Άρθρο 07 – Συμπαραστάτης του Δημότη και Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης

1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010. Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοείται ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης».

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητας εγνωσμένου κύρους ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης.».

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά την λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π. δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.».

 • 31 Ιουλίου 2019, 23:42 | Κωνσταντίνος Παπαστεργίου

  Πολλοί λίγοι πολίτες γνωρίζουν τον θεσμό και ακόμη λιγότεροι τις διαδικασίες που εμπλέκονται.

  Ως αποτέλεσμα ο ρόλος στις περισσότερες των περιπτώσεων να είναι καθαρά διακοσμητικός και να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής των εμπλεκομένων στους ΟΤΑ.

  Θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί ο θεσμός και να αντικατασταθεί με περισσότερο δημοκρατικές διαδικασίες που θα επέτρεπαν τους πολίτες να έχουν μεγαλύτερη συμμέτοχη στην λειτουργία και τις αποφάσεις των ΟΤΑ μεσω ομάδων ενεργών πολιτών. Οποιεδήποτε διαιτησίες χρειαστούν θα αναληφθούν και θα χειριστούν απο εκείνες τις ομάδες.

 • 31 Ιουλίου 2019, 18:54 | Κώστας

  Δεδομένης της υστέρησης στην επικοινωνία διάδρασης των μερών της τοπικής διακυβέρνησης (αιρετοί, στελέχη, υπάλληλοι, πολίτες) και του εργασιακού χρόνου που σπαταλιέται σε άσκοπες επικοινωνιακές διευθετήσεις θεμάτων εντός και εκτός αρμοδιότητας, είναι απαραίτητη η νομολογική χειραγώγηση της επικοινωνίας Διοίκησης- πολιτών με τον θεσμό του συμπαραστάτη του Δημότη ή και Ψηφιακούς σχετικούς μηχανισμούς. Πρέπει να μειωθεί η κατά πρόσωπο επικοινωνία νευραλγικών τμημάτων διαχείρισης των υπηρεσιών με τους πολίτες, και η έμμεση επικοινωνία για προώθηση παράτυπων απαιτήσεων με κανάλι πίεσης και παρέμβασης τους αιρετούς. Ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη πρέπει να μετεξελιχθεί όχι σε έναν μηχανισμό ετεροβαρούς στήριξης των πολιτών αλλά σε ένα μηχανισμό στήριξης της νομιμότητας και της κανονικότητας των διαδικασιών, δεδομένου του ότι την μη χρηστή διακυβέρνηση την στηρίζει το σύνολο των εμπλεκομένων σε αυτήν, και όχι ένα δίπολο «διεφθαρμένων» ή αναποτελεσματικών Δημοτικών ή Δημόσιων υπαλλήλων, απέναντι σε ένα σύνολο «υποδειγματικών» κοινωνικοπολιτικά Δημοτών ή πολιτών. Ο μηχανισμός που μπορεί να ονομαστεί ουδέτερα ως «Δημοτικός Διαμεσολαβητής» θα λειτουργεί ως προθάλαμος συγκέντρωσης αιτημάτων, λύσης δυσλειτουργιών ή παρεξηγήσεων κατά τη λειτουργία της διοίκησης από όπου και αν προέρχονται. Όπως θα μπορεί να προσφεύγει ο κάθε πολίτης για τη λύση ζητημάτων του που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της διοίκησης, έτσι θα μπορεί να προσφεύγει και ένας υπάλληλος η αιρετός για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από την διάδρασή του με οποιονδήποτε μέρος της διακυβέρνησης. Ο θεσμός θα αξιολογεί πια θέματα μπορεί να τα διευθετήσει δίνοντας διευκρινήσεις άμεσα ή ποια από αυτά απαιτούν να κληθούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Έτσι θα πάψουν οι παρεμβάσεις επί της κανονικότητας των διαδικασιών, οι χρονοβόρες συγκρούσεις και «παρασκηνιακές» συνεννοήσεις.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο επιλεγμένος «Συμπαραστάτης» να κατέχει υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα όσον αφορά στη γνωσιακή βάση νομικών, διοικητικών θεμάτων και αειφορικών στρατηγικών.

 • 31 Ιουλίου 2019, 16:59 | Ευάγγελος Μιχάλης

  Λίγα λόγια για το θεσμό:

  Από το έτος 2011,  λειτουργεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (σε δήμους άνω των 20.000 κατοίκων) και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Με τα άρθρα 77 και 179 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”) εισάγεται στο ελληνικό διοικητικό σύστημα ο θεσμός του δημοτικού / περιφερειακού διαμεσολαβητή (municipal / regional ombudsman), για την λειτουργία του οποίου το Συμβούλιο της Ευρώπης είχε απευθύνει στα κράτη μέλη του σειρά ψηφισμάτων από την δεκαετία του 1980. Με το Ψήφισμα 80/1999 του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης ορίστηκαν και οι “Αρχές της λειτουργίας του τοπικού διαμεσολαβητή / συνηγόρου”, οι οποίες συνιστούν, μεταξύ άλλων και την δημιουργία ενός Δικτύου διαμεσολαβητών / συνηγόρων και αναγνωρίζεται ότι στους Συμπαραστάτες του Δημότη και τους Περιφερειακούς Συμπαραστάτες πρέπει να αναγνωρίζονται αρμοδιότητες επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αρχή της ισότητας.
   
  Το 2012 ιδρύθηκε στην Αθήνα από τους τότε Συμπαραστάτες το πανελλήνιο Δίκτυο Συμπαραστατών, για την προώθηση του θεσμού, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθοδολογιών και για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία του θεσμού. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ombudsmen (International Ombudsman Institute) έχει αναγνωρίσει ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη συνιστά μορφή δημοτικού / περιφερειακού ombudsman, ενώ και το Συμβούλιο της Ευρώπης σε πρόσφατη έκθεσή του για την “ Tοπική και Περιφερειακή δημοκρατία στην Ελλάδα” (2015) αναγνώρισε τον Συμπαραστάτη ως Ombudsman και επισήμανε την ανάγκη καθιέρωσης μιας θεσμοποιημένης διαδικασίας για την συνεργασία του με τον κεντρικό Συνήγορο του Πολίτη. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει:
   

  “38. Οι εισηγητές αξιολογούν θετικά τις διατάξεις για τον θεσμό του Συνηγόρου στην Ελλάδα και τον ρόλο που παίζει τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, επιθυμούν να σημειώσουν ορισμένα ανοικτά ζητήματα, όπως τον περιορισμένο αριθμό δήμων που διόρισαν Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και τις ασαφείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο επίπεδα του θεσμού. ”

  Βρισκόμαστε ήδη στον 9ο χρόνο λειτουργίας του θεσμού σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών και οι σαράντα (40) θητεύοντες Συμπαραστάτες έχουμε συγκεντρώσει ένα σημαντικό όγκο πληροφοριών επί υποθέσεων που χειριστήκαμε κατόπιν καταγγελιών πολιτών.
  Μέρος των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί αφορά ακριβώς  εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης, ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες, αλλά και ως προς την σχέση των δήμων και περιφερειών ως εργοδοτών απέναντι στους υπαλλήλους τους.
  Από τις ετήσιες εκθέσεις μας, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες υποχρεωτικά κατά τα άρθρα 77 και 179 του Ν.3852/2010 στις ιστοσελίδες των Δήμων και Περιφερειών στις οποίες υπηρετούμε, προκύπτει ότι ο χειρισμός υποθέσεων που αφορούν την ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις αφορούν συχνά περιπτώσεις επιβαλλόμενων διακρίσεων λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων (αρνήσεις καταχώρισης γάμων, αρνήσεις καταχώρισης θρησκευμάτων), λόγω αναπηρίας (μη επαρκείς υποδομές πρόσβασης, μη εξειδικευμένη κρίση σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων στάθμευσης, κήρυξη ως αυθαιρέτου μπάρας πρόσβασης σε κατοικία), λόγω ηλικίας (επαγγελματικά δικαιώματα υπαλλήλων), λόγω κοινωνικής θέσης (περικοπή προνοιακών επιδομάτων χωρίς προηγούμενη έκθεση κοινωνικού λειτουργού κατά παράβαση σχετικής υπουργικής απόφασης) και πολλά άλλα, στα οποία έχουμε επιδιώξει να δώσουμε εξωδικαστικές λύσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

  Η κατάργηση του θεσμού από την προηγούμενη κυβέρνηση και η προσπάθεια δημιουργίας ενός ακόμα κεντρικού ελεγκτικού μηχανισμού που θα αναφερόταν απευθείας στον υπουργό ΥΠΕΣ και μάλιστα αντισυνταγματικού(» Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.»ψήφισμα ΚΕΔΕ /10/2018 )θα αποτελεί παράδειγμα (προς αποφυγή) αλαζονικής και κακής νομοθέτησης!

  Με την σημερινή της πρωτοβουλία η Κυβέρνηση ξαναβάζει σε πρώτο πλάνο την επίλυση των προβλημάτων που συναντούν οι πολίτες στους ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ βαθμού αποκαθιστώντας το κύρος της διαμεσολάβησης στους δημότες αλλά και στους αιρετούς,επαναφέροντάς την αναγκαία εμπιστοσύνη στον εκλεγμένο με διαφάνεια και αυξημένη πλειοψηφία διαμεσολαβητή – Συμπαραστάτη .

  Ευάγγελος Μιχάλης
  Πρόεδρος του Δικτύου Δημοτικών
  και Περιφερειακών Συμπαραστατών

 • 31 Ιουλίου 2019, 13:28 | ΕΛΕΝΑ ΧΟΥΣΝΗ

  Η επαναφορά στα προβλεπόμενα για τον θεσμό του Δημοτικού Συμπαραστάτη και οι νέες προβλέψεις είναι προς την σωστή κατεύθυνση και ενισχύουν ένα θεσμό που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι συνδράμει τόσο τους Δήμους για την βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών τους όσο και τους δημότες.

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:43 | Filipos triommatis

  Σωστή η επαναφορά του θεσμού του Δημοτικού Συμπαραστάτη καθώς και ο πρότερος τρόπος εκλογής με αυξημένη πλειοψηφία. καλό θα είναι όμως να προβλεφθούν τα εξής:
  1) Πως θα προκηρύξουν την θέση υποχρεωτικά Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες και τι ποινή θα προβλέπεται σε περίπτωση σκόπιμης μη προκήρυξης.
  2) Η θητεία να είναι συνεχόμενη. Δηλαδή να λήγει η θητεία με την εκλογή του επόμενου και σε κάθε περίπτωση 6 μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές έτσι ώστε ο προηγούμενος να παραδίδει στον επόμενο. (Γραφείο Υποθέσεις κλπ.)
  3)Για όσους είναι Δημόσιοι υπάλληλοι να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης.
  4) για τους Νησιωτικούς Δήμους είναι σωστή η πρόβλεψη της κατάργησης του πλαφόν των 20.000 κατοίκων μια και οι πλειοψηφία αυτών είναι με μικρότερο πληθυσμό. καλό θα είναι όμως να θεσπιστεί ένα μικρότερο πλαφόν (προτείνω 4-5 χιλιάδες) προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλά φαινόμενα προκήρυξης θέσης συμπαραστάτη από νησιωτικούς δήμους των 200 και 300 κατοίκων που ενώ δεν έχουν προσωπικό θα προκηρύσσουν θέση συμπαραστάτη.
  5)για την αντιμισθία να προβλέπονται τα ανάλογα είτε με τον αντιπεριφερειάρχη είτε με τον εκτελεστικό γραμματέα. Η προηγούμενη ταύτιση της με αυτή του προέδρου του περιφερειακού και αντίστοιχα του Δημοτικού Συμβουλίου, (δηλ. στην καλύτερη περίπτωση 700- 800 Ευρώ) αποτελεί αιτία μη συμμετοχής αξιόλογων υποψηφιοτήτων οι οποίοι υποχρεωτικά θα παραμελήσουν το κύριο επάγγελμα τους.
  6)Να προβλεφθεί υποχρεωτικά η απόσπαση στο γραφείο του συμπαραστάτη συνεργάτη από τον οικείο (ή και από άλλον με πλεονάζον προσωπικό) ΟΤΑ με απόφαση του ιδίου του Συμπαραστάτη, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα μη ύπαρξης στοιχειώδους γραμματειακής ή επιστημονικής υποστήριξης.Σε αυτό αναφέρω ενδεικτικά το παράδειγμα της Νομικής υποστήριξης καθώς η πρόβλεψη να υποστηρίζεται νομικά το γραφείο από την νομική υπηρεσία (του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας) δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια και στην πλειονότητα των υποθέσεων η υπηρεσία κατα της οποίας έχει γίνει καταγγελία έχει και η ίδια ζητήσει από την ίδια υπηρεσία νομική γνωμοδότηση. Η ίδια υπηρεσία δηλαδή γνωμοδοτεί και για τον ελεγκτή και για τον ελεγχόμενο.
  7) Τέλος η ειδική πρόταση βελτίωση που θα αποστείλει ο Συμπαραστάτης στον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη για την όποια υπηρεσία να εισάγεται΄υποχρεωτικά ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό ή Περιφερειακό συμβούλιο.

 • 31 Ιουλίου 2019, 12:18 | Φίλιππος Τριομμάτης

  Σωστή η επαναφορά του θεσμού του Δημοτικού Συμπαραστάτη καθώς και ο πρότερος τρόπος εκλογής με αυξημένη πλειοψηφία. καλό θα είναι όμως να προβλεφθούν τα εξής:
  1) Πως θα προκηρύξουν την θέση υποχρεωτικά Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες και τι ποινή θα προβλέπεται σε περίπτωση σκόπιμης μη προκήρυξης?
  2) Η θητεία να είναι συνεχόμενη. Δηλαδή να λήγει η θητεία με την εκλογή του επόμενου και σε κάθε περίπτωση 6 μήνες μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές έτσι ώστε ο προηγούμενος να παραδίδει στον επόμενο. (Γραφείο Υποθέσεις κλπ.)
  3)Για όσους είναι Δημόσιοι υπάλληλοι η θητεία τους να προσμετράται ως θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.
  4) για τους Νησιωτικούς Δήμους είναι σωστή η πρόβλεψη της κατάργησης του πλαφόν των 20.000 κατοίκων μια και οι πλειοψηφία αυτών είναι με μικρότερο πληθυσμό. καλό θα είναι όμως να θεσπιστεί ένα μικρότερο πλαφόν (προτείνω 4-5 χιλιάδες) προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλά φαινόμενα προκήρυξης θέσης συμπαραστάτη από νησιωτικούς δήμους των 200 και 300 κατοίκων που ενώ δεν έχουν προσωπικό θα προκηρύσσουν θέση συμπαραστάτη.
  5)για την αντιμισθία να προβλέπονται τα ανάλογα είτε με τον αντιπεριφερειάρχη είτε με τον εκτελεστικό γραμματέα. Η προηγούμενη ταύτιση της με αυτή του προέδρου του περιφερειακού και αντίστοιχα του Δημοτικού Συμβουλίου, (δηλ. στην καλύτερη περίπτωση 700- 800 Ευρώ) αποτελεί αιτία μη συμμετοχής αξιόλογων υποψηφιοτήτων οι οποίοι υποχρεωτικά θα παραμελήσουν το κύριο επάγγελμα τους.
  6)Να προβλεφθεί υποχρεωτικά η απόσπαση στο γραφείο του συμπαραστάτη συνεργάτη από τον οικείο (ή και από άλλον με πλεονάζον προσωπικό) ΟΤΑ με απόφαση του ιδίου του Συμπαραστάτη, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα μη ύπαρξης στοιχειώδους γραμματειακής ή επιστημονικής υποστήριξης.Σε αυτό αναφέρω ενδεικτικά το παράδειγμα της Νομικής υποστήριξης καθώς η πρόβλεψη να υποστηρίζεται νομικά το γραφείο από την νομική υπηρεσία (του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας) δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια και στην πλειονότητα των υποθέσεων η υπηρεσία κατα της οποίας έχει γίνει καταγγελία έχει και η ίδια ζητήσει από την ίδια υπηρεσία νομική γνωμοδότηση. Η ίδια υπηρεσία δηλαδή γνωμοδοτεί και για τον ελεγκτή και για τον ελεγχόμενο.
  7) Τέλος η ειδική πρόταση βελτίωση που θα αποστείλει ο Συμπαραστάτης στον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη για την όποια υπηρεσία να εισάγεται΄υποχρεωτικά ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό ή Περιφερειακό συμβούλιο.

 • 30 Ιουλίου 2019, 23:30 | Κώστας Δημητρίου

  κ.κ. επιτέλους καταργείστε έναν θεσμό που είναι γραφειοκρατικός, δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία & απλά είναι ένα παιγνίδι για συμφωνίες ή συναλλαγές μεταξύ παρατάξεων πολλές φορές για το ποιος θα εκλεγεί-διοριστεί στη συγκεκριμένη θέση για να λάβει την προβλεπόμενη αντιμισθία κλπ.

 • 30 Ιουλίου 2019, 23:22 | Γεώργιος Σιμιτσής

  Θεωρώ ότι η επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς δεν αποτελεί λύση για τη διαμεσολάβηση. Σε πολλά δημοτικά συμβούλια δεν θα υπάρξει συναίνεση. Επιπλέον το κόστος πολλαπλών διαμεσολαβητών αντί ενός σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ σε μία περίοδο που όλοι επιδιώκουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Η ύπαρξη ενός μεσολαβητή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας εξασφάλιζε την εκλογή και έδινε την ευκαιρία στους δημότες όλου του νομού ή της περιφέρειας να έχουν πρόσβαση στη διαμεσολάβηση.