Άρθρο 46 – Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται: α) της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου, β) της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της, γ) του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της, δ) της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών μονάδων της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, ε) της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, στ) της αναβάθμισης του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, ζ) της βέλτιστης αξιοποίησης του τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι Υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού, β. Τμήμα Προσωπικού ΙΔΑΧ & λοιπών κατηγοριών, γ. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών, δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, ε. Τμήμα Μέριμνας Μέσων & Χώρων, στ. Τμήμα Προσωπικού Εποπτευόμενων Φορέων, ζ. Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών Εποπτευόμενων Φορέων.
3. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ περιλαμβάνονται: α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου, β. Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των μονίμων υπαλλήλων, γ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου, δ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του μονίμου προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε. Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν μόνιμους υπαλλήλους, στ. Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους μόνιμους υπαλλήλους, ζ. Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις μονίμων υπαλλήλων, η. Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θ. Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των μονίμων υπαλλήλων και η μέριμνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους.
4. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ & ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ περιλαμβάνονται: α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Υπουργείου, β. Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των μονίμων υπαλλήλων, γ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό του Υπουργείου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, δ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε. Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στ. Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ζ. Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η. Ο χειρισμός των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο, με κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικό των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα, θ. Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ι. Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και η μέριμνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους.
5. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ περιλαμβάνονται: α. Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως, μεταξύ άλλων, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές, β. Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια, γ. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, δ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας, ε. Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, ζ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής, η. Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, θ. Η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, ι. Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του.
ιβ. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιγ. Η ανίχνευση και επισήμανση των εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ιδ. Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου, ιε. Η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια, ιστ. Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα, ιζ. Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου, ιη. Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, ιθ. Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κ. Η διαχείριση του συστήματος αναρτήσεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
6. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ περιλαμβάνεται: α. Η πάσης φύσεως εποπτεία και ο έλεγχος της ωριαίας παρουσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, όπως προβλέπεται με τη χρήση των τεχνικών και άλλων μέσων που διαθέτει για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία, β. Η μέριμνα για την ορθή καταχώρηση των αδειών των υπαλλήλων του Υπουργείου στο σχετικό αρχείο της Υπηρεσίας, γ. Η έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως άδειες των υπαλλήλων του Υπουργείου, η ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων και των συναρμόδιων Υπηρεσιών εντός και εκτός Υπουργείου, δ. Η μέριμνα για την ορθή τήρηση των διοικητικών διαδικασιών για την πάσης φύσεως υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ε. Η έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου, στ. Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων του Υπουργείου, ζ. Η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής), η. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, θ. Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωσή τους, ι. Η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, ια. Η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δομών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, με αντίστοιχη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού (κατάλογοι αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυποποίηση εγγράφων), ιβ. Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ιγ. Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου, ιδ. Η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, ιε. Η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο του Τμήματος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου.
7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΧΩΡΩΝ το οποίο για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση περιλαμβάνονται τα κάτωθι: α. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, β. Η μέριμνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων, γ. Η μέριμνα εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, η κατανομή και διάθεση μεταφορικών μέσων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου, η κίνηση, η φύλαξη, η συντήρηση και η επισκευή αυτών, δ. Η διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Υπουργείου με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, η διαφύλαξη και καλή χρήση αυτών, ε. Οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η χωροταξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω διαδικασίες, στ. Η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού του Υπουργείου, καθώς και η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, ζ. Η παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, ι. Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ιδιόκτητης ή μισθωμένης κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ια. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία, ιβ. Η μελέτη ή και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους.
8. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνεται: α. Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, β. Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, γ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, δ. Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού αυτού σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του, ε. Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, στ. Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, ζ. Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, η. Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θ. Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και η μέριμνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους.
9. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ περιλαμβάνονται: α. Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου και ο ορισμός εκπροσώπων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως, μεταξύ άλλων, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές, β. Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια, γ. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, δ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του των εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου, η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας, ε. Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, ζ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής, η. Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, θ. Η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας, ι. Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει, ια. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του, ιβ. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, ιγ. Η ανίχνευση και επισήμανση των εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, ιδ. Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, ιε. Η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια, ιστ. Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα, ιζ. Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, ιη. Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, ιθ. Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, κ. Η διαχείριση του συστήματος αναρτήσεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κα. Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, κβ. Η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, κγ. Η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο του Τμήματος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου.

  • 11. Το άρθρο 46 «Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών» να συμπληρωθεί και διορθωθεί ως ακολούθως:
    «1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται: α) της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου, β) της καλής λειτουργίας, προσβασιμότητας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της, γ[…] 7. Στις αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕΣΩΝ & ΧΩΡΩΝ το οποίο για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση περιλαμβάνονται τα κάτωθι: α. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, β. […]»

    Προσοχή: Προτείνεται η διαγραφή του όρου «άτομα με ειδικές ανάγκες» και η αντικατάστασή του από τον συνταγματικά κατοχυρωμένο όρο «άτομα με αναπηρία» (βλ. παρ. 6, άρθρο 21 Συντάγματος της χώρας).