Άρθρο 43 – Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους.
2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Προμηθειών, β. Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ περιλαμβάνονται: α. η μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρτιση και εκτέλεση του ετησίου προγράμματος παντός είδους προμηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, β. ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των διαγωνισμών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις, γ. η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, δ. η μέριμνα για τη διαχείριση και την δημοσιότητα όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ε. η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα, στ. η τήρηση μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών, ζ. οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο ορισμός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης προς τακτοποίηση των ενταλμάτων και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, η. η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, θ. ο ορισμός και έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, ι. η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωμών δαπανών και η προώθησή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου για ενταλματοποίηση, ια. η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ιβ. η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών,
ιγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ περιλαμβάνονται: α. η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου και η λειτουργία των αποθηκών υλικού, β. η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος αποθήκης του Υπουργείου και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών, γ. η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών, δ. η πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση αυτού, ε. η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου, στ. ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής των μισθωμάτων και των εν γένει παγίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν σε αυτό, ζ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.