Άρθρο 62 – Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A’ 191), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του άρθρου 9 του ν.4574/2018 (A’ 191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ. Τυχόν αδιάθετες πιστώσεις ή ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2019 δύναται να χρησιμοποιηθούν στο έτος 2020.».

  • 2 Αυγούστου 2019, 11:15 | Ιωάννης Κυργιόπουλος

    Σε σχέση με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου που αφορά στις πιστώσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού παρατηρείται μια σημαντική μείωση των πιστώσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά τόσο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων όσο και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ. Επίσης δεν υπάρχει καμία πρόσβλεψη για προσλήψεις αναπληρωτών στα ΚΕΣΥ και στις ΕΔΕΑΥ, υποστηρικτικοί θεσμοί με πολύ σημαντικό αποτύπωμα για τους μαθητές, τις οικογένειές του και τη σχολική κοινότητα.
    Θα πρέπει επομένως να προβείτε πιθανότατα σε ανακατανομή των κονδυλίων ή σε στην εξεύρεση νέων πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν τα χιλιάδες λειτουργικά κενά στις δομές τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής (διότι οι μόνμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα το νέο σχολικό έτος), προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από την έναρξή τους.
    Με εκτίμηση, Γιάννης Κυργιόπουλος (αναπληρωτής ψυχολόγος-ΠΕ 23)

  • 30 Ιουλίου 2019, 22:50 | Βολκιδης Μιχαήλ

    Να μην μπει όριο στο ποσό. Κάθε χρόνο οι ανάγκες ποικίλλουν. Την επόμενη σχολική χρονιά, παραδείγματος χάρη σε περίπτωση που δεν γίνουν οι μόνιμοι διορισμοί θα υπάρξει τεράστια μείωση χρηματοδότησης συγκεκριμένων πράξεων.