Άρθρο 32 Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων – Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 3852/2010

1. Στο άρθρο 79 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίσταται ο τίτλος, β) αντικαθίσταται στις παρ. 1 και 5 η αναφορά σε πρόεδρο συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων από την αναφορά σε πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων γ) αντικαθίσταται στις παρ. 1 και 4 η αναφορά στον πρώτο κατά σειρά συνδυασμό (πρώτο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό) από τον επιτυχόντα συνδυασμό του δημάρχου, δ) στην παρ. 1 τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται από ένα νέο εδάφιο, ε) στην παρ. 2, στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και στην παρ. 4 πριν από τη λέξη «κοινότητας» προστίθεται η λέξη «δημοτικής», στ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση, ζ) στην παρ. 4 μετά από τη λέξη «δεύτερου» προστίθενται οι λέξεις «κατά σειρά εκλογής», η) προστίθεται παρ. 4Α, θ) στην παρ. 5 επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση και το άρθρο 79 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 79
Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων
1. Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του δημάρχου στη δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση ισοψηφίας, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί κλήρωση. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
2. Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν, ως αναπληρωτής του.
3. Τα μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας μπορούν, με γραπτή δήλωσή τους προς τον δήμαρχο, να ανεξαρτητοποιηθούν από το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί. Σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης του προέδρου, αυτός εκπίπτει από το αξίωμά του και εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4.
4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του συνδυασμού του δημάρχου, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού και ούτω καθεξής.
4Α. Αν στη δημοτική κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του επιτυχόντος συνδυασμού του δημάρχου, το αξίωμα του προέδρου καταλαμβάνει ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του πρώτου κατά σειρά εκλογής συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα.
5. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων χορηγούνται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.».
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ισχύει για τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4804/2021 (Α’ 90) και εφεξής.

 • 14 Φεβρουαρίου 2023, 14:59 | Κοινότητα Μάγειρα, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

  Η κάλπη για την εκλογή των Προέδρων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 23:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΠΕΙΔΗ οι Πρόεδροι και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων δεν επηρεάζουν την κυβερνησιμότητα των Δήμων.
  ΕΠΕΙΔΗ τα Κοινοτικά Συμβούλια έχουν ΜΟΝΟ γνωμοδοτικό χαρακτήρα και όχι αποφασιστικό.
  ΕΠΕΙΔΗ το υπό διαβούλευση άρθρο είναι αντίθετο με τις αρχές της δημοκρατίας για τον λόγο ότι στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων πρόεδρος εκλέγεται αυτός που πλειοψήφησε (δημοκρατικό),ενώ στις Κοινότητες άνω των 300 εκλέγεται ο πρώτος σύμβουλος σε σταυρούς από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου (αντιδημοκρατικό)
  Για τους ανωτέρω λόγους προτείνω τα εξής:
  Ανεξάρτητη κάλπη για τις Κοινότητες. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό, Πρόεδρο και Συμβούλιο να εκλέγει ο πρώτος συνδυασμός στην κάθε Κοινότητα και εάν δεν μπορεί να γίνει ούτε αυτό, ΤΟΤΕ να μην υπάρχουν καθόλου υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι και ο κάθε Δήμαρχος να διορίζει τους εκλεκτούς του σε κάθε Κοινότητα.
  Τέλος αφήστε τις Κοινότητες μακριά από κομματικές και παραταξιακές αντιπαραθέσεις καθώς επίσης να προβείτε σε ανεύρεση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της υπαίθρου που καθημερινώς φθίνει.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 20:11 | Αστέριος Καρακώττας

  Η νομοτεχνικη τροποποίηση που έρχεστε ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου να κυρωσετε όσον αφορά την εκλογή Προέδρου Κοινότητας είναι καταστρατηγηση της λαϊκής πλειοψηφίας και νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος.
  Καταργησατε την ξεχωριστή καλπη πράγμα που βρήκε όλο το Δίκτυο Κοινοτήτων της Χώρας αντίθετο, τώρα έρχεστε να βάλετε ως προαοαιτουμενο στην εκλογή Προέδρου Κοινότητας το να είναι υποχρεωτικά από τον συνδυασμό του Δημάρχου ανεξάρτητα ποιος συνδυασμός θα βγει πρώτος στον τόπο.
  Οφείλετε έστω και την ύστατη στιγμή δηλαδή τώρα να αφήσετε ως έχει την εκλογή Προέδρου Κοινότητας δηλαδή «Πρόεδρος Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς του πλειοψηφουντος συνδυασμού στο χωριό ανεξάρτητα αν ο συνδυασμός αυτός είναι του Νικητή Δημάρχου ή όχι.
  Αστέριος Καρακώττας Πρόεδρος Κοινότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης..

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 20:28 | Αστέριος Καρακώττας

  Η νομοτεχνικη τροποποίηση που έρχεστε ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου να κυρωσετε όσον αφορά την εκλογή Προέδρου Κοινότητας είναι καταστρατηγηση της λαϊκής πλειοψηφίας και νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος.
  Καταργησατε την ξεχωριστή καλπη πράγμα που βρήκε όλο το Δίκτυο Κοινοτήτων της Χώρας αντίθετο, τώρα έρχεστε να βάλετε ως προαοαιτουμενο στην εκλογή Προέδρου Κοινότητας το να είναι υποχρεωτικά από τον συνδυασμό του Δημάρχου ανεξάρτητα ποιος συνδυασμός θα βγει πρώτος στον τόπο.
  Οφείλετε έστω και την ύστατη στιγμή δηλαδή τώρα να αφήσετε ως έχει την εκλογή Προέδρου Κοινότητας δηλαδή «Πρόεδρος Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς του πλειοψηφουντος συνδυασμού στο χωριό ανεξάρτητα αν ο συνδυασμός αυτός είναι του Νικητή Δημάρχου ή όχι.
  Αστέριος Καρακώττας Πρόεδρος Κοινότητας Βασιλικών Δήμου Θέρμης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 20:09 | Κοινότητα Στρεφίου,Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,

  Η Κοινότητα αποτελεί διαχρονικό πυρήνα της Ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Όμως, μια σειρά νομοθετημάτων , πχ. Ν.4804/05-06-2021 και το υπό διαβούλευση άρθρο, θα οδηγήσουν στην ουσιαστική κατάργηση των Κοινοτήτων. Ο τρόπος που εκλέγονται τα Κοινοτικά όργανα (ψηφοδέλτιο μαζί με υποψήφιο Δήμαρχο, εκλογή Προέδρου από το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου), είναι απόλυτα αντιδημοκρατικός και έρχεται σε αντίθεση:
  • με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος αναφέρει ότι «οι δημόσιες υποθέσεις να ασκούνται κατά προτίμηση από αρχές που είναι εγγύτερα προς τους πολίτες, ενώ ένα υψηλότερο επίπεδο διοίκησης θεωρείται κατάλληλο μόνο όταν ο συντονισμός ή η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων είναι αδύνατη ή λιγότερο αποτελεσματική στο αμέσως κατώτατο διοικητικό επίπεδο».
  • την παράδοση του λαού μας. Ο κοινοτικός θεσμός, έχει αναπτυχθεί, από τον Ελληνισμό, κατά την διάρκεια αιώνων, επομένως είναι αποτέλεσμα της συλλογικής σοφίας διαφορετικών γενεών και διαφορετικών συνθηκών.
  • Κυρίως όμως, έρχονται σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών στην επαρχία. Οι άνθρωποι στα χωριά, όλο και λιγοστεύουν. Θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν και οι νέοι φεύγουν για τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Σε ένα τέτοιο εφιαλτικό σκηνικό, οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν, είναι οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά και νοιάζονται για τον τόπο τους. Αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια για να λύσουν κάποια -έστω μικρά- προβλήματα και να δώσουν μια νέα πνοή. Δουλεύουν μόνοι τους, χωρίς καμία βοήθεια (πχ. επιστημονική στήριξη για τις προτάσεις τους). Έχουν δε απέναντί τους, ένα αυτοδιοικητικό σύστημα δυσκίνητο και γραφειοκρατικό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, είναι πολύ πιθανόν να μην θέλουν να ανήκουν σε κόμματα, δημαρχιακές παρατάξεις κλπ. Όλους αυτούς, οι παραπάνω εκλογικές ρυθμίσεις, τους αποκλείουν από την συμμετοχή στα κοινά. Αποκλείεται, με τον εκλογικό νόμο, οποιοσδήποτε διαφωνεί κατ’ ουσίαν με το υπάρχον σύστημα, αφού δεν του δίνεται η δυνατότητα, ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα.
  Πρόκειται για μεθόδευση που δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει ως στόχο, ούτε καν την ενίσχυση της ‘κυβερνησιμότητας’: με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, οι Κοινότητες, δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες έχουν μόνο γνωμοδοτικές.
  Με την εκλογική αυτή μεθόδευση, το κράτος των Αθηνών, δίνει την χαριστική βολή, στα μικρά χωριά, καταδικάζοντάς τα, στο μαρασμό και στην εξαφάνιση.
  Οι Κοινότητες, χρειάζονται ανθρώπους, με θέληση να προσφέρουν, ικανούς να τολμήσουν το καινούργιο, που μπορούν να εμπνεύσουν τον κόσμο. Δεν χρειάζονται μαριονέττες, υποτακτικούς, που δεν τολμούν καν να σκεφτούν να πουν όχι. Η πρώτη κατηγορία οδηγεί σε ανάπτυξη, η δεύτερη σε εξαφάνιση. Όμως το εκλογικό σύστημα, και το παρόν άρθρο, ευνοεί τους δεύτερους.
  Ζητάμε:
  • Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Προέδρων και Συμβουλίων Κοινότητας.
  • Επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου για εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον συνδυασμό που πλειοψηφεί στην Κοινότητα.
  • Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες.
  • Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:57 | Γιαννουλάκος Δημήτριος

  Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας από το συνδυασμό που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των ψήφων, ανεξαρτήτως αν ο συνδυασμός κέρδισε την εκλογή. Οι κάτοικοι των Δημοτικών Κοινοτήτων και μόνο αυτοί πρέπει να αποφασίζουν, ποιος θα τους εκπροσωπήσει στο Δημοτικό Συμβουλίου. Σταματήστε να καταλύεται την Δημοκρατική έκφραση των πολιτών στην κάλπη. Η Δημοτική Κοινότητα ήταν και θα είναι πάντα το θεμέλιο της αυτοδιοίκησης, δυστυχώς απαξιώνεται όλο και περισσότερο από όλες τις διοικήσεις των Δήμων (ΚΕΔΕ) και τις κυβερνήσεις. Με εκτίμηση Δημήτριος Γιαννουλάκος. Πρόεδρος Κοινότητας Μουριάς – Δήμος Πύλης Τρικάλων

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 19:08 | Μενια Γιαννούλη

  Η κάλπη για την ανάδειξη των Προέδρων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων πρέπει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ.

  Επίσης, πρέπει να επαναδιαμορφωθεί το νομοσχέδιο, για την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον συνδυασμό που θα πλειοψηφεί στην Κοινότητα.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 13:28 | Αθανάσιος Νικογιαννης

  Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον πλειοψηφών συνδυασμό στην Κοινότητα

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 21:07 | Ανδρέας Αποστολόπουλος

  Άδικος και αντιδημοκρατικός ο τρόπος εκλογής του προέδρου κοινότητας όπως τον επιβάλει ο Ν.4804/05-06-2021 . Αγνοείται η επιθυμία των πολιτών της κοινότητας .Δημιουργούμε προέδρους τοποτηρητές χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες , έρμαια του κάθε υπαλλήλου και του κάθε αντιδημάρχου .

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 19:51 | ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Απλά και δημοκρατικά:
  Ο πρόεδρος της Κοινότητας εκλέγεται από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε στην κοινότητα, με ανεξάρτητη κάλπη, εκτός των συνδυασμών των υποψηφίων δημάρχων..

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 18:08 | Παλαιολόγος Κυριαζής

  Η κάλπη για την ανάδειξη των Προέδρων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων πρέπει να είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ.

  Επίσης, πρέπει να επαναδιαμορφωθεί το νομοσχέδιο, για την εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον συνδυασμό που θα πλειοψηφεί στην Κοινότητα.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 16:35 | Όλγα Δασκαλή Πρόεδρος Κοινότητας Μεσολογγίου

  Στο άρθρο αυτό, έρχεστε σχεδόν ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, να διευκρινίσετε, νομοτεχνικά, ποιος θα εκλέγεται Πρόεδρος σε συμβούλιο δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων.
  Για άλλη μια φορά, χωρίς να υπολογίσετε την σύσσωμη γνώμη κοινοτικών συμβούλων και προέδρων, καταλύετε την αρχής της πλειοψηφίας, απορρίπτοντας την δημοκρατική γνώμη μιας τοπικής κοινωνίας.
  Η εκλογή του Προέδρου στα Κοινοτικά Συμβούλια άνω των 300 κατοίκων από την στιγμή που συνδέεται άρρηκτα με τον εκλεγέντα Δήμαρχο και όχι την βούληση των κατοίκων, χάνει κάθε δημοκρατική νομιμοποίηση.

  Μέσα στο ίδιο εκλογικό σύστημα εγκαθιδρύεται δύο μέτρα και δύο σταθμά, αφήνοντας τις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων να εκλέγουν τον υποψήφιο που πλειοψήφησε, ενώ στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων μα εκλέγεται Πρόεδρος αυτός που πλειοψήφησε από τον συνδυασμό του Δημάρχου.

  Με ποιο κριτήριο γίνεται αυτός ο διαχωρισμός δημοκρατικής εκλογής των αντιπροσώπων στις Κοινότητες; Τι ακριβώς εξυπηρετεί;

  Σας υπενθυμίζω τα 1235 σχόλια που είχαν γίνει στην ψήφιση του νομοσχεδίου για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, τον Μάρτιο του 2021 (http://www.opengov.gr/ypes/?p=7629) καθώς και τις τοποθετήσεις εκπροσώπων δικτύων κοινοτήτων στην ελληνική βουλή τον Μάιο του 2021:

  Εισήγηση Προέδρου Κοινότητας Καλαμάτας: https://www.youtube.com/watch?v=EJYVjD90ne8&t=1s&ab_channel=FirefighterGreece

  Εισήγηση Προέδρου Κοινότητας Δομενικου: https://www.youtube.com/watch?v=qEP-aQSmsao&ab_channel=FirefighterGreece

  Εισήγηση Προέδρου Κοινότητας Πτολεμαϊδας: https://www.youtube.com/watch?v=gCOyuK1R3iE&ab_channel=FirefighterGreece

  Εισήγηση Συντονιστή Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου: https://www.youtube.com/watch?v=BK8nB5XAlk0&ab_channel=FirefighterGreece

  Εισήγηση Προέδρου Κοινότητας Μεσολογγίου: https://www.youtube.com/watch?v=uoZDjSG8I4c&t=8s&ab_channel=FirefighterGreece

  Εισήγηση Προέδρου Κοινότητας Οίας: https://www.youtube.com/watch?v=tZAzC_x3wEM&ab_channel=FirefighterGreece .

  Η φιλοσοφία του άρθρου είναι σε λάθος κατεύθυνση, πόσο μάλλον η νομοτεχνική αλλαγή του, που επικυρώνει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ αντιπροσώπων της ίδιας βαθμίδας στην τοπική αυτοδιοίκηση

  Φανταστείτε το παράδειγμα δύο χωριών στον ίδιο Δήμο, όπου στο χωριό Α των 290 κατοίκων, Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους, ενώ στο διπλανό χωριό των 310 κατοίκων Πρόεδρος είναι αυτός που πήρε τις λιγότερες ψήφους από το χωριό αλλά ήταν όμως στον συνδυασμό του εκλεγέντα Δημάρχου.

  Ποια η ισότητα και η δημοκρατία σε αυτό το αποτέλεσμα;

  Η ύπαρξη ξεχωριστής κάλπης για τις Κοινότητες δίνει στους πολίτες την δυνατότητα να επιλέξουν τους ανθρώπους της Κοινότητας που επιθυμούν να τους εκπροσωπούν και τιμούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας που είναι η Κοινότητα.
   
  Επαναφορά των άρθρων του νόμου 4555/2018 για την εκλογή των Κοινοτικών Συμβουλίων.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 15:08 | Αθανασία Κούρβα

  Η Κοινότητα αποτελεί διαχρονικό πυρήνα της Ελληνικής κοινωνίας και θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. Όμως, μια σειρά νομοθετημάτων , πχ. Ν.4804/05-06-2021 και το υπό διαβούλευση άρθρο, θα οδηγήσουν στην ουσιαστική κατάργηση των Κοινοτήτων. Ο τρόπος που εκλέγονται τα Κοινοτικά όργανα (ψηφοδέλτιο μαζί με υποψήφιο Δήμαρχο, εκλογή Προέδρου από το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου), είναι απόλυτα αντιδημοκρατικός και έρχεται σε αντίθεση:
  • με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος αναφέρει ότι «οι δημόσιες υποθέσεις να ασκούνται κατά προτίμηση από αρχές που είναι εγγύτερα προς τους πολίτες, ενώ ένα υψηλότερο επίπεδο διοίκησης θεωρείται κατάλληλο μόνο όταν ο συντονισμός ή η παραχώρηση των αρμοδιοτήτων είναι αδύνατη ή λιγότερο αποτελεσματική στο αμέσως κατώτατο διοικητικό επίπεδο».
  • την παράδοση του λαού μας. Ο κοινοτικός θεσμός, έχει αναπτυχθεί, από τον Ελληνισμό, κατά την διάρκεια αιώνων, επομένως είναι αποτέλεσμα της συλλογικής σοφίας διαφορετικών γενεών και διαφορετικών συνθηκών.
  • Κυρίως όμως, έρχονται σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών στην επαρχία. Οι άνθρωποι στα χωριά, όλο και λιγοστεύουν. Θέσεις εργασίας δεν υπάρχουν και οι νέοι φεύγουν για τα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Σε ένα τέτοιο εφιαλτικό σκηνικό, οι μόνοι που μπορούν να βοηθήσουν, είναι οι άνθρωποι που μένουν στα χωριά και νοιάζονται για τον τόπο τους. Αφιερώνουν χρόνο και ενέργεια για να λύσουν κάποια -έστω μικρά- προβλήματα και να δώσουν μια νέα πνοή. Δουλεύουν μόνοι τους, χωρίς καμία βοήθεια (πχ. επιστημονική στήριξη για τις προτάσεις τους). Έχουν δε απέναντί τους, ένα αυτοδιοικητικό σύστημα δυσκίνητο και γραφειοκρατικό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως, είναι πολύ πιθανόν να μην θέλουν να ανήκουν σε κόμματα, δημαρχιακές παρατάξεις κλπ. Όλους αυτούς, οι παραπάνω εκλογικές ρυθμίσεις, τους αποκλείουν από την συμμετοχή στα κοινά. Αποκλείεται, με τον εκλογικό νόμο, οποιοσδήποτε διαφωνεί κατ’ ουσίαν με το υπάρχον σύστημα, αφού δεν του δίνεται η δυνατότητα, ούτε καν να θέσει υποψηφιότητα.
  Πρόκειται για μεθόδευση που δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει ως στόχο, ούτε καν την ενίσχυση της ‘κυβερνησιμότητας’: με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, οι Κοινότητες, δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες: έχουν μόνο γνωμοδοτικές.
  Με την εκλογική αυτή μεθόδευση, το κράτος των Αθηνών, δίνει την χαριστική βολή, στα μικρά χωριά, καταδικάζοντάς τα, στο μαρασμό και στην εξαφάνιση.
  Οι Κοινότητες, χρειάζονται ανθρώπους, με θέληση να προσφέρουν, ικανούς να τολμήσουν το καινούργιο, που μπορούν να εμπνεύσουν τον κόσμο. Δεν χρειάζονται μαριονέττες, υποτακτικούς, που δεν τολμούν καν να σκεφτούν να πουν όχι. Η πρώτη κατηγορία οδηγεί σε ανάπτυξη, η δεύτερη σε εξαφάνιση. Όμως το εκλογικό σύστημα, ευνοεί τους δεύτερους.
  Ζητάμε:
  • Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Προέδρων και Συμβουλίων Κοινότητας.
  • Επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου για εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον συνδυασμό που πλειοψηφεί στην Κοινότητα.
  • Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες.
  • Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 14:00 | Βασίλης

  Παρτε το πίσω

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 13:08 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ

  Απαξίωση των πολιτών που ζουν στην ύπαιθρο, άνθρωποι που το δημογραφικό πρόβλημα το βιώνουν καθημερινά και έχουν υποστεί τις συνέπειες όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και ψυχολογικό επίπεδο .Βιώνουν καθημερινά την μοναξιά και την απομόνωση. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο και επιβάλει στους ανθρώπους αυτούς ποιος θα τους διοίκηση τοπικά χωρίς να τους αφήνει ελεύθερους να αποφασίζουν και να οραματίζονται .Νομίζω ότι το νομοσχέδιο είναι σε λάθος κατεύθυνση.

 • 11 Φεβρουαρίου 2023, 08:46 | Μπρατη Μαρια

  Ο ρόλος του Προέδρου της κοινότητας έχει αποδυναμωθει με σειρά νόμων τα τελευταία 15 χρόνια. Σήμερα χωρίς καμία αρμοδιότητα ούτε καν την υπογραφή της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για τους συντοπιτες του, με ένα συμβούλιο που γνωμοδοτεί και δεν αποφασίζει,που εκτελεί απλά υψηλή επιστασια στο χωριό του καλείται να παίξει τον ρόλο του κουβαλητη ψήφων στους υποψήφιους Δημάρχους στερωντας του όμως την εκλογή του αν ο Δήμαρχος που στηρίζει δεν τα καταφέρει αλλά ταυτόχρονα απαξιώνοντας και την ελευθερία του πολίτη να επιλέξει αυτόν που θεωρεί κατάλληλο για εκπρόσωπο του. Αυτό δεν διευκολύνει την κυβερνησιμοτητα αντιθέτως παραπέμπει σε άλλες μορφές διοίκησης, σκοτεινές, απομακρύνει ανθρώπους από την Τ.Α. αλλά και ψηφοφόρους οι οποίοι κανένα νόημα δεν βρίσκουν στην συμμετοχή τους στην διαδικασία των εκλογών. Καλείται να επιλέξουν οι συνδυασμοί των κοινοτήτων Δημαρχο καταστελλοντας το απο το Σύνταγμα δικαίωμα τους για την μη δημοσιοποιηση της ψήφου τους. Εν κατακλείδι λοιπόν Συμβούλιο Δημοτικής κοινότητας πρέπει να εκλεγεί από τον πλειοψηφώντα συνδυασμό από ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο τοπικού γιατί για τα χωριά μας που σβήνουν σημασία έχει η αγαστή συνεργασία μεταξύ Δημάρχων και Κοινοτήτων και οι κάτοικοι πρέπει να έχουν λόγο σε αυτό ο οποίος θα είναι σεβαστός από το Κράτος σε διαφορετική περίπτωση ας διορίσει το Υπουργείο Δημάρχους και Τοπικά Συμβούλια να γλυτώσουμε και μερικά εκατομμύρια ευρώ

 • 10 Φεβρουαρίου 2023, 13:06 | PX

  Με δεδομένο ότι βάσει του ν.4804/2021 αποφασίσατε ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου να έχει την πλειοψηφία κάθε συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, είναι λογική η ρύθμιση που φέρνετε τώρα. Έτσι, ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας θα βγαίνει από την παράταξη που έχει την πλειοψηφία στο συμβούλιο.

  Διατηρώ πάντως τις αντιρρήσεις μου ως προς την κατεύθυνση που έχετε δώσει με τη ρύθμιση του ν.4804/2021 που αφορά στην ανάδειξη των μελών του συμβουλίου κοινότητας. Με δεδομένο ότι οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου συμβουλίου είναι καθαρά γνωμοδοτικές, δεν τίθεται σε κίνδυνο η κυβερνησιμότητα στις τοπικές κοινωνίες και επομένως καθίσταται ανούσια η επιδίωξη της κατα πλειοψηφία στελέχωσης του συμβουλίου από το συνδυασμό του επιτυχόντος δημάρχου.

  Οι μεταρρυθμίσεις που θεσπίζατε λέγατε ότι είχαν στόχο την επαναφορά της ενισχυμένης αναλογικής, ωστόσο στο συγκεκριμένο σημείο έχετε υπερβεί κατά πολύ αυτά τα όρια και έχετε πλέον περάσει στην αδιαφορία για την ετυμηγορία των τοπικών κοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ποτέ στην 25-ετή ιστορία των δήμων δεν γινόταν τέτοια ωμή παρέμβαση στη συγκρότηση των συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 23:08 | Τσούκαλος χρηστος

  Το συγκεκριμένο άρθρο για την εκλογή προέδρων είναι απαράδεκτο.υπαρχουν και χωριά με πληθυσμό πάνω από 2000 κατοίκους αν ένας υποψήφιος δήμαρχος πάρει μεγάλο ποσοστό αλλά τελικά δεν γίνει δήμαρχος το μεγάλο αυτό χωριό θα διοικείται απο τους λίγος. Απορώ ποιος το σκέφτηκε αυτού.Σας γράφει ένας άνθρωπος που ασχολείται 30 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση.Το 2010 με τροπολογία άλλαξε.Αυτο που μπορείτε να κάνετε είναι να αλλάξει άμεσα και όχι να περιμένετε να βγεί αντισυνταγματικο.Αλλιως υπουργέ διόρισε δημάρχους συμβούλους προέδρους και τοπικούς συμβούλους και όχι να μπούμε και εμείς και εσείς ως κράτος σε έξοδα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 17:08 | Κουκουβάος Αθανάσιος

  Σε έναν Δήμο με 2 υποψήφιους δημάρχους εκλέγεται ο ένας με 45%. Σε ένα χωριό 300 κατοίκων του Δήμου , ο εκλεγείς πρόεδρος, προσκειμενος στον πλειοψηφίσαντα δήμαρχο, συγκεντρώνει 1 ψήφο, τον δικό του (η σύζυγος δεν τον ψήφισε γιατί κάπου είχε υποχρέωση). Ο υποψήφιος πρόεδρος του άλλου συνδυασμού συγκέντρωσε 299 ψήφους αλλά πρόεδρος θα είναι αυτός με τη 1 ψήφο. Γιατί αυτός είναι ο πιο άξιος του χωριού. Το χωριό θα εκπροσωπείται από τη 1 ψήφο, όχι από τις 299.
  Βασική αρχή της Δημοκρατίας η αρχή της πλειοψηφίας!
  Εντάξει, χαμένος χρόνος πια να συντάσσετε τέτοια νομοθετήματα. Θα μου ήταν πολύ πιο οικονομικό να διόριζε κατευθείαν ο ΥΠΕΣ το δήμαρχο, τον πρόεδρο του χωριού και τους επιτρόπους της εκκλησίας. Οι εκλογές στοιχίζουν πολλά χρήματα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 11:25 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΪΑΚΗ

  Θεωρώ λανθασμένο ο πρόεδρος της κοινότητας από 300 και άνω κατοίκους να εκλέγεται κάτω από το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου. Αφήστε την αυτοδιοίκηση μακρυά από κόμματα και τέλειες.Ο κάθε δήμαρχος δυστυχώς εκλέγεται με την στήριξη των κομμάτων άρα και ο πρόεδρος της κοινότητας πρέπει να ακολουθεί την πολιτική ταυτότητα του Δημάρχου. Αλήθεια πόσοι μείναμε στα χωριά; Και πόσοι απ’ όσους μείνανε θέλουν η ενασχόληση τους για να βοηθήσουν τον τόπο τους να ταυτίζεται με την πολιτική τους ταυτότητα.Επιχειρειτε μια χειραγώγηση της κεντρικής πολιτικής σκηνής ακόμα και στο ποιο απομακρυσμένο χωριό. Οι κάτοικοι των χωριών πρέπει να είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν ποιον θεωρούν πιο ικανό να τους αντιπροσωπεύσει κι όχι ποιον ακολουθεί την πολιτική τους ταυτότητα. Τα χωριά χρειάζονται ανθρώπους που η κυρία ασχολία τους πρέπει να είναι η ενασχόληση τους με την επιβίωση και την ανάπτυξη της κοινότητας. Σήμερα πιστεύω ότι επειδή ακριβώς έχει απαξιωθεί ο ρόλος του/της προέδρου οι κοινότητες προσπαθούν αλλά θεωρείται αδύνατον να επιβιώσουν. Στα χωριά οι κάτοικοι χρόνο με το χρόνο λιγοστεύουν…η ζωή στην επαρχία αν δεν πραγματοποιηθούν δραστικές αλλαγές θα αποτελέσει παρελθόν. Οι κοινότητες χρειάζονται τους κοινοτάρχες που θα τους εμπνεύσουν,θα τους καθοδηγήσουν,θα τους εμπιστευτούν κι όχι πολιτικά πρόσωπα καθοδηγούμενα . Οι κοινότητες χρειάζονται ηγέτες κι όχι προέδρους υποτακτικούς κάτω από το ψηφοδέλτιο του κάθε Δημάρχου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 09:02 | ΙΣΑΑΚ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

  Εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον πλειοψηφών συνδυασμό στην Κοινότητα.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 09:56 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

  ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
  ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

  Ο Ν.4804/05-06-2021 τον οποίο ψήφισε η Βουλή (Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις), απομάκρυνε από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας την Αυτοδιοίκηση, επαναφέροντας συγκεντρωτικό σύστημα και δίνοντας τη χαριστική βολή στις Κοινότητες.
  Η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για τους Προέδρους και Συμβούλους των Κοινοτήτων, ο περιορισμός του αριθμού των τοπικών συμβούλων, η ανισότητα τρόπου εκλογής μεταξύ μικρών και μεγαλυτέρων πληθυσμιακά Κοινοτήτων, η μετατροπή των Συμβούλων της κάθε Κοινότητας σε προέκταση των υποψηφίων δημοτικών συνδυασμών, η διαίρεση μικρών κοινωνιών σε παραταξιακούς οπαδούς και αντιπάλους, η υποβάθμιση των Συμβουλίων Κοινοτήτων και η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή των κατοίκων στην επαρχία, θα απεμπολήσει τους νέους από τα κοινά και θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων.
  Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο σύνδεσμος Δημότη και διοίκησης. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές.

  Ως αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:
  • Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Προέδρων και Συμβουλίων Κοινότητας.
  • Επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου για εκλογή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας από τον πλειοψηφών συνδυασμό στην Κοινότητα.
  • Αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα και πόρους για τις Κοινότητες.
  • Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης.
  • Τα έξοδα κίνησης των Προέδρων να αυξηθούν και να μην λογίζονται φορολογητέο εισόδημα.

  Με εκτίμηση
  Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας – Π.Ε. Κοζάνης