Άρθρο 42 – Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποστολή την ενιαία οικονομική διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, την καλή λειτουργία και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της, τον οργανωτικό σχεδιασμό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων της και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, της βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι Υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού, β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.