Άρθρο 19 – Σύσταση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

1.Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ) και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία, δύναται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, (β) Μονάδα Β : Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
2.Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις οργανικές μονάδες της ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και υπηρετεί σε αυτήν έως τη λήξη της απόσπασής του.
3.Προϊστάμενος στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ τοποθετούνται με Κοινή Υπουργική Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου στην ΕΔΟΤΠΕ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
4.Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ. Μετά την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ευθύνης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014.
5.Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αναλαμβάνει τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔΟΤΠΕ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.»