Άρθρο 61 -Μεταβατικές διατάξεις

1.Με διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπηρεσιών, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) και το π.δ. 84/2019.
2.Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) και π.δ. 84/2019.
3.Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 συνεχίζεται το αργότερο μέχρι την 31-12-2019 από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού ή Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4.Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζεται το αργότερο μέχρι την 31-12-2019 από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής.
5.Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή προς το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συμμετέχουν νόμιμα στα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους.
6.Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές, που είχαν στα Υπουργεία από τα προήλθαν.
7.Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του Π.Δ. 142/2017 (Α’ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του Ν.4389/2016 (Α’ 94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρακολουθεί, να υλοποιεί και να παραλαμβάνει συμβάσεις, έργα, προγράμματα τα οποία παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τη δημοσίευση του π.δ. 81/2019. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρέχει μηχανογραφική υποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί με την υπογραφή Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA) μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
8.Κάθε είδους υπηρεσίες πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, παρέχονται εφεξής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
9.Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που βρίσκεται επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής, μεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
10.Η ιδιοκτησία, διοίκηση και διαχείριση των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλαμβάνονται εφεξής από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
11.Τα προβλεπόμενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις υπ’ αρ. Α. 1202/20-05-2019 (ΦΕΚ 1830/Β/23-05-2019) και υπ’ αρ. 67343 ΕΞ/19-06-2019 (ΦΕΚ 2443/Β/20-06-2019) του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το οικονομικό έτος του 2020 και έπειτα.
12.Οι κεντρικές υποδομές και λοιπές υποδομές υποστήριξης κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ ΑΕ εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
13.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
14.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών».
15.Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
16.Οι τρείς (3) θέσεις εμπειρογνωμόνων πληροφορικής με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και τριετή θητεία, του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάσει του π.δ. 81/2019, μετατρέπονται σε θέσεις μονίμου προσωπικού και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ πληροφορικής.
17.Οι υπηρετούντες, με τριετή θητεία, στις θέσεις οι οποίες μετατρέπονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καταλαμβάνουν τις τρείς νέες θέσεις μονίμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ πληροφορικής και κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο των τυπικών προσόντων και του χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει. Με την βαθμολογική τους κατάταξη κατατάσσονται και σε Μ.Κ. με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει. Τυχόν διαφορά ανάμεσα στις καταβαλλόμενες αποδοχές και αυτών της νέας τους θέσης διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4354/2015, η οποία συμψηφίζεται με οιεσδήποτε αυξήσεις στη νέα τους θέση, μέχρι την πλήρη εξαφάνισή της.
18.Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Υπουργών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
19.Οι θητείες των προϊσταμένων κάθε επιπέδου των υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους λήγουν αυτοδικαίως δέκα (10) μέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός δύο (2) μηνών.
20.Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
21.Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν και για τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του παρόντος Μέρους.
22.Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
23.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.