Άρθρο 04 – Εκλογή νέου δημάρχου ή περιφερειάρχη

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής :
«1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
«Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική πλειοψηφία.».
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητα της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης ΟΤΑ ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήμο.».

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 162 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής :
«Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά την πάροδο τριών ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.»

 • 31 Ιουλίου 2019, 19:16 | Γεώργιος – Χρήστος Σταθάς

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

  Θέλω να προτείνω τις εξής τροποποιήσεις όσον αφορά το άρθρο 4

  1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής :
  «1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι δημοτικοί σύμβουλοι συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των δημοτικών συμβούλων, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.».
  β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :
  «Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία αλλιώς αν και πάλι δεν συγκεντρώσει την απλή πλειοψηφία τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία αν και στην τρίτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η απλή πλειοψηφία τότε διενεργείται κλήρωση.».
  γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
  «4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Επόπτη ΟΤΑ, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη δήμου ελέγχει τη νομιμότητα της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης ΟΤΑ ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στο δήμο.».

  2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
  «1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του περιφερειακού συμβουλίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απλή πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των περιφερειακών συμβούλων, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης.».
  β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 162 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής :
  «Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά την πάροδο τριών ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.»

  Αυτά τα προτείνω γιατί είναι άδικο να εκλέγεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης μόνο από την παράταξη του δημάρχου ή του περιφερειάρχη γιατί τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια δεν πρέπει να είναι σαν μικρά κοινοβούλια που πρέπει π.χ ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής να είναι από την κυβέρνηση κτλ πρέπει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης που αντικαθιστά τον παραιτηθέντα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο να είναι οποιοσδήποτε δημοτικός ή περιφερειακός σύμβουλος ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ανήκει η αν έχει ανεξαρτητοποιηθεί αλλά όχι που έχει απωλέσει το αξίωμα του δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου για οποιοδήποτε λόγο διότι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια υπάρχουν για το καλό του τόπου και όχι για να λειτουργούν σαν μικρά κοινοβούλια όπως το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ

  Γεώργιος-Χρήστος Σταθάς
  Μαθητής Λυκείου
  17 ετών