Άρθρο 33 – Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι: (α) Η παροχή υποστήριξης στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέματα, (β) Ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου, (γ) Η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης, (δ) Η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων, (ε) Η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, (στ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού όλων των εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών, β) Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών, γ) Τμήμα Γ’ – Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης, δ) Τμήμα Δ’ – Υποστήριξης Χρηστών, ε) Τμήμα Ε’ – Λειτουργικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρήσης ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, Οικονομικών Υπηρεσιών, και όλων των σχετικών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και συγκεκριμένα: (αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των τροποποιήσεων αυτών, (ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών, (γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’, όπου απαιτείται, (δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις, (στστ) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε οριζόντια συστήματα, (ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων – εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς την διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’.
(β) Τμήμα Β’ – Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών με αρμοδιότητες: (αα) Τη διαχείριση, παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών των Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (όπως, ενδεικτικά υποδομές Data Center, G-cloud, disaster site), (ββ) Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτηρίων που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο, (γγ) Την ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτιρίων Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (δδ) Τη λειτουργία του γραφείου κίνησης, (εε) Τη διαχείριση (προμήθεια – αποθήκευση – διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (στστ) Την οργάνωση των αποθηκών και την ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών με τα απαιτούμενα στοιχεία/δεδομένα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, (ζζ) Τη χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ηη) Τη διαχείριση αξιών και εντύπων, (θθ) Τη διαχείριση συστήματος access control για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστεγαζόμενων στο κτίριο της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
(γ) Τμήμα Γ’ – Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης με αρμοδιότητες: (αα) Τον προγραμματισμό εργασιών εκτυπώσεων, (ββ) Τη σχεδίαση, μοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, (γγ) Την παραγωγή δοκιμίων, (δδ) Την παραγωγή φίλμς, (εε) Τις ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία, (στστ) Τις τελικές διορθώσεις στο μοντάζ, (ζζ) Τη φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους, (ηη) Την προετοιμασία μηχανών, (θθ) Την εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί, (ιι) Τη διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα, (ιαια) Την κοπή και εμφακέλωση εντύπων, (ιβιβ) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης.
(δ) Τμήμα Δ΄ – Υποστήριξης Χρηστών με αρμοδιότητες: (αα) Την άμεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, (ββ) Την ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (γγ) Την υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις ενέργειες για την αντιμετώπισή τους, (δδ) Την παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και λοιπών στατιστικών στοιχείων – δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και τις εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους, (εε) Την οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, την εκπόνηση εισηγήσεων και την εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, (στστ) Την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρμογών και συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, (ζζ) Την ψηφιοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (θθ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρμογές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (ιι) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, (ιαια) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές υπηρεσιών ή/και εφαρμογών άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.
(ε) Τμήμα Ε’ – Λειτουργικής Μέριμνας με αρμοδιότητες: (αα) Τα θέματα ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών, επέκτασης, αναβάθμισης και εν γένει διαχείρισης υποδομών δικτύων, εφαρμογών επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισμού της έδρας του Υπουργείου, (ββ) Τον έλεγχο της πληρότητας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων και δικτύων της έδρας του Υπουργείου, την καλή και ασφαλή λειτουργία τους, τη μέριμνα για τον διαρκή εκσυγχρονισμό και βελτίωσή τους, (γγ) Την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου της έδρας του Υπουργείου, (δδ) Τη συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού της έδρας του Υπουργείου και τη μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτού, (εε) Τη διαχείριση δικτύου της έδρας του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτών, (στστ) Τη διαχείριση των δικτύων της έδρας του Υπουργείου με παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων εισβολέων, (ζζ) Τη συντήρηση υλικού εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου και τη μέριμνα για τη διαρκή διαθεσιμότητα αυτών, (ηη) Την εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων, (θθ) Την μέριμνα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων, (ιι) Την μέριμνα για διαθεσιμότητα εφεδρικών εξυπηρετητών για την υποδομή που στεγάζεται στην έδρα του Υπουργείου και την υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και την εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός λειτουργίας, (ιαια) Την υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών της έδρας του Υπουργείου, (ιβιβ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών χρηστών της έδρας του Υπουργείου, (ιγιγ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων της έδρας του Υπουργείου, (ιδιδ) Την τεχνική υποστήριξη χρηστών της έδρας του Υπουργείου.

  • 9. Το άρθρο 33 «Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «[…]3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως: (α)[…] (δ) Τμήμα Δ΄ – Υποστήριξης Χρηστών με αρμοδιότητες: (αα) Την άμεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς, (ββ) Την ενημέρωση χρηστών […]»

    Αιτιολόγηση: η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται στις απαιτήσεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του ν.3979/2011 και των άρθρων 61,62,63 του ν.4488/2017.