Άρθρο 44 – Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι: α. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β. Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών, γ. Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.
2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β. Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, γ. Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται: α. ο προγραμματισμός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τμήματος και η διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων επί αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η τροποποίηση του προϋπολογισμού μέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή της μεταβολής πιστώσεων, β. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών, γ. η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών, δ. η παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών, ε. η καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπολογισμού του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του, στ. η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων σε θέματα προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ζ. η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των προγραμμάτων, η. ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), θ. η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ, ι. η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους, ια. η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιβ. η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, ιγ. η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανομή αυτών, ιδ. η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και μισθωμάτων για τη στέγαση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών, ιε. η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του, ιστ. η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΔΕ, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, ιζ. η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ιη. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνονται: α. η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το ΓΛΚ), β. η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής, γ. η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων, δ. ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων, ε. η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων, στ. η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, ζ. η παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στόχων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, η. ο έλεγχος, η επεξεργασία και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, θ. η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων, ι. ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση, ια. η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 , Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, ιβ. η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, ιγ. η σύνταξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές, ιδ. η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση και καταβολή δόσεων στους εποπτευόμενους φορείς στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται, ιε. η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, σε συνδυασμό με τον ν. 4487/2017, ιστ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ περιλαμβάνονται: α. η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 3871/2010) και του π.δ. 80/2016, β. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος για την υποβολή εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεμβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών, γ. η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού, δ. η σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (ενδεικτικά Βουλή, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία), ε. η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του ΠΔΕ και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, στ. η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ), ζ. η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ, η. η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμο- διότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, θ. η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση, ι. η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της, ια. η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI, ιβ. η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI, ιγ. η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους, ιδ. η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: αα. η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν, ββ. η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγη- θεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης), γγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.