Άρθρο 11 Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας

1. Θεσπίζεται Εθνικός Διαγωνισμός Πρωτοτύπων και Καινοτομίας με σκοπό την ανάδειξη πρωτοτύπων σε σημαντικά πεδία της δημόσιας διακυβέρνησης.
2. Στον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι από τους φορείς του άρθρου 3, μεμονωμένα ή σε ομάδες.
3. Η διαδικασία συμμετοχής στον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας και τα κριτήρια βράβευσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή του καθορίζονται με την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα της παρ. 1 του άρθρου 6.
4. Τα πρωτότυπα που βραβεύονται από τον Εθνικό Διαγωνισμό Πρωτοτύπων και Καινοτομίας συγκεντρώνονται στο πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8 και δύναται να ενταχθούν στο Ε.Σ.Δ.Κ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.