2. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της β1, δηλ., είτε αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν επιθυμεί την απόδοση οργανικής θέσης κατά τα οριζόμενα στη β1., είτε αξιολογηθεί αρνητικά, είτε αρνηθεί την αξιολόγηση, να δηλώνει με αίτησή του, αν επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετεί με θητεία, ή να παραμείνει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το οποίο προήλθε. Ειδικότερα:
  β2.α Εφόσον αξιολογηθεί θετικά και επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ, η τοποθέτηση να γίνεται κατά προτεραιότητα.
  β2.β Εφόσον αξιολογηθεί αρνητικά ή αρνηθεί την αξιολόγηση και επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ, η τοποθέτηση να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς και άρα όχι κατά προτεραιότητα.
  γ. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών θητείας, ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής προβλέπεται για όλους τους εκπαιδευτικούς.
  δ. Ο/η εκπαιδευτικός που διακόπτει τη θητεία του πριν την παρέλευση 2 ετών από την τοποθέτησή του/της στο Π&ΠΣ, να επιστρέφει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το οποίο προήλθε. Ο/η εκπαιδευτικός που διακόπτει τη θητεία του/της μετά την παρέλευση 2 ετών από την ανάληψη υπηρεσίας στο Π&ΠΣ να υπάγεται στις ανωτέρω περιπτώσεις β2.α και β2.β.

  Το κείμενο συνυπογράφουν οι διδάσκοντες στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος»:
  Κλαίρη Αχιλλέως
  Αρχοντία Γραμματικοπούλου
  Σίσυ Γρηγοριάδου
  Γιάννης Ζήκου
  Αυγή Κοκκινίδου
  Χριστίνα Μιχαηλίδου
  Ευγενία Παγκουρέλια
  Σταύρος Παπαδόπουλος
  Δέσποινα Ποιμενίδου
  Δημήτρης Σαλονικίδης
  Θεοδόσης Συκάς

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:27 | Θ. Συκάς

  Μια πρόταση που δύναται να βελτιώσει το εργασιακό καθεστώς των υπηρετούντων στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικών και να άρει τις πολλαπλές παθογένειες (μόνιμη εργασιακή ανασφάλεια, αποχώρηση εκπαιδευτικών από τα Π&ΠΣ κ.α.) που γέννησε η ασάφεια και η πλημμελής εφαρμογή των σχετικών νόμων κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι η ακόλουθη:

  Για τους υπηρετούντες στα Π&ΠΣ με βάση τον Ν. 3966/2011:

  Οι νυν υπηρετούντες στα Π&ΠΣ τοποθετήθηκαν σε αυτά με βάση τις διατάξεις του Ν. 3966/2011, που προέβλεπε απώλεια της οργανικής τους θέσης και τοποθέτηση στα Π&ΠΣ με πενταετή θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορευόταν η οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (μετάθεση, απόσπαση κτλ). Ως αντιστάθμισμα στην απώλεια της οργανικής τους ο νομοθέτης προέβλεψε μετά τη λήξη της θητείας τους και κατόπιν θετικής αξιολόγησής τους τη δυνατότητα της κατά προτεραιότητα τοποθέτησής τους σε κενές οργανικές θέσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκε το Π&ΠΣ ή, στην περίπτωση της αρνητικής αξιολόγησης ή της άρνησης αξιολόγησης, την παραμονή στη διάθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ. Με βάση το ίδιο σκεπτικό της αντιστάθμισης της απώλειας της οργανικής τους θέσης ο νόμος 4589/2019, που αντικατέστησε τον 3966, προέβλεπε όχι πενταετή θητεία, αλλά απόδοση οργανικής θέσης στους τοποθετηθέντες με βάση τον 3966 στα Π&ΠΣ.
  Επειδή λοιπόν θεωρείται δίκαιο οι εκπαιδευτικοί αυτοί, που έχασαν τις οργανικές τους θέσεις και αξιολογήθηκαν θετικά για να τοποθετηθούν με θητεία στα Π&ΠΣ, να αποκτήσουν τώρα, μετά από 6 χρόνια θητείας σε αυτά και αβεβαιότητας που προκαλούσαν οι αλλεπάλληλες αλλαγές των σχετικών διατάξεων, μια εργασιακή ασφάλεια, προτείνεται:
  α. όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παραμείνουν στα Π&ΠΣ να λάβουν οργανική θέση σε αυτά. Να μην υπάρξει υπολογισμός οργανικών κενών κατά τα ισχύοντα στις γενικές διατάξεις, διότι δεν υπολογίστηκαν με αυτόν τον τρόπο τα κενά για πενταετή θητεία, όταν επιλέχθηκαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί πριν από 6 χρόνια, αλλά να τοποθετηθούν όλοι ανεξαιρέτως, εφόσον το επιθυμούν κατόπιν δήλωσής τους, με οργανική θέση στο Π&ΠΣ όπου υπηρετούν σήμερα και να προβλεφθεί στον νόμο ρητά ότι καλύπτουν τυχόν έλλειμμα στο ωράριό τους με τις δυνατότητες που προβλέπονται για τα Π&ΠΣ (όμιλοι, τροποποιήσεις ωρολογίου προγράμματος κτλ) ή σε άλλα Π&ΠΣ. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αυτών στο μέλλον προτείνεται να έχει αποκλειστικά τον χαρακτήρα αυτοβελτίωσης και δε χρειάζεται να συνδέεται με το είδος της θέσης που καταλαμβάνουν (οργανική, επί θητεία κτλ) (βλ. παρακάτω για τους νεοεισερχόμενους στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικούς).
  β. όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν με οργανική θέση στα Π&ΠΣ, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει το Π&ΠΣ.

  Για τους νεοεισερχόμενους στα Π&ΠΣ εκπαιδευτικούς:

  α. Να προβλέπεται ρητά στον νόμο ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Π&ΠΣ ανήκουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της περιοχής όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετούν. (Ερμηνεία: Μια τέτοια ρύθμιση αίρει την αβεβαιότητα των εκπαιδευτικών σχετικά με το πού ανήκουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τους δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη ζωή τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (π.χ. πενταετίας) και καθιστά ελκυστικά τα Π&ΠΣ σε νέους, προσοντούχους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες περιοχές).
  β. (Τροποποιώντας τις προβλέψεις του Ν.3966/2011): Μετά την παρέλευση της 5ετίας (δε θα υπάρχει δεύτερη πενταετής θητεία) να δίνονται οι εξής δυνατότητες:
  β1. Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός αξιολογηθεί θετικά, να λαμβάνει αυτοδίκαια οργανική θέση στο Π&ΠΣ όπου υπηρετεί ή, μετά από διαδικασία μοριοδότησης, σε οποιοδήποτε άλλο Π&ΠΣ του Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπου ανήκει χωροταξικά και το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετεί. (Ερμηνεία: Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός θα έχει αξιολογηθεί θετικά δύο φορές, μία κατά την πρώτη τοποθέτησή του/της στο Π&ΠΣ και μία στο τέλος της πενταετίας, η απόδοση οργανικής συνιστά εύλογη αναγνώριση του έργου που παρείχε. Δεδομένων των δύο αυτών θετικών αξιολογήσεων, οι μετά το πέρας της πενταετίας αξιολογήσεις θα έχουν αποκλειστικά τον χαρακτήρα αυτοβελτίωσης και δε χρειάζεται να συνδέονται με το είδος της θέσης που καταλαμβάνει (οργανική, επί θητεία κτλ.). Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προβλεφθεί και μία αξιολόγηση κατά το μέσο της 5ετίας που θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση στο τέλος της ίδιας 5ετίας για την απόδοση οργανικής).
  β2. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της β1, δηλ., είτε αξιολογηθεί θετικά αλλά δεν επιθυμεί την απόδοση οργανικής θέσης κατά τα οριζόμενα στη β1., είτε αξιολογηθεί αρνητικά, είτε αρνηθεί την αξιολόγηση, να δηλώνει με αίτησή του, αν επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ στο οποίο υπηρετεί με θητεία, ή να παραμείνει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το οποίο προήλθε. Ειδικότερα:
  β2.α Εφόσον αξιολογηθεί θετικά και επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ, η τοποθέτηση να γίνεται κατά προτεραιότητα.
  β2.β Εφόσον αξιολογηθεί αρνητικά ή αρνηθεί την αξιολόγηση και επιθυμεί να τοποθετηθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου ανήκει χωροταξικά το Π&ΠΣ, η τοποθέτηση να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για όλους τους εκπαιδευτικούς και άρα όχι κατά προτεραιότητα.
  γ. Μετά τη συμπλήρωση 2 ετών θητείας, ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής προβλέπεται για όλους τους εκπαιδευτικούς.
  δ. Ο/η εκπαιδευτικός που διακόπτει τη θητεία του πριν την παρέλευση 2 ετών από την τοποθέτησή του/της στο Π&ΠΣ, να επιστρέφει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από το οποίο προήλθε. Ο/η εκπαιδευτικός που διακόπτει τη θητεία του/της μετά την παρέλευση 2 ετών από την ανάληψη υπηρεσίας στο Π&ΠΣ να υπάγεται στις ανωτέρω περιπτώσεις β2.α και β2.β.

  Το κείμενο συνυπογράφουν οι διδάσκοντες στο 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μ. Ανδρόνικος»:
  Κλαίρη Αχιλλέως
  Αρχοντία Γραμματικοπούλου
  Σίσυ Γρηγοριάδου
  Γιάννης Ζήκου
  Αυγή Κοκκινίδου
  Χριστίνα Μιχαηλίδου
  Ευγενία Παγκουρέλια
  Σταύρος Παπαδόπουλος
  Δέσποινα Ποιμενίδου
  Δημήτρης Σαλονικίδης
  Θ. Συκάς

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:39 | Νίκος Κ.

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν μόνο την παρ. 4 για την αυτόματη ανανέωση απόσπασης των αποσπασμένων το 2018-2019 για το 2019-20. Συγκεκριμένα:
  1. Δεν αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται ΜΟΝΟ για τους αποσπασμένους μετά από αξιολογική διαδικασία μέσω ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ και όχι όσους έχουν αποσπαστεί μέσω ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για κάλυψη κενών.
  2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπασμένοι στα ΠΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτουν παροδικά κενά που ενδεχομένως το επόμενο σχολικό έτος να μην υφίστανται πχ αποσπασμένος το 2018-19 που καλύπτει κενό εκπαιδευτικού με θητεία που ήταν σε άδεια ανατροφής το 2018-19, το 2019-20 δεν θα χρειάζεται στο Σχολείο. Η οριζόντια ανανέωση ΟΛΩΝ των αποσπασμένων για το 2019-20 θα δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σχολεία περισσότερους εκπαιδευτικούς σε κάποιες ειδικότητες ενώ θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες άλλες. Και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί « για τους αποσπασμένους που το 2018-19 είχαν αποσπαστεί μέσω προκήρυξης της ΔΕΠΠΣ σε ΠΠΣ, η απόσπασή τους ανανεώνεται για το 2019-20, εφόσον μετά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών με θητεία από ΠΠΣ σε ΠΠΣ παραμένει οργανικό κενό της ειδικότητάς τους στο Σχολείο».

  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ζητηθούν θα κενά από τα ΠΠΣ, να γίνουν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των ΠΠΣ, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις για το 2019-20 όσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαίοι (υπάρχουν κενά) και τέλος να επιλεγεί (από το Υπουργείο) ο τρόπος που θα καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα ΠΠΣ το 2019-20

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:42 | Νίκος

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν μόνο την παρ. 4 για την αυτόματη ανανέωση απόσπασης των αποσπασμένων το 2018-2019 για το 2019-20. Συγκεκριμένα:
  1. Δεν αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται ΜΟΝΟ για τους αποσπασμένους μετά από αξιολογική διαδικασία μέσω ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ και όχι όσους έχουν αποσπαστεί μέσω ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για κάλυψη κενών.
  2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπασμένοι στα ΠΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτουν παροδικά κενά που ενδεχομένως το επόμενο σχολικό έτος να μην υφίστανται πχ αποσπασμένος το 2018-19 που καλύπτει κενό εκπαιδευτικού με θητεία που ήταν σε άδεια ανατροφής το 2018-19, το 2019-20 δεν θα χρειάζεται στο Σχολείο. Η οριζόντια ανανέωση ΟΛΩΝ των αποσπασμένων για το 2019-20 θα δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σχολεία περισσότερους εκπαιδευτικούς σε κάποιες ειδικότητες ενώ θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες άλλες. Και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί « για τους αποσπασμένους που το 2018-19 είχαν αποσπαστεί μέσω προκήρυξης της ΔΕΠΠΣ σε ΠΠΣ, η απόσπασή τους ανανεώνεται για το 2019-20, εφόσον μετά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών με θητεία από ΠΠΣ σε ΠΠΣ παραμένει οργανικό κενό της ειδικότητάς τους στο Σχολείο».

  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ζητηθούν θα κενά από τα ΠΠΣ, να γίνουν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των ΠΠΣ, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις για το 2019-20 όσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαίοι (υπάρχουν κενά) και τέλος να επιλεγεί (από το Υπουργείο) ο τρόπος που θα καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα ΠΠΣ το 2019-20

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:07 | Nikos

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν μόνο την παρ. 4 για την αυτόματη ανανέωση απόσπασης των αποσπασμένων το 2018-2019 για το 2019-20. Συγκεκριμένα:
  1. Δεν αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται ΜΟΝΟ για τους αποσπασμένους μετά από αξιολογική διαδικασία μέσω ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ και όχι όσους έχουν αποσπαστεί μέσω ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για κάλυψη κενών.
  2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπασμένοι στα ΠΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτουν παροδικά κενά που ενδεχομένως το επόμενο σχολικό έτος να μην υφίστανται πχ αποσπασμένος το 2018-19 που καλύπτει κενό εκπαιδευτικού με θητεία που ήταν σε άδεια ανατροφής το 2018-19, το 2019-20 δεν θα χρειάζεται στο Σχολείο. Η οριζόντια ανανέωση ΟΛΩΝ των αποσπασμένων για το 2019-20 θα δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σχολεία περισσότερους εκπαιδευτικούς σε κάποιες ειδικότητες ενώ θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες άλλες. Και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί « για τους αποσπασμένους που το 2018-19 είχαν αποσπαστεί μέσω προκήρυξης της ΔΕΠΠΣ σε ΠΠΣ, η απόσπασή τους ανανεώνεται για το 2019-20, εφόσον μετά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών με θητεία από ΠΠΣ σε ΠΠΣ παραμένει οργανικό κενό της ειδικότητάς τους στο Σχολείο».

  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ζητηθούν θα κενά από τα ΠΠΣ, να γίνουν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των ΠΠΣ, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις για το 2019-20 όσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαίοι (υπάρχουν κενά) και τέλος να επιλεγεί (από το Υπουργείο) ο τρόπος που θα καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα ΠΠΣ το 2019-20

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:25 | Nikos

  Οι παρατηρήσεις μου αφορούν μόνο την παρ. 4 για την αυτόματη ανανέωση απόσπασης των αποσπασμένων το 2018-2019 για το 2019-20. Συγκεκριμένα:
  1. Δεν αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται ΜΟΝΟ για τους αποσπασμένους μετά από αξιολογική διαδικασία μέσω ΕΠΕΣ και ΔΕΠΠΣ και όχι όσους έχουν αποσπαστεί μέσω ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ για κάλυψη κενών.
  2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες κάθε σχολείου. Οι αποσπασμένοι στα ΠΠΣ στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτουν παροδικά κενά που ενδεχομένως το επόμενο σχολικό έτος να μην υφίστανται πχ αποσπασμένος το 2018-19 που καλύπτει κενό εκπαιδευτικού με θητεία που ήταν σε άδεια ανατροφής το 2018-19, το 2019-20 δεν θα χρειάζεται στο Σχολείο. Η οριζόντια ανανέωση ΟΛΩΝ των αποσπασμένων για το 2019-20 θα δημιουργήσει σε πολλές περιπτώσεις σε σχολεία περισσότερους εκπαιδευτικούς σε κάποιες ειδικότητες ενώ θα υπάρχουν ελλείψεις σε κάποιες άλλες. Και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν μετακινήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να προστεθεί « για τους αποσπασμένους που το 2018-19 είχαν αποσπαστεί μέσω προκήρυξης της ΔΕΠΠΣ σε ΠΠΣ, η απόσπασή τους ανανεώνεται για το 2019-20, εφόσον μετά τις διαθέσεις εκπαιδευτικών με θητεία από ΠΠΣ σε ΠΠΣ παραμένει οργανικό κενό της ειδικότητάς τους στο Σχολείο».

  Θεωρώ ότι άμεσα πρέπει να ζητηθούν θα κενά από τα ΠΠΣ, να γίνουν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ των ΠΠΣ, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις για το 2019-20 όσων εκπαιδευτικών είναι αναγκαίοι (υπάρχουν κενά) και τέλος να επιλεγεί (από το Υπουργείο) ο τρόπος που θα καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα ΠΠΣ το 2019-20

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:10 | Μαρία Χριστοπούλου

  Το Άρθρο 63 έρχεται, εν μέσω θέρους, να αιφνιδιάσει (αφού και οι ημέρες για διαβούλευση είναι ελάχιστες) τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ που ανέμεναν την απόδοση οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τον νόμο 4610/2019, ο οποίος έδιδε διέξοδο στα πολλαπλά προβλήματα που είχε δημιουργήσει στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη η στρεβλή εφαρμογή του προγενέστερου 3966/2011.
  Με την υπ’ αριθ. 116841/E2/19-7-2019 εγκύκλιο ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ, πριν από λίγες ημέρες να δηλώσουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν επιθυμούν ή όχι την παραμονή τους στα ΠΠΣ με παράταση της θητείας τους για ένα ακόμα έτος (δηλαδή για 7ο), χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια θα είναι η μελλοντική υπηρεσιακή κατάσταση τους στα ΠΠΣ. Επιπλέον, η εναλλακτική επιλογή της αποχώρησης από ΠΠΣ ήταν στην ουσία ανέφικτη αφού: 1) οι περισσότερες προγενέστερες οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών που επέλεξαν να υπηρετήσουν με θητεία έχουν δοθεί, σύμφωνα με την διευκρινιστική εγκύκλιο Υ.Α. 85748/Δ1/25-6-2013 – μεταγενέστερη του Ν. 3966/2011), κάτι που δεν ήταν δεδομένο το διάστημα υποβολής αίτησης για θητεία στα ΠΠΣ και που δεν ισχύει σε όλες τις άλλες θέσεις επί θητεία, λ.χ. των Στελεχών Εκπαίδευσης. 2) Μετά τον επανακαθορισμό περιοχών μετάθεσης (υπ’ αριθ. 152263/Δ2/4-12-2012 απόφαση Υπουργού που εκδόθηκε μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τα ΠΠΣ), πολλοί Νομοί συγκροτήθηκαν ως ενιαίες περιοχές μετάθεσης. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ κατά τον αρχικό χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων στα ΠΠΣ προέρχονταν από σχολεία συγκεκριμένων περιοχών μετάθεσης όπως αυτές υπήρχαν προς της κατάργησής τους και γνώριζαν ότι σε αυτές τις περιοχές και τις θέσεις θα επέστρεφαν, μετά την κατάργηση της διάκρισης των περιοχών μετάθεσης είναι πλέον παραδομένοι στην τυχαιότητα των θέσεων που θα κενωθούν οπουδήποτε στο Νομό και μπορεί να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σχολείο πέραν της παλαιάς περιοχής μετάθεσής τους, δηλαδή λ.χ. κάποιος που προερχόταν από την Α’ περιοχή να βρεθεί λ.χ. στη Γ’, δηλαδή σα να ξεκινάνε την καριέρα τους όπως στον αρχικό διορισμό τους σε οποιαδήποτε δυσπρόσιτη περιοχή.
  Επιπλέον, τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια, λόγω της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών, της μείωσης ωρών διδασκαλίας στα επιμέρους μαθήματα, της συγχώνευσης σχολείων και της μείωσης των μαθητών, υπάρχει έντονη έλλειψη οργανικών κενών, οπότε η κατάργηση οργανικών θέσεων στα ΠΠΣ και η ύπαρξη θητείας επιδεινώνει σοβαρά την κατάσταση. Υπάρχει λοιπόν από τη μία άδικη μεταχείριση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ να μην έχουν οργανική θέση, ενώ από την άλλη αντιπαράθεση με συναδέλφους εκπαιδευτικούς που διεκδικούν ανάληψη οργανικής θέσης στα υπόλοιπα σχολεία του οικείου ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ.
  Επίσης, ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα είναι η απαγόρευση δικαιώματος αίτησης μετάθεσης, απόσπασης ή κατάληψης θέσης με βάση διάφορες προκηρύξεις που ισχύει όλα αυτά τα χρόνια για τους υπηρετούντες με θητεία στα ΠΠΣ, άνισα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ βρέθηκαν για έξι χρόνια (και τώρα με το άρθρο 63 τους ζητούν να παρατείνουν αυτή την αβέβαιη κατάσταση για άλλο 1 ή 2 έτη) σε καθεστώς ομηρείας στα ΠΠΣ, με τους νόμους να αλλάζουν και να αναιρούν ο ένας τον άλλο, αλλά τους ίδιους να συνεχίζουν να μην ξέρουν σε τι καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης βρίσκονται και γενικά τι μέλει γενέσθαι. Αυτό σημαίνει ότι αντίθετα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τη επαγγελματική, οικογενειακή και προσωπική ζωή τους.
  Τουλάχιστον ο Ν. 4610/2019 έδιδε διέξοδο στις ανάγκες τους και κατοχύρωνε τη μη δυσμενή τοποθέτησή τους, και εσφαλμένα καταργείται, ενώ θα μπορούσε απλά να βελτιωθεί. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι τα Υπηρεσιακά Εκπαιδευτικά Συμβούλια εργάστηκαν σκληρά το προηγούμενο διάστημα για να καθοριστούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ – δουλειά που πήγε όμως χαμένη τελικά.
  Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ, με τα αυξημένα τους προσόντα, είναι η μοναδική κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων που αξιολογήθηκαν και όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες (διδασκαλία σε πολυπληθή τμήματα μέχρι και 30 μαθητών, δειγματικές διδασκαλίες, διαθεματικές διδασκαλίες, λειτουργία Ομίλων, συνεργασία με Συμβούλους, συμμετοχή/διοργάνωση Ημερίδων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων και πλήθος άλλων δράσεων), επιπλέον των ωρών διδασκαλίας τους που είναι οι ίδιες με των υπολοίπων εκπαιδευτικών, ωστόσο, εκτός από τις υποχρεώσεις και την εργασιακή εξουθένωση δεν έχουν δει τίποτε ανταποδοτικό από την Πολιτεία, αντιθέτως δεν απολαμβάνουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
  Οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ, ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί υψηλής ευθύνης νιώθουν προδομένοι από ένα Κράτος που δεν εννοεί το εκπαιδευτικό τους έργο ως προσφορά στους πολιτειακούς στόχους, αλλά ως αφορμή δυσμενούς μεταχείρισης, καταφρόνησης και υποβάθμισης της προσωπικότητας και εξέλιξης τους, καθώς απλά τους παρατείνει τη θητεία χωρίς ενημέρωση για το υπηρεσιακό μέλλον τους. Και τίθεται λογικά το ερώτημα, γιατί η Πολιτεία αντιμετωπίζει με αυτό τον τρόπο αυτή την κατηγορία υπαλλήλων της και ποιο κίνητρο άραγε να έχει κάποιος πια για να διεκδικήσει μία θέση σε ΠΠΣ;
  Οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ κατανοούν ότι απαιτείται χρόνος ώστε το νέο Υπουργείο να ενημερωθεί και να μελετήσει το θέμα σε βάθος και δεν αμφιβάλλουν για τις αγαθές προθέσεις του να διευθετήσει θετικά την δυσμενή αυτή κατάσταση. Ωστόσο, δεν παύουν να αγωνιούν και επιθυμούν να μην ληφθούν αποφάσεις για αυτούς χωρίς αυτούς. Είθε τα ανωτέρω αναφερόμενα να βοηθήσουν προς την σωστή κατεύθυνση και να ακολουθήσει ΑΜΕΣΑ Νόμος που θα λύνει τα χρόνια προβλήματα και τις τωρινές στρεβλώσεις. Γιατί η εργασιακή σταθερότητα και ηρεμία των εκπαιδευτικών συμβάλλει κατά πολύ στην απερίσπαστη προσφορά του διδακτικού και παιδευτικού τους έργου.

 • 1 Αυγούστου 2019, 20:59 | Μαρία

  Η ανανέωση της απόσπασης στα Πρότυπα Πειραματικά είναι απαράδεκτη. Οι διαδικασίες αξιολόγησης πέρυσι ήταν τραγικές. Εχουν γίνει ένα σωρό καταγγελίες και εκκρεμούν και διοικητικά δικαστήρια. Η κα Υπουργός να βγάλει προκήρυξη και να μην επιμείνει στην διαβλητή διαδικασία που ακολούθησε η περσινή ηγεσία. Αυτόματη ανανέωση αποσπάσεων δεν νοείται.

 • 1 Αυγούστου 2019, 15:28 | Λέκκα Μαρία

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί το πως θα καλυφθούν οι διδακτικές ώρες που παραμένουν ακάλυπτες για το σχ. έτος 2019-20, οι οποίες το προηγούμενο έτος είχαν καλυφθεί από εκπαιδευτικούς με προσωρινή τοποθέτηση στα Πρότυπα – Πειραματικά σχολεία.
  Θα ανανεωθεί η προσωρινή τοποθέτηση όσων υπηρέτησαν το σχ.έτος 2018-19 ή θα γίνει εκ νέου πρόσκληση κάλυψης των κενών;
  Και από ποια όργανα θα κριθούν οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών;

 • 1 Αυγούστου 2019, 15:18 | Αικατερινη Δασκαλακη

  Υπάρχουν περιπτώσεις κενων θέσεων σε πειραματικά σχολεία οι οποίες την σχολικη χρονια 2018-2019 είχαν καλυφθεί από αναπληρωτές.
  Είμαι μόνιμη εκπαιδευτικός και ενδιαφέρομαι για την υπηρέτηση με απόσπαση σε συγκεκριμένη θέση. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως δε δίνεται η δυνατότητα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς να καλύψουν αυτές τις κενές θέσεις αλλά όπως αντιλαμβάνομαι θα μπορέσουν να καλυφθούν μόνο από αναπληρωτές.
  Πιστέυω ότι πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν και μόνιμοι εκεπιδευτικοί σε αυτά τα λειτουργικά κενά.

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:18 | Φανή

  Σωστά δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω εκ/κους να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο,αλλά να τοποθετηθούν προσωρινά – με απόσπαση εντός ΠΥΠΣΕ, κατα προτεραιότητα για φέτος και του χρόνο να έχουν δικαίωμα για οριστική βελτίωση η τοποθέτηση μαζί με τους άλλους εκ/κους του ΠΥΣΠΕ. Η κατά προτεραιότητα έστω για απόσπαση εντός είναι ένα κίνητρο και μία επιβράβευση και θα φανεί η πραγματική κατάσταση των Πειραματικών Σχολείων.

  Τέλος, βγάλτε μια νέα προκήρυξη πάλι για 5ετία (για να υπάρχει σταθερότητα προσωπικού), και να μην μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν 1 ή 2 θητείες ήδη ώστε να γίνει ανανέωση προσωπικού στα εν λόγω σχολεία.

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:11 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΡΤΣΑΔΑΚΗΣ

  Θα πρέπει οι καθηγητές των ΠΠΣ, ανεξάρτητα από το θέμα της ”Θητείας”, να αποκτήσουν ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
  Υπάρχουν συνάδελφοι που πριν τις κρίσεις είχαν οργανικές θέσεις σε γειτονικά σχολεία με τα ΠΠΣ και ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι που είχαν οργανικές θέσεις στα ΠΠΣ.
  Θα πρέπει να αποδοθούν οργανικές θέσεις οι οποίες να είναι ανάλογες των θέσεων* που είχαν οι συνάδελφοι πριν τις κρίσεις και να υπολογίσουμε και τις κοινωνικές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μετά από έξι (6) πάμε για έβδομο (7ο) έτος θητείας σε ΠΠΣ.
  [* Εξηγώ την έκφραση “ανάλογες”: Παλαιότερα ο νομός Αχαΐας, για παράδειγμα, είχε 4 περιοχές μετάθεσης. Πολλοί συνάδελφοι μετά από αρκετά χρόνια υπηρεσίας σε διάφορες περιοχές (με όλες τις κοινωνικές επιβαρύνσεις) βρέθηκαν στην Α’ περιοχή μετάθεσης. Τώρα ο νομός Αχαΐας έχει γίνει μια περιοχή μετάθεσης και κάποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν πολύ πιο πίσω από ότι ξεκίνησαν.]
  Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει κοινωνική οπισθοδρόμηση.
  Δεν μπορεί συνάδελφοι που αγωνίστηκαν σε δύσκολο περιβάλλον να αισθάνονται ότι η πολιτεία αδιαφορεί για αυτούς, τους τιμωρεί, θα μπορούσα να πω. Αναφέρομαι σε “δύσκολο περιβάλλον” γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά σημεία των σχετικών νόμων δεν εφαρμόστηκαν. Ενδεικτικά αναφέρω την διοικητική (μη) στελέχωση των ΠΠΣ, την ενδιάμεση (μη) αξιολόγηση κλπ.
  Να σημειώσω ότι και οι Σύμβουλοι και κάποιοι Διευθυντές των ΠΠΣ έχασαν τις οργανικές τους αλλά αργότερα απέκτησαν οργανικές ενώ υπηρετούσαν ή και ακόμη υπηρετούν (Διευθυντές) επί θητεία.
  Οι καθηγητές των ΠΠΣ είναι από τους τελευταίους, αν όχι οι τελευταίοι, από τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους που δεν έχουν οργανικές.
  Με τιμή
  Σπ. Παρτσαδάκης
  MSc Καθηγητής Μαθηματικών ΠΕ-03
  Υπηρετώ στο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών από το σχολικό έτος 1993-94
  και την εκπαίδευση πάνω από 36 χρόνια

 • 1 Αυγούστου 2019, 14:30 | Δήμητρα

  Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με 5ετία στα πειραματικά σχολεία (ένα μέρος αυτών), μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία για να έρθουν με οργανική στη διεύθυνση που ανήκει το Πειραματικό Σχολείο, καθώς σύμφωνα με την τότε εγκύκλιο τοποθετούνταν με οργανική κατά προτεραιότητα.

  Για να φανεί η πραγματική εικόνα των σχολείων και με δεδομένο πως έγιναν οι τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ( μεταθέσεις εντός), δώστε την επιλογή στους εν λόγω εκπαιδευτικούς να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο,αλλά να τοποθετηθούν προσωρινά – με απόσπαση εντός ΠΥΠΣΕ, κατα προτεραιότητα για φέτος και του χρόνο να έχουν δικαίωμα για οριστική βελτίωση η τοποθέτηση μαζί με τους άλλους εκ/κους του ΠΥΣΠΕ. Η κατά προτεραιότητα έστω για απόσπαση εντός είναι ένα κίνητρο και μία επιβράβευση και θα φανεί η πραγματική κατάσταση των Πειραματικών Σχολείων.

  Τέλος, βγάλτε μια νέα προκήρυξη πάλι για 5ετία (για να υπάρχει σταθερότητα προσωπικού), και να μην μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν 1 ή 2 θητείες ήδη ώστε να γίνει ανανέωση προσωπικού στα εν λόγω σχολεία.

  Υπάρχουν πολλοί εκ/κοι με προσόντα που θέλουν και αυτοί να αποασπαστούν στα Πειραματικά Σχολεία και να προσφέρουν, αλλά δεν μπορούν καθώς είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι (οι οποίο παίρνουν επιπλέον μόρια για τα χρόνια που είναι στα Πειραματικά Σχολεία, μόρια που άλλοι εκ/κοι δεν μπορούν να πάρουν γιατί δεν είχαν την ευκαιρία να υπηρετήσουν στα πειραματικά, μία μεγάλη αδικία)

 • 1 Αυγούστου 2019, 13:55 | Πάνος

  Θεωρώ πως θα ήταν πιο δίκαιο για τα άτομα που υπηρετούν με θητεία στα πειραματικά αλλά έκαναν αίτηση μετάθεσης, να τους δοθεί το δικαίωμα της παράτασης για τη φετινή χρονιά. Τότε που έγιναν οι αιτήσεις για μετάθεση, το πλαίσιο και η μελλοντική λειτουργία των πειραματικών δεν ήταν γνωστά.Ήταν όλα αβέβαια. Τώρα λοιπόν όλοι ξέρουν πως αν θα κάνουν αίτηση μετάθεσης και την πάρουν, δεν θα έχουν δικαίωμα παράτασης. Τον περασμένο Οκτώβριο (περίοδος αιτήσεων μεταθέσεων) δεν υπήρχε αυτή η πληροφορία.

 • 1 Αυγούστου 2019, 11:01 | Εκπαιδευτικοί ΠΠΣ

  1. Το άρθρο δίνει στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προστεθεί η δυνατότητα απόσπασης εντός/εκτός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε φορείς, στο εξωτερικό, χωρίς η απόσπαση να συνεπάγεται παραίτηση του εκπαιδευτικού από το ΠΠΣ.
  2. Στην περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός ΠΠΣ υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης στο οικείο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, να υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της θητείας του στο ΠΠΣ, εάν δεν ικανοποιηθεί η τοποθέτησή του στις σχολικές μονάδες που έχει δηλώσει.
  3. Ζητούμε διευκρινίσεις σχετικά με το πλαίσιο υλοποίησης παράτασης της θητείας για το σχ. έτος 2020-21. Θα ισχύει το τρέχον πλαίσιο παράτασης ή θα υπάρξουν αλλαγές και ποιες θα είναι αυτές;
  4. Ο νόμος 3966/2011 προέβλεπε προτεραιότητα στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ στο οικείο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ μετά τη λήξη της θητείας τους. Αντικαταστάθηκε από τον ν. 4610/2019, οποίος καταργούσε μεν την προηγούμενη διάταξη, δίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των ΠΠΣ να καταλάβουν οργανική θέση στο ΠΠΣ όπου υπηρετούν. Η παρούσα διάταξη καταργεί τόσο την προτεραιότητα τοποθέτησης όσο και την οργανικότητα των ΠΠΣ. Ζητούμε να επανέλθει τουλάχιστον η προτεραιότητα στις τοποθετήσεις.
  5. Μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις θητείας που έχουν οδηγήσει εκπαιδευτικούς σε συνολικό χρόνο υπηρεσίας στα ΠΠΣ εν δυνάμει 8 ετών τουλάχιστον, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τη στελέχωση των ΠΠΣ από το σχ. έτος 2021-22, ώστε να υπάρξει μέριμνα για τους εκπαιδευτικούς που επί σειρά ετών στηρίζουν τον θεσμό των ΠΠΣ και επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτά;
  6. Σε περίπτωση εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προερχόμενοι από την Δευτεροβάθμια, ποιο πλαίσιο τοποθέτησής τους θα ακολουθηθεί μετά το πέρας της θητείας τους σε ΠΠΣ;

  Εκπαιδευτικοί ΠΠΣ

 • 1 Αυγούστου 2019, 11:06 | ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

  Με το άρθρο 63 τελικά παραμένει ενεργή για ένα ακόμα έτος και με δυνατότητα παράτασης για δεύτερο έτος και ποιος ξέρει για πόσο ακόμα, μια κατάσταση ομηρίας των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ οι οποίοι προέρχονταν από συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης.

  -Ειδικά μετά την υπ’ αριθ. 132732/Δ1/25-10-2012 απόφαση Υπουργού, που οι περισσότεροι νομοί της χώρας συγκροτήθηκαν ως ενιαία περιοχή μετάθεσης, καταργούμενου έτσι του παλαιότερου καθεστώτος της διαίρεσής της σε πολλές περιοχές μετάθεσης, δημιουργήθηκε ταυτόχρονα άνιση, αναιτιολόγητη, δυσανάλογη, παράνομη και βλαπτική μεταχείριση αυτών των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, ενώ αυτοί κατά τον αρχικό χρόνο υποβολής των υποψηφιοτήτων τους στα ως ΠΠΣ προέρχονταν από σχολεία συγκεκριμένων περιοχών μετάθεσης όπως αυτές υπήρχαν προ της κατάργησής τους (Α),μετά την κατάργηση της διάκρισης των περιοχών μετάθεσης μπορεί να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σχολείο γιατί ως περιοχή του ΠΠΣ ορίζεται πλέον όλος ο νομός.
  Ταυτόχρονα οι περισσότερες οργανικές θέσεις που κατείχαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί δόθηκαν αλλού και έτσι παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, παραδομένοι δηλαδή, στην τυχαιότητα των θέσεων που θα κενωθούν οπουδήποτε(αν κενωθούν γιατί σε πολλές ειδικότητες δεν υπάρχουν κενά) και έτσι παρά την πολυετή προϋπηρεσία μας σε όλη την επικράτεια είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή.
  -Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί, με την εξαετή πλέον θητεία τους, απώλεσαν σε αυτό το χρονικό διάστημα μόρια μετάθεσης-δυνατότητα που είχαν όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί-και έτσι δεν είναι δίκαιο να ζητείται από αυτούς να διεκδικήσουν από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς την τοποθέτησή τους είτε προέρχονται από περιοχές του οικείου ΠΥΣΔΕ του ΠΠΣ είτε άλλων ΠΥΣΔΕ

  Ο Ν. 4610/2019 έδιδε διέξοδο στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και εσφαλμένα καταργείται. Να αποσυρθεί η διάταξη και να παύσει άμεσα η ομηρία και ταυτόχρονα, η προσωπική και υπηρεσιακή αβεβαιότητα των εκπαιδευτικών ΠΠΣ, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι επί σειρά ετών από κάθε υπηρεσιακή εξέλιξη, αντίθετα με όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων που εξελίσσονται κανονικά.

  *Τα ανωτέρω αιτήματα έχουν γνωστοποιηθεί με επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ.Κεραμέως την οποία συνυπογράφουν 49 εκπαιδευτικοί Πειραματικών Σχολείων Πατρών
  Ε

 • 1 Αυγούστου 2019, 10:06 | Εύη Κωνσταντίνου

  Πολύ σωστά μέτρα. Τα πρότυπα και τα πειραματικά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα και φέτος, πράγμα που μέχρι προχτές δεν ήταν καθόλου δεδομένο.

 • 1 Αυγούστου 2019, 10:02 | Γεώργιος Φύττας

  Με την παράταση μιας σχολικής χρονιάς απλά παρατείνεται η εργασιακή ανασφάλεια των εκπ/κών των ΠΠΣ. Επιπλέον την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ πιο δύσκολό να τοποθετηθούν σε κάποια καλή θέση λόγω έλλειψης οργανικω΄ν θέσεων. Θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μια τιμωρία για τους εκπ/κούς των ΠΠΣ. Με τη διάθεση θε εργαστούν με την προοπτική του χρόνου να μην υπηρετούν στην ίδια θέση. Πως θα σχεδιάσουν και θα προγραμματίσουν την εργασία τους για την ερχόμενη χρονιά; Επίσης υπάρχουν 3 κατηγορίες εκπ/κών στα ΠΠΣ. Οι παλιοί και αυτοί οι οποίοι έχουν αξιολογηθοί (ο μοναδικοί στο δημόσιοομέας) καθώς και οι νεότεροι με βιογραφικό και συνέντευξη. Υπάρχουν εκ/κοί λοιπόν με πολλά χρόνια που έχουν στηρίξει το θεσμό των ΠΠΣ. Αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν ψάχνοντας για μια θέση σε ένα ΠΥΣΔΕ;
  Αυτοί δεν είχαν την δυνατότητα να βελτιώσουν την μοριόδοτησή τους όλα αυτά τα χρόνια και στη συνέχεια μπαίνουν στην ίδια λίστα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο αλλάζουν συνέχεια οι κανόνες. Αφού αυτές οι θέσεις στι ΠΠΣ υπάρχουν, δώστε τις στους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει σε αυτές. Έχουν αξιολογηθεί γι αυτές τις θέσεις.

 • 1 Αυγούστου 2019, 00:02 | Α. Σ.

  Δεδομένης της ανάγκης ισονομίας και ομοίας αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών των υπηρετούντων σε Π & ΠΣ, αλλά και δεδομένης της ανάγκης υπηρέτησης των απαιτήσεων που εγείρονται και από τους ΣΓ & Κ των Π & ΠΣ, αλλά και από το γενικότερο πνεύμα με το οποίο καθίσταται αναγκαία η παρούσα ρύθμιση και οι έκτακτες σε αυτήν περιεχόμενες διατάξεις και προδιαγραφές,
  είναι εξόχως απαραίτητο να καλυφθούν οι προκύπτουσες περιπτώσεις λειτουργικών και οργανικών κενών στα Π & ΠΣ, ακόμα και με την εφαρμογή της παρ. 4, αλλά και ως συνέπεια των προβλεπόμενων στην παρ. 2.
  Προτείνεται η επισύναψη:
  5. Για τυχόν προκύπτοντα κενά μετά την εφαρμογή των ανωτέρω, και προκειμένου να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των Π & ΠΣ και η αναγκαιότητα υπηρέτησης σε αυτά εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα,
  καλούνται, κατά το διάστημα 19 Αυγούστου 2019 έως 23 Αυγούστου 2019, εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων για τις οποίες προκύπτουν τα ανωτέρω κενά, που δεν υπηρετούν κατά το αναφερόμενο διάστημα σε Π & ΠΣ είτε με θητεία, είτε δυνάμει των ανωτέρω, χωρίς κώλυμα τοποθέτησης με απόσπαση σε Π & ΠΣ κατά τις πάγιες έως τώρα αντίστοιχες ρυθμίσεις, και οι οποίοι/-ες έχουν κριθεί κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες για Π & ΠΣ προηγουμένων ετών ή/και ως Σχολικοί Σύμβουλοι ή/και ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,
  να αιτηθούν τοποθέτηση στα ανακοινωθέντα κενά για το σχολικό έτος 2019-2020, συναινώντας στην μοριοδότησή και κατάταξή τους για τα αυξημένα προσόντα που αντιστοιχούν στις προσκλήσεις για ετήσιες αποσπάσεις σε Π & ΠΣ έως και το σχολικό έτος 2018-2019, από τα στοιχεία που κατέθεσαν κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες κρίσεις, στις οποίες συμμετείχαν και παραμένουν στην διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
  6. Σε περίπτωση που και κατόπιν των ενεργειών των προβλεπόμενων κατά τις ανωτέρω παρ. 4 & 5, παραμείνουν κενές θέσεις, αυτές προκυρήσσονται κατά ΔΔΕ, και καλούνται τα οικεία ΠΥΣΔΕ να αξιολογήσουν, κατά τα έως του σχ. έτους 2018-2019 ισχύοντα κριτήρια για τις αντίστοιχες αποσπάσεις, τις κατατιθέμενες υποψηφιότητες.

 • 31 Ιουλίου 2019, 16:24 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΤΖΟΣ

  Πολύ σωστό το μέτρο της παράτασης της θητείας εν όψει αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Προτύπων και των Πειραματικών και εν όψει ίδρυσης καινούργιων. Επίσης πολύ σωστό το μέτρο της ανανέωσης των αποσπάσεων που είναι μέτρο που εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον. Οι αποσπασμένοι του 2018-2019 είχαν καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας και είχαν αξιολογηθεί από τα ΕΠΕΣ τα οποία πλέον δε λειτουργούν. Τα ΠΥΣΔΕ ήταν είτε απρόθυμα, είτε δεν είχαν την επάρκεια να αξιολογήσουν νέες αιτήσεις, οπότε ήταν ορατός ο κίνδυνος τα Πρότυπα και τα Πειραματικά να ξεκινούσαν τη νέα σχολική χρονιά με τεράστια κενά (είναι γνωστό τοις πάσι ότι εδώ και κάποια χρόνια τα πολλά κενά των Προτύπων και των Πειραματικών δεν καλυπτόντουσαν μέσω νέων προκηρύξεων θέσεων επί θητεία με συνέπεια τη διαστρέβλωση του θεσμού). Ασφαλώς η ανανέωση των αποσπάσεων θίγει εκείνους που θα επιθυμούσαν να δοκιμάσουν να αποσπασθούν σε Πρότυπο ή Πειραματικό το σχ. έτος 2019-20, όμως οι ανάγκες του Δημοσίου Συμφέροντος αυτονόητα υπερτερούν.

 • 31 Ιουλίου 2019, 15:49 | Περικλής Γεωργιάδης

  Μία απόσπαση του έτους 2018-19 ενδεχομένως να κάλυπτε απουσία καθηγητή/τριας σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. 9μηνη ανατροφής τέκνου), η οποία να έχει ολοκληρωθεί την 1/9/2019. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η αποσπασμένος/η είναι πλέον πλεονάζων στο Πειραματικό σχολείο για το 209-20.

  Η διατύπωση του άρθρου θα πρέπει να προνοεί σχετικά με αυτό. Δεν είναι ούτε δύο μήνες που ζητήθηκε από τα ΠΠΣ να δώσουν στις Διευθύνσεις / ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΠΕ, προβλεπόμενες ώρες ανά ειδικότητα. Βάσει αυτών θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα ανανέωσης των αποσπάσεων.

  Η παράγραφος 4 Θα μπορούσε να επαναδιατυπωθεί στο ακόλουθο πνεύμα:

  4. Κατ’ εξαίρεση για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019, εφόσον κατά το διδακτικό έτος 2019-2020 καλύπτουν πλήρες προβλεπόμενο λειτουργικό κενό μακράς διάρκειας. Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του ΠΠΣ αποστέλλει αιτιολογημένη σχετική εισήγηση για τις θέσεις όλων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών του διδακτικού έτους 2018-2019, προς την οικεία Διεύθυνση μέχρι τις …-08-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενώ υπάρχει σχετική θετική εισήγηση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΠΠΣ για τη θέση του, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 12-8-2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο με την υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης. Σε περίπτωση που σε κάποια ειδικότητα οι προς ανανέωση θέσεις απόσπασης είναι λιγότερες από τους υποψήφιους αποσπασμένους το διδακτικό έτος 2018-2019 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν ανανέωση της απόσπασής τους, ακολουθούνται τα ακόλουθα κριτήρια με τη σειρά: ………

 • 31 Ιουλίου 2019, 15:07 | Παναγιώτης

  Για ποιον λόγο να μην έχουν δικαίωμα παράστασης θητείας και οι εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση μετάθεσης και μετατεθηκαν το 2019, από τη στιγμή που τότε δεν υπήρχε κάποιο πλαίσιο ή ενημέρωση σχετικά με την πορεία των Πειραματικών Σχολείων; Προσωπικά παρόλο που υπηρετουσα με θητεία στα πειραματικά (ολοκληρώθηκε φέτος), λόγω ανασφάλειας και μη ενημέρωσης έκανα αίτηση για μετάθεση.
  Δεν μου είχε πει όμως κάποιος πως αυτομάτως θα αποκλείστω από τη διαδικασία παράτασης.

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:29 | BEST

  Για όσους ολοκλήρωσαν τη θητεία τους (είτε το 2018, είτε το 2019) και πήραν μετάθεση δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τοποθέτηση ευνοική

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:10 | Πέτρος

  Γιατί ανανέωση αποσπάσεων στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία και όχι (νέα) προκήρυξη για κάλυψη των κενουμένων θέσεων από εκπαιδευτικούς;
  Επειδη οι τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ έγιναν (μεταθέσει εντός) , να τους δοθεί το δικαίωμα να παραμείνουν στη διάθεσή του ΠΥΣΠΕ που ανήκει το πειραματικό και να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα στις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.
  Ωστε να έχουν μια επιβράβευση για τα 5+1 χρόνια που είναι στο πειραματικό αλλα και να δοθεί ευκαιρια και σε άλλους εκ/κους να αποσπαστούν στα πειράματικα. Δεν γίνεται να είναι σε ολες τις θέσεις οι ίδιοι και οι ίδιοι

 • 31 Ιουλίου 2019, 10:27 | Δημήτρης Γ.

  Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αυτών μένουν και πάλι χωρίς οργανική δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά κανένα φορέα ή συνδικαλιστικό όργανο.

 • 31 Ιουλίου 2019, 09:07 | Κωνσταντίνος Μουράτης

  Είμαι υπέρ της κατάργησης του χωρικού ασύλου και υπέρ της διατήρησης της ακαδημαικής ελευθερίας. Όπερ σημαίνει, ναι στην συγκεκριμένη πρόταση της κυβέρνησης. Ο καθένας να μπορεί να λέει ό,τι του κατέβει στα πλαίσια της ελέυθερης έκφρασης ιδεών και αντιλήψεων.Από την άλλη, περιμένω και μεταρρυθμίσεις που θα υποχρεώνουν αυστηρά τους καθηγητές να ασχολούνται με τα ακαδημαικά τους καθήκοντα, με έλεγχο πχ των ωρών που οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα γραφεία τους ή να παραιτούνται υποχρεωτικά από τις θέσεις τους όταν χρίζονται υποψήφιοι βουλευτές, περιφερειάρχες κτλ.
  Αλλά, περιμένω και αντίστοιχα βήματα και σε άλλους τομείς: κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας. Δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται προνομιακά οι βουλευτές.
  Όμως, πέρα από τις προθέσεις, το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα. Για να δούμε, τι θα κάνει η αστυνομία της ΝΔ όταν νεαροί πετούν μολότοφ και μετά εισέρχονβται στο Πολυτεχνείο; Ή με το παρεμπόριο γύρω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που κρύβεται; Διότι, μας έλεγε η ΝΔ ότι επί Σύριζα δεν υπήρχε πολιτική βούληση για πάταξη της ανομίας. Και ότι η αστυνομία ήθελε και μπορούσε αλλά δεν την άφηνε ο Σύριζα και το άσυλο. Τώρα;

 • 31 Ιουλίου 2019, 08:12 | Εκπαιδευτικος

  Στην παρ.4 δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη οι ανάγκες των σχολείων..θα το γράψω με παράδειγμα για να γίνει κατανοητό σε τι αναφέρομαι..έστω ότι εκπαιδευτικός με θητεία που το 2018- 19 απουσίαζε με άδεια ανατροφής και πλέον επιστρέφει στο σχολείο… ο αποσπασμένος που τον αναπλήρωνε δεν χρειάζεται πλέον..θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθεί και να γράφει ότι αν μετά τις μερικες ή ολικές διαθεσεις μεταξύ των ΠΠΣ εξακολουθούν να υφίστανται κενά , αυτά αυτοδικαίως καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπαστεί στο σχολείο το 2018-19…επίσης θεωρώ ότι αυτή η ρύθμιση πρέπει να αφορά μόνο τις αποσπάσεις που έγιναν με διαδικασία ΕΠΠΣ και όχι αυτές που έγιναν από υπηρεσιακα
  συμβουλια.