Άρθρο 50 Ρυθμίσεις για τη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και την ανάδειξη των μελών της – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 39 ν. 4830/2021

1. Στο άρθρο 39 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1: αα) στο πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται η λέξη «επταμελής» με τη λέξη «εννεαμελής», αβ) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται με τον προσδιορισμό του Ειδικού Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς ως προέδρου της Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης, αγ) με την προσθήκη περ. στ) και ζ), β) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 39 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται εννεαμελής Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης με πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, ως Πρόεδρο και οκτώ (8) ακόμη τακτικά μέλη ως εξής:
(α) έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου,
(β) έναν (1) εκπρόσωπο φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2 και έχουν πολυετή δράση και αναγνωρισμένη προσφορά,
(γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη,
(δ) δύο (2) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ε) τον προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών
(στ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, και
(ζ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
2. Ειδικότερα, μέχρι τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΣΖ) και του ΥποΜητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων της παρ. 23 του άρθρου 2, ο εκπρόσωπος φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων εκπροσώπων φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην κλήρωση, κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση καταχώρισης των αναγνωρισμένων και νομίμως λειτουργούντων Φιλοζωικών Σωματείων και Φιλοζωικών Οργανώσεων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, με την ονομασία «Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων». Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση καταχώρισης του δευτέρου εδαφίου έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρίζονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του δευτέρου εδαφίου μεταφέρονται με ασφαλή τρόπο στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΣΖ) της περ. β) της παρ. 23 του άρθρου 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας του Υπομητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και τα πεδία που περιλαμβάνει αυτό, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρισης δεδομένων και στοιχείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι διαδικασίες συμμετοχής των υποψηφίων εκπροσώπων φιλοζωικών σωματείων ή φιλοζωικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κλήρωσης και ανάδειξης του εκπροσώπου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Η Επιτροπή της παρ. 1 έχει τις εξής αρμοδιότητες:
(α) Την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος.
(β) Την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς, με την εκπόνηση μελετών και τη σύνταξη προτάσεων σε περιοδική βάση ή κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.
(γ) Την εκπόνηση μελετών, αναφορών και εκθέσεων, καθώς και τη σύνταξη προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρησιακού σχεδιασμού, την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών, πρωτοκόλλων και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών, και την εν γένει εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων επίλυσης προβλημάτων στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς.
(δ) Την παροχή γνώμης προς τις αρμόδιες αρχές για μεμονωμένα ζητήματα που άπτονται της προστασίας ζώων συντροφιάς.
(ε) Την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών και κάθε άλλο αρμόδιο υπουργείο για την αξιολόγηση και βελτίωση του παρόντος.».

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:57 | ΝΤΙ ΜΠΑΜΠΟ-ΒΟΡΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:27 | Φθενάκης Εμμανουήλ

  Συμφωνώ με την ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 15:01 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:24 | Αντιγόνη Β

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:26 | Θεόδωρος Ράπτης

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:39 | Φιλόζωοι Εθελοντές Εκάλης

  Άρθρο 50

  Για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο, αλλά και να εντοπίζουμε προβλήματα ώστε να κάνουμε όλες οι φιλοζωικές ομάδες προτάσεις, θεωρούμε απαραίτητη την δημιουργία ετήσιας δημόσιας έκθεσης από την επιτροπή με αναλυτικά στατιστικά στοιχεία ανά δήμο και ανά νομό.

  Πόσα ζώα εισήχθησαν, πόσα ζώα εκτράφηκαν, πόσα ζώα υιοθετήθηκαν στην Ελλάδα, πόσα εξήχθησαν για υιοθεσίες στο εξωτερικό, πόσα ζώα βρίσκονται σε αναδοχή, σε καταφύγια, πόσα εγκαταλείφθηκαν, πόσα ζώα χάθηκαν και βρέθηκαν, πόσα χάθηκαν και δεν βρέθηκαν, πόσα ζώα στειρώθηκαν, πόσες τροφές δόθηκαν, πόσοι έλεγχοι για τσιπ έγιναν, πόσα πρόστιμα βεβαιώθηκαν, πόσα ζώα κακοποιήθηκαν, κτλ.

  Επίσης, συμφωνούμε με την πρόταση της ΠΦΠΟ, δηλαδή:

  Όχι διεύρυνση της επιτροπής σε 9 από 7 μέλη.
  Όχι δύο μέλη από την ΚΕΔΕ, αλλά ένα.
  Όχι προσθήκη προσώπου «εγνωσμένου κύρους», διότι είναι υποκειμενικό κριτήριο.
  Δύο μέλη από διαφορετικές φιλοζωικές ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες που εκπροσωπούν πλήθος φιλοζωικών ομάδων, με πρόσωπα που εκείνες θα υποδείξουν, διότι το «αναγνωρισμένη προσφορά» είναι υποκειμενικό κριτήριο.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 13:22 | Χάρης νηκητοπουκος

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:47 | Ανδρεάδη Γωγώ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 12:34 | ΙΠΠΟΘΕΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

  Άρθρο 50
  Ακόμα μια νέα παράταση για την λειτουργία του Υπομητρώου Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του ΕΜΖΣ, μια νέα ημερομηνία που διευκολύνει το ήδη υπάρχον χάος.
  Επίσης, στην παράγραφο (ζ) αναφέρεται ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών: παρακαλούμε διευκρινίστε τα κριτήρια που αποδίδουν σε ένα πρόσωπο το εγνωσμένο κύρος ώστε να προχωρά ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών στην επιλογή του.
  Η επιλογή αυτών των θέσεων όπως και του Γενικού Γραμματέα για την προστασία των ζώων και των βοηθών του, σε ένα κράτος με Δημοκρατικό Πολίτευμα απαγορεύεται να εκφράζει προσωπικές επιλογές και απευθείας αναθέσεις. Γιατί τότε δεν είναι Δημοκρατία.
  Μια ακόμα τροποποίηση που θα βαρύνει έναν νόμο ήδη δυσλειτουργικό και γραφειοκρατικό.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:54 | Ηλιοπουλου Νικη

  Συμφωνω με τις θεσεις της ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:09 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:57 | Μαρία Κανάκη

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:16 | Αικατερίνη Κανάκη

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:41 | Πατρονικόλα Άννα Μαρία

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:59 | ΔΑΜΒΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:22 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:46 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΑΧΩΝΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 11:59 | Καλλιόπη Χουστουλάκη

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:05 | Πάνος Καφφές

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 10:03 | Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες. Η επιλογή των μελών της Επιτροπής πρέπει να γίνεται με γνώμονα το ενδιαφέρον και την προτεραιότητα που δίνεται από το φορέα που συμμετέχει καθώς και το ρόλο του.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 08:38 | Ελσα Τ

  Συμφωνώ με ΠΦΠΟ

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 00:00 | Βασιλική Χρήστου

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:54 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 7.7.5. του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ προβλέπεται ότι κατά την ανάπτυξη του προγράμματος διαχείρισης και ελέγχου του πληθυσμού των αδεσπότων σκύλων, προτείνεται οι αρμόδιες αρχές να συστήσουν συμβουλευτική επιτροπή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κτηνιάτρους, ειδικούς στην οικολογία του σκύλου, ειδικούς στη συμπεριφορά του σκύλου, ειδικούς στις ζωοανθρωπονόσους και εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών (τοπικών αρχών, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες περιβάλλοντος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις): «Article 7.7.5. In the development of a dog population control programme it is recommended that the authorities establish an advisory group, which should include veterinarians, experts in dog ecology, dog behaviour and zoonotic diseases, and representatives of relevant stakeholders (local authorities, human health services/authorities, environmental control services/authorities, NGOs and the public). The main purpose of this advisory group would be to analyse and quantify the problem, identify the causes, obtain public opinion on dogs and propose the most effective approaches to use in the short and long term.».

  Η Σύνθεση της επιτροπής πλην του εκπροσώπου του Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου δεν πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ και δεν διαθέτει τις απαιτούμενές γνώσεις ώστε να επιτελεί τον ρόλο της σύμφωνα με την παρ.3 του παρόντος άρθρου για παράδειγμα «…β) Την επιστημονική υποστήριξη των αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς,..»

  Η πρόβλεψη για τον ορισμού ενός (1) προσώπου εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών δεν βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αποσκοπεί στην τοποθέτηση ημέτερων και βολικών συνομιλητών της πολιτικής ηγεσίας.

  Η εκπροσώπηση και ο ρόλος των ΜΚΟ και των Δήμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και όχι να κυριαρχούν στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ επιτροπή, γιατί απλά δεν είναι ειδικοί επιστήμονες και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στον συμβουλευτικό τους ρόλο επαρκώς.

  Αντίθετα πρέπει να συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι καθορίζονται στον Κώδικα του ΟΙΕ με τις ειδικότητές τους.

  Η απουσία τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης που χαρακτηρίζει την συμβουλευτική επιτροπή στη πλειοψηφία της, πλην της προαναφερθείσας ευδιάκριτης αδυναμίας να ανταποκριθεί στον συμβουλευτικό της ρόλο με επάρκεια, την καθιστά ευάλωτη στην ποδηγέτηση από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.

  Υπό το φως των παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο ολισθηρός δρόμος που ακολουθεί η Κυβέρνηση της μη εφαρμογής του Κώδικα Υγείας των Χερσαίων Ζώων του ΟΙΕ δεν υπηρετεί την προστασία των ζώων συντροφιάς.

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΜ 864

  Αρ. Διαταγής Αναγνώρισης 31/2019
  Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας
  Ηράκλειο Αττικής Φιλόθεης 43

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 22:17 | Ομάδα Εθελοντών Φιλόζωων Κυμίνων -Μαλγάρων και Φίλων

  Το φιλοζωικό μας Σωματείο συμφωνεί απόλυτα με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 22:28 | Σιάκκα. Βασιλική

  Συμφωνώ με τις προτάσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 20:50 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:11 | ΖΟΜΠΟΛΑ ΝΑΝΤΙΑ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:23 | ΖΟΜΠΟΛΑ ΝΑΝΤΙΑ

  Άρθρο 50

  Η 7μελής επιτροπή Παρακολούθησης γίνεται 9μελής ως εξής: 1) Γενικός Γραμματέας, 2) Εκπρόσωπος Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 3) Εκπρόσωπος φιλοζωικών σωματείων ή οργανώσεων εγγεγραμμένων στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, 4) Εκπρόσωπος του συνηγόρου του Πολίτη, 5) 2 εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 6) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, 7) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 9) ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

  Με την καθυστέρηση και τις συνεχείς αναβολές της οργάνωσης του ΕΜΖΣ από το Υπουργείο δημιουργείται πρόσθετη δυσκολία στο χάος που επικρατεί στη διαχείριση των αδέσποτων στη χώρα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 18:12 | Σιάκκα Φωτεινή

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 17:09 | Μυρσίνη Σαλαμανή

  Η ΠΦΠΟ συμμετείχε στη διαβούλευση για τροποποιήσεις του ν.4830/2021 με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των προτεινόμενων αλλαγών που ωστόσο παραμένουν δευτερεύουσας σημασίας.

  Πάλι ανέφικτο, αφου δεν υπάρχει κανεις εγεγραμένος στα Μητρώα, για ακομα δεν υπάρχουν μητρώα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 16:00 | Ευαγγελία

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:12 | ΕΙΡΗΝΗ Γ

  Θα πρέπει να υπάρξει και μία ημερομηνία έναρξης της δράσης της επιτροπής αυτής ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι αρμόδιοι φορείς.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:45 | Ναταλία Σταυροπουλου

  συμφωνώ με την ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:03 | Κατερίνα Στρατηγάκη

  αρθρο 50:Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έταιρες Ομοσπονδίες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 14:59 | Θεοδώρα Κουτσουρούμπα

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της ΠΦΠΟ!

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:20 | ΦΙΛΙΩ ΜΙΧΑΛΑΚΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:37 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:13 | ΑΝΝΑ ΓΟΥΡΖΗ

  Συμφωνώ με τις θέσεις της ΠΦΠΟ

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:40 | Φιλοζωικός Σύλλογος Αιγιαλείας

  Συμφωνούμε με τις θέσεις της Π.Φ.Π.Ο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:09 | Χριστίνα Ζαχαράκη

  Συμφωνώ με τη θέση της Π.Φ.Π.Ο.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:19 | Κώστας Τσόγιας

  Η 7μελής επιτροπή Παρακολούθησης γίνεται 9μελής ως εξής: 1) Γενικός Γραμματέας, 2) Εκπρόσωπος Πανελληνίου Κτηνιατρικού Συλλόγου, 3) Εκπρόσωπος φιλοζωικών σωματείων ή οργανώσεων εγγεγραμμένων στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων, 4) Εκπρόσωπος του συνηγόρου του Πολίτη, 5) 2 εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 6) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, 7) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 9) ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο επιλέγεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.
  Πρόταση ΠΦΠΟ:
  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί . Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 | Μαρία Π

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από διαφορετικές Ομοσπονδίες. Οι εθελοντές φιλόζωοι είναι αυτοί που κουβαλάνε το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, άρα αυτοί πρέπει να αντιπροσωπεύονται με 2 μέλη στην επιτροπή αυτή. Επίσης, υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα για να ελέγξουν τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων, για ποιο λόγο να έχουν 2 ψήφους μέσα στην επιτροπή; Το πρόσωπο εγνωσμένου κύρους δεν έχει καμία χρησιμότητα, να βγει από την επιτροπή.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:40 | Αδέσποτες Ψυχές

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από διαφορετικές Ομοσπονδίες. Οι εθελοντές φιλόζωοι είναι αυτοί που κουβαλάνε το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, άρα αυτοί πρέπει να αντιπροσωπεύονται με 2 μέλη στην επιτροπή αυτή. Επίσης, υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα για να ελέγξουν τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων, για ποιο λόγο να έχουν 2 ψήφους μέσα στην επιτροπή; Το πρόσωπο εγνωσμένου κύρους δεν έχει καμία χρησιμότητα, να βγει από την επιτροπή.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 10:51 | Δέσποινα Σπανούδη

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί . Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο «εγνωσμένου κύρους». Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:37 | Αγγελική Μπαρτσιώκα

  Στην 9μελή επιτροπή παρακολούθησης θεωρούμε αναγκαίο οι εκπρόσωποι της φιλοζωικής κοινότητας να αυξηθούν σε 2 μέλη και να απαλειφθεί το μέλος «εγνωσμένου κύρους» που είναι άγνωστα τα κριτήρια επιλογής του. Οι εκπρόσωποι της φιλοζωικής κοινότητας πρέπει να επιλέγονται με κλήρωση μαζί με δύο αναπληρωματικά τους μέλη ανάμεσα από εκπροσώπους που θα προτείνονται από τις νομίμως λειτουργούσες Ομοσπονδίες φιλοζωικών οργανώσεων. Αυτό γιατί τα φιλοζωικά σωματεία είναι εκατοντάδες και συλλογικά εκπροσωπούνται από τις Ομοσπονδίες τους.
  Στα καθήκοντα της Επιτροπής πρέπει να προστεθεί και ο έλεγχος για τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς σε όλους τους Δήμους. Ως ΠΦΠΟ θεωρούμε ότι σε όλους τους Δήμους πρέπει να ιδρυθούν και να στελεχωθούν άμεσα αυτές οι ειδικές υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν κτηνιάτρους, συνεργεία περισυλλογής, σταυλίτες, εκπαιδευτέςζώων και διοικητικό προσωπικό»

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 09:54 | Αννα Παπαδοπουλου

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες. Οι εθελοντές φιλόζωοι είναι αυτοί που κουβαλάνε το μεγαλύτερο βάρος της φροντίδας των αδέσποτων ζώων, άρα αυτοί πρέπει να αντιπροσωπεύονται με 2 μέλη στην επιτροπή αυτή. Επίσης, υπάρχουν πολλοί δήμοι οι οποίοι δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα για να ελέγξουν τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων, για ποιο λόγο να έχουν 2 ψήφους μέσα στην επιτροπή; Το πρόσωπο εγνωσμένου κύρους δεν έχει καμία χρησιμότητα, να βγει από την επιτροπή.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 23:18 | Άννα Τοσούνογλου

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί. Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 22:10 | Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδίαι

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί . Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έτερες Ομοσπονδίες.

 • 12 Φεβρουαρίου 2023, 21:06 | zωφορος

  Η επιτροπή να παραμείνει 7μελής, διότι όσο διευρύνεται τόσο πιο δυσλειτουργική θα καταστεί Ένας μόνο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ. Κανένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους. Δύο μέλη από Φιλοζωικές Ομοσπονδίες ή Συνομοσπονδίες με τους αναπληρωτές τους από έταιρες Ομοσπονδίες.