Άρθρο 68

H παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.736/1977 ( Α΄316 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει υποχρεωτικά μέλος του Ν.Σ.Κ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους . Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους, διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται οποτεδήποτε ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».