Άρθρο 69

Ανακαλούνται αζημίως για το ελληνικό δημόσιο και αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:
α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/271521/22652/22070/700/21.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ 20/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
β. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/695/20.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ», καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ 21/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
γ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052/24383/23748/778/7.6.2019 «Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής (ΦΕΚ 24/Α.Σ.Ε.Π./7.6.2019).
δ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/310032/25316/24664/820/10.6.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή / της Διευθύντριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.». (ΦΕΚ 27/Α.Σ.Ε.Π./10.6.2019).