Άρθρο 57 – Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4339/2015 για την ΕΚΟΜΕ ΑΕ

1. Όπου στο Ν. 4339/2015 αναφέρεται ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Ν. 4339/2015 η φράση «από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του Ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό, γ) Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.»

  • 31 Ιουλίου 2019, 12:18 | Ε.Μ.

    1. Η παρ. 1 του άρθρου 57 να αναδιατυπωθεί ως εξής:
    «1. Όπου στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) αναφέρεται ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης», διαφορετικά, αν μείνει η διατύπωση ως έχει, καταλαμβάνει και τα υπόλοιπα κεφάλαια του νόμου που αφορούν σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία πλέον δεν υπάγεται στο Υπουργείο ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019.