Άρθρο 59 – Σύσταση και λειτουργία του ΝΠΙΔ «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περ. στ’ της παρ. 1 και 10 του π.δ. 226/1989 (Α’ 107) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (Α’ 249), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου», ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής «EKT/EIE»).
2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ» (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιμοποιεί την επωνυμία «National Documentation Center» (NDC)».
3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, χαρτοσήμου, πλην του Φ.Π.Α.
4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ με απόφαση του ΔΣ μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας.
5. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Εγκατάσταση Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β’ 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, β) μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα, δ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή και Κέντρο Δεδομένων (Datacenter), εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε. Επίσης συνεργάζεται στενά με όμορους φορείς για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.
6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Tακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), β. Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, γ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δ. Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων, ε. Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές..
7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με το ΕΙΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.
8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων και την σύμφωνη με τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.
9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθυντής.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών (3), διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη δραστηριότητά του, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΚΤ. Το ΔΣ του ΕΚΤ έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ, β. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ, το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισμό και ισολογισμό του ΕΚΤ, δ. Εγκρίνει προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες του ΕΚΤ και λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών, ε. Προσλαμβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τμήματα του ΕΚΤ, στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ και στον Διευθυντή του, ζ. Επιλέγει και διορίζει τον Διευθυντή του ΕΚΤ, η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ, θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το ΔΣ όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθυντή του ΕΚΤ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, εκτός και εάν ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το ΔΣ. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ.
13. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που καταρτίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΤ.
14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση. Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ.
15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που είχε αυτό μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών. Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΚΤ όλα τα έργα και προγράμματα καθώς και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Με τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το ΕΚΤ με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης ο διευθυντής, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος και υπογράφων για κάθε θέμα λειτουργίας, νομικών δεσμεύσεων, χρηματοδότησης, εκτέλεσης συμβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΤ.
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

 • 2 Αυγούστου 2019, 12:56 | Εργαζόμενος ΕΚΤ

  Τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 59 δεν εξυπηρετούν ούτε το ΕΚΤ, καθώς ο ρόλος και οι δράσεις του, όπως περιγράφονται, δε διευρύνονται, ούτε το νέο υπουργείο υπό την εποπτεία του οποίου μεταφέρεται, με το περιεχόμενο του οποίου ο παραπάνω ρόλος και οι δράσεις του ΕΚΤ δε συνάδουν, ούτε το ΕΙΕ, το οποίο ακρωτηριάζεται, ούτε τη Βιβλιοθήκη και την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα την οποία εξυπηρετεί, καθώς η Βιβλιοθήκη καταλήγει «μήλο της έριδος» μεταξύ ΕΚΤ και ΕΙΕ, ούτε τους εργαζομένους τους ΕΚΤ, των οποίων τα εργασιακά δικαιώματα δεν εξασφαλίζονται, ούτε τέλος το δημόσιο συμφέρον, καθώς δημιουργείται άλλο ένα ΝΠΙΔ. Λόγω των παραπάνω απαιτείται περαιτέρω διαβούλευση και προβληματισμός.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:53 | Αλκιβιάδης-Κωνσταντίνος Κεφαλάς

  Η γραφειοκρατία, το θεσμικό πλαίσιο, τα Προεδρικά Διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις και οι κανονισμοί λειτουργίας των κρατικών οργανισμών έχουν διαμορφώσει ένα παγιωμένο πλέγμα οικονομικών και πολιτικών αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των κομμάτων, της οικονομικής ελίτ, των κρατικών λειτουργών και των κρατικοδίαιτων συνδικαλιστών, το οποίο έχει ακινητοποιήσει τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει τη λειτουργία της δημοκρατίας και της ευνομίας.
  Μέχρι σήμερα η Ν.Δ. δεν θέλησε να μετασχηματίσει τη Δημόσια Διοίκηση, επειδή τα στελέχη της δεν επιθυμούσαν να αποποιηθούν των προνομίων που προέκυπταν από τη στρεβλή λειτουργία του δημόσιου τομέα που καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ.
  Εντός του ανωτέρου γενικού πλαισίου, που εξυπηρετεί τις προσωπικές και κομματικές σκοπιμότητες της διαπλοκής τοποθετείται και η απόσπαση της βιβλιοθήκης από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, παρά το γεγονός ότι η βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός Ερευνητικού Κέντρου και όχι μίας υπο-υποδομής όπως είναι το ΕΚΤ που εντάσσεται εντός ενός δημοσίου ιστορικού οργανισμού και, η οποία, όπως όλες οι υπο-υποδομές εξυπηρετούν μάλλον πολιτικές, ατομικές και κομματικές σκοπιμότητες, παρά το δημόσιο και το κρατικό συμφέρον.
  Έτσι, όπως και στην περίπτωση του ως άνω νοοσχεδίου, η ανομία θεσμοθετείται από το ίδιο το κράτος. Επί παραδείγματι, σε χιλιάδες δημόσιους οργανισμούς, ιδίως σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αφενός, οι διορισμοί του προσωπικού γίνονται «ελέω Θεού», άνευ της παρεμβάσεως του ΑΣΕΠ, και, αφετέρου, ένας μεγάλος αριθμός κομματικών στελεχών και ευνοουμένων έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «διά βίου διευθυντού» με νομοθετικά «χρυσόβουλα».
  Είναι συνήθης πρακτική στη μνημονιακή Ελλάδα οι χρυσοκάνθαροι κρατικοί λειτουργοί, πλέον του μισθού τους, να αυτο-επιχορηγούνται και με ένα σημαντικό χρηματικό «βοήθημα», το οποίο βαφτίζουν «μπόνους παραγωγικότητας», επιβαρύνοντας τον κρατικό Προϋπολογισμό με αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή οι υπηρεσίες που διοικούν οι αυτο-ευεργετηθέντες στερούνται ακόμα και των απαραίτητων αναλωσίμων, ώστε να μπορούν να εκτελούν στοιχειωδώς το έργο για το οποίο τους πληρώνει ο ελληνικός λαός.
  Η συνολική εικόνα του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα συνοψίζεται μέσα από την οικονομική ιστορία μερικών χιλιάδων στελεχών του, που παραμένουν ακίνητα στις διευθυντικές θέσεις τους τα τελευταία 20-30 χρόνια, ώστε να μπορούν να κατανέμουν πάντα μεταξύ των τα χρήματα των διάφορων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το ΕΣΠΑ. Ο πακτωλός των χρημάτων, αντί να διοχετεύεται στην πραγματική οικονομία, καταλήγει πάντα στους ίδιους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες και στα ίδια κομματικά πρόσωπα και γκρουπούσκα.
  Δυστυχώς, τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως και αυτά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι (ήταν) προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης των δομών και των υπηρεσιών του Δημοσίου, της άμεσης πάταξης της γραφειοκρατίας και κυρίως της άμεσης αντικατάστασης των αιωνόβιων διευθυντών, ή τουλάχιστον αυτών που από τη μέρα που κάθισαν στην καρέκλα τους δεν έχουν ασχοληθεί με τίποτε άλλο παρά μόνο με τις ιδιότητες του μηδενός. Ας αντιληφθούν οι διοικούντες της ΝΔ ότι με την αποδόμηση των ερευνητικών δομών και την θεσμοθετημένη παγίωση της διαπλοκής, η χώρα δεν έχει καμία ελπίδα.

 • Μια νέα κυβέρνηση, θέλει??? να υποθάλπτει ένα σκανδαλώδη νόμο όπου μια νεα μονοπρόσωπη διοίκηση θα συνεχίσει «ελέω Θεού» να «εκλέγει» τον διευθυντή του ΕΚΤ χωρίς προκήρυξη της θέσης του, πρακτική ετών…, χωρίς να κρίνεται από το προσωπικό, χωρίς εκλεγμένο μέλος από το προσωπικό να συμμετέχει στο νεο ΔΣ? με υπερεξουσίες. Ποιο όργανο στη χώρα, εκλέγει το διευθυντή και μέλος του οργάνου αυτού να είναι και ο κρινόμενος διευθυντής!!! Το νέο ΝΠΙΔ αφού θέλει να λειτουργεί κάτω από τη σκέπη του νόμου της έρευνας, θα πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα, χωρίς αστεράκια…, όλες τις κρίσεις, τις αξιολογήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Το εγχείρημα ΔΕΝ είναι καθόλου απλό και οι εκβιαστικές διαβουλεύσεις των 2 σκάρτων ημερών, θα φέρουν πολλές συγκρούσεις και προβλήματα. Η διαβούλευση να επεκταθεί για μετά τις διακοπές του Αυγούστου με ζυμώσεις ΌΛΩΝ των ενδιαφερομένων. Η πρόληψη είναι προτιμητέα της θεραπείας.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:32 | Εργαζόμενος ΕΚΤ

  Απαραίτητη είναι όντως η πρόβλεψη εκπροσώπησης των εργαζομένων με εκλεγμένο αντιπρόσωπό τους στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα(όπως ακριβώς υπάρχει και στο ΔΣ ΕΙΕ).

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:32 | Εργαζόμενος ΕΚΤ

  Ποιος ωφελείται από την αποκοπή του ΕΚΤ από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τη σύσταση νέου ΝΠΙΔ σε άλλο υπουργείο;

  Μήπως το ΕΙΕ; ένα από τα μακροβιότερα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα, το μοναδικό που συνδυάζει την έρευνα σε όλο το φάσμα των επιστημονικών πεδίων, το οποίο πρόσφατα γιόρτασε τα 60 χρόνια του; Προφανώς και όχι. Ο ακρωτηριασμός του και η αφαίρεση του ΕΚΤ, που αποτελεί οργανικό του κομμάτι προσφέροντας σημαντικές για την έρευνα υποστηρικτικές υπηρεσίες πληροφόρησης, όπως η λειτουργία της Βιβλιοθήκης, ο εγγραμματισμός των ερευνητών στην ψηφιακή επιστημονική επικοινωνία κ.α. σίγουρα δεν είναι προς όφελος του ΕΙΕ

  Μήπως οι εργαζόμενοι του ΕΚΤ; που ξαφνικά, απροειδοποίητα και χωρίς κανένα εμφανή λόγο θα βρεθούν να εργάζονται για ένα νέο φορέα για τον οποίο αποφασίζει ένα Διοικητικό Συμβούλιο – για τα προσόντα των μελών του οποίου και τη θητεία του δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό το άρθρο; Όταν δεν γίνεται καμία αναφορά στους νέους ρόλους που το ΕΚΤ και οι εργαζόμενοί του θα αναλάβουν να υπηρετήσουν, στο νέο Υπουργείο και επιπλέον είναι άγνωστο ποια εργασιακά δικαιώματα θα διατηρηθούν; Προφανώς όχι.

  Μήπως πρόκειται για μια προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για “το δημόσιο”; Προφανώς όχι: Η δημιουργία ενός ακόμα ΝΠΙΔ θα απαιτήσει τη λειτουργία ενός ακόμα λογιστηρίου,νέα μονάδα προσωπικού, νέο ΔΣ, θα χρειαστούν ανθρωποώρες απασχόλησης υψηλόβαθμων στελεχών και νομικών για την κατάρτιση και έγκριση νέου Εσωτερικού Κανονισμού (ενώ πολύ πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο ΕΚ του ΕΙΕ). Θα δημιουργηθεί αναστάτωση από τη νέα οργανωσιακή δομή, σπατάλη χρόνου και ενέργειας για τον μετασχηματισμό των διαδικασιών και για τη μεταφορά των υπαρχουσών δεσμεύσεων του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο νέο ΕΚΤ (πχ ενεργές συμβάσεις, ανειλημμένες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς) και πολλά άλλα.

  Και όλα αυτά για να συνεχίσει το ΕΚΤ να κάνει αυτά που ήδη κάνει (!!!) αφού όσες δράσεις περιγράφονται στην παράγραφο [5] είναι δράσεις που εκτελεί και σήμερα, μέσα στο ΕΙΕ; Σημειώστε οτι το σχέδιο νόμου που ορίζει το νέο ΕΚΤ, δεν κάνει καμία αναφορά σε νέες δράσεις και υποχρεώσεις που πρόκειται να αναλάβει.

  Μήπως ωφελείται η τρέχουσα Διεύθυνση του ΕΚΤ και το νέο ΔΣ; μήπως η επίβλεψη από ένα μόνο ΔΣ και όχι από ένα Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣΕΚΤ) συν ένα ΔΣ (ΔΣ ΕΙΕ), όπως είναι τώρα, δίνει βαθμούς ελευθερίας για αποφάσεις και δράσεις με ανεπαρκή λογοδοσία;

  Γιατί ενώ το νέο ΕΚΤ προβλέπεται να λειτουργεί με βάση το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας (παρ. 14 του άρθρου) αυτό θα ισχύει επιλεκτικά σε κάποιες περιπτώσεις και σε άλλες περιπτώσεις όπως είναι πχ. οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης, οι θητείες και τα προσόντα του Διευθυντή του ΕΚΤ, αυτά θα ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό που θα καταρτιστεί;

  Γιατί ειδικά στο Άρθρο 59 δεν γίνεται καμία αναφορά για τη σύσταση και τη διάρκεια θητείας του ΔΣ του ΕΚΤ, ενώ σε άλλα άρθρα του ίδιου Σχεδίου Νόμου για άλλους φορείς, αυτά τα θέματα διατυπώνονται ξεκάθαρα;

  Πώς γίνεται να συνυπάρχουν τα «λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (παραγρ. 3 του άρθρ. 59) αλλά ταυτόχρονα “Απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, χαρτοσήμου, πλην του Φ.Π.Α.”;

  Μήπως αυτό το νέο μόρφωμα φτιάχνεται για να εξυπηρετήσει ως “πίσω πόρτα”, κάποιες σκοπιμότητες, ευνοϊκές τοποθετήσεις προσώπων, ειδικά μισθολόγια για κάποιους κ.α.;

  Και εάν είναι έτσι, πόσο χρόνο ζωής θα έχει; πόσο καιροσκοπικός θα αποδειχτεί αυτός ο σχεδιασμός. Ελπίζουμε να μην έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε;

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:47 | Εργαζόμενος ΕIE

  3 : «λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας». Δηλαδή δεν θα γίνονται οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ όπως συμβαίνει σε οργανισμούς που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα αποτελέσει πίσω πόρτα διορισμού ημετέρων;
  10 : Δεν προβλέπεται η συμμετοχή στο Διοικητικό συμβούλιο εκπροσώπου των εργαζομένων. Η απόφαση αυτή είναι πρωτοφανής και δε διασφαλίζει τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους από αυθαιρεσίες και καταργεί κάθε έννοια δημοκρατικού και κοινωνικού ελέγχου. Αντίθετα δε προβλέπεται στην ΕΔΕΤ (Άρθρο 58 για την ΕΔΕΤ).
  12 : «Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το ΔΣ του ΕΚΤ για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το ΔΣ. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΤ.»
  Η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 12 του Άρθρου 59 έρχεται σε αντίφαση με τη διαδικασία επιλογής που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 και το οποίο επικαλείται το παρόν Άρθρο στην παράγραφο 14: «Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ.» Ως εκ τούτου, ο διορισμός του Διευθυντή από το ΔΣ είναι προφανές ότι καταργεί κάθε έννοια ισονομίας, διαφάνειας και αξιοκρατίας και ευνοεί τη συνέχιση του φαινομένου των «αιώνιων» Διευθυντών.
  14 :«Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.» Είναι κοινή πρακτική οι διατάξεις των νόμων να υπερισχύουν του Εσωτερικού Κανονισμού, σε περίπτωση που και οι δύο ρυθμίζουν διαφορετικά το ίδιο θέμα ώστε να εξασφαλίζεται η ισονομία και η ορθή διαχείριση.

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:18 | Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Εισαγωγή – Ιστορικό

  To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (BIE) με Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1958. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η ενίσχυση των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών δημιουργικής έρευνας για τους Έλληνες επιστήμονες και η ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για την απόκτηση άρτιας επιστημονικής μόρφωσης και ερευνητικής εμπειρίας.

  Στην αρχή της λειτουργίας του, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτούργησε όχι μόνο ως φορέας υλοποίησης έρευνας μέσω των Ινστιτούτων του, αλλά και ως φορέας χρηματοδότησης και υποστήριξης της έρευνας με πανελλήνια εμβέλεια. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βάσει του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» ως ισχύει, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα και Υπηρεσίες:
  • το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  • το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)
  • το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
  • το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
  • την Υπηρεσία Υποστήριξης (YY)

  Για πάνω από εξήντα χρόνια το ΕΙΕ είναι και αποτελεί ένα πολύ βασικό θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής έρευνας και επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος τυγχάνουν ευρύτερης αναγνώρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το Ίδρυμα τυγχάνει διεθνούς αποδοχής ως πόλος Αριστείας.

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΙΕ αποτελεί ο διττός χαρακτήρας του, ο οποίος στηρίζεται στην συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών τομέων. Αυτό δημιουργεί ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που έχει πάντα θετικό και ανανεωτικό αποτέλεσμα στον καινοτομικό χαρακτήρα του.

  Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου επί του νομοσχεδίου σχετικά με το ΕΚΤ

  Η αποκοπή του ΕΚΤ από το ΕΙΕ έρχεται να διακόψει με βίαιο τρόπο μία συνύπαρξη 30 και πλέον χρόνων. Ήταν μία συμβίωση που δεν ήταν πάντα αρμονική και χωρίς προβλήματα, κυρίως επειδή το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του ΕΚΤ/ΕΙΕ εντός ενός ενιαίου νομικού προσώπου, του ΕΙΕ, δημιουργούσε συχνά προβλήματα.

  Η απόφαση της Κυβέρνησης περί μετατροπής του ΕΚΤ σε ΝΠΙΔ ακρωτηριάζει το ΕΙΕ και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση ή ενημέρωση του ΔΣ του ΕΙΕ, όπου ανήκε το ΕΚΤ/ΕΙΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η ενέργεια στη λειτουργία του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ.».

  Η πρόβλεψη περί παραμονής του νέου ΕΚΤ στους χώρους όπου σήμερα στεγάζεται, θα δημιουργήσει ποίκιλλα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Στην τρέχουσα κατάσταση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ χρησιμοποιεί χώρους σε διάφορα σημεία του κτιρίου (τμήμα 6ου ορόφου, λίγα γραφεία στο ισόγειο του πολυορόφου, ισόγειο της βιβλιοθήκης, μεγάλο μέρος των χώρων του υπογείου του κτιρίου κ.λπ.), ενώ μέρος του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ στεγάζεται διαχρονικά στον ημιόροφο της βιβλιοθήκης. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν δύο διακριτοί φορείς να συστεγάζονται και να μοιράζονται ατάκτως τα γραφεία, χωρίς να υπάρχει διακριτός χώρος για κάθε φορέα. Εάν ψηφιστεί το συγκεκριμένο σημείο, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και εκκρεμότητες στη λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων πλέον φορέων, που θα κληθούν να διαχειριστούν τη συγκατοίκηση με όρους πολυκατοικίας (κατανομή των κοινοχρήστων χώρων και εξόδων, καθορισμός των κανόνων λειτουργίας του κτιρίου με διαφορετικά κριτήρια λόγω των διαφορετικών λειτουργιών και αναγκών κ.λπ.). Μέχρι σήμερα, τα δύσκολα αυτά ζητήματα ετύγχαναν επίλυσης, διότι ρυθμίζονταν από ένα όργανο, δηλαδή το Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΙΕ έχει την πλήρη κυριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται και ότι η πρόβλεψη περί αποκλειστικής χρήσης των χώρων που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ από το νέο ΕΚΤ ως διακριτό ΝΠΙΔ οδηγεί κατ’ ουσίαν στην πλήρη αποστέρηση μεγάλου μέρους της περιουσίας του ΕΙΕ, με συνακόλουθη προσβολή του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ΔΣ του ΕΙΕ έχει διαχρονικά διατυπώσει την άποψη ότι οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν για τη λειτουργία των Ινστιτούτων. Ως πρώτο αίτημα προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, αναφέρθηκε εγγράφως (στις 31-7-2019) το πρόβλημα της ανεπάρκειας των χώρων και το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν πλέον για την τοποθέτηση και ορθή λειτουργία του συνεχώς αυξανόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για τη διενέργεια σύγχρονων ερευνητικών δράσεων. Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε η άμεση μετεγκατάσταση της Συντονιστικής Μονάδας του «United Nations Environmental Program – UNEP» και η λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της UNEP, μέσω της οποίας έχει εκμισθωθεί (χωρίς τη βούληση του Ιδρύματος), ο δεύτερος όροφος του κτιρίου στη UNEP.

  Συνεπώς, το πρώτο και κύριο αίτημα της Διοίκησης του ΕΙΕ είναι η διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του νομοσχεδίου και η ένταξη μεταβατικής διάταξης, όπου θα προβλέπεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ με προσωρινή παραχώρηση χρήσης για ένα έτος, ενώ το ΕΚΤ θα επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται η λειτουργία του εντός του κτιρίου του ΕΙΕ.»

  Στην ίδια παράγραφο γίνεται για πρώτη αναφορά στη βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στην παράγραφο 5 (ή σε άλλο σημείο) όπου αναφέρεται και αναλύεται ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ. Η μόνη αναφορά που σχετίζεται με τη βιβλιοθήκη είναι η αναφορά σε «ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” του ΕΙΕ αποτελεί έναν χώρο και μία υποδομή που υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις και τους ερευνητές του ΕΙΕ στις εργασίες τους, ενώ φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά από το συγκεκριμένο χώρο. Οι συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά κάλυπταν και καλύπτουν διάφορες επιστημονικές περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές ενδιαφέροντος του ΕΙΕ όπου δίδεται διαχρονικά προτεραιότητα. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει μακρά ιστορία, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αναγνωστών και είναι γνωστός ως Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η εν λόγω Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1960, ενώ το 1993 ονομάσθηκε Bιβλιοθήκη «K.Θ. Δημαρά» στη μνήμη του εμπνευστή της και ενός από τους ιδρυτές του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών στην Eλλάδα.

  Η αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από τον φυσικό της χώρο, χωρίς πραγματικό λόγο. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαρά», το προσωπικό και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι η εν λόγω λειτουργία δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Να σημειωθεί ότι στην παράγραφο 14 του άρθρου 32 του ΠΔ 226/1989, αναφέρεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως επιστημονικής εγκατάστασης εθνικής χρήσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην πρόσφατη εκφρασμένη άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΙΕ για τη διατήρηση της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ως δημόσιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ μελετώντας το σχέδιο νόμου διέκρινε -μεταξύ άλλων- τα εξής σημεία που στο μέλλον είναι πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα:
  α) το ΕΚΤ ως ΝΠΙΔ μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο με κρατική χρηματοδότηση το οποίο απολαμβάνει μία σειρά από απαλλαγές (φορολογικές κ.α.), το οποίο εντούτοις «λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (παραγρ. 3 του άρθρ. 59), αλλά και εν μέρει με βάση το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας (παρ. 14 του ίδιου άρθρου)!
  β) παρότι το ΕΚΤ συνεχίζει να « έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.», δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου περί των τυπικών ή θεσμικών προσόντων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και δεν είναι σαφές εάν σε αυτό θα υπάρχουν εκπρόσωποι του ΕΙΕ και της ερευνητικής κοινότητας και δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιστημονικές προδιαγραφές άσκησης του ρόλου που ανατίθεται στο νέο ΕΚΤ
  γ) αφήνει μετέωρη την εργασιακή θέση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ΕΚΤ (ιδιαίτερα των εξ αυτών ΕΛΕ), αφού το προσωπικό του ΕΚΤ προσλαμβάνεται και τοποθετείται απλώς στο ΕΚΤ από το ΔΣ, χωρίς κανένα κριτήριο επιστημονικό, ερευνητικό ή άλλο
  δ) προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΙΕ, πολλές από τις οποίες απαιτούν άμεση νομοθετική ρύθμιση, ενώ ταχεία ρύθμιση χρήζουν και οι σημερινές και μελλοντικές σχέσεις και υποχρεώσεις του ΕΚΤ προς το ΕΙΕ, αφού πλέον θα αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως και η κατανομή των χώρων, σε ένα κτίριο μάλιστα υπερκορεσμένο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και η πρόβλεψη περί καθολικής διαδοχής κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης που είχε το ΕΚΤ/ΕΙΕ στο νέο ΕΚΤ είναι πιθανό να δημιουργήσει επιπλοκές στη σχέση των δύο φορέων.

  Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΙΕ ζητά να ενταχθεί και πρόβλεψη κατάργησης της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4386/2016 περί συμμετοχής του Διευθυντή του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, παράλληλα με την προβλεπόμενη κατάργηση της παρ.1 περιπτ. στ των άρθρων 7 και 10 του ΠΔ 226/1989, για να μην τεθούν θέματα νομιμότητας στη λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του ΕΙΕ κρίνει ότι η αναβολή της ψήφισης του εν λόγω άρθρου θα έδινε τη δυνατότητα να θεραπευθούν ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τη σχέση ΕΙΕ και ΕΚΤ καθώς και τη λειτουργία των δύο νέων φορέων.

 • 2 Αυγούστου 2019, 08:37 | Ιωάννα Πετροχείλου

  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Εισαγωγή – Ιστορικό

  To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (BIE) με Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1958. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η ενίσχυση των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών δημιουργικής έρευνας για τους Έλληνες επιστήμονες και η ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για την απόκτηση άρτιας επιστημονικής μόρφωσης και ερευνητικής εμπειρίας.

  Στην αρχή της λειτουργίας του, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτούργησε όχι μόνο ως φορέας υλοποίησης έρευνας μέσω των Ινστιτούτων του, αλλά και ως φορέας χρηματοδότησης και υποστήριξης της έρευνας με πανελλήνια εμβέλεια. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βάσει του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» ως ισχύει, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα και Υπηρεσίες:
  • το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  • το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)
  • το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
  • το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
  • την Υπηρεσία Υποστήριξης

  Για πάνω από εξήντα χρόνια το ΕΙΕ είναι και αποτελεί ένα πολύ βασικό θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής έρευνας και επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος τυγχάνουν ευρύτερης αναγνώρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το Ίδρυμα τυγχάνει διεθνούς αποδοχής ως πόλος Αριστείας.

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΙΕ αποτελεί ο διττός χαρακτήρας του, ο οποίος στηρίζεται στην συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών τομέων. Αυτό δημιουργεί ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που έχει πάντα θετικό και ανανεωτικό αποτέλεσμα στον καινοτομικό χαρακτήρα του.

  Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου επί του νομοσχεδίου σχετικά με το ΕΚΤ

  Η αποκοπή του ΕΚΤ από το ΕΙΕ έρχεται να διακόψει με βίαιο τρόπο μία συνύπαρξη 30 και πλέον χρόνων. Ήταν μία συμβίωση που δεν ήταν πάντα αρμονική και χωρίς προβλήματα, κυρίως επειδή το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του ΕΚΤ/ΕΙΕ εντός ενός ενιαίου νομικού προσώπου, του ΕΙΕ, δημιουργούσε συχνά προβλήματα.

  Η απόφαση της Κυβέρνησης περί μετατροπής του ΕΚΤ σε ΝΠΙΔ ακρωτηριάζει το ΕΙΕ και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση ή ενημέρωση του ΔΣ του ΕΙΕ, όπου ανήκε το ΕΚΤ/ΕΙΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η ενέργεια στη λειτουργία του.

  Η πρόβλεψη περί παραμονής του νέου ΕΚΤ στους χώρους όπου σήμερα στεγάζεται, θα δημιουργήσει ποίκιλλα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Στην τρέχουσα κατάσταση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ χρησιμοποιεί χώρους σε διάφορα σημεία του κτιρίου (τμήμα 6ου ορόφου, λίγα γραφεία στο ισόγειο του πολυορόφου, ισόγειο της βιβλιοθήκης, μεγάλο μέρος των χώρων του υπογείου του κτιρίου κ.λπ.), ενώ μέρος του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ στεγάζεται διαχρονικά στον ημιόροφο της βιβλιοθήκης. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν δύο διακριτοί φορείς να συστεγάζονται και να μοιράζονται ατάκτως τα γραφεία, χωρίς να υπάρχει διακριτός χώρος για κάθε φορέα. Εάν ψηφιστεί το συγκεκριμένο σημείο, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και εκκρεμότητες στη λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων πλέον φορέων, που θα κληθούν να διαχειριστούν τη συγκατοίκηση με όρους πολυκατοικίας (κατανομή των κοινοχρήστων χώρων και εξόδων, καθορισμός των κανόνων λειτουργίας του κτιρίου με διαφορετικά κριτήρια λόγω των διαφορετικών λειτουργιών και αναγκών κ.λπ.). Μέχρι σήμερα, τα δύσκολα αυτά ζητήματα ετύγχαναν επίλυσης, διότι ρυθμίζονταν από ένα όργανο, δηλαδή το Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΙΕ έχει την πλήρη κυριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται και ότι η πρόβλεψη περί αποκλειστικής χρήσης των χώρων που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ από το νέο ΕΚΤ ως διακριτό ΝΠΙΔ οδηγεί κατ’ ουσίαν στην πλήρη αποστέρηση μεγάλου μέρους της περιουσίας του ΕΙΕ, με συνακόλουθη προσβολή του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ΔΣ του ΕΙΕ έχει διαχρονικά διατυπώσει την άποψη ότι οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν για τη λειτουργία των Ινστιτούτων. Ως πρώτο αίτημα προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, αναφέρθηκε εγγράφως (στις 31-7-2019) το πρόβλημα της ανεπάρκειας των χώρων και το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν πλέον για την τοποθέτηση και ορθή λειτουργία του συνεχώς αυξανόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για τη διενέργεια σύγχρονων ερευνητικών δράσεων. Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε η άμεση μετεγκατάσταση της Συντονιστικής Μονάδας του «United Nations Environmental Program – UNEP» και η λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της UNEP, μέσω της οποίας έχει εκμισθωθεί (χωρίς τη βούληση του Ιδρύματος), ο δεύτερος όροφος του κτιρίου στη UNEP.

  Συνεπώς, το πρώτο και κύριο αίτημα της Διοίκησης του ΕΙΕ είναι η διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του νομοσχεδίου και η ένταξη μεταβατικής διάταξης, όπου θα προβλέπεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ με προσωρινή παραχώρηση χρήσης για ένα έτος, ενώ το ΕΚΤ θα επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται η λειτουργία του εντός του κτιρίου του ΕΙΕ.»

  Στην ίδια παράγραφο γίνεται για πρώτη αναφορά στη βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στην παράγραφο 5 (ή σε άλλο σημείο) όπου αναφέρεται και αναλύεται ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ. Η μόνη αναφορά που σχετίζεται με τη βιβλιοθήκη είναι η αναφορά σε «ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” του ΕΙΕ αποτελεί έναν χώρο και μία υποδομή που υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις και τους ερευνητές του ΕΙΕ στις εργασίες τους, ενώ φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά από το συγκεκριμένο χώρο. Οι συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά κάλυπταν και καλύπτουν διάφορες επιστημονικές περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές ενδιαφέροντος του ΕΙΕ όπου δίδεται διαχρονικά προτεραιότητα. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει μακρά ιστορία, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αναγνωστών και είναι γνωστός ως Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η εν λόγω Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1960, ενώ το 1993 ονομάσθηκε Bιβλιοθήκη «K.Θ. Δημαρά» στη μνήμη του εμπνευστή της και ενός από τους ιδρυτές του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών στην Eλλάδα.

  Η αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από τον φυσικό της χώρο, χωρίς πραγματικό λόγο. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαρά», το προσωπικό και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι η εν λόγω λειτουργία δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Να σημειωθεί ότι στην παράγραφο 14 του άρθρου 32 του ΠΔ 226/1989, αναφέρεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως επιστημονικής εγκατάστασης εθνικής χρήσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην πρόσφατη εκφρασμένη άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΙΕ για τη διατήρηση της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ως δημόσιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ μελετώντας το σχέδιο νόμου διέκρινε -μεταξύ άλλων- τα εξής σημεία που στο μέλλον είναι πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα:
  α) το ΕΚΤ ως ΝΠΙΔ μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο με κρατική χρηματοδότηση το οποίο απολαμβάνει μία σειρά από απαλλαγές (φορολογικές κ.α.), το οποίο εντούτοις «λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (παραγρ. 3 του άρθρ. 59), αλλά και εν μέρει με βάση το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας (παρ. 14 του ίδιου άρθρου)!
  β) παρότι το ΕΚΤ συνεχίζει να « έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.», δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου περί των τυπικών ή θεσμικών προσόντων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και δεν είναι σαφές εάν σε αυτό θα υπάρχουν εκπρόσωποι του ΕΙΕ και της ερευνητικής κοινότητας και δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιστημονικές προδιαγραφές άσκησης του ρόλου που ανατίθεται στο νέο ΕΚΤ
  γ) αφήνει μετέωρη την εργασιακή θέση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ΕΚΤ (ιδιαίτερα των εξ αυτών ΕΛΕ), αφού το προσωπικό του ΕΚΤ προσλαμβάνεται και τοποθετείται απλώς στο ΕΚΤ από το ΔΣ, χωρίς κανένα κριτήριο επιστημονικό, ερευνητικό ή άλλο
  δ) προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΙΕ, πολλές από τις οποίες απαιτούν άμεση νομοθετική ρύθμιση, ενώ ταχεία ρύθμιση χρήζουν και οι σημερινές και μελλοντικές σχέσεις και υποχρεώσεις του ΕΚΤ προς το ΕΙΕ, αφού πλέον θα αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως και η κατανομή των χώρων, σε ένα κτίριο μάλιστα υπερκορεσμένο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και η πρόβλεψη περί καθολικής διαδοχής κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης που είχε το ΕΚΤ/ΕΙΕ στο νέο ΕΚΤ είναι πιθανό να δημιουργήσει επιπλοκές στη σχέση των δύο φορέων.

  Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΙΕ ζητά να ενταχθεί και πρόβλεψη κατάργησης της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4386/2016 περί συμμετοχής του Διευθυντή του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, παράλληλα με την προβλεπόμενη κατάργηση της παρ.1 περιπτ. στ των άρθρων 7 και 10 του ΠΔ 226/1989, για να μην τεθούν θέματα νομιμότητας στη λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. το ΕΙΕ κρίνει ότι η αναβολή της ψήφισης του εν λόγω άρθρου θα έδινε τη δυνατότητα να θεραπευθούν ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τη σχέση ΕΙΕ και ΕΚΤ καθώς και τη λειτουργία των δύο νέων φορέων.

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:42 | Μ. Ε.

  Τα άτομα που θα απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του φορέα θα πρέπει να προέρχονται από συγκεκριμένους θεσμούς που έχουν οριστεί εκ των προτέρων και σχετίζονται με τα αντικείμενα του φορέα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ερευνητές από ελληνικά ερευνητικά κέντρα ή καθηγητές από πανεπιστημιακά τμήματα. Επίσης οφείλεται η πρόβλεψη εκπροσώπησης των εργαζομένων με εκλεγμένο αντιπρόσωπό τους στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα.
  Η βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανατίθεται σε εξωτερικό φορέα (ΕΚΤ). Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα προβληματικό αφού το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει μέσω της βιβλιοθήκης του την πολιτική ανάπτυξης υπηρεσιών ή διαχείρισης των συλλογών κτλ που το ίδιο κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των στόχων. του

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:52 | Ιωάννα Πετροχείλου-Γραμματεία ΔΣ ΕΙΕ

  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

  Εισαγωγή – Ιστορικό

  To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (BIE) με Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1958. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η ενίσχυση των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών δημιουργικής έρευνας για τους Έλληνες επιστήμονες και η ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για την απόκτηση άρτιας επιστημονικής μόρφωσης και ερευνητικής εμπειρίας.

  Στην αρχή της λειτουργίας του, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτούργησε όχι μόνο ως φορέας υλοποίησης έρευνας μέσω των Ινστιτούτων του, αλλά και ως φορέας χρηματοδότησης και υποστήριξης της έρευνας με πανελλήνια εμβέλεια. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βάσει του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» ως ισχύει, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα και Υπηρεσίες:
  • το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  • το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)
  • το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
  • το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
  • την Υπηρεσία Υποστήριξης

  Για πάνω από εξήντα χρόνια το ΕΙΕ είναι και αποτελεί ένα πολύ βασικό θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής έρευνας και επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος τυγχάνουν ευρύτερης αναγνώρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το Ίδρυμα τυγχάνει διεθνούς αποδοχής ως πόλος Αριστείας.

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΙΕ αποτελεί ο διττός χαρακτήρας του, ο οποίος στηρίζεται στην συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών τομέων. Αυτό δημιουργεί ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που έχει πάντα θετικό και ανανεωτικό αποτέλεσμα στον καινοτομικό χαρακτήρα του.

  Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου επί του νομοσχεδίου σχετικά με το ΕΚΤ

  Η αποκοπή του ΕΚΤ από το ΕΙΕ έρχεται να διακόψει με βίαιο τρόπο μία συνύπαρξη 30 και πλέον χρόνων. Ήταν μία συμβίωση που δεν ήταν πάντα αρμονική και χωρίς προβλήματα, κυρίως επειδή το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του ΕΚΤ/ΕΙΕ εντός ενός ενιαίου νομικού προσώπου, του ΕΙΕ, δημιουργούσε συχνά προβλήματα.

  Η απόφαση της Κυβέρνησης περί μετατροπής του ΕΚΤ σε ΝΠΙΔ ακρωτηριάζει το ΕΙΕ και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση ή ενημέρωση του ΔΣ του ΕΙΕ, όπου ανήκε το ΕΚΤ/ΕΙΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η ενέργεια στη λειτουργία του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ.».

  Η πρόβλεψη περί παραμονής του νέου ΕΚΤ στους χώρους όπου σήμερα στεγάζεται, θα δημιουργήσει ποίκιλλα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Στην τρέχουσα κατάσταση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ χρησιμοποιεί χώρους σε διάφορα σημεία του κτιρίου (τμήμα 6ου ορόφου, λίγα γραφεία στο ισόγειο του πολυορόφου, ισόγειο της βιβλιοθήκης, μεγάλο μέρος των χώρων του υπογείου του κτιρίου κ.λπ.), ενώ μέρος του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ στεγάζεται διαχρονικά στον ημιόροφο της βιβλιοθήκης. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν δύο διακριτοί φορείς να συστεγάζονται και να μοιράζονται ατάκτως τα γραφεία, χωρίς να υπάρχει διακριτός χώρος για κάθε φορέα. Εάν ψηφιστεί το συγκεκριμένο σημείο, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και εκκρεμότητες στη λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων πλέον φορέων, που θα κληθούν να διαχειριστούν τη συγκατοίκηση με όρους πολυκατοικίας (κατανομή των κοινοχρήστων χώρων και εξόδων, καθορισμός των κανόνων λειτουργίας του κτιρίου με διαφορετικά κριτήρια λόγω των διαφορετικών λειτουργιών και αναγκών κ.λπ.). Μέχρι σήμερα, τα δύσκολα αυτά ζητήματα ετύγχαναν επίλυσης, διότι ρυθμίζονταν από ένα όργανο, δηλαδή το Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΙΕ έχει την πλήρη κυριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται και ότι η πρόβλεψη περί αποκλειστικής χρήσης των χώρων που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ από το νέο ΕΚΤ ως διακριτό ΝΠΙΔ οδηγεί κατ’ ουσίαν στην πλήρη αποστέρηση μεγάλου μέρους της περιουσίας του ΕΙΕ, με συνακόλουθη προσβολή του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ΔΣ του ΕΙΕ έχει διαχρονικά διατυπώσει την άποψη ότι οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν για τη λειτουργία των Ινστιτούτων. Ως πρώτο αίτημα προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, αναφέρθηκε εγγράφως (στις 31-7-2019) το πρόβλημα της ανεπάρκειας των χώρων και το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν πλέον για την τοποθέτηση και ορθή λειτουργία του συνεχώς αυξανόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για τη διενέργεια σύγχρονων ερευνητικών δράσεων. Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε η άμεση μετεγκατάσταση της Συντονιστικής Μονάδας του «United Nations Environmental Program – UNEP» και η λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της UNEP, μέσω της οποίας έχει εκμισθωθεί (χωρίς τη βούληση του Ιδρύματος), ο δεύτερος όροφος του κτιρίου στη UNEP.

  Συνεπώς, το πρώτο και κύριο αίτημα της Διοίκησης του ΕΙΕ είναι η διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του νομοσχεδίου και η ένταξη μεταβατικής διάταξης, όπου θα προβλέπεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ με προσωρινή παραχώρηση χρήσης για ένα έτος, ενώ το ΕΚΤ θα επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται η λειτουργία του εντός του κτιρίου του ΕΙΕ.»

  Στην ίδια παράγραφο γίνεται για πρώτη αναφορά στη βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στην παράγραφο 5 (ή σε άλλο σημείο) όπου αναφέρεται και αναλύεται ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ. Η μόνη αναφορά που σχετίζεται με τη βιβλιοθήκη είναι η αναφορά σε «ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” του ΕΙΕ αποτελεί έναν χώρο και μία υποδομή που υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις και τους ερευνητές του ΕΙΕ στις εργασίες τους, ενώ φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά από το συγκεκριμένο χώρο. Οι συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά κάλυπταν και καλύπτουν διάφορες επιστημονικές περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές ενδιαφέροντος του ΕΙΕ όπου δίδεται διαχρονικά προτεραιότητα. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει μακρά ιστορία, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αναγνωστών και είναι γνωστός ως Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η εν λόγω Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1960, ενώ το 1993 ονομάσθηκε Bιβλιοθήκη «K.Θ. Δημαρά» στη μνήμη του εμπνευστή της και ενός από τους ιδρυτές του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών στην Eλλάδα.

  Η αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από τον φυσικό της χώρο, χωρίς πραγματικό λόγο. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαρά», το προσωπικό και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι η εν λόγω λειτουργία δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Να σημειωθεί ότι στην παράγραφο 14 του άρθρου 32 του ΠΔ 226/1989, αναφέρεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως επιστημονικής εγκατάστασης εθνικής χρήσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην πρόσφατη εκφρασμένη άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΙΕ για τη διατήρηση της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ως δημόσιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ μελετώντας το σχέδιο νόμου διέκρινε -μεταξύ άλλων- τα εξής σημεία που στο μέλλον είναι πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα:
  α) το ΕΚΤ ως ΝΠΙΔ μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο με κρατική χρηματοδότηση το οποίο απολαμβάνει μία σειρά από απαλλαγές (φορολογικές κ.α.), το οποίο εντούτοις «λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (παραγρ. 3 του άρθρ. 59), αλλά και εν μέρει με βάση το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας (παρ. 14 του ίδιου άρθρου)!
  β) παρότι το ΕΚΤ συνεχίζει να « έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.», δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου περί των τυπικών ή θεσμικών προσόντων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και δεν είναι σαφές εάν σε αυτό θα υπάρχουν εκπρόσωποι του ΕΙΕ και της ερευνητικής κοινότητας και δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιστημονικές προδιαγραφές άσκησης του ρόλου που ανατίθεται στο νέο ΕΚΤ
  γ) αφήνει μετέωρη την εργασιακή θέση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ΕΚΤ (ιδιαίτερα των εξ αυτών ΕΛΕ), αφού το προσωπικό του ΕΚΤ προσλαμβάνεται και τοποθετείται απλώς στο ΕΚΤ από το ΔΣ, χωρίς κανένα κριτήριο επιστημονικό, ερευνητικό ή άλλο
  δ) προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΙΕ, πολλές από τις οποίες απαιτούν άμεση νομοθετική ρύθμιση, ενώ ταχεία ρύθμιση χρήζουν και οι σημερινές και μελλοντικές σχέσεις και υποχρεώσεις του ΕΚΤ προς το ΕΙΕ, αφού πλέον θα αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως και η κατανομή των χώρων, σε ένα κτίριο μάλιστα υπερκορεσμένο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και η πρόβλεψη περί καθολικής διαδοχής κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης που είχε το ΕΚΤ/ΕΙΕ στο νέο ΕΚΤ είναι πιθανό να δημιουργήσει επιπλοκές στη σχέση των δύο φορέων.

  Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΙΕ ζητά να ενταχθεί και πρόβλεψη κατάργησης της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4386/2016 περί συμμετοχής του Διευθυντή του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, παράλληλα με την προβλεπόμενη κατάργηση της παρ.1 περιπτ. στ των άρθρων 7 και 10 του ΠΔ 226/1989, για να μην τεθούν θέματα νομιμότητας στη λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. το ΕΙΕ κρίνει ότι η αναβολή της ψήφισης του εν λόγω άρθρου θα έδινε τη δυνατότητα να θεραπευθούν ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τη σχέση ΕΙΕ και ΕΚΤ καθώς και τη λειτουργία των δύο νέων φορέων.

 • 1 Αυγούστου 2019, 19:44 | Γιάννης

  Στην παράγραφο 11 του άρθρου 59 γίνεται λόγος για το ερευνητικό έργο του ΕΚΤ. Στην υπάρχουσα κατάσταση το ΕΚΤ/ΕΙΕ δεν έχει θεσμοθετημένη παραγωγή ερευνητικού έργου. Στη νέα κατάσταση θα έχει; Και αν ναι, ποια κατεύθυνση θα έχει αυτό το ερευνητικό έργο και από ποιους ερευνητές θα παραχθεί αφού στο υπάρχον προσωπικό δεν υπάρχει ούτε ένας ερευνητής, παρά μόνο ελάχιστοι ΕΛΕ; Προβλέπεται πρόσληψη ερευνητών; Και αν ναι, τότε γιατί ο νέος φορέας δεν εντάσσεται κάτω από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;

 • 1 Αυγούστου 2019, 19:56 | Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΕ

  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
  επί του άρθρου 59

  Εισαγωγή – Ιστορικό

  To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών (BIE) με Βασιλικό Διάταγμα της 9ης Οκτωβρίου 1958. Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν η ενίσχυση των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα, η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών δημιουργικής έρευνας για τους Έλληνες επιστήμονες και η ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για την απόκτηση άρτιας επιστημονικής μόρφωσης και ερευνητικής εμπειρίας.

  Στην αρχή της λειτουργίας του, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών λειτούργησε όχι μόνο ως φορέας υλοποίησης έρευνας μέσω των Ινστιτούτων του, αλλά και ως φορέας χρηματοδότησης και υποστήριξης της έρευνας με πανελλήνια εμβέλεια. Σήμερα είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Βάσει του ΠΔ 226/89 «Οργανισμός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών» ως ισχύει, το ΕΙΕ αποτελείται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα και Υπηρεσίες:
  • το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
  • το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (ΙΧΒ)
  • το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
  • το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
  • την Υπηρεσία Υποστήριξης (YY)

  Για πάνω από εξήντα χρόνια το ΕΙΕ είναι και αποτελεί ένα πολύ βασικό θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής έρευνας και επιστήμης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος τυγχάνουν ευρύτερης αναγνώρισης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το Ίδρυμα τυγχάνει διεθνούς αποδοχής ως πόλος Αριστείας.

  Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΙΕ αποτελεί ο διττός χαρακτήρας του, ο οποίος στηρίζεται στην συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών τομέων. Αυτό δημιουργεί ένα πλουραλιστικό περιβάλλον που έχει πάντα θετικό και ανανεωτικό αποτέλεσμα στον καινοτομικό χαρακτήρα του.

  Τοποθέτηση Διοικητικού Συμβουλίου επί του νομοσχεδίου σχετικά με το ΕΚΤ

  Η αποκοπή του ΕΚΤ από το ΕΙΕ έρχεται να διακόψει με βίαιο τρόπο μία συνύπαρξη 30 και πλέον χρόνων. Ήταν μία συμβίωση που δεν ήταν πάντα αρμονική και χωρίς προβλήματα, κυρίως επειδή το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του ΕΚΤ/ΕΙΕ εντός ενός ενιαίου νομικού προσώπου, του ΕΙΕ, δημιουργούσε συχνά προβλήματα.

  Η απόφαση της Κυβέρνησης περί μετατροπής του ΕΚΤ σε ΝΠΙΔ ακρωτηριάζει το ΕΙΕ και μάλιστα χωρίς καμία συζήτηση ή ενημέρωση του ΔΣ του ΕΙΕ, όπου ανήκε το ΕΚΤ/ΕΙΕ, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχει αυτή η ενέργεια στη λειτουργία του.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 στην οποία -μεταξύ άλλων- αναφέρεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ το οποίο αποκτά με τη δημοσίευση του παρόντος την αποκλειστική χρήση αυτών καθώς και των χώρων της βιβλιοθήκης του ΕΙΕ, ενώ διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ.».

  Η πρόβλεψη περί παραμονής του νέου ΕΚΤ στους χώρους όπου σήμερα στεγάζεται, θα δημιουργήσει ποίκιλλα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Στην τρέχουσα κατάσταση, το ΕΚΤ/ΕΙΕ χρησιμοποιεί χώρους σε διάφορα σημεία του κτιρίου (τμήμα 6ου ορόφου, λίγα γραφεία στο ισόγειο του πολυορόφου, ισόγειο της βιβλιοθήκης, μεγάλο μέρος των χώρων του υπογείου του κτιρίου κ.λπ.), ενώ μέρος του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ στεγάζεται διαχρονικά στον ημιόροφο της βιβλιοθήκης. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν δύο διακριτοί φορείς να συστεγάζονται και να μοιράζονται ατάκτως τα γραφεία, χωρίς να υπάρχει διακριτός χώρος για κάθε φορέα. Εάν ψηφιστεί το συγκεκριμένο σημείο, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και εκκρεμότητες στη λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων πλέον φορέων, που θα κληθούν να διαχειριστούν τη συγκατοίκηση με όρους πολυκατοικίας (κατανομή των κοινοχρήστων χώρων και εξόδων, καθορισμός των κανόνων λειτουργίας του κτιρίου με διαφορετικά κριτήρια λόγω των διαφορετικών λειτουργιών και αναγκών κ.λπ.). Μέχρι σήμερα, τα δύσκολα αυτά ζητήματα ετύγχαναν επίλυσης, διότι ρυθμίζονταν από ένα όργανο, δηλαδή το Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΕΙΕ έχει την πλήρη κυριότητα του κτιρίου όπου στεγάζεται και ότι η πρόβλεψη περί αποκλειστικής χρήσης των χώρων που χρησιμοποιεί το ΕΚΤ/ΕΙΕ από το νέο ΕΚΤ ως διακριτό ΝΠΙΔ οδηγεί κατ’ ουσίαν στην πλήρη αποστέρηση μεγάλου μέρους της περιουσίας του ΕΙΕ, με συνακόλουθη προσβολή του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το ΔΣ του ΕΙΕ έχει διαχρονικά διατυπώσει την άποψη ότι οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές δεν επαρκούν για τη λειτουργία των Ινστιτούτων. Ως πρώτο αίτημα προς τον εποπτεύοντα Υπουργό, αναφέρθηκε εγγράφως (στις 31-7-2019) το πρόβλημα της ανεπάρκειας των χώρων και το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εργαστηριακές εγκαταστάσεις δεν επαρκούν πλέον για την τοποθέτηση και ορθή λειτουργία του συνεχώς αυξανόμενου εργαστηριακού εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών που απαιτείται για τη διενέργεια σύγχρονων ερευνητικών δράσεων. Με την ίδια επιστολή ζητήθηκε η άμεση μετεγκατάσταση της Συντονιστικής Μονάδας του «United Nations Environmental Program – UNEP» και η λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και της UNEP, μέσω της οποίας έχει εκμισθωθεί (χωρίς τη βούληση του Ιδρύματος), ο δεύτερος όροφος του κτιρίου στη UNEP.

  Συνεπώς, το πρώτο και κύριο αίτημα της Διοίκησης του ΕΙΕ είναι η διαγραφή της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 14 καθώς και της επανάληψής της ως δεύτερη πρόταση της παραγράφου 16 του άρθρου 59 του νομοσχεδίου και η ένταξη μεταβατικής διάταξης, όπου θα προβλέπεται ότι «Οι χώροι που καταλαμβάνονται σήμερα από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ με προσωρινή παραχώρηση χρήσης για ένα έτος, ενώ το ΕΚΤ θα επιβαρύνεται με τα λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται η λειτουργία του εντός του κτιρίου του ΕΙΕ.»

  Στην ίδια παράγραφο γίνεται για πρώτη αναφορά στη βιβλιοθήκη του ΕΙΕ. Σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη λειτουργία της βιβλιοθήκης στην παράγραφο 5 (ή σε άλλο σημείο) όπου αναφέρεται και αναλύεται ο θεσμικός ρόλος του ΕΚΤ. Η μόνη αναφορά που σχετίζεται με τη βιβλιοθήκη είναι η αναφορά σε «ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό».

  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη “K. Θ. Δημαράς” του ΕΙΕ αποτελεί έναν χώρο και μία υποδομή που υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις και τους ερευνητές του ΕΙΕ στις εργασίες τους, ενώ φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιστημόνων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων καθώς και να αποκτήσει ηλεκτρονική πρόσβαση σε περιοδικά από το συγκεκριμένο χώρο. Οι συνδρομές σε ηλεκτρονικά περιοδικά κάλυπταν και καλύπτουν διάφορες επιστημονικές περιοχές, συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές ενδιαφέροντος του ΕΙΕ όπου δίδεται διαχρονικά προτεραιότητα. Ο συγκεκριμένος χώρος έχει μακρά ιστορία, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό αναγνωστών και είναι γνωστός ως Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η εν λόγω Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1960, ενώ το 1993 ονομάσθηκε Bιβλιοθήκη «K.Θ. Δημαρά» στη μνήμη του εμπνευστή της και ενός από τους ιδρυτές του Eθνικού Iδρύματος Eρευνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη δημόσια βιβλιοθήκη επιστημονικών περιοδικών στην Eλλάδα.

  Η αποκοπή της Βιβλιοθήκης από το ΕΙΕ έρχεται να στερήσει μία ιστορική υποδομή της χώρας από τον φυσικό της χώρο, χωρίς πραγματικό λόγο. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης είναι διακριτή και δεν σχετίζεται άμεσα με τις ψηφιακές υποδομές και δράσεις του ΕΚΤ. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ότι η Βιβλιοθήκη “K.Θ. Δημαρά», το προσωπικό και οι πόροι της θα πρέπει να παραμείνουν στο ΕΙΕ, διότι η εν λόγω λειτουργία δεν σχετίζεται και δεν αφορά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Να σημειωθεί ότι στην παράγραφο 14 του άρθρου 32 του ΠΔ 226/1989, αναφέρεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης όλων των χώρων της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως επιστημονικής εγκατάστασης εθνικής χρήσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά και στην πρόσφατη εκφρασμένη άποψη του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΙΕ για τη διατήρηση της Βιβλιοθήκης του ΕΙΕ ως δημόσιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης.

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕ μελετώντας το σχέδιο νόμου διέκρινε -μεταξύ άλλων- τα εξής σημεία που στο μέλλον είναι πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα:
  α) το ΕΚΤ ως ΝΠΙΔ μετατρέπεται σε ένα υβρίδιο με κρατική χρηματοδότηση το οποίο απολαμβάνει μία σειρά από απαλλαγές (φορολογικές κ.α.), το οποίο εντούτοις «λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας» (παραγρ. 3 του άρθρ. 59), αλλά και εν μέρει με βάση το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας (παρ. 14 του ίδιου άρθρου)!
  β) παρότι το ΕΚΤ συνεχίζει να « έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.», δεν υπάρχει καμία αναφορά στο σχέδιο νόμου περί των τυπικών ή θεσμικών προσόντων των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και δεν είναι σαφές εάν σε αυτό θα υπάρχουν εκπρόσωποι του ΕΙΕ και της ερευνητικής κοινότητας και δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επιστημονικές προδιαγραφές άσκησης του ρόλου που ανατίθεται στο νέο ΕΚΤ
  γ) αφήνει μετέωρη την εργασιακή θέση και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο ΕΚΤ (ιδιαίτερα των εξ αυτών ΕΛΕ), αφού το προσωπικό του ΕΚΤ προσλαμβάνεται και τοποθετείται απλώς στο ΕΚΤ από το ΔΣ, χωρίς κανένα κριτήριο επιστημονικό, ερευνητικό ή άλλο
  δ) προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στη λειτουργία του ΕΙΕ, πολλές από τις οποίες απαιτούν άμεση νομοθετική ρύθμιση, ενώ ταχεία ρύθμιση χρήζουν και οι σημερινές και μελλοντικές σχέσεις και υποχρεώσεις του ΕΚΤ προς το ΕΙΕ, αφού πλέον θα αποτελούν δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα, όπως και η κατανομή των χώρων, σε ένα κτίριο μάλιστα υπερκορεσμένο. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι και η πρόβλεψη περί καθολικής διαδοχής κάθε δικαιώματος και υποχρέωσης που είχε το ΕΚΤ/ΕΙΕ στο νέο ΕΚΤ είναι πιθανό να δημιουργήσει επιπλοκές στη σχέση των δύο φορέων.

  Τέλος, το Δ.Σ. του ΕΙΕ ζητά να ενταχθεί και πρόβλεψη κατάργησης της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4386/2016 περί συμμετοχής του Διευθυντή του ΕΚΤ/ΕΙΕ στο Δ.Σ. του ΕΙΕ, παράλληλα με την προβλεπόμενη κατάργηση της παρ.1 περιπτ. στ των άρθρων 7 και 10 του ΠΔ 226/1989, για να μην τεθούν θέματα νομιμότητας στη λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΙΕ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του ΕΙΕ κρίνει ότι η αναβολή της ψήφισης του εν λόγω άρθρου θα έδινε τη δυνατότητα να θεραπευθούν ορισμένα σημεία που ενδεχομένως να επηρεάσουν δυσμενώς τη σχέση ΕΙΕ και ΕΚΤ καθώς και τη λειτουργία των δύο νέων φορέων.

 • Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ.Π-Ε.Ι.Ε)
  Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
  τηλ.2107273527 , e-mail speie@eie.gr
  Αναγ.Αποφ.3740/75- Αρ. Γεν.5716-Ειδ.1622/76

  Ο Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στη μεθόδευση της απόσπασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από το σώμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών όπως προτείνεται από το άρθρο 59 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=6800#nogo) του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα:

  1. Ο νέος ρόλος του ΕΚΤ ως μία ευέλικτη μονάδα εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας αντιβαίνει στο θεσμικό του ρόλο που είναι η υποστήριξη της Έρευνας ως Υποδομή Εθνικής Εμβέλειας. Η αποκοπή του από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και κατ’ επέκταση από τον ερευνητικό ιστό της χώρας αποτελεί αρνητική εξέλιξη για το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας της χώρας.
  2. Δεν εξασφαλίζεται το καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων του ΕΚΤ με τις προτεινόμενες διατάξεις. Οι υπάλληλοι του ΕΚΤ είναι υπάλληλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και εξ αυτού του γεγονότος έχουν, εκτός από τις συμβάσεις τους, και σειρά δικαιωμάτων που απορρέουν από τις αποφάσεις του ΕΙΕ και αφορούν ειδικότητες, κατατάξεις, υπηρεσιακές μεταβολές, καθεστώτα απασχόλησης, θέσεις και τμήματα.
  3. Δημιουργεί πεδία σύγκρουσης σε ένα χώρο εργασίας που αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΙΕ, όπου αρμονικά μέχρι σήμερα εργάζονταν όλοι οι υπάλληλοι του ΕΙΕ, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων του ΕΚΤ, κυρίως με τον επιχειρούμενο καταμερισμό των χώρων και τον τρόπο που θα τους καταλάβει το ΕΚΤ ως νέο νομικό πρόσωπο.

  Κατόπιν των παραπάνω απαιτούμε την απόσυρση του Άρθρου 59 και επιδιώκουμε τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για τα όποια νέα καθήκοντα και αποστολές έχει αποφασιστεί να ανατεθούν στο ΕΚΤ.

  Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

  Βασίλης Ζουμπουρλής Δημήτρης Παλλές

 • 1 Αυγούστου 2019, 18:31 | Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ

  Σύλλογος Προσωπικού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Σ.Π-Ε.Ι.Ε)
  Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
  τηλ.2107273527 , e-mail speie@eie.gr
  Αναγ.Αποφ.3740/75- Αρ. Γεν.5716-Ειδ.1622/76

  Ο Σύλλογος Προσωπικού ΕΙΕ εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στη μεθόδευση της απόσπασης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης από το σώμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών όπως προτείνεται από το άρθρο 59 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=6800#nogo) του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα:

  1. Ο νέος ρόλος του ΕΚΤ ως μία ευέλικτη μονάδα εξυπηρέτησης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας αντιβαίνει στο θεσμικό του ρόλο που είναι η υποστήριξη της Έρευνας ως Υποδομή Εθνικής Εμβέλειας. Η αποκοπή του από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και κατ’ επέκταση από τον ερευνητικό ιστό της χώρας αποτελεί αρνητική εξέλιξη για το σύνολο της ερευνητικής κοινότητας της χώρας.
  2. Δεν εξασφαλίζεται το καθεστώς εργασίας των υπαλλήλων του ΕΚΤ με τις προτεινόμενες διατάξεις. Οι υπάλληλοι του ΕΚΤ είναι υπάλληλοι του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και εξ αυτού του γεγονότος έχουν, εκτός από τις συμβάσεις τους, και σειρά δικαιωμάτων που απορρέουν από τις αποφάσεις του ΕΙΕ και αφορούν ειδικότητες, κατατάξεις, υπηρεσιακές μεταβολές, καθεστώτα απασχόλησης, θέσεις και τμήματα.
  3. Δημιουργεί πεδία σύγκρουσης σε ένα χώρο εργασίας που αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΙΕ, όπου αρμονικά μέχρι σήμερα εργάζονταν όλοι οι υπάλληλοι του ΕΙΕ, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων του ΕΚΤ, κυρίως με τον επιχειρούμενο καταμερισμό των χώρων και τον τρόπο που θα τους καταλάβει το ΕΚΤ ως νέο νομικό πρόσωπο.

  Κατόπιν των παραπάνω απαιτούμε την απόσυρση του Άρθρου 59 και επιδιώκουμε τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για τα όποια νέα καθήκοντα και αποστολές έχει αποφασιστεί να ανατεθούν στο ΕΚΤ.

  Για το ΔΣ

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

  Βασίλης Ζουμπουρλής Δημήτρης Παλλές