Άρθρο 56 – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3607/2007 για την Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται α) από το μοναδικό μέτοχο ή β) από το Ελληνικό Δημόσιο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»
4. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής άλλως με επιχορήγηση Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας,».
5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νομικής μορφής αλλοδαπού Δημοσίου.».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται η περίπτωση η’ ως εξής: «η) έσοδα από επιχορήγηση για την λειτουργία της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
7. Στο εδάφιο α’ της παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες.».
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συμβάσεις αυτές και οι προγραμματικές συμφωνίες δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία.».
9. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από το μοναδικό μέτοχο.».
11. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».
12. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τέσσερις (4) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, στην κενή θέση ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήμονας. 2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των αρμοδίων Υπουργών.».
13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση κοινής απόφασης παύσης του υπευθύνου.».
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 καταργείται.
15. Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.».
16. Στο άρθρο έκτο του ν. 3607/2007 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «5. Στην Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτήν με απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας.».
17. Η παράγραφος 3 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων, με τους περιορισμούς που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας.»
18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
19. Όπου στα άρθρα 8, 20, 21, 23, 24 και 25 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, αναφέρεται ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Απασχόλησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.