Άρθρο 74 – Διευκολύνσεις σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης

Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 53 περ. γ’ του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, και της με αριθμ. Φ.5/114196/Β3/4-10-2011 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2234) όπως ισχύει, εμπίπτουν και οι σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ). Η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης της ακαδημαϊκής ταυτότητας στους σπουδαστές των ΑΣΤΕ ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

  • 1 Αυγούστου 2019, 21:32 | Ζωή

    Καιρός ήταν! Αν είναι δυνατόν ολόκληρο υπουργείο και να μη μπορεί να βγάλει ένα πάσο ισοδύναμο με τις άλλες σχολές!

  • 1 Αυγούστου 2019, 21:57 | Βασιλική

    👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻