Άρθρο 27 – Θέματα Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

1.Οι θέσεις προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι το σύνολο των θέσεων των μεταφερόμενων υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.
2.Οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει κατανέμονται εκ νέου με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες.
3.Στις μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα.