Άρθρο 08 – Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».

2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής :
«Άρθρο 268Α Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.».

  • 2 Αυγούστου 2019, 13:48 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ

    Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου «Τεχνικό Πρόγραμμα δήμων και περιφερειών» προβλέπεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο η κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων … Κατά την σύνταξη του Τεχνικού προγράμματος, ο διαχειριζόμενος προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος με το ποσό που είναι δυνατό να διατεθεί με βάσει τα έσοδα. Εάν μία εναλλακτική πρόταση γίνει αποδεκτή, χωρίς αντίστοιχη μείωση δαπάνης άλλου έργου ή κατάργηση κάποιας δράσης ισόποσα, δεν θα υπάρχει ισοσκελισμός εσόδων- εξόδων.Ίσως είναι δυνατή η παράθεση διευκρίνησης ή ακόμη αφού γίνεται δημόσια διαβούλευση γιατί να μη περιορίζεται στο στάδιο αυτό η δυνατότητα παρέμβασης.