Άρθρο 58 – Τροποποίηση της ανώνυμης εταιρείας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) και μετονομασία της σε Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α’ 34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α’ 209), το π.δ. 145/2003 (Α’ 121), το ν. 2919/2001 (Α’ 128), το ν. 3438/2006 (Α’ 33), τον ν. 4115/2013 (Α’ 24) και την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α’ 17) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 08/03/2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23/04/2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691, σύμφωνα με την από 24/04/2018 και με Αριθ. Πρωτ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α’ 119), μετονομάζεται σε “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. ” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται με το παρόν άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα είναι “National Infrastructures for Research and Technology” και σε διακριτικό τίτλο ΝΙRΤ. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Νetwork – NREN).
2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε., ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κάθε έργο που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε .κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.
5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. Με την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η θητεία των σημερινών μελών του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα μέλος είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ ΑΕ και προτείνεται από αυτόν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αμοιβή του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του ΔΣ καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του ΔΣ.
6. Το ΔΣ θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα μέλη της οποίας καθώς και οι αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκλογής των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά την πρώτη θητεία της καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της. Η αμοιβή των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε..
7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό προϋπολογισμό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (ΦΕΚ 186 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση φόρων ή τέλους, χαρτοσήμου, πλην του Φ.Π.Α. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου και τρίτων.
9. Επιτρέπεται η απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Γενικός Διευθυντής και οι Διευθυντές της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, μπορεί να προέρχονται από απόσπαση από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διάρκειας ίσης με τον χρόνο απασχόλησής τους. Οι εργαζόμενοι και υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, διατηρούν τις ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι αποσπώμενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης καθώς και κάθε άλλη επιπλέον απολαβή κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, καθώς και με Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρμοδιότητας της. Τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ αμείβονται για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις α’ και γ’ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου ΑΕΙ, ενώ παράλληλα μπορούν να αμείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β’ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, την κατανομή τους σε οργανικές μονάδες και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της , που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με το καταστατικό αυτής, το οποίο καταρτίζεται από το ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και εγκρίνεται από την ΓΣ. Με την θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με το νέο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., το οποίο θα συνταχθεί από το ΔΣ της και θα εγκριθεί με απόφαση της ΓΣ της, ρυθμίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο σκοπό και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωση του, στην έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του Ν.4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Το καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας μετά από πρόταση του ΔΣ της. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το – ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του καταστατικού της και συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που ισχύουν ειδικότερα για την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην ΕΔΕΤ ΑΕ αλλά και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη που αφορά στους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του Ν.4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
12. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή νομίμως εκδοθέντων καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της.
13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α’ 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού και το “Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

 • 2 Αυγούστου 2019, 12:09 | Χρήστος Αργυρόπουλος

  Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Μούσμουλα και επιβεβαιώνω την αναγνωρισιμότητα του ονόματος GRNET (brand name) εντός Ελλάδος καθώς και στο Διεθνές Επιστημονικό και Ερευνητικό οικοσύστημα. Οι δυσκολίες και ο ανθρωποχρόνος που θα απαιτηθεί για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου στην Αγγλική γλώσσα σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο αποτελούν εύλογα και ισχυρά επιχειρήματα για τη διατήρησή του.

  Άλλωστε η δήλωση της κρίσιμης συνεισφοράς της εν λόγω εταιρείας σε θέματα τεχνολογικών υποδομών θα αποτυπωθεί στην νέα ονομασία της και στον ελληνικό διακριτικό τίτλο.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:04 | Ζήνων Μούσμουλας

  Προτείνεται η αλλαγή της προτελευταίας πρότασης της πρώτης παραγράφου του άρθρου 58:
  «Ο αγγλικός τίτλος θα είναι “National Infrastructures for Research and Technology” και σε διακριτικό τίτλο GRNET.»

  Η αλλαγή προτείνεται με γνώμονα την αντιμετώπιση πρακτικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

  * Το όνομα GRNET έχει παγιωθεί ως το σήμα της δικτυακής υποδομής του οργανισμού. Αναφέρεται άμεσα στο Ελληνικό NREN (National Research and Education Network), ενώ το NIRT παραπέμπει μόνο στο γενικό όρο NREN.
  * Το όνομα GRNET περιλαμβάνει τον κωδικό της χώρας, τακτική που υιοθετείται από τους περισσότερους ομότιμους οργανισμούς στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο.
  * Κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί θεωρώντας δεδομένο το όνομα GRNET, κάτι που καθιστά εξαιρετικά επίπονη αν όχι πρακτικά αδύνατη την αλλαγή του. Μεταξύ άλλων το όνομα αυτό είναι κατατεθειμένο σε διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης και φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία του διαδικτύου, και τυχόν απώλεια του μπορεί να διαταράξει τόσο την παροχή υπηρεσιών όσο και τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών εντός και εκτός της χώρας.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:21 | Ανώνυμος Ανώνυμος

  Καλημέρα σας,
  Εφόσον δεν αλλάζει κάτι αναφορικά με το ρόλο, την ουσιαστική δραστηριότητα και το αντικείμενο της εταιρίας θα ήταν ωφέλιμο να μην αλλάξει το όνομα της. Η αλλαγή θα επιφέρει μεγάλη δυσκολία στον επαναπροσδιορισμό του νέου ονόματος ως νέου brand ως προς την αγορά που εξυπηρετεί και θα συνεχίζει να εξυπηρετεί.
  Η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό γνωρίζουν την εταιρία πια με το όνομα ΕΔΕΤ – GRNET. Αυτό αφορά πάρα πολλά θέματα επικοινωνίας όπως π.χ. το όνομα/το διακριτικό/ τα λογότυπα της εταιρίας και των υπηρεσιών/υποδομών/ τα domain names/ τα βίντεο /κείμενα/φυλλάδια/τεχνικά δελτία/εγχειρίδια χρήσης /επιστολόχαρτα/ πινακίδες/λοιπά κείμενα που συσχετίζονται με την ενημέρωση για τα έργα/υπηρεσίες/ υποδομές, οι πληροφορίες και αναφορές που υπάρχουν σε χιλιάδες σημεία μέσα σε Portals και websites των υπηρεσιών, υποδομών και έργων της εταιρίας αλλά και η αναφορά της συμμετοχής της εταιρίας σε πολλαπλά έργα στο εξωτερικό.
  Θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα εργασίας πολλών ανθρώπων και απαραίτητου προϋπολογισμού για τη διεκπεραίωση της αλλαγής ονόματος σε όλα τα κομβικά σημεία αναφοράς της εταιρίας, καθώς και την εκκίνηση ‘χτισίματος’ της νέας ταυτότητας με διάφορους τρόπους επικοινωνίας προς τις ομάδες ενδιαφερομένων, για να κατανοήσει η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το νέο όνομα της εταιρίας. Θα μπορούσε η εταιρία να διατηρήσει τον τίτλο και επωνυμία ώς έχει σήμερα: ΕΔΕΤ – Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, GRNET – Greek Research and Technology Network.
  Σε κάθε περίπτωση είναι ένα brand αναγνωρισμένο και με πολλά θετικά στοιχεία που σχετίζονται με το όνομα και την προσπάθεια του ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία 20 χρόνια να χτίσει τη φήμη που σχετίζεται με το όνομα. Είναι κρίμα να αλλαχθεί το όνομα της εταιρίας, διότι η προσπάθεια να ‘χτιστεί’ νέα ταυτότητα από την αρχή θα είναι πολύ δύσκολη και δαπανηρή και θα πάρει πολλά χρόνια για να πετύχει ξανά κάτι που έχει ήδη κατακτήσει. Παρακαλούμε πολύ λάβετε υπόψη το αίτημα να παραμείνει το όνομα της εταιρίας όπως έχει σήμερα. Ευχαριστώ.

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:25 | Καραλιώτας Τάσος

  Καλημέρα σας,

  πολύ σωστή η θέση σας για την συμμετοχή εκπροσώπου από την μοναδική συλλογικότητα που λειτουργεί στην εταιρεία, το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνεργατών της ΕΔΕΤ, στο ΔΣ της εταιρείας.

  Αντίθετα με ότι αναφέρουν άλλοι συμπολίτες, η ανάδειξη εκπροσώπου μέσα από συλλογικότητες, στις οποίες και οφείλουν να λογοδοτούν για την θέση του στο ΔΣ της εταιρείας, εξασφαλίζει ότι όντως οι θέσεις που εκφράζονται από τον εκπρόσωπο είναι οι θέσεις των εργαζομένων και όχι προσωπικές θέσεις και προτιμήσεις.

  Με εκτίμηση

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:01 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), γνωστό ως Greek Research & Technology Network σε παγκόσμιο
  επίπεδο ως το ελληνικό NREN(National Research and Education Network) φέρει τη λειτουργία ετών υπό αυτή την ονομασία.
  Η αλλαγή του ονόματος θα επιφέρει σύγχυση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:53 | Δημήτριος Καλομοίρης

  Αξιότιμοι κύριοι/ κυρίες.

  Το αγγλικό όνομα grnet δεν πρέπει να αλλάξει. Αυτομάτως χάνει το trust και το credibility των stakeholders του, και δεδομένου ότι οι συνεργασίες του είναι πανευρωπαϊκές θα αργήσει πολύ να εδραιωθεί με το νέο όνομα.

  Με την βεβαιότητα ότι θα είναι άμεση η παρέμβαση σας για την διευθέτηση του ως άνω ζητήματος σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:13 | Ανώνυμος Ανώνυμος

  Δεν είναι σωστό να γίνεται η επιλογή εκπροσώπου των εργαζομένων από τον σύλλογο, όταν υπάρχει δυνατότητα να εκλεγεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
  Αυτό θα ήταν πιο σωστό και πιο νομότυπο, επειδή θα συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι εκπρόσωποι των ταμειακώς εντάξει μελών ενός σωματείου.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:01 | Αντώνης Κοψαύτης

  Το GRNET έχει μια ιστορία πάνω απο 20 χρόνια στο ακαδημαϊκό χώρο(σε πανευρωπαϊκό επίπεδο). Η δε ποιότητα της δουλείας των ανθρώπων του είναι εξαιρετική. Δεδομένου ότι στην πράξη δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σημαντικό στις αρμοδιότητες και στους στόχους της εταιρίας δεν βλέπω το λόγο να αλλάξει όνομα. Θεωρώ ότι το GRNET ως brand name θα πρέπει να παραμείνει.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:47 | Ανώνυμος Ανώνυμος

  Δεν συμφωνώ με την επιλογή εκπροσώπου των εργαζομένων από τον σύλλογο, όταν υπάρχει δυνατότητα να εκλεγεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
  Αυτό θα ήταν πιο σωστό και πιο νομότυπο, επειδή θα συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι εκπρόσωποι των ταμειακώς εντάξει μελών ενός σωματείου.

 • 2 Αυγούστου 2019, 10:19 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Δεν συμφωνώ με την επιλογή εκπροσώπου των εργαζομένων από τον σύλλογο, όταν υπάρχει δυνατότητα να εκλεγεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
  Αυτό θα ήταν πιο σωστό και πιο νομότυπο, επειδή θα συμμετείχαν όλοι οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι εκπρόσωποι των ταμειακώς εντάξει μελών ενός σωματείου.

 • 2 Αυγούστου 2019, 09:32 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

  Στο άρθρο 58 του ν/σ προβλέπεται ο ορισμός ενός μέλους του ΔΣ της ΕΔΕΥΤΕ ΑΕ από τον σύλλογο εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ ΑΕ.
  Οι «συνεργάτες» μιας εταρείας είναι πολύ αόριστη έννοια, και δεν μπορούν να εξομοιώνονται με τους εργαζόμενους, ειδικά ως προς την εκπροσώπηση σε ένα επίσημο όργανο όπως είναι το ΔΣ μιας εταιρεία του δημοσίου.
  Επιπλέον, νομίζω ότι η όποια εκπροσώπηση πρέπει να βγαίνει από τους ίδιους τους εκπροσωπούμενους και όχι από νεφελώδη συνδικαλιστικά σωματεία, που σε πολλές περιπτώσεις δεν εκπροσωπούν το σύνολο των εργαζομένων.

 • 1 Αυγούστου 2019, 16:59 | Ανώνυμος

  Η μετονομασία ενός οργανισμού έρχεται πάντοτε με κάποιο κόστος: τόσο από τα απλά καθημερινά (πινακίδες, έντυπα, επιστολόχαρτα, business cards, κ.λπ.), όσο και από το κόστος της προώθησης του νέου ονόματος, και δη αν η προηγούμενη ονομασία είναι διαδεδομένη και γνωστή στο χώρο.

  Δεδομένου του παραπάνω, καθώς και του ότι στην πράξη δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι στις αρμοδιότητες του οργανισμού, δεν είναι σαφές γιατί πραγματοποιείται μια τέτοια μετονομασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται δε το εξής: «Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία» (ορολογία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη).

  Εφόσον η ΕΔΥΤΕ θα είναι… το ΕΔΕΤ, και ονομάζεται ήδη ΕΔΕΤ τώρα, γιατί να μετονομαστεί σε κάτι άλλο;

  Τέλος, στην παρούσα πρόταση η ονομασία είναι στα ελληνικά «…Τεχνολογίας και Έρευνας», ενώ στα αγγλικά «Research and Technology», οπότε κατ’ ελάχιστον υφίσταται μια δυσαρμονία σε αυτό.

 • 1 Αυγούστου 2019, 11:40 | Φώτης Δημάκης

  Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

  Tο όνομα GRNET είναι ευρέως γνωστό εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα ευρωπαϊκά NRENs και λοιπούς partners. Eίναι εξίσου γνωστή και η ποιότητα της δουλειάς των ανθρώπων του GRNET. Το όνομα GRNET είναι ένα brand name, το οποίο αντί να διαφυλαχθεί, ξαφνικά θα αντικατασταθεί.

  Η αλλαγή θα δημιουργήσει την ανάγκη να εξηγηθεί σε όλους τους partners σε όλα τα ευρωπαϊκά έργα η ασυνήθιστη απόφαση αλλαγής ονομασίας, και ότι στο εξής NIRT ίσον GRNET.

  Η αλλαγή της ονομασίας θα έχει και τεχνικές επιπτώσεις. Η συντομογραφία GRNET και η ανάλυσή της «Greek Research and Technology Network» χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο αριθμό ψηφιακών υπηρεσιών: Identity providers, certification authorities, DNS domains, διευθύνσεις mail και mailing lists, λογισμικό κ.ά.

  Θα υποχρεωθούν τα στελέχη του GRNET/NIRT να αναλάβουν επιπλέον των υπαρχουσών υποχρεώσεών τους και το τεχνικά πολύπλοκο και χρονοβόρο έργο της αντικατάστασης του ονόματος GRNET παντού όπου αυτό υφίσταται; Έχει υπολογιστεί από κάποιον το κόστος της διαδικασίας αυτής σε ανθρωποώρες;

  Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος με χρήση διπλών ονομασιών και πόση θα είναι αυτή;

  Με τιμή,
  Φ.Δ.

 • 31 Ιουλίου 2019, 23:14 | Fotis Dimakis

  Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι,

  Tο όνομα GRNET είναι ευρέως γνωστό εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα ευρωπαϊκά NRENs και λοιπούς partners. Eίναι εξίσου γνωστή και η ποιότητα της δουλειάς των ανθρώπων του GRNET. Το όνομα GRNET είναι ένα brand name, το οποίο αντί να διαφυλαχθεί, ξαφνικά θα αντικατασταθεί.

  Η αλλαγή θα δημιουργήσει την ανάγκη να εξηγηθεί σε όλους τους partners σε όλα τα ευρωπαϊκά έργα η ασυνήθιστη απόφαση αλλαγής ονομασίας, και ότι στο εξής NIRT ίσον GRNET.

  Η αλλαγή της ονομασίας θα έχει και τεχνικές επιπτώσεις. Η συντομογραφία GRNET και η ανάλυσή της «Greek Research and Technology Network» χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλο αριθμό ψηφιακών υπηρεσιών: Identity providers, certification authorities, DNS domains, διευθύνσεις mail και mailing lists, λογισμικό κ.ά.

  Θα υποχρεωθούν τα στελέχη του NIRT να αναλάβουν επιπλέον των υπαρχουσών υποχρεώσεών τους και το τεχνικά πολύπλοκο και χρονοβόρο έργο της αντικατάστασης του ονόματος GRNET παντού όπου αυτό υφίσταται; Έχει υπολογιστεί από κάποιον το κόστος της διαδικασίας αυτής σε ανθρωποώρες;

  Θα υπάρξει μεταβατική περίοδος με χρήση διπλών ονομασιών και πόση θα είναι αυτή;

  Με τιμή,
  Φ.Δ.