Άρθρο 72

Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του Υπουργού Τουρισμού στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εκδίδονται μετά από αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικών της εταιρειών ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν.3986/2011 και οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής τα εξής:
αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,
ββ. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.».