Άρθρο 42 Παράταση διάρκειας προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

 

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3274/2004 (Α’ 195) παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.12.2023.