Άρθρο 45 – Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι: α. Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους, β. Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οικονομικής διοίκησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον, γ. Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ, β. Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, γ. Τμήμα Εντολών Πληρωμών.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ περιλαμβάνονται: α. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, β. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016), δ. ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, ε. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, στ. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, ζ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, η. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού, θ. η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ι. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, ια. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα, ιβ. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, ιγ. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ιδ. η τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, ιε. η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
ιστ. η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών, ιζ. η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών, ιη. η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες, ιθ. η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη, κ. η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κα. η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται, κβ. η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014, κγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ περιλαμβάνονται αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθη εντολή, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως: α. η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016), β. ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης, γ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),
δ. ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, ε. η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου, η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους, στ. η τήρηση μισθολογικών μητρώων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών ενταλμάτων,
ζ. η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώσεων βάσει των στοιχείων τους, η. η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών, θ. η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, ι. η συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, ια. η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το μισθολόγιο, ιβ. η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά αργίες, διαθεσιμότητες, ιγ. οι απαντήσεις επί προσφυγών – δικαστικών αποφάσεων, ιδ. η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που αφορούν την συνταξιοδότηση, ιε. η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, ιστ. η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ., ιζ. η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (ενδεικτικά φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων) και η εισήγηση για αναγκαίες μεταβολές, ιη. η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ιθ. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014, κ. η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, κα. η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής, κβ. η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού, κγ. η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος, κδ. η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών, κε. η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου, κστ. η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του, κζ. η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου, κη. η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα, κθ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος,
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ περιλαμβάνονται:
α. η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, β. η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, γ. η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, δ. η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
ε. η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων, στ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.