Άρθρο 23 – Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας

1.Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας, (β) Τμήμα Αξιολόγησης Έργων (γ) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας, (δ) Τμήμα Προτύπων.
2.Στο Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση πενταετούς σχεδίου για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Ε.Ψ.Σ.), το οποίο επικαιροποιεί μέσω της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις κάθε εμπλεκόμενου, δημόσιου ή ιδιωτικού, φορέα, καθώς και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών, (β) η εποπτεία της υλοποίησης του Ε.Ψ.Σ. και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω της κατάρτισης επιμέρους σχεδίων δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για την υλοποίηση του, (γ) η ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της Ε.Ψ.Σ. και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού καθώς και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη μέριμνα για την αναμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, (δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη, εκπροσωπώντας τη χώρα, για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για τη ψηφιακή πολιτική ενώ ενσωματώνει την στρατηγική αυτή στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (ε) ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομένων φορέων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέματα του Τμήματος, (στ) η συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διακρατικά δίκτυα, ομάδες εργασίας καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καλών και καινοτόμων πρακτικών για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού, (ζ) η παρακολούθηση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών δεικτών μέτρησης, της ψηφιακής οικονομίας, κοινωνίας και καινοτομίας, και η συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για τη διαχείριση τους σε εθνικό επίπεδο, (η) η διαμόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων στο χώρο της πληροφορικής και η συνεργασία με τους αρμόδιους, εθνικούς και διεθνείς, φορείς για την υλοποίηση τους.
3.Στο Τμήμα Αξιολόγησης Έργων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο συντονισμός της διαδικασίας αποτύπωσης των αναγκών και προτεραιοτήτων των φορέων του Δημοσίου σε τομεακά, εξειδικευμένα και σε έργα τεχνολογικής αναβάθμισης και διασύνδεσης υφιστάμενων συστημάτων Τ.Π.Ε., για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ψ.Σ., (β) η αξιολόγηση των προτάσεων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε. που υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου στους ανωτέρω τομείς και η εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειμένου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου, η κοστολόγηση και προτεραιοποίηση και η εισήγηση προς έγκριση, (γ) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η προέγκριση των τεχνικών δελτίων των φορέων πρότασης, εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Π., (ε) η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής με τη χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.
4.Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) σε εναρμόνιση με την Ε.Ψ.Σ. και τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδομών, της χρήσης Τ.Π.Ε., των υποδομών υπολογιστικού νέφους και των τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης, (β) η ανάπτυξη και διαχείριση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης, (γ) η μέριμνα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (G2G), σε οργανωτικό, θεσμικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο και η δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ τους, μοντελοποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα, (δ) η κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), ο συντονισμός και η εποπτεία της υλοποίησης του και η επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, (ε) η προώθηση συμφωνιών συνεργασίας (διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων) μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, (στ) η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την διαλειτουργικότητα, (ζ) η αξιολόγηση και διαμόρφωση πολιτικών για τα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σε ότι αφορά τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασμό δράσεων για την εφαρμογή της αρχής «Μόνο μία φορά» (Once Only), (η) ο σχεδιασμός των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας, που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας, (θ) η συνεργασία με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ), (ι) η σύνταξη απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνων και πολιτικών διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών Τ.Π.Ε. και η επίβλεβη του υπόλοιπου κύκλου των νέων έργων για να τη διασφάλιση οτι συμμορφώνονται με αυτούς, (δ) η τήρηση στατιστικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και εργαλεία Τ.Π.Ε. που είναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί,
5.Στο Τμήμα Προτύπων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η συνεργασία με την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου, (β) ο ορισμός προτύπων και κανόνων δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και η εποπτεία στην υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, (γ) η εκπόνηση μελετών για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους φορείς του δημόσιου τομέα, η φροντίδα για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, (δ) η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η προσαρμογή και ενσωμάτωσής τους στην Ε.Ψ.Σ. και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής τους στο Δημόσιο Τομέα, (ε) η δημιουρία πρότυπου μοντέλου κοστολόγησης έργων και δράσεων Τ.Π.Ε. με σκοπό την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, (στ) η συνδιαμόρφωση με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων, ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα στην Γενική Γραμματεία για έγκριση και η έκδοση σχετικών προκηρύξεων, (ζ) η μελέτη και εισήγηση της μετάπτωσης υπηρεσιών, υποδομών και εφαρμογών Τ.Π.Ε. φορέων του Δημοσίου, σε κεντρικές υποδομές, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δεδομένων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τη μείωση του κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους, (η) ο συντονισμός της αποτύπωσης των αναγκών βασικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. του Δημοσίου, που μπορούν να ικανοποιηθούν από κεντρικές προμήθειες, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:59 | Ροδή Ιωαννίδου

  Στο Τμήμα Αξιολόγησης Έργων θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η αρμοδιότητα διενέργειας στατιστικών ερευνών – μελετών με τη βοήθεια της ΕΛΣΤΑΤ ,στατιστικά από δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία ώστε να γίνεται εύκολα η διασταύρωση και η αξιολόγηση της εξέλιξης του κάθε έργου και η αξιολόγησή του . Σε πολλούς τομείς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας , αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. κι αναγκαζόμαστε να βασιζόμαστε σε στατιστικά στοιχεία ευρωπαϊκών φόρουμ, ενώσεων , σωματείων ή του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας . Καιρός είναι να αποκτήσουμε τα δικά μας στατιστικά δεδομένα και με αυτά να επιτευχθεί εξορθολογισμός στις δαπάνες και κρατικές χρηματοδοτήσεις προς όφελος όλων μας .
  Ροδή Ιωαννίδου Αντιπρόεδρος ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:58 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

  Η χρήση speech to text σε ομιλίες,εκδηλώσεις δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που ενώ είναι κωφοί γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και οχι νοηματική.Γίνονται ενεργοί πολίτες,εκφράζουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.

 • 1 Αυγούστου 2019, 22:20 | ΓΚΑΜΠΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Στο Τμήμα Αξιολόγησης Έργων θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και η αρμοδιότητα διενέργειας στατιστικών ερευνών – μελετών με τη βοήθεια της ΕΛΣΤΑΤ ,στατιστικά από δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία ώστε να γίνεται εύκολα η διασταύρωση και η αξιολόγηση της εξέλιξης του κάθε έργου και η αξιολόγησή του . Σε πολλούς τομείς δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη χώρα μας , αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. κι αναγκαζόμαστε να βασιζόμαστε σε στατιστικά στοιχεία ευρωπαϊκών φόρουμ, ενώσεων , σωματείων ή του Παγκόσμιου οργανισμού Υγείας . Καιρός είναι να αποκτήσουμε τα δικά μας στατιστικά δεδομένα και με αυτά να επιτευχθεί εξορθολογισμός στις δαπάνες και κρατικές χρηματοδοτήσεις προς όφελος όλων μας . Γκαμπλιά Πολυξένη πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου κωφών και βαρηκόων με μητρική γλώσσα την ελληνική ΑΚΟΥΜΠΩ .