Άρθρο 17

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων των προϊσταμένων της παρούσας παραγράφου διεξάγεται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)».