Άρθρο 35 – Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα είναι οι εξής: (α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, (β) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών, (γ) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών, (γ) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών Οικονομικού Τομέα διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως εξής: α) Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, β) Τμήμα Β΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α’ – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με αρμοδιότητες: (αα) Την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμός και την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών Οικονομικού Τομέα, (ββ) Τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών Οικονομικού Τομέα, (γγ) Την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών Οικονομικού Τομέα με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης, (δδ) Τον έλεγχο των εφαρμογών Οικονομικού Τομέα, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών, (εε) Τον καθορισμό των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες, (στστ) Την τεκμηρίωση των εφαρμογών του Οικονομικού Τομέα και των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών, (ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών, (ηη) Η Την αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/ πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα.
(β) Τμήμα Β’ – Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας με αρμοδιότητες: (αα) Τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού που υιοθετεί το Υπουργείο Οικονομικών, (ββ) Την συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους, (γγ) Τον καθορισμό των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, (δδ) Την εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (εε) Την υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για την μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (στστ) Τον έλεγχο και μέτρηση συμμόρφωσης διαδικασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών, (ζζ) Την συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και την συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ηη) Την καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού, (θθ) Την εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ).

 • 2 Αυγούστου 2019, 11:35 | Α. Μ.

  Σχετικά με την αναφορά στο Άρθρο 35-3.α και στο Άρθρο 39-3.α «(ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών» αλλά και την έλλειψη αναφοράς για τη δημιουργία και στρατηγική ανάπτυξη βιβλιοθήκης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημειώνω πως:
  «Οι βιβλιοθήκες των κυβερνητικών υπηρεσιών παρέχουν πληροφορίες σε όσους χαράσσουν πολιτική, σε μέλη της κυβέρνησης και υπαλλήλους και, ενίοτε, στο ευρύ κοινό. Βιβλιοθήκες κυβερνητικών υπηρεσιών είναι οι βιβλιοθήκες που έχουν ιδρυθεί και υποστηρίζονται πλήρως από την κυβέρνηση ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό της. Ενώ το πρωταρχικό κοινό τους είναι η κυβέρνηση, το πραγματικό κοινό που εξυπηρετούν μπορεί να είναι ευρύτερο. Η κυβέρνηση διαθέτει εύρος διοικητικών μονάδων και οργανισμών για να φέρει εις πέρας τις λειτουργίες της, τα οποία πρέπει να διαθέτουν βιβλιοθήκη ή υπηρεσία πληροφόρησης για να υποστηρίζουν τις ανάγκες του μητρικού φορέα. Οι βιβλιοθήκες αυτές έχουν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στους οργανισμούς τους και θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα τους. Επίσης, μπορεί να έχουν ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην εθνική δομή πληροφόρησης ενός κράτους. Η πρωταρχική λειτουργία των κυβερνητικών βιβλιοθηκών είναι να εξυπηρετούν την κυβέρνηση σε διαφορετικά επίπεδα καθιστώντας διαθέσιμες όλων των ειδών τις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται από κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και ιδιώτες. Το επιδιωκόμενο κοινό τους είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, υπουργοί, διοικούντες, επιστήμονες και άλλοι ειδικοί, ερευνητές, και, σε κάποιες περιπτώσεις το ευρύ κοινό. Ο αριθμός των βιβλιοθηκών μπορεί να είναι αξιοσημείωτος, και οι βιβλιοθήκες να διαφέρουν ευρέως ως προς το μέγεθος και το σκοπό τους. Οι βιβλιοθήκες είναι αρμόδιες να συνεισφέρουν και να υποστηρίζουν τους στόχους του οργανισμού στον οποίο ανήκουν και να υποστηρίζουν τις βασικές λειτουργίες των μητρικών οργανισμών, όπως η κατάρτιση προγραμμάτων και πολιτικών, διοικητικές και ρυθμιστικές δράσεις, συμβουλευτικές δράσεις και ερευνητικά προγράμματα.» (Πηγή: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/106-gr.pdf)
  Θέλω να προσθέσω πως οι βιβλιοθήκες, όταν στελεχώνονται με κατάλληλο προσωπικό, δεν είναι μόνο φορείς διαχείρισης βιβλίων (ή άλλων υλικών) ή αρχείων με την έννοια της διαχείρισης μιας αποθήκης παλαιότερων χρόνων. Η βιβλιοθήκη με το κατάλληλο προσωπικό είναι υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων και πληροφορίας (σε φυσική ή ψηφιακή μορφή), με δυνατότητα καταγραφής τους ακολουθώντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται
  • Η αποφυγή επανάληψης των εργασιών
  • Η αποφυγή επανάληψης κακών πρακτικών/λαθών
  • Η βελτίωση των διαδικασιών και των τρόπων εκτέλεσης δραστηριοτήτων
  • Η έγκαιρη και ασφαλής πρόσβαση στην πληροφορία
  • Η εκπαίδευση του κοινού στην οργανωσιακή κουλτούρα, σε τρόπους πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά και σε νέες δεξιότητες
  Συνεπώς, σε ένα υπουργείο που έχει ως βασικό αντικείμενο τη διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών και, κυρίως με υπαρκτή την ανάγκη συστηματικής οργάνωσης και πρόσβασης σε αυτά, θα περίμενα την πρόβλεψη κεντρικής δομής βιβλιοθήκης με βάση τα σύγχρονα πρότυπα (https://www.ifla.org/giops, https://www.ifla.org/government-libraries).