Άρθρο 01 – Σύμπραξη δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.».
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 101 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρατάξεις αποτελούν ενιαία παράταξη που εισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο όποιος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης.».

 • 31 Ιουλίου 2019, 23:38 | Κωνσταντόπουλος Βασίλειος

  Στις συνεργασίες μεταξύ παρατάξεων θα πρέπει να δίνεται δυνατότητα ανάκλησης της συνεργασίας, στην περίπτωση που αθετηθούν όροι της συνεργασίας.
  Η υποχρεωτική και μόνιμη χωρίς δυνατότητα ανάκλησης της συνεργασίας, θα αποθαρρύνει τις συνεργασίες, πράγμα απαραίτητο σήμερα με τις συνθέσεις στα δημοτικά συμβούλια.
  Οι δήμαρχοι χρειάζονται οπωσδήποτε την συνεργασία και άλλων παρατάξεων για να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικά, εφ’ όσον και με βάση τις τροποποιήσεις του Κλεισθένη το δημοτικό συμβούλιο παραμένει το ανώτατο όργανο για την διοίκηση του δήμου.

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:13 | Περικλής Καπετανόπουλος

  Ο χρόνος που δίνεται για διαβούλευση είναι ελάχιστος και η εποχή ακατάλληλη.

 • 31 Ιουλίου 2019, 16:04 | Γιώργος Μεντζελίδης

  Στο σχέδιο νόμου για τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ (όχι στον τελικώς ψηφισθέντα νόμο) υπήρχε στο άρθρο 73 παρ 7 η πρόβλεψη για τη δυνατότητα των ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων να δημιουργούν δημοτικές παρατάξεις. Για λόγους που δεν γνωρίζω στον τελικώς ψηφισθέντα νόμο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ αυτή η δυνατότητα αφαιρέθηκε.Νομίζω ότι τώρα , στις αλλαγές που θα γίνουν, η δυνατότητα των ανεξαρτήτων δημοτικών συμβούλων να οργανώνουν δημοτικές παρατάξεις πρέπει να συμπεριληφθεί

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:28 | Φ. Α.

  α) 2 μέρες μόνο για διαβούλευση είναι πολύ λίγες.
  β) Στη Βουλή, γιατί μπορεί να πάψει μια συνεργασία κομμάτων και να πέσει η κυβέρνηση, όταν αυτή είναι συνεργασίας; Στην περιφέρεια δηλ. θα είναι μόνιμη μια συνεργασία παρατάξεων, χωρίς δυνατότητα να αρθεί η εμπιστοσύνη; Τι ακριβώς σημαίνει η διατύπωση «λογίζονται ενιαία παράταξη»;

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:12 | Αλέξανδρος Παντελειός

  Ενώ η παράγραφος που καταργείται προέβλεπε ότι «Υφιστάμενες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων παρατάξεων», στο παρόν άρθρο (παρ. 1)
  αυτή η προϋπόθεση υποβαθμίζεται στην συνυπογραφή του πρακτικού «…από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν».
  Προτείνουμε, την τροποποίηση του παρόντος ως εξής «…συνυπογράφεται από το σύνολο των μελών των παρατάξεων που θα συμπράξουν.»

  Κατ’ αντιστοιχία προτείνουμε να τροποποιηθεί και η παρ.2 που αφορά τις Περιφέρειες.

 • 31 Ιουλίου 2019, 10:28 | Γιάννης Σπιλάνης

  «Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν ανακαλείται,…»
  Τι ακριβώς στοχεύει αυτή η διάταξη; Εσαεί δέσμευση των παρατάξεων για ύπαρξη πλειοψηφίας; Πως αυτό εξασφαλίζεται σε περίπτωση που υπάρξει «διαζύγιο» και οι σύμβουλοι της συμπράττουσας παράταξης πάψουν να ψηφίζουν τις προτάσεις της παράταξης του Περιφερειάρχη; Μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις;