Άρθρο 26 – Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

1.Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών, (β) Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, (γ) Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης.
2.Στο Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η επιχειρησιακή διαχείριση και εκμετάλλευση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ, Πύλη gov.gr) και των συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών, (β) ο έλεγχος, η εκμετάλλευση και ο συντονισμός των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με το τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (γ) ο έλεγχος, η εκμετάλλευση και ο συντονισμός των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία με το τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και με το Τμήμα Διαλειτουργικότητας και Μητρώων, (δ) Η παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
3.Στο Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως: α. την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόμβου eIDAS σε συνεργασία με το Τμήμα Διαλειτουργικότητας, β. τις υπηρεσίες για τη δημιουργία και επικύρωση ψηφιακών υπογραφών, γ. τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τη συστημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. δ. τη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόμβων για συστημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία, ε. την προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση αρχείων Δημόσιας Διοίκησης και τα ηλεκτρονικά αρχεία, στ. τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, ζ. την επιχειρησιακή διαχείριση και εκμετάλλευση οριζόντιων συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων, η. την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), θ. την υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν τεχνικά και λειτουργικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών, ι. τον προσδιορισμό του απαραίτητου Θεσμικού και Κανονιστικού Πλαισίου για τις ψηφιακές υπογραφές, ια. το μοναδικό σημείο επαφής της χώρας, για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAS καθώς και την προσαρμογή, την ενσωμάτωση, την προώθηση και την εποπτεία της εφαρμογής του στο Δημόσιο Τομέα σε συνεργασια με το Τμήμα Ψηφιακών Υπογραφών.
4.Στο Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η εφαρμογή πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και προώθηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων για την υλοποίησή τους, (β) η καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέματα, (γ) η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, (δ) η επιχειρησιακή διαχείριση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ε) η υποβολή και προώθηση της εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (στ) η αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν οργανωτικά, τεχνικά, νομικά και επιχειρησιακά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ζ) η αξιολόγηση προτάσεων πολιτών και υπαλλήλων, (η) η παρακολούθηση και ο συντονισμός ζητημάτων που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση» (Open Government Partnership Initiative), (θ) η συνεργασία με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και η προς το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές του.