Άρθρο 25 – Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών

1.Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: (α) Τμήμα Σχεδιασμού Απλούστευσης Διαδικασιών, (β) Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών(γ) Τμήμα Μητρώου Διαδικασιών, (δ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ε) Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης
2.Στο Τμήμα Σχεδιασμού Απλούστευσης Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής για την απλούστευση των διαδικασιών σε όλο το δημόσιο τομέα σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, (β) η εισήγηση για τομεακές ή θεματικές πολιτικές και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών, (γ) η μελέτη και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, στον τομέα της απλούστευσης και ανασχεδιασμού διοικητικών διαδικασιών και κατόπιν η ελληνική δημόσια διοίκηση, (δ) η προτυποποίηση και πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, (στ) ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους, (ε) η έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, (στ) η διαμόρφωση επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συμπαραγωγή υπηρεσιών με άλλους φορείς του Δημοσίου, με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, (ζ) η ανάπτυξη και η διαχείριση των προτύπων παροχής υπηρεσιών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, (η) ο εθνικός συντονισμός του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα πληροφορίας, (θ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
3.Στο Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η κάθε είδους μέτρηση και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου με σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες μέτρησης, (β) η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και η διατύπωση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της, (γ) η εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων για την απλούστευση διαδικασιών και η διάχυση τους στο δημόσιο τομέα, (δ) η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμβλυνση μορφών κακοδιοίκησης, (ε) η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των επί μέρους υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση για φυσική παρουσία, κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης υπηρεσιών, υπηρεσίες μιας στάσης, κ.λπ.), (στ) η υποδοχή και αξιολόγηση βελτιωτικών προτάσεων και παραπόνων πολιτών, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4.Στο Τμήμα Μητρώου Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωση του με τις μεταβολές απλούστευσης και/ή ψηφιοποίησης που υφίστανται στο σύνολο τους οι διοικητικές διαδικασίες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, (β) η καταγραφή, η αποτύπωση και η μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και η καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους, (γ) η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και η διασφάλιση της φιλικότητας προς τους χρήστες, (δ) η εισήγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, κατευθυντήριων ερμηνευτικών κανόνων ή θετικών ενεργειών, ώστε η δράση της Δημόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών, (ε) η συστηματική και τακτική συνεργασία με τους φορείς και τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης για τη διαμόρφωση και διάθεση διοικητικών εντύπων, (στ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση των φορέων του δημοσίου για την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση της παρεχόμενης από αυτούς πληροφορίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κοινοτικής νομοθεσίας.
5.Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών, πολιτικών και δράσεων για τη δημιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του Ελληνικού Δημοσίου, (β) η αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης ως προς ζητήματα που αφορούν τις υποδομές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης. (γ) ο έλεγχος, η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας τους, (δ) η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους με την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονομικά, διοικητικά θέματα, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού τους, (ε) η μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας Κ.Ε.Π. καθώς και η εισήγηση για την επιχειρησιακή διασύνδεση με καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης, (στ) η τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, η ανάλυση αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κ.Ε.Π., (ζ) η οργάνωση και η λειτουργία των δομών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, (η) η βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς, (θ) η εξέταση αιτημάτων, διαμαρτυριών ή προσφυγών κάθε πολίτη, που εκτιμά ότι η υπηρεσία με την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύμφωνα με την αποστολή της και το γενικότερο συμφέρον, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτησή του.
6.ΣτοΤμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων διοικητικής κωδικοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων, (β) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων που συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας, (γ) η σύνταξη νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών που έχουν εγκριθεί, (δ) η διαχείριση, η αναβάθμιση, ο μετασχηματισμός και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δομής και του περιεχομένου της νομικής βάσης δεδομένων «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης» και ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (e-themis.gov.gr), λαμβανομένων υπόψη των όρων της μεταβίβασης του Έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο, (ε) η επεξεργασία και παροχή κωδικοποιημένης ή μη νομικής πληροφορίας από το Έργο «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης», προς χρήση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων που εκτελούν έργα κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας και κάθε ενδιαφερομένου, (στ) ο καθορισμός, η κατάρτιση, η ενημέρωση και η εν γένει διαχείριση, ως αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Δημόσιας Διοίκησης, του καθολικού νομικού θεματικού ευρετηρίου για την ταξινόμηση των κανόνων δικαίου και τη λογική διασύνδεση μεταξύ τους, (ζ) η επιστημονική και νομική υποστήριξη επί ερωτημάτων και διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, η παρακολούθηση και επίβλεψη δραστηριοτήτων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης, (η) η παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης προς τον Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος και ιδίως επί των πρωτοβουλιών και δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας, (θ) η ανάπτυξη ίδιας μεθοδολογίας και νομοπαραγωγικής τεχνογνωσίας για τις αναγκαίες κατά περίπτωση δράσεις κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας, η διάχυσή της και η παροχή συγκεκριμένων εργαλείων εφαρμογής σε θεσμούς, συλλογικά όργανα, πρωτοβουλίες και δράσεις για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας, (ι) η συμμετοχή ως αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας, καλής νομοθέτησης, βελτίωσης των νομοπαραγωγικών διαδικασιών, και αξιολόγησης έργων κωδικοποίησης, και η πρόταση, υποστήριξη και διαχείριση συμβάσεων και εν γένει συνεργασιών του Υπουργείου με φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά και φυσικά πρόσωπα επί θεμάτων κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας, (ια) η επιστημονική υποστήριξη επί νομικών και κανονιστικών θεμάτων κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκάστοτε Εθνικής Στρατηγικής και της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, (ιβ) η συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων ηλεκτρονικής και πληροφορικής του δικαίου, με έμφαση στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων και της προκοινοβουλευτικής νομοπαραγωγικής διαδικασίας, στην μοντελοποίηση των κανόνων δικαίου, στον λειτουργικό συσχετισμό τους και στην διαχείριση των ενημερώσεων σε βάθος χρόνου, στην διασύνδεση των ποικίλων βάσεων νομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, (ιγ) η εκπόνηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την τροποποίηση, αναμόρφωση ή απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο ανασχεδιασμός, η απλοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  • 8. Το άρθρο 25: «Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: […]
    3. Στο Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) […] (β) η μέτρηση της ικανοποίησης όλων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών με αναπηρία, των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και η διατύπωση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της, (γ) […], (ε) η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των επί μέρους υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση για φυσική παρουσία, κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης υπηρεσιών, υπηρεσίες μιας στάσης, προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία κ.λπ.), […] 4. Στο Τμήμα Μητρώου Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: (α) […], (γ) η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και η διασφάλιση της φιλικότητας και προσβασιμότητας προς τους χρήστες, (δ)[…] 5. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: […] (β) η αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης ως προς ζητήματα που αφορούν τις υποδομές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προσβασιμότητα στους πολίτες με αναπηρία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης, (γ) […]».

    Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και των άρθρων 61,62,63 του ν.4488/2017.