Άρθρο 12 – Ρύθμιση θεμάτων ψήφισης προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

1. α. Το πρώτο εδάφιο τη παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.».
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».
2. α. Το πρώτο εδάφιο τη παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.».
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο περιφερειακό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».

 • 31 Ιουλίου 2019, 18:19 | Γιώργος Καλλιαντάσης

  1) Θεωρώ ότι είναι σωστή η διάταξη ότι » Οι εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου», γιατί έτσι εξασφαλίζεται η τήρηση των κριτηρίων της ΚΥΑ περί προυπολογισμού των δήμων και των σχετικών διατάξεων περί προυπολογισμού, με την παρατήρηση ότι συσσωρεύεται υπερβολικός όγκος εργασίας στις υπηρεσίες και στον Π.Ο.Υ.
  2)»…Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».
  Η συγκεκριμμένη διάταξη εμπεριέχει την περίπτωση «πολιτικής σύμπραξης» των παρατάξεων της μειοψηφίας με αποτέλεσμα να μην ψηφίζεται ο προυπολογισμός της παράταξης του δημάρχου. Το ερώτημα (νομικό)είναι πως μπορεί να ξεπερασθούν τα συνταγματικά κωλύμματα ή η υπερνομοθετική ισχύς του ΕΧΤΑ;
  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί το συγκεκριμμένο ζήτημα. Οσοι ζούμε απο κοντά τις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων θεωρούμε βέβαιες τις «πολιτικές συμπράξεις» με οτι μπορεί να σημαίνει αυτό για την λειτουργία των δήμων
  3)Εχουν θεσμοθετηθεί υπερβολικές ευθύνες στο πρόσωπο του ΠΟΥ, ας θεσμοθετηθούν και κάποια κίνητρα

 • 31 Ιουλίου 2019, 11:59 | Kώστας

  Πριν από την κατάθεση του δημοτικού προϋπολογισμού αυτός κατατίθεται και εγκρίνεται ή όχι από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ή και διορθώνεται με βάση της παρατηρήσεις του. Με δεδομένη την προαπαιτούμενη αυτή έγκριση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την ισοσκελισμένη πρόταση του προϋπολογισμού την οποία πιθανά θα καταθέσουν παρατάξεις της αντιπολίτευσης και η οποία αν εγκριθεί δεν θα έχει έγκριση του Παρατηρητηρίου. Η εκ νέου υποβολή στο παρατηρητήριο θα σημαίνει επανάληψη πιθανά της διαδικασίας κλπ.