Άρθρο 06 – Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ και των συνδέσμων τους

1. Εφεξής, όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός αιρετών μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αντίστοιχα, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα των μελών αυτών με τους αναπληρωτές τους προέρχονται από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα από τις λοιπές παρατάξεις. Ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων δεν θίγεται.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από ένα (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας που υποδεικνύει εκπρόσωπό του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.».
4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) καταργούνται.

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον Δήμαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται, ακόμη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για το σκοπό αυτό, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω μη αιρετά μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήμο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.».

 • 31 Ιουλίου 2019, 18:45 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ

  Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η παράγραφος 1 του άρθρου 6 θα πρέπει να υπάρχει ρητή διάταξη που να αναφέρεται στην εκλογή του Προέδρου, του Νομικού Προσώπου ή της Δημοτικής Επιχείρησης, από την παράταξη του Δημάρχου ή αλλως να ορίζεται από τον ίδιο! Αλλιώς, στις περιπτώσεις εκείνες που ο Δήμαρχος δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπάρχει η δυνατότητα εκλογής Προέδρου ΔΣ Νομικού Προσώπου ή Δημοτικής Επιχείρησης από άλλη παράταξη, παρα τη θεσμοθέτηση της πλειοψηφίας της παράταξης του Δημάρχου εντός του ΔΣ του εκάστοτε Νομικού προσώπου ή Δημοτικής Επιχείρησης.
  Σε άλλη περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη για τις ΔΕΥΑ και στα υπόλοιπα Νομικά Πρόσωπα και Δημοτικές Επιχειρήσεις.

 • 31 Ιουλίου 2019, 17:09 | Πετρος Βαφινης

  Να συμπεριληφθούν και τα Δημοτικα Λιμενικά Ταμεία και να γίνει ειδική αναφορά σε αυτά καθώς και η διαδικασια συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων .

 • 31 Ιουλίου 2019, 15:58 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΘΕΜΑ΄ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΚΑ κλπ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΕ ΔΣ ΝΠΔΔ καιΝΠΙΔ ΟΤΑ
  ΣΧΕΤ΄ αρθρο 6 σχεδίου.
  Προτείνεται οπως στο άρθρο 6 του παρόντος προστεθεί παράγραφος με αρ 6 ως ακολούθως΄
  » Μέλη ΔΣ νπδδ ή και νπιδ ΟΤΑ , μπορούν να είναι καιιδιώτες συνταξιούχοιΕΦΚΑ κλπ ταμείων, δημότες ή κάτοικοι εφ οσον διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας του νομικου προσώπου.Οισυνταξιούχοι αυτοί δύνανται να λαμβάνουν αποζημιώσεις, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους,μη υπερβαίνουσες το ποσό των 500 ευρω μικτά μηνιαίως και μόνο απο ενα νομικό πρόσωπο του ιδίου ΟΤΑ,χωρίς οι αποζημιώσεις αυτές να εμπίπτουν στα κωλλύματα της ασφαλιστικής Νομοθεσίας περί απασχολήσεως συνταξιούχων»
  Με την προτεινόμενη ρύθμιση,παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στις διοικήσεις των νομικών προσώπων εμπείρων στελεχών για την υποβοήθηση του έργου τους.

 • 31 Ιουλίου 2019, 09:20 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Στην παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 6 πρέπει να προστεθεί ρητή αντίστοιχη διάταξη για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης της παράταξης του Δημάρχου και στις Γενικές Συνελεύσεις Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες είναι μέτοχος ο οικείος Δήμος.
  Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ ορίζονται από την οικεία Γενική Συνέλευσή τους, εκπρόσωποι της οποίας ορίζονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μετόχων τους, ανάλογα με το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν.
  Ελλείψει αντίστοιχης διάταξης, εν προκειμένω, δίνεται η δυνατότητα να μην ορίζεται/ορίζονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκπρόσωπος/οι από την παράταξη του Δημάρχου στις Γενικές Συνελεύσεις ΑΕ ΟΤΑ που συμμετέχει ο οικείος Δήμος, εφόσον αυτός (ο Δήμαρχος) δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποκλείοντας τη δυνατότητά του να έχει λόγο (και) στον ορισμό των μελών του Δ.Σ. των ΑΕ ΟΤΑ που συμμετέχει ο Δήμος.

 • 31 Ιουλίου 2019, 09:42 | Ειρήνη

  Δε γίνεται μνεία για τη διοίκηση των ΝΠΔΔ της παρ. 2 του άρθρου 156 του Ν. 4600/2019, που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι από 1/9/2019.
  Επίσης δεν υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις για την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4600/2019, όπου αποφασίσουν τη μη συμμετοχή των δήμων στο σύνδεσμό, τι θα συμβεί με την κατανομή του προσωπικού, την περιουσία.