Άρθρο 20 – Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

1.Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών που συστάθηκε με το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) διαρθρώνεται ως εξής: (α) Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, (β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
2.Από το πεδίο εφαρμογής των επόμενων άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται (α) τα διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής του δημόσιου τομέα, (β) τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

  • 1 Αυγούστου 2019, 19:58 | ΑΝΤΡΕΑΣ

    Πολύ σωστά καταργείται η εμεση εκλογή προέδρου κοινότητας και η ανάδειξη του πλειοψηφών συμβούλου του πρώτου σε δύναμη συνδυασμού . Το υπάρχων σύστημα βρίθει παραδόξων . Δυο μήνες μετά τις εκλογές και ακόμα ψάχνουν τον πρόεδρο .Παζαρια ραδιουργίες και συνδιαλλαγή συνθέτουν ένα νοσηρό σκηνικό .Η περίπτωση κλήρωσης αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση αφού μπορεί ο τυχερός της κλήρωσης να εκφράζει ένα ποσοστό π.χ.27% και ο άτυχος το 48% .